Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1869

1869. május - Oldalszámok - 1

A dunántúli evang. reformált egyházkerület 1869-dik évi Május 26—28-d. napjain Székes-Fehérvár városában tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. / 1869*CÍ. évi Május 26—28-d. napjain sz. k. Székes-Fehérvár városában tartotta közgyűlését a dunántúli evang. reformált egyházkerület, melyben Nagy Mihály püspök és Tisza Kálmán főgondnok eő Nagyságaik elnöklete alatt, Széki Béla pápai esperes-lelkész és egyházkerületi e. főjegyzőn, Beöthy Zsigmond kir. itélő biró, és egyházkerületi világi főjegyző, Kacsó h Laj os kisbajomi lelkész és egyház­kerületi e. aljegyző, Fekete János h. ügyvéd és egyházkerületi világi aljegyző urakon kivül részt vettek a barsi egyházmegyéből: Nagy János esperes, n. sarlói lelkész, — Gőbel Gerzson fegy­verneki lelkész, mint képviselő ; drégelpalánki egyházmegyéből: Kovács Sebestény József esperes, ipolypászthói lelkész; komáromi egyházmegyéből: Vályi Lajos esperes, perbetei lelkész, — Madarassy Mór se­gédgondnok,— Veres István gelléri lelkész, Konkoly Thege Balázs tanácsbiró , mint képviselők; mező földi egyházmegyéből: Horváth Mihály esperes, lepsényi lelkész,— Huszár Pong­rácz segédgondnok, — Parragh Ferencz keresztesi lelkész, Boros Mihály h. ügyvéd, mint képvi­selők,— Móricz János kenesei lelkész, mint egyházkerületi alszámvevő, Perei János fokszabadi lel­kész, em. tbiró,— Soós Károly csajághi leikész mint kérdnök, — Kulasi Ferencz mezőkomáromi lel­kész mint kérdnök, —Kóczán Béla kiskeszi lelkész mint kérdnök, — Molnár Imre egyházmegyei világi tanácsbiró, — Márkus István em. vil. tanácsbiró,—Bózsa Sándor bodajki lelkész, — Nagy István szentmihályi lelkész; Szűcs Sándor berhidai lelkész, — Szabó Dávid táczi lelkész; pápai egyházmegyéből: Bódogh János mihályházai lelkész, mint képviselő; a főiskola ré­széről: Tarczy Lajos akadémiai, és Rózsa István gymn. igazgató tanárok; őrségi egyházmegyéből: Baki Gábor esperes, kerczai lelkész; Kerecsénvi János körmendi lelkész mint képviselő; belső-somogyi egyházmegyéből: Mezcy Pál esperes, csököli lelkész, Hegedűs József v. tanácsbiró, Kovács József n. korpádi lelkész mint képviselők,— B arla Szabó István n. dobszai lelkész; tatai egyházmegyéből: Décsi Bálint esperes, ácsi lelkész,— László József kocsi lelkész mint képviselő, — Varjú István ó szőnyi lelkész, egyházkerületi pénztárnok, — Antal Lajos ügyvéd mint képviselő; veszprémi egyházmegyéből: Pap Gábor esperes, vilonyai lelkész, — Véghely Imre em. világi tanácsbiró, Iíecskeméthy Károly palotai lelkész, em. tanácsbiró mint képviselők, — Véghely Dezső em. vil. főjegyző,— Rácz Endre szent-istváni lelkész,— Somogyi Benő hajmáskéri lelkész,— Rácz Géza inotai lelktsz, — és még szép szánni hallgató közönség. Mely alkalommal: 1. Főgondnok úr Eő Nagysága, Istenhez emelt s gyámolító kegyelemért esdő buzgó fohász után, egyházi és iskolai közügyeink felelt leendő tanácskozásra, majd ezek folytán czél- és korszerű intézkedésre, hatályos elnöki szózalával a közgyűlés tagjait felkíván, a gyűlést szíves éljenzések közölt megnyitotta. 2. Az egyházkerületi kormánylanácsban tekintetes Csépán Antal belső-somogyi, Pap Ferencz vesz­prémi segédgondnok urak betegség,- nagys. Dr. KoYács-Sebestény Endre drégelpalánki, Konkoly Thege Pál barsi, Pázmándi Lajos tatai, és Szabó György pápai segédgondnok urak világi hivatalos elfoglallatáaaik miatt meg nem jelenhetvén: Igazoltattak azon közóhajtás kifejezésével, hogy a jó Isten úgy igazgassa körülményei­ket, miszerint jövendőben egyházkerületünk közügyeinek intézésében is részt vehessenek, 3. Olvastatott az egyházkerületi vizsgáló bizottmánynak, a felszenlelletésűket kérő ifjú tisztelendő atyafiaknak f. é. Május 24 és 25-d. napjain, sz. k. Székes-Fehérvár városában tartott felavatási vizsgájára vonatkozó jelenlése, melyben annak előrebocsátása ulán, hogy a felavatni kivánó atyafiak bizonyítványait megvizsgálván, úgy találta, hogy némelyiknél vannak ugyan idői tekintetben fogyatkozások, hiányozván ar egyházkerületi stalulum állal kitűzött — a kibocsátási vizsga után a fölavatási vizsgára bocsáttathatásig gya­korlati lelkészel terén töltendett két évből — néhány nap s illetőleg holnap, do mert azon atyánkfiai, kiknek bizonyítványai csak is e tekintetben hiányosak, a két évi időhatárt kitűző egyházkerületi rendszabálynak el­1

Next

/
Thumbnails
Contents