Prágai Magyar Hirlap, 1934. június (13. évfolyam, 124-147 / 3455-3478. szám)

1934-06-03 / 125. (3456.) szám

n TI«GXlMA<Sfe®HlKLSI> 1S8L junius 3, ranArjnaft* Látogatás Sárosi Gyurka otthonában a bolognai meccs közvetítése előtt „Aggódunk a Gyurka, vagy ügyész legyen a Budapest, május 31. (A Prágai Magyar Hír­lap munkatársától.) Délután négy órakor a bo­lognai mérkőzés lázában. Kellemes nyáreleji meleg, az uccák itt Budán üresek, ritkán szak­iad végig autó és villanyos a Horthy Miklós utón. A széles utón átkiált egy kis gyerek: — Nagyapa, öt óra tízkor kezdődik a közve­títés. A mozitulajdonos ott áll üzlete ajtajában és arról tanakodik, hogyan lehet bekapcsolni a rá­diót legalább egy negyedórára. A Hadifc-kávé- házban Karinthy a sakkban sem tud elmélyedni most. A pesszimisták és optimisták tábora szen­ved elmesen vitatkozik. — Két góllal győznek az osztrákok! — Magyarország nyer 3 :1-re! Egész Pest lázban, most számolgatják a per­ceket: A csapat kiindult a pályára. Most. már a padokon hevernek. Istenem, csak két órával öregebb lennék! Vajon milyen lehet a hangulat egy polgári lakásban, Itt a Budafoki ut 10. szám alatt, ahol a legnagyobb magyar futballistáitak, Sárost Gyurkának szülei és testvérei várják izgalommal az éther szárnyán érkező híreket? Sárosi Bertalan szabászmester szives barát­sággal fogad és bevezet a Gyurka szobájába. Ott ülünk le a fehér csipke téri tő vei borított asztal mellett. Fehér függöny omlik le az ablak két szárnyán, az ablakban magyar virágok: piros muskátlik virítanak. A falakon — hogy is le­hetne máskép — néhány futballkép, nagy csa­ták emlékei. Gyurka ágya felett egy nagy cso­portkép, az első sorban mosolygós arccal ott guggol „a gverek“, akkor a magyar válogatott csapat center-halija. A képen dátum: Bécs. 1931. X. 4. Ausztria—Magyarország 2:2 ^1:0). Va,- jon mi kerül a mai csoportkép alá? Két szek­rény a szobában, az egyikben könyvek, a másik­ban a Gyurka ruhái. Ott ülünk az aeztai körül, az apa, az anya. :a nagymama. Itt;, van Gyurka nagyobbik Öccse: Laci, maga is futballista volt, de a üaibdamgást abbahagyta. Annál nagyobb' szenvedéllyel üzf másik kedvelt sportját, a vizipolót. Sárojsi II. az FTC pólócsapatának egyik erőssége. Hatal­mas termetű, szélesvállu fiatalember a Sárosi Laci, „sókkal erősebb, hatalmasabb, mint a Gyurka", — mondja az édesapjuk. A harmadik fiú, a Béla, az Eötvös-reálgimnázium növendéke, mint ahogy két ifivére is ebben az iskolában végzett. Béla jó futballista, az intézeti csapaton kívül a MAFC kölyök csapatában rúgja labdát. Most künn van az uj ügetöpályán, egy a 7000 magyar diák közül, akik az országos torna- ünnepélyen gyakorlataikkal gyönyörködtetik a nézőket. Az interjú könnyen indul, mert Sárosi bátyám maga teszi fel az első kérdést: — Nos, mit tetszik gondolni, mi lesz ma dél­után? — Hiszen épen ezt akarom én megtudakolni, hogy mi a véleménye. — Én nem vagyok, kérem, futballszakértő, nem értek hozzá, hát igy véleanényt nem mond­hatok. — De azért csak éredklődík a futball iránt? —• Azt már igen. Minden mérkőzésen künn­vagyok, amikor a Gyurka játszik és figyelem, a játékot. Amikor nézem őket, akkor talán hozzá is tudnék szólani. — Nem lepte meg magukat, hogy Bolognában játszik a fiuk? — De igen. Csak ma reggel tudtuk meg a lapból és aggódunk is, nagyon aggódunk. Miat­ta is, meg a csapat miatt. Mi lesz akkor, ha a sérülése kiujul, ha nem tud játszani? Hétfőn volt itthon, még fájlalta a bokáját. Kár volt azon a Kispest-mérkőzésen játszani, talán meg lehetett volna kímélni a világbajnokságra. Neki is rossz sejtése volt, mikor a pályára mentünk. Mondta is: „Úgy érzem, édesapám, hogy baj lesz a do­logból." És meg ős történt, amikor a kapus rá­dobta magát a lábára ... Az édesanya meg a nagymama szomorúan csóválják a fejüket. — Hát