Reformátusok Lapja, 1895 (3. évfolyam, 1-15. szám)

1895-09-21 / 1. szám

5} L évfolyam. Mátészalka, 1895- szept. 15. fdm. 1. szám. EQYHÄZTÄBS1 DALMI HETILAP. SZATMÁRI PROTESTÁNS IRODALMI KÖR“ KÖZLÖNYE. Szerkesztőség: hová a lap szellemi részét illető minden közlemény küldendő: Gyűrtelek (Szatmár ni.) Névtelen vagy álnév alatt érkezett közleményekre nem reflektálunk. Leveleket csak bérmentve fogadunk el. Kéziratokat vissza nem adunk. Előfizetési dijak: egész évre 4 frt. Félévre 2 frt. Egyes szám ára 10 kr. Hirdetési és nyílttéri dijak előre fizetendők. Kiadóhivatal: hová a hirdetések és hirdetési díjak, valamint a roklamácziók inté- zeudők: .Mátészalka, Weisz Zsigmond könyvnyomdája. Hirdetések jutányos áron közültetnek. — Nyilttér sora 20 kr. Kincstári illeték minden egyes hirdetés vagy nyilttér beiktatásánál 30 kr. Megjelenik a lap minden szombaton. A szerkesztők előszava. A „Szatmári Prorestáns irodalmi kör“ vá­lasztmánya azzal bízott meg közelebb bennünket, hogy az általunk két éven keresztül szerkesztett „Reformátusok Lapjá“-t hívjuk ismét életre s azt, mint a kör hivatalos közlönyét szerkesszük tovább. Mi a megtisztelő megbízatást elfogadni er­kölcsi kötelességünknek tartottuk. Mert a midőn 1892-ik év végén olvasó közönségünktől búcsút vettünk, azzal a kijelentéssel zártuk be lapunkat, hogy irodalmi körünk fog egy lapot kiadni s mi annak útjába állani nem akarunk. Meg is indult a kör Lapja, a „Szatmári Hírlap“ — de egy évi pályafutása után megszűnt. Választmányi ülése­inkben folyton éreztük szükségét egy orgánum­nak, mely a kör tevékenységének fokusa legyen, mígnem augusztus 8-iki ülésünk kimondta a ha­tározatot, bog}’ a „Reformátusok Lapjá“-t kívánja ismét életre hívni. Mi tehát felkeltjük halottaiból csendesen szendergő Lapunkat, azt a kör tulajdonába át­adjuk s ^velőre a szerkesztés gondját is válIá­inkra ves^k, mig azt izmosabb és ifjabb erőkre átháríthatjuk. Ismeretes a t. olvasóközönség előtt a két éven általunk szerkesztett „Reformátusok Lapja.“ Abban a szellemben és irányban fogjuk azt to­vább is szerkeszteni. — Egyháztársadalmi lapot adunk, tehát nem egyházi szaklapot, nem is nép­lapot, hanem a müveit protestáns közönségnek, úgy lelkészeknek és tanítóknak, mint értelmes világi egyéneinknek, presbytereinknek akaiunk oly lapot adni, mely a midőn az egyházi életet eleveníteni fogja közöttünk, szellemi kapcsot ké­pezem! az egyház és annak világi tagjai között. Müveit prot. közönségünk bőven olvas heti és napilapokat, de oly hírlapot, mely egyháza ügyeit csak körvonalakban is megismertesse vele — nem olvas. A napilapok csak igen röviden s legtöbhnyire egyoldalúkig, pártszempontból, ferde világításban közölnek valamit a református eg3r- ház életéből, mozgalmaiból. Hivatalos egyházi lapjaink, vagyis az egyházkerületi lapok iránt el­fogult a közönség, azt tartván azokról, hogy „pa­pok lapja“, szakközlönyök, melyek a nagy közön­séget nem érdeklik. így aztán azt a református egyházat, mely a magyar nemzeti államnak két­ségtelenül első rangú tényezője, maguk a hívek csak a templomi szószékből s annyiból ismerik, hogy az egyházfentarfás terheit hordozzák. — Aránylag kevesen vannak, kik az egyház közéle­tében a tanácskozás asztalánál részt vesznek s közügyeinkkel foglalkoznak. Vagy szükség tpbát oly hírlapra, mely világi rendű híveinket egyházi ügyeinkkel megismertesse, főkép a jelen időben, midőn egy­házi életünk egy uj korszak küszöbén áll. S e czélt szolgálni állunk elő Lapunkkal. Irodalmi körünk alapszabályaiban a 2-ik §. igy hangzik: „A szatmári Prot. irodalmi kör czélja egyháztársadalmi téren a prot. öntudat, az egyházias közszellem ápolása, egyházalkotmá­TAR CZ A. Belmisslo.