Reformátusok Lapja, 1892 (2. évfolyam, 25-51. szám)

1892-07-02 / 25. szám

REFORMÁTUSOK LAPJA. EGYHÁZTÁRSAD ALMI HETILAP, MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. X :s_ ___ .... .................... ._ X a \É § S ZERKESZTŐSÉG: hová a lap szellemi részét illető minden küldemény és az elő­fizetési pénz is küldendő: Győrgytelek, Szatmármegye, valamint az esetleges reklamácziók is intézendők. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egy é vre.........................................4 Irt. Fél évre . . . ..........................2 frt. Bér mentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. — Kéziratok vissza nem adatnak. — Névtelen vagy álnév alatt érkezett közleményekre nem reflektálunk.— Hirdetések jutányos áron közöltetnek. — Egyes szám ára 10 kr. S7 EJX óveny<----.dir. Da rwin és a biblia. A természettudomány fejlődése uj világba ve­zette a polgárosult népeket, föllebbentette ama kár­pitot, mely az egyes tüneményeket és jelvényeket a titkok misteriozus homályába burkolva takará el a halandók millióinak gyönge és rövid látású sze­mei elől. Tisztelet és becsület a fáradhatatlan kuta­tóknak, kik éjt-napot egygyé téve igyekezének be­hatolni a dolgok rejtekeibe s kutatásaiknak ered­ményét világ elé hozzák, hogy az általok nyújtott szövétnek világítása mellett tanulják megösmerni az eddigelé megfoghatatlannak tartottakat azok is, a nem adatott mód: • és tehetség önálló kutatás zni meggy őződést a kozmikus világ idtu.s szénánkat i enden, ni Már Darwint megelőzőleg többeket csábított a fejlődés elmélete, de tudományos alapon nem tud­ván *azt fölépíteni, hitelre nem találtak. S ime egy­szer csak fellép Darwin, előhozakodik rengeteg tu­dásának hatalmas tárházából súlyos érveivel, kifejti „The descent of man aud onselection in relation so sex“ (Land 1871.) ez. munkájában származási theeriáját s in ultima analysi kimondja, hogy a Bibliának nincs igaza, az ember nem mint ott ta­nítva van, „földből vétetett“ — Hanem a majom­tól származik. Pompás, nagyszerű! Az ember ősapja a ma­jom. De mennyire tetszett ez a iliema, mennyire, jujongtak e nagyszerű igazság földerítésén i ellenei. Wyv ezt mindeddig ki is nem találták^

Next

/
Thumbnails
Contents