Prágai Magyar Hirlap, 1934. június (13. évfolyam, 124-147 / 3455-3478. szám)

1934-06-03 / 125. (3456.) szám

tfl&4 janin* 3, vasárnap, 13 SUOBAHNHOTEl ZS^SSESS^SSZSSISSSSSSSSSSSSZSSMHSSSSSSESr nwgf . «—wrr—3jimro—-ingtw»WBM—Kww»Wi«M>MMn«.»ii'iP>w n A világ legnagyobb • 00 f I 00 0 9 0 jövedelmű írója Hogyan cl, dolgozik, mii ir és mennyit keres Noel Coward 7 > író, színész, zeneszerző, rendező, producer, szcenikus egy személyben! > A „Cavalcade" jövedelme aj világrekordot teremtett: negyedmillió fontot keresett vele eddig a szerencsés Coward ■ Az iró jövő tervei 1000 m. SEMMERING Golf • Tenisz • Fedett strandfürdő London, májúé hó vége. Az utóbbi időben rengeteget olvasunk, hadiunk, újságokban, rá­dióban, 'különböző előadásokon, arról a mesés gazdagságról, amelyet az aránylag rendkívül fiatal (még nincsen negyven esztendős!) Noel Coward, a világhírű angol színéézdrámairó. a Cavak-ade szerzője, gyűjtött össze. Kéteógld'vüii, hogy ma, túl Shawn, Wells-en, Maugham-on, O'Noill-en Sacha Guitry-n és még nem tudom, ki másokon, Noel Coward, a világ legtöbbet kereső, legnagyobb vagyonú dráma­írója. Jövedelme, ma már — a fantasztikum határain is túlnő; ezzel szemben szerénysége még ennél is nagyobb. Noel Coward az az ember, aki szinte kivétel nélkül, minden este megjelenik valamelyik lon­doni színpadon, fellép darabjában, mint színész, neve két-bárom programon is szerepel, London­ban is, Newyorkban is, mint rendezőé, mint da- rabátalakitóé, stb. * aki mégis — olyannyira zárkózott, elvonult és egyszerű életet él, ami­lyent elképzelni is nehéz! A londoni Savoy Grlll- ben, a Savoy-szálló híres „kis vacsorázóhelyén“ (a londoni ,,Newyork“-ban), aihol az angol mü- véezélet reprezentánsai gyűlnek össze esténként, ott ül többnyire Coward is, egy pohár angol sör mellett, amelynek „mérték-egységét'1 soha nem lépi túl. Utána sietve hazamegy, mert más­nap megint rendkívül sok dolga van ... „Couservation Piece44 timmel fut most egy darabja Londonban, amely ben ö maga játssza a főszerepet, Y voiine Printemips mellett, ő maga rendezte a darabod, ő maga a azoeniku- aa, zeneszerzője stb., szóval — ő maga, egy személyben; az egész darab. Hogy milyen ez a. darab, milyen az. irodalmi, zenei értéke, arról lehetne vitatkozni, de hogy Noel Cowa.rd-nak mekkora a vitalitása, mit tud ^kihozni44 egy-egy müvéből, azon már vitat­kozni sem lebet. Az elképzelhető legtöbbet, amit egy ember a színház terén teremthet!... Igen érdekes megvizsgálni, hogy a világnak ez a legtöbbet kereső drámaírója — mit is ke­resett az utolő öt esztendő alatt? Még pedig — a színház „világválságának14 közepette!... Híres darabja, a Design fór Living, amelyet Bu­dapesten is játszottak s amelyet ő maga rende­zett Newyorkban, sőt amelynek főszerepét is ő maga játszotta Amerikában, egyedül az Egye­sült államokban 12.000 fontot jövedelmezett számára. A darab az amerikai „depresszió11 tel­jében került szinre Amerikában és mégis — 90.000 font bruttó jövedelmet hajtott — négy hónap alatt. Ebből Coward mint szerzői tan­tiemet 9000 fontot vágott zsebre és ugyanekkor 8100 font színészi fizetést élvezett, amely 200 fontos heti fizetésnek felel meg. Mindezeken kiviül mint „part-owner oif the pro- duction11, teliét mint, a darab társtulajdonosa is, szép összeget könyvelhetett el a magáénak. A darab amerikai karriérje azonban ezzel még nem ért véget, mert Coward eladta a Para- mount-nak is és mint ismeretes: azóta, már nagy sikerrel meg is fii merítették, Ezen, persze, kü­lön keresett. Coward egyik leghiresebb darabja a — Bittér Sweet; ez i« az utolsó öt esztendőben született. Ennek a darabnak nemcsak az írója, de zene­szerzője és generál producer-je is ő volt, csak ezzel az egy darabbal eddig hatvanezer fontot keresett Coward — tisztán. Amikor a Bittér Sweet sikere kialakult, Go- ward még nem volt harminc esztendős. Egy hírlapi nyilatkozatában kijelentette: min­denképpen szeretné elérni, hogy harminceezten- dős kora előtt — anyagilag teljesen független legyen, hogy ezentúl teljesen művészi albíerlói- nak élhessen. Az ir ó-színész célját el is érte, de „pénzkereső-tempójával11 — amelyről ő maga azt állítja, hogy sohasem