*) Szabad előadás. Tartotta a szamosvidéki lelkészi kör julius 4-iki értekezletén Kiss Bertalan keéri lelkész. Ez az emberöltő — mélyen t. értekezlet — melynek mi örvendünk, a nemsokára letűnő szá­zad, melyben élünk, különösen pedig a híressé és közmondásossá vált század vége az emberi művelődés terén óriási előhaladást tesz s bámu­latos sikereket ért meg. Mig a többi századok­ban csak elvétve, ritkán tud egyik-másik évtized felmutatni valami rendkívülit, addig a jelen szá­zadban, a mint halmozódtak egymás fölé az esz­tendők, közelítve az örökkévalósághoz: éppen úgy emelkedett s emelkedik folyton folyvást az ember elméjének erejének merész alkotásaival mind közelebb a végetleuhez, az alkotó isten­séghez. Valóban a jelenkor gyermeke alig képes megérteni, hogy mit csinált a letűnt évezredek alatt az emberiség s képzetünk sincs róla, ho­gyan fog kinézni egy évszázad vagy még inkább egy ezredév múlva a föld, a világ. Hazánk, nemzetünk is, bár sok oldalról és sokképpen elnyomva, — előhaladásában, fejlődé­sében nagy mértékben akadályozva volt, lehető versenyt, lépést tartott a nyugati czivilisatióval. Mi volt e haza, ennek népe, nyelve, társadalma, ipara, kereskedelmi forgalma csak 50 év előtt?! S ma már jog és kultúrában, a legszebb és leg­nemesebb emberi jogok birtokában, a müveit vi­lágban is ösmert és számottevő, a további fejlő­dés kritériumaival és alapföltételeivel biró. És a mi bennünket ezúttal közelebbről érdekel s tár­gyunkra tartozik: szintén sok nyomatást s szen­vedést átélt szegény magyar reformált egyházunk ! Az utóbbi két-három évtized alatt élt, tett, szer­vezkedett, erősödött annyit, mint a mennyit tesz összes addigi 800 éves élete. — Bár meglehetős lassú tempóban szokott dolgozni nálunk a hiva­talos egyház, még is aráuylag rövid idő alatt az eddig széttagolt egyház egységes alkotmányszer­vezetet nyert; megvalósult egy jobb jövő alap­jául szolgáló domesztikank ; szülendő felen a nyo­morúságos állapotban élő magyar református lel­késznek legalább a kidőlés, a halál után nyugtot adó egyetemes gyám és nyugdíjintézetünk. Bőt a külső szervezkedés mellett a benső intensiv fejlesztésre is reá fordult a közfigyelem; külö­nösen az utóbbi időkben a valláserkölcsi társa­dalom felvirágoztatására irányult lázas felbuzdu­*) Forrásul használtam: Herzog „Beal-Encyclopödir, für protest. Theologie u. Kirche.“ X. kötet, — Szeremlei S. „ Valláserkölcsi cs társadalmi élet 1848. óta Magyarországon“ czimii müveket. K. B. lás észlelhető mindenfelé. — Kizárólag e czélra folyóiratok indultak s jelennek meg; egyházi lap­jaink teivék vitatkozásokkal, boldogító reform­eszmékkel ; mindenfelől egy szó hangzik felénk: belmissio, belmissio. A mozgalom, a mely alapjá­ban a milyen üdvös, elfajulásában a magyar ref. egyházra éppen oly vészthozó lehet, már oly nagy mérvet öltött, hogy többé előle ki nem térhetünk; a kiáltó szó előtt a közöny méltán megérdemelt vádja nélkül füleinket