Protestáns egyházi és iskolai lapok – 45. évfolyam – 1902.

1902-08-24 / 34. szám

ISKOLA. Értesítés. A budapesti ref. theol. akadémia azon növendékeit, a kik velem kollokválni akarnak, értesítem, hogy a megszabott szept. 8. és 9-dike helyett szept. 6—8. napjain fogadom el kollokviumaikat. Hamar István, theol. akadémiai tanár. Az egyetemes evang. theol. akadémián az 1902/3. év szept. 11-én kezdődik. Megelőző napokon beiratkozás. Jótéteményekért (ingyen ebéd és Theol. otthon) a folya­modványokat aug. 23-ig kell az akadémia igazgatósá­gánál benyújtani (Pozsony, Konvent-utcza 13.). Értesítés. Az eperjesi ev. ker. kollégium főgim­náziumában az* 1902. tanévre szóló beiratások f. é. szept. 1., 2. és 3-án eszközöltetnek; a beiratásokat meg­előzőleg aug. 30-, 31. napjain tartatnak a felvételi javító és esetleg magánvizsgálatok. Az előadások a főgimnázium­ban szeptember 4-ikén veszik kezdetöket. A koll. főgim­názium növendékei vallásfelekezeti különbség nélkül része­sülhetnek a kollégium kebelében fennálló tápintézet kedvezményeiben; az ezekre nézve megállapított díjak, mindig félévenként értve, a következők : ebéd és vacsoráért 62 korona, csupán ebédért 38 korona. Ezen díjak fél­évenként előre fizetendők; a tápintézeti díjakból elen­gedésnek is van helye. Van a kollégiumnál azonkívül számos alapítvány, melyekből évenként 10—110 koronányi ösztöndíjak és praeiumok osztatnak a koll. növendékeinek ; a mult iskolai évben 27 gimnáziumi tanuló részesült ezen ösztöndíjakban. Eperjesen, 1902. aug. havában. Az eperjesi ev. ker. koll. főgimnáziumának igazgatója. Értesítés a nagy-körösi ref. tanítóképezdéről. A) A tan .-képző intézetbe olyan ép testű és szellemű növendékek vétetnek fel, kik a 15-ik évet már megha­ladták s első sorban a gimnázium, reál- vagy polgári iskola IY-ik osztályát kellő sikerrel végezték. A belépni kívánó növendéknek egyszersmind igazolnia kell egy nyilatkozattal szülői beleegyezését és azt, hogy a szülők képesek-e fentartani itt az illetőt; továbbá orvosi bizo­nyítványnyal testi és szellemi épségét, végre kereszt­levéllel életkorát is. A tanév kezdete 1902. szept. 1. A beiratások szeptember 1—5. napjain történnek; az ünnepélyes megnyitás szeptember 6-án lesz s a taní­tások szeptember 8-án kezdetnek. A tápintézet szeptember 1-én nyílik meg, melybe a tan.-képezdei növendékek, mint jótéteményesek vétet­nek föl, ebéd és vacsoráért 12 kor. 30 fil.-t, ebédért 8 kor. 20 fil.-t, egyszer mindenkorra 1 kor. tápdíjfizetése mellett; megjegyeztetvén, hogy 8 dunamelléki egyén a 8 egyházmegye tanítói által fizetett és gyűjtött javadalmat élvezi, megfelelő kötelezettségek mellett. (Egy-egy növen­dék fentartási költségei körülbelül ezek: Évenként: fölvételi díj (az újon jöttéknél) 2 korona, orvosi díj (mindenkinél) 2 kor., orsz. tanári nyugdíj 6 kor., zene­szer (zongora-, orgona-, hegedű-) használati díj 4 kor., könyvekre 20—24 korona. Havonkint: lakásbér fűtéssel 6—7 kor., mosás 4 kor.; a tápintézeti díjat lásd elébb. Ezekkel szemben vannak (az értesítőben elsorolt) ösztön­díjak és egyéb jótétemények s temetési kereset A tan.-képezdei növendékek a nagykőrösi ev. ref. egyházban templomi és temetési szolgálatot tartoznak (dij fejében) teljesíteni: ennélfogva az egész növendék­sereg egyszerre a szünidőket nem élvezheti. Templomi és temetkezési szolgálatokat teljesítvén, mint egyházi emberekhez illik, fekete vagy sötét ruhában és fekete kemény kalapban kell járniok. A tanfolyam négy éves. lí) Az elemi tanítóképesítő vizsgálatra jelenthetik magukat, a tanítóságra megkívántató testi és lelki épség föltétele alatt, valláskülönbség nélkül: a) Mindazon tanítójelöltek, kik a tanítóképző inté­zeti négy évi tanfolyamot bevégezték, vagy gyakorlati akár nyilvános, akár magán tanítóskodással foglalkoztak a képezdei pálya végeztével. b) Kik a közoktatási törvény keletkezése előtt már gyakorló-tanítók voltak. c) Végre azok is, kik magukat a tanítóságra ma­gánosan képezték, ha legalább egy évi gyakorlati, akár magán tanítóskodásukról bizonyítványt nyújtanak be s az illető osztály-vizsgálatokat előbb leteszik. A tanítóképesítő vizsgálat folyó évi aug. 25., 26., 27., 28., 29. és 30. napjain tartatik meg. A vizsgálatra jelentkezők kérvényei (melyekhez keresztlevél, tanul­mányaikról s eddig folytatott pályájukról, valamint er­kölcsi maga visel etökről szóló és testi és szellemi épsé­güket igazoló orvosi bizonyítvány csatolandó) folyó évi augusztus közepéig, ft. Filó Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez, Nagy-Kőrösre küldendők be. (A folyamodványra s a bizonyítványra 50—50 kr.-os bélyeg kell. A működési bizonyítványra az egyházi törvény 431. §-a értelmében esperesi megerősítés is szükséges.) GYÁSZROVAT. Dobos Erzsébet, Dézsi Mihály csákvári lelkész­társunk neje életének 42. évében f. hó 17-én meghalt. Nyugodjék békével! Az övéinek pedig nyújtsa az Úr az ő vigasztalását! KÜLÖNFÉLÉK. Róma engedékenysége Ausztriában. Ausztriában köztudomás szerint nagy baj s veszedelem fenyegeti Rómát, mert a „Los von Rom" mozgalom következtében, a Liguori-féle morál gyalázatosságainak leleplezése foly­ton mind nagyobb-nagyobb a Rómát odahagyok száma. Ez ellen a baj s veszedelem ellen a vegyes házasság kötésnél passzíva asszistenczia kibővítésével próbál Róma sikeres harczot folytatni s nem lehetetlen, hogy ez a csalétek is használ ott, a hol minden eszkösz a hatalom,

Next

/
Thumbnails
Contents