Rendőri Lapok, 1905 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1905-07-15 / 1. szám

II. évfolyam. r! ■ I •BT’- i Kizárólag a rendőrfőkapitány i hivatal tisztikara és rendőrlegénysége számára. jV; )"6 ff ' RENDŐRI LAPOT A RENDŐRFŐKAPITÁNYI HIVATAL TISZTIKARÁNAK ÉS CSENDŐR­LEGÉNYSÉGÉNEK SZAKLAPJA. Összeállítja: Tankóczi Gyula főkapitány felügyelete alatt a hivatal tisztikara. 1-ső szám. Megj elenik minden hónap 1. és 15-én. 7766/1905. küsz. A szatmár-német-i kir. ügyésztől. * Tekintete^ ^endőrfökapitánij urnáig Szatgár-flémeíü. A közbiztonsági szolgálat érdekeinek fej­lesztésére és a rendőrlegénység kiképzése végett a tek. főkapitány ur szerkesztése mellett egészen a múlt év végéig egy rendőri újság jelent meg. Ennek a folyóiratnak kiadása azonban tudomásom szerint néhány \hó óta megszűnt. Minthogy az az ok ami ezen folyóirat alapításának indokául szol­gált az állami csendőrségi szolgálat létesítésével nem enyészett el, megkeresem főkapitány urat szí­veskedjék oda hatni, hogy a most szünetelő Ren­dőri újság mielőbb újból megjelenjen. Szatmári, 1905. junius 26. Várady Sándor, s. k. kir. ügyész. A esendőrségnek f. évi január 1-vel történt beállításával a „Rendőri Lapok“ szerkesztése meg­szűnt, eltekintve egyéb körülményektől főképen azért, hogy a csendőrség oktatása, helyi viszonyaink­kal való megismertetése, talán más módon megfe­lelő kielégítést fog talájni. j. 'r A több mint féléves* tapasztalat azonban tel­jesen igazolja a kir. ügyész ur felfogását, azt t. i. hogy az ok, a mi a „Rendőri Lapok“ szerkesz­tésének indokául szolgált, az állami csendőrségi szolgálat létesítésével nem enyészett el. Ebben a felfogásban voltunk mi is, a mint ,, annak a „Rendőri Lapok“ 1904. évi 16-ik szá­mában már kifejezést is adtunk, de miután a kiadással járó évi 240 korona költséggé 1 szemben némi kifogások merültek fel, nem akarván terhelni a városi pénztárt, próba időnek hagytuk fent a f. esztendőnek már eltöltött részét. Határozottan állítjuk, hogy az uj csendőrségi intézménynyel szemben inkább van szükség a tisz­tán közbiztonsági ügyekkel foglalkozó lap kiadá­sára, mert a mellett, hogy a mi városi viszonyaink­tól elütő szolgálatban foglalkozott csendőrség egy­részt megismerkedik]» hivatal ügykörével, irányza­tával, a közbiztonság rendészet érdekében tett tény­kedéseiről, másrészt ebből fogja meríteni az isme­retedet a mi helyi rendészeti ügyeinkről s azok J ellátásiról úgy, hogy a mig nem fog a csendőr­iá ség minden ügyben fölhívást várni, a sürgős sríik- ^ séges beavatkozásokra, úgy könyebben elsajátítható s mindig kezökben lévő lapok hamarább juttatnak ahoz a ez élhoz, hogy a csendőrség mielőbb teljes tájékozottsággal bírjon a mi városi sajátszerü s ezer ágú helyi rendészetünkről. Ez a közönség és a közbiztonsági és közrendészeti szolgálat érdeke. Ezen fő indokon kivül egyik őzéiként tüztük ki lapunk kiadásánál azt is, hogy a nagy közönség tiszta hamisítatlan képét kapja annak a munkás­ságiak, mely a r. főkapilányi hivatalnak hatáskö­rébe van utalva, s mely oly közelről érinti a város közönségének közbiztonsági, közrendészeti ás közegészségi érdekeit. Ezen okoknál fogva ismét közre adjuk lapun­kat, a nagyközönséghez intézett azon kérésünkkel, hogy szívesen oyitunk tért azon felszólalásoknak, melyek a közrendészeti és közegészségi érdekek fogyatékosságának megszüntetésére irányulnak 8 ígérjük, hogy mindenkor hathatós intézkedéseket teszünk alközbiztonság közrend és közegészség meg- oltal mazására. Szatmár, 1905. julius hó 15. RendőrfőkapltAnyi hivatal.

Next

/
Thumbnails
Contents