pénzkeresési szempontból fokozza oly magasra — egyáltalán nem hagyott fel. Sőt... Ám nehogy azt bigye valaki, hogy a Bittér Sweet jelenti Noel Coward rekordját. Nem! A Cavalonde, amelyet színpadon és filmen a világ minden országában játszottak, messze fölülmúlja a Bittér Sweet kasszaslkerét. Hogy ez mennyit hozott eddig Cowardnak?!... Ezt igen nehéz volna megmondani, mert még folyton és igen nagy tételekben jövedelmez. Ha durva számifással akarunk élni, bizonyos, hogy legalább egynegyedmilHó fontot helyezett bankjába a Cavaloade jövedelméből az iró. Ennél többet egy színdarabbal még soha, egyet­lenegy iró sem keresett a világon. A Cavaloa­de — a -ka- szasiikerek világrekordéi1© s ma már bizonyos, hogy még Lehár Vigözvegyót is le­győzi! Nemrég elmondotta Coward, hogyan is szüle­tett meg ez a legtöbbet emlegetett, legnagyobb pénzforrást jelentő, látványos színpadi mun­kája. Érdekes meghallgatni az Írót,, mit mond erről a darabjáról: — A londoni Coliseum számára kellett volna, darabot írnom — mondja Coward — és én hosz- szu ideig tűvé tettem minden helyet, ahol csak témát kereshettem, azért, hogy megfelelő darab- sztizsére bukkanjak. Egy darabig azzal a gon­dolattal „játszottam.11, hogy a francia forrada­lom egy epikus szakaszát fogom kiválasztani, lehetőleg a. második császárság egy érdekes epi­zódját, amely remek tömegjelenetekre, hatásos színpadi látványosságokra nyújthat alkalmat a rendezőnek. — Tépelődéseim közepette, egy szép napon, a The Iltustrated lmodon News egy régebbi száma került a kezembe, amelynek egyik lapján felfedeztem egy rend­kívül érdekes, régi háborús képet, amely azt ábrázolta, amikor egy angol csapat hajóra száll, hogy elinduljon — a búr háborúba! Eb­ben a pillanatban felébredt, megszületett agyamban darabom alapötlete. Azonnal elsza­ladtam C. B. Cochran-hoz és bejelentettem ne­ki, hogy —- rögtön munkához láthat, szerződ­tetheti a színészeket, kibérelheti bosszú időre a Coliseumot, mert megvan a darab-téma, amelynél jobbat eddig még sohsem találtam. Én — mondottam — most, behálózok és átme­gyek Newyorka, Privát© Lives című darabom bemutatására, amelyet én produkálok, amelyben ón játszom a főszerepet, de mire visszajövök, készen lesz a darab s akkorra minden egyébnek is készen kell 'lenni, hogy belekezdhessünk a produkcióba. — Néhány hónappal később táviratot kaptam Newyorkban Cochrantól, hogy időközben a Co­liseum elérhetetlenné vált, de megkaphatom da- rabomihoz — amelynek még csak a terve volt akkor kész az agyamban — Drury La.net, abban az esetben, ha garantálni tudom — a bemutató biztos napját. Én egy pillanatig m agamba­szálltam, eltöprengtem a dolog felett, azután megtáviratoztam Coohrannek, hogy az uj darab premierjének biztos dátuma szeptember vége! — Amikor azután májusban visszatértem Londonba, inén gondosan tanulmányozni kezd­tem G. E. Caliliup. a nagy szinpad-tudós tár­saságában. miiii'e. ihat az eszközöket és lehe­tőségeket, a mely.'két, a Drury .Lane nyújthatói'. Azután visszavonultunk egy kis vidéki helyi;' s egy sereg konferencia után — felépítettük a darab minden jelenetének színhelyét, változá­sainak, képeinek, elektromos, mechanikus és hidraulikus berendezésének tervét. Ekkor még a drámát, nem irtani le papirosra, igaz, hogy az már tökéletesen készen élt bennem. —- Azután munkáihoz kezdtem . minden úgy történt, mint ahogy előre tervez­tem mindössze egy hidraulikus erőgép helyett kettőre lett szükségünk és ezért szeptember vége helyett októberben mutattuk be a Ca~ valcade-t. Nos, ez a különös módon született darab a pre­mieren óriási sikert aratott. Levelek és gratu­lációk tengerével árasztottak el; a sajtó agyon­dicséri. Mindenki azt mondta, hogy nagy dolgot miivcikui és a legkevesebb az. hogy bárói rang­ra fognak emelni, nagy nemzeti érdemeimért. Politikai oldalról óriási gratuláció-áradatot zú­dítottak a nyakamba, mondván, hogy rendkívül tehetséges volt tőlem hogy két hét­tel az általános választások előtt, ezzel a gyökeréig hazafias darabbal a konzervatív párt malmára hajtottam a vizet. Itt azonban be kell vallanom, hogy közvetlenül a premier előtt és alatt olyan mérhetetlenül el voltam foglalva, