Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1872

1872. május - Oldalszámok - 1

A . dunántúli evang. ref. egyházkerület, 182-ik évi május hó 28,29,30, és 31-ik napjain Pápa városában ártott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. A dunántúli evang. reformált egyházkerület 1^2-ik évi május 28—31 napjain Pápa városában tar­totta lelkész avatással egybekötött tavaszi közgyűlését, Ngy Mihály superintendens és Tisza Kálmán fögondnok ur 5 nagyságaik elnökletük alatt. Jelen voltak: A mezőföldi egyházmegyéből: Horváth Mihály eperes, Huszár Pongrácz segédgondnok, Móricz János kenesei lelkész és képviselő. A tatai egyházmegyéből: Décsi Bálint esperesKis Gábor képviselő, Varjú István e. ker.pénztárnok. A komáromi egyházmegyéből Vályi Lajos espets, Konkoly Thege Balázs e. m. tanácsbiró, Jókay Ká­roly tanácsbiró, Fogthüy Dénes e. m. ügyvéd- mint képiselők. A barsi egyházmegyéből: Nagy János esperes Gőbel Gerzson képviselő. A b. somogyi egyházmegyéből: Mezey Pál eseres. Az őrségi egyházmegyéből: Horváth János esp<es, Somogyi Gyula egyli. megyei jegyző és képviselő. A veszprémi egyházmegyéből: Pap Gábor esp-es, Csonka Ferencz egyh. megyei főjegyző és kép­viselő, Véghely Imre segédgondnok. A drégelpalánki egyházmegyéből: Kovács Selstény Jósef esperes. A pápai egyházmegyéből: Szabó György segí gondnok, Seregély György hely. esperes, Bartalos Mihály, Stettner Ignácz, Bódogh János, Szabó István, Iező Dániel, Jeremiás Lajos. A főiskola részéről Tarczy Lajos akadémiai, Szabó Károly gymiziumi igazgatók, Bocsor István, Vály Ferencz,— Kőrösy Sándor, Kis János, Szilágyi József, Iíotasz Isán, Tarczy Dezső, Tóth Dániel, Antal Gábor, Jádi József, Rózsa István, Vikár Kálmán — tanár urak. Beöthy Zsigmond egyh. kerületi világi fő. -Kacsóh Lajos egyházkerületi al, —és Pap Gábor, Kőrössy Sándor, Szilágyi József helyettesitett-jegyzők s több egyházi s világi férfiak. Mely alkíommal: Isteni segélyt kérő ima előbocsátásután Fögondnok úr szives örömmel üdvözlé az egázi és iskolai ügyek iránti érdekeltséget szép számú megjelenése által tanúsított közgyűlési közönséget; s kihösen két tárgyú, u. m. a boldogult főjegyző halála miatt bevégzellen maradt múlt őszi pápai egyh. kerületi zgyülés jegyzőkönyve feletti intézkedésre, és a pápai főiskola ügyeinek rendezésére, s ezzel kapcsolatossan tanári fizetések emelésének módozata feletti komoly tanácskozásra híván fel a közgyűlés figyelmét: a gyűl; megnyitotlnak nyilvánította. 1. Olvastatott a püspöki felavatásra jelentkeze tizenhét ifjú tiszt, atyafiak bizonyítványainak átnézé­sére, az irás és szóbeli vizsgálat teljesítésére kiküldöltizsgáló bizottság jelentése, melyben előadatik, hogy a bemutatóit bizonyítványok, —t. Antal Dénes és VidPéter urakét kivéve telyesen rendben találtattak; to­vábbá, hogy a kibocsátási vizsga után a felavatást vgára bocsáthatásig a gyakorlati lelkészet terén löl­tendett két évből négyhónap t. Kun György és Szabó os uraknál, hat hónap J. Varannai Lajos urnái, végre t. Juhász Pál és Bacsa Béla uraknál — kik csak 1871 vi Sept. 8-án bocsáltatak ki, több mint tizenöt hó­nap hiányzik. T. Szabó Pál domboi s. lelkész úrra nézve hézségbe tétetik, hogy 1868-ik év marlius havától 1871-ik évi marliusig mint iskola tanitó működött, s idő neki egyházmegyéje által — esperesi bizonyítvány szerint — segédlelkészi gyakorlati időül beszámíttatott, s i;sajátképp csak tizennégy hónap óta segédlelkészkedik. írásbeli vizsga tárgyául kitüzetett egy érteke és egy egyházi beszéd. Az értekezés tétele volt: „adassék elő, mi hatással volt a keresztyén vallás az eeriség erkölcsi éleiére". — Az egyházi beszéd alap igéjo pedig 1. kor. IV. 7. „micsodád vagyon a mit nevettél volna, és hogy ha vetted, mit kevélykedel, mintha nem vetted volna." —Az e tárgyakról irt műik dicséretesek és kielégítők. A következett tantár­gyakból telt szóbeli vizsgát a mi illeti, a bizottmány ú találta, hogy 1. Begedi Lajos, kitűnő 3. Barla Szabó Károly kitűnő 2. Kovács József. „ 4. Szabó Lajos „ 1

Next

/
Thumbnails
Contents