be nem dughatjuk. A nagy mű létesítését köztudomás szerint maga a múlt évben megalakult tiszántúli egyházi értekezlet is felvette munkaprogrammjába. Itt van tehát s int az idő, hogy nézzünk szemébe ennek a jö­vevénynek. Erre fog szolgálni a jelen alkalom, az az egy pár negyed óra, mely alatt a mélyen ' t. értekezlet becses figyelmét s türelmét igénybe ! venni bátorkodom, (ismerkedjünk meg hát ezzel ! az idegen ismeretlennel. Vegyük szemügyre ala­posan; nézzük meg mit hoz, mit rejteget magá­ban. Ha megösmertük őt jól, akkor megtaláljuk a vele kapcsolatos többi kérdésekre is a helyes feleletet. A belmissio egy rendkívül tartalmas, ma­gasztos, komoly és szent eszme. — Egy gazdag aranybánya, melynek számos tárnái sokfelé ága- zódnak. Ezer munkás, ezer év, maga az örökké­valóság kell hozzá, hogy kellőképen kiaknázza. Nagyon természetesnek s egészen indokoltnak fogja találni azért a mélyen t. értekezlet, hogy tekintettel a rendelkezésemre álló illő rövidsé­gére, bár óhajtanám s szeretném is, ezúttal a mélyre nem bocsátkozom, csak mint a tó felett röppenő madár szárnyaival szokta megcsapkodni s hullámzásba hozni a viz sima tükrét: én is jcsak a felületet, itt-ott érintem; csak egy pár 1 szemcse, nehány töredékes gondolat, a legfőbb irányelvek s tájékozási pontok lesznek azok, me­lyeket felszínre hozok, kiemelek. Majd ha élünk, ismét összejövünk, lesz alkalmunk bővebben meg- ösmerkedni a gazdag bánya rejtett kincseivel s foglalkozni az időnként fölszinre kerülő részletek gyakorlati értékesítésével. , * A missio és kereszténység eszméje a leg­bensőbb, elválhatatlan kapcsolatban állanak egy­mással. A kér. vallás egészben véve, teljesen missio vallás. Kétségkívül az ujtestamentomi mis­sio gondolatszálai már az ó testamentomi kije­lentésben benngyökereznek, úgy hogy a Krisztus e tekintetben is, ezt is csak betölteni jött. (Folyt, köv.) nyunk és önkormányzatunk alapelvei, protestáns intézményeink é3 ezek között különösen tan­ügyünk iránt az érdeklődés fentartása és foko­zása, valamint a vallásos erkölcsi színvonal eme­lése, a hit élet fejlesztése.“ E meghatározás ke­retében fogunk mozogni minden hetünkkel, melyet papírra vetünk. Képviselni fogjuk irodalmi körün­ket hazánk északkeletén s minél szélesebb körben, választmányi és közgyűléseinkről részletes tudó­sításokat hozunk, a választmány által rendezendő felolvasó esték és matinééit sikerét előmozdítjuk s minden, a kör tagjait érdeklő határozatot köz- zéteszünk. Régebbi összeköttetésünket munkatársaink­kal s barátainkkal felújítjuk s újabb munkaerő­ket toborzunk zászlónk alá. Egyházmegyéinkben mindenhol vannak rendes tudósítóink, kik a fon­tosabb eseményekről referálni fognak. Tanügyi dolgokban is szakférfiak állanak mellettünk, kik segíteni fognak Lapunkat irodalmi színvonalon tartani. Egyházmegyei és kerületi értekezleteink té­nyező elemeivel már is szorosabb viszonyban ál­lunk s az értekezletek fontosságát kiváló figye­lemben fogjuk tartani s azok népszerűsítését előmozdítani. Bizalommal fordulunk azért a hazai müveit közönséghez, főképen protestáns hitsorsosainkhoz. támogatásért, azon reményben, hogy meg fogjuk érdemelni ezt a támogatást. Egy tekintélyes iro­dalmi kor áll mellettünk, egy lapbizottság ügyel fel Lapunk irányára, ismert nevű belmunkatár-

Next

/
Thumbnails
Contents