az édesanyja künn szokott-e lenni a Gyurka mérkőzésein? — Nem, nem ... Nem. bírnám én azt ki... Az apa is megszólal: — Hogyne, hogy kettős aggodalmam legyen, a fiamért is, meg ő érte ás. Sohase volt künn a pályán. Most történik meg először, hogy együtt haHgAtjuk a rádiót. Bárcsak jót hajdanánk... meg a mérkőzés miatt," — mondják a szülők ■ Ügyvéd Gyurkából? ■ Valóra váltak a szülők balsejtelmei —' Boldogok lehetnék, hogy a Gyurka olyan szépen levizsgázott. — Igen, a harmadik alapvizsga is sikerült. Sokat tanult a gyerek és a kondíciója is le­romlott emiatt. Korán kelt, emellett futballozni is kellett. Hetenként három alkalommal kijárni a pályára, aztán vasárnapról vasárnapra meg­erőltető mérkőzés. De most túl van a vizsgán. Még csak a szigorlat... — És a pályaválasztásra gondolt-e már? Ügyvéd lesz? Az édesanyja szólal meg: — A Gyurkából ügyvéd? Nem neki való volna, hiszen ha végrehajtást kellene vezetnie, a saját zsebéből fizetné ki a tartozást. — Akkor ügyésznek sem válna be, — vetem közbe. Ebben is egyetértünk. A Gyurka passzióiról érdeklődöm. Sokat olvas, most nagy buzgalom­mal vetette magát a német és francia nyelv megtanulására és sok német és francia könyvet olvas. Délelőtt otthon tartózkodik, délután pedig vagy a tréningre megy, vagy pedig üres dél­utánján a MAFC szomszédos teniszpályáján ütöget. Szereti a .teniszt és jól is játszik... Újból a mérkőzésre terelődik a beszéd. — Félek, hogy nem fog beválni, — aggodal­maskodik az apa. — Különbén ki tudja. Egy­szer egy hétig nyomta az ágyat, lázas beteg volt. Vasárnapra kelt. fel. Kimentünk együtt a Tamás Lajos: KÉT VILÁG KÖZÖTT A gép hiába zug, a rőzse a lángban hasztalan pattog. Nem gép kell, nem tűz kell, nem rőzse, Valami több, amiről még te sem tudsz, Csak a lelked alatt él, Mint avar alatt a bogár vagy a barna héjban megbújó báb. Amiből a szép csoda, a pillangó kiröppen. Gépeket küldenek, hogy emésszenek helyettünk, Hogy csavarral fúrják keresztül a levegő Illatos, könnyen ringó testét. Rozsét vagy álmot gyújtanak, hogy füstjétől Részegüljön az ember. Én leborulok a vértől és verejtéktől mocskos földre S égjük kezem keletnek, másik karom nyugatnak, A hangot hallgatom, amiben egymásba vész Az anya végső sikolya S az első gyermek-gügyögés. pályára, hogy megnézzük a Fradi meccsét a Bu­dai Xl/ellen. Mérkőzés előtt bement az őltö- izőbe. hogy megnézze a fiukat. Erősen a lelkére kötöttem: De semmi szin alatt ne játsz! Fogad- kozott is erősen. Hát majd elkékültem a mé­reg-tői, amikor kigyött a csapattal. A közönség ütemesen kiabálta: Gyurka, Gyurka, én -meg mérgelődtem. És akkor játszott a legszebben. Nekem, legalább ez a. játéka tetszett a iegjob- j óbban. — Bizzunk benne, hogy ma is igy lesz... A nagymutató közeledik a IL félidő ideje felé. Néhány pillanat még. És nemsokára hall­juk a Láttoriale nagy küzdelmének eseményeit: Ausztria vezet 1 :0-ra. Esik az eső, a t«alaj csúszós, nehéz. Most... most... Gyurkánál a labda.... Elesik ... Nehezen kel fel... — Istenem, csak nem történt valami baja? — hangzik az anya. aggódó szava. De nem..." Gyurka már talpon van és meg­újult rohamra viszi a csatárokat. Sajnos azonban a szülők balsejtelmei válóra váltak. Sárosi nem tudott teljes tudásával küz­deni. Amikor a rádió a szerencsétlen meccs végét jelzi. Budapesten csupán egy valakinek van némi öröme. Az . édesanyának, a'ki most. már hamarosan visszontlátja fiát. O) Megalakult a ruszinszkói színházi szövet­kezet nagytezollősi szervezete. Nagyszőilősi tu­dósítónk jelenti: Hosszas előkészületek után most tartották meg Nagyszőlősön a Kárpát­aljai Színházi Szövetkezet helyi alakuló köz­gyűlését Hokky Károly nemzetgyűlési képviselő elnöklete alatt. Hokky lelkesítő szavai után dr. Péter Zoltán, a színházi szövetkezet munkácsi ügyv.-elnöke beszédében beszámolt a szövet­kezet megalakulásáról, szervezkedéséről s eddigi tekintélyes eredményeiről. Megnyugtató felvilá­gosítást adott Nagyszőlős közönségének a. re­organizálandó igazgatóságban való képviseleté­ről. A lelkes hatású beszéd után a megjelenték egyhangúan kimondták a Színházi Szövetkezet helybeli szervezetének megalakítását s meg­kezdték a részjegyek jegyzését. Megalakították a szövetkezet helybeli szervezetének bizottságát, ■melybe egyhangúlag dr. Kalmár Miklóst, dr. Kun Bélát, dr. Siménfalvy Árpádot, dr. Gross Gézát, dr. Neufetd Bélát, Steiner Nátihánt, dr. /Szabó Gábort, Nemes Józsefet, Bártfay Kál­mánt, Kuímann Károlyt, Csik Ferencet, Matyi Lászlót., Orfcutay Jánost, Szabó Sándort, Fejér Barnát, Volenszky Kálmánt, Ámort Ferencet, (Markovics Mórt, Neufeld Edét, Bíró Benedeket és Gődán Jánost választották be. A magyar egyházi irodalom uj termékei Lacza István: Lelkipásztor és politika. Budapest. Szerző kiadása. La-cza István régi, kedves ismerő­se a kassaiaknak, az összeomlás előtti években káplánoekodott a kassai plébánián és igy irodal­mi működése különös érdeklődésre tarthat számot a kassaiaknál. Ebben a füzetéiben óvatos, de egy­úttal nagyon világos körültekintéssel dolgozza fel nehéz tételét. Műveltsége; tudása állandóan féken tartják, hogy semmiféle irányban ne legyen túlzó. Tisztán látja, hegy a mai idők lelki igényel mit kívánnak a lelkipásztortól, de egyúttal gondos tapintattal rámutat arra a kényszerűségre is, amely a papság erkölcsi és egyházvédelmi munkáját a politikában is megkívánja. Lacza István tanulmá­nyának legérdekesebb és legtanulságosabb rész­letei azok a helyek, amelyekben a papság politi­kai jogairól szól s mintegy az ideálját adja meg a. politizáló papnak. Szavaiból egy katolikus pap legmagasabb fogalmáért aggódó mélységes egy- házios érzület és tisztelet dobban fel. Amit azonban ez az eseményérzés tolla alá sugall, az oly igaz­ság, amelyet magukénak kellene megszerezni mind­azoknak, akik ebben a kényes kérdésben igen vi­tatható vagy elfogult álláspontot foglalnak el. Tanulmányának épen abban van a legnagyobb értéke, hogy világosságot vet arra a kérdésre, amely ma egész Európában a politikai elmélkedés és gyakorlat legégetőbb középpontjában áll. Láthatatlan templom. A Máté Elek és Muraközy Gyula szerkesztésében megjelenő Kálvin-tér 5—7. számai. — Az 1930—1933 egyházi esztendő rádiós igehirdetés terméke. 27 ráidióprédikáciiót tartal­maz Havas® László és Baltazár Dezső püspöktől, Szabó Imre esperestől, Hetesey Kálmán, Muraközy Gyula és Vargha Tamás lelkészektől. Hatféle hang, amelyeknek mindegyike jellegzetesen egyé­ni szinti. De amit énekelnék, ugyanaz a dallam: Krisztus szava a ma nyelvén a ma embereihez. Elégd é« ismert hang, de mindig titokzatosan uj és bizonyos vonatkozásában eddig egészen ismeret­len, annak a számiára, akinek van „füle" meghalla­ni, mit is mond a lélek minden idők minden em­berének. Muraközy Gyula: A diadalmas élet. Szerző ki­adása. Mlurakőzy Gyula neve nemcsak egyházi kö­rökben ismerős, de a nagyközönség előtt is. Ver­seskötete és legújabban megjelent regénye széles körökben talált tetszésre, prédikációé kötete után lágszemléletü szakembert mutatja be. A diadalmas ez a munkája a nagyimüveltségii és határozott vi- élet a krisztusi, vagy is az egységes élet és világ­szemlélet gyümölcse. „Krisztus a, XX. században", amint a könyv álcáimé mondja. És mert & diadal­mas élethez akar elősegíteni a könyv, az élet min­den kérdéséhez hozzányúl. Nincs nehéz és kényes probléma a számára. Az evolúciót épugy megvilá­gítja a keresztény reflektorával, mint a középkori inkvizíciót, vagy a zsidókérdést. Érzi, hogy az evangélium csak akkor diadalmaskodhat a XX. században, ha a XX. század emberét minden irány­ban a maga örök elvei alapján igazítja cl. Ez sike­rül is a szerzőnek, még pedig úgy, hogy a legsú­lyosabb és legbonyolultabb tételt is a művész könnyedségével oldja meg. Épen ezért minden mii. veit ember élvezettel olvashatja a könyvet, még az is, aki nem a krisztusi világszemléletet tartja a diadalmas élet egyetlen bölcsőjének. Tóth Tihamér: A szenvedő és győzelmes Krisz­tus. Szentbeszédek a 10 parancsolatról. 2. kötet- Szt. István Társ. Tóth Tihamér a magyar katolikus papság egyik legkiválóbb képviselőije. Egyaránt jelentős, mint pedagógus, aki nevelési1 munkáival egészen uj irányban gyarapította a magyar ifjúsá­gi irodalmat, aki rádiószónoklataival mondhatni uj stílust adott a magyar egyházi beszédnek. Munkássága úgyszólván egé-sz Európában . ismert, alig van nyelv, amelyre le ne lennének fordítva az ifjúságnak Írott könyvei s a rádióban elhang­zott szentibe szódéi. Működésének legjava azonban mégis szónoki területre esik. Tóth Tihamér vérbeli szónok. Amellett, hogy a katolikus egyház taní­tásának ragyogó tisztaságú éls apostoli lendületű hirdetője, állandóan szemmel tartja azokat a nagy problémákat, amelyek a modern ember lelkét nyugtalanítják és foglalkoztatják. E kettő harmo­nizálása Tóth Tihamér szónoki művészete. Beszé­ded nem konferenciák, igazi szentbeszédek, amelye­ket valami alig kifejezhető, de nagyon vonzó lelkiség jellemez. Tárgyaló módja nyugodtan ok­fejtő, klasszikusan világos. Hiányaik belőle min­den stilliueibeli fellengzőiség és szépirodalmi hatás- keresés. Emellett azonban nyelve előkelő, válasz­tékos és üdén magyaros. Minden szavából kiéraifc, hogy beszédei, általában egész szónoki kultúrája a „miiniisterium verbi" mélyen átérzett teljesítése. Tóth Tihamér •munkásságával, működésének euró­pai nyilvánosságával odatartozik azokhoz a ma­gyarokhoz, akik a nemzet lelki erőinek frissen tartásával és fokozásával szereznek maguknak érdemeket. AZ UNGVÁRI MOZGÓK MŰSORA: Városi: Csűtörtökön, pénteken, szombatom és vasárnap: Josef Schmidt második hangos­filmje: Dalol a vágy. Bio Rádió: Csütörtökön: A téglagyári leány. Péntek, szombat, és vasárnap: A láthatatlan ember. (*) Kiss Manyi lesz a nyugatszlovenszkói magyar színtársulat uj szubrettje. Pozsonyból jelentik: Földes Dezső, a nyugatszlovenszkói magyar szín­társulat igazgatóa leszerződtette Kiss Manyit, a kassai magyar színház volt szubrettjét, aki úgy énekes, mint prózai darabokban osztatlan sikert aratott eddigi állomáshelyem. A tehetséges, fiatal művésznő megszerzése nagy nyereségét jelenti a. pozsonyi magyar sziniévadnak. Kiss Manyi juniu.6 15-én lép fel elsőidben a pozsonyi közönség előtt. Földes igazgató, különben — értesülésünk szerint — Bállá Licit is megnyerte hosszabb vendégsze­replésre. (*) A pozsonyi várotei zeneiskola évzáró hangversenye. Pozsonyból írják: A pozsonyi városi zeneiskola vasárnap délután 6 órakor a primáspalota tiikörtérmében tartja ezidei évzáró hangversenyét, amelyen Actardjieff György, Flögl Arnold, Kreybig Aranka, Groerné Szép Ilcina, Groer József, Kulicsek J. és Németh L. István tanárok előrehaladottabb tanítványai működnek közre. Jegyek olcsó árak mellett, kaphatók Stampfel könyvkereskedésében és az előadás előtt, az esti pénztárnál. (*) A pozsonyi magyar színi évad előtt ,.Színház" címen képes színházi hetilap jelenik meg, amely éti műsorként árusítanak a pozsonyi városi színházban. A NYUGATSZLOVENSZKÓI MAGYAR színtársulat műsora Pozsonyban: Vasárnap délután: Rotschildok. Vasárnap este: Dubarry. Hétfő: Dubarry. Kedd: Helyet az ifjúságnak. Szerda: Helyet az ifjúságnak. Csütörtök: Dubarry, A KASSAI KORZÓ MOZGÓ MŰSORA: Én éjjel, te nappal! Nagy Kató és Willy Fritsoh ptmipás filmje. A KASSAI CAPITOL MOZGÓ MŰSORA: A fehér démon. Hans Albers és Trade von Molo nagysikerű filmje. ,-----o------1 %

Next

/
Thumbnails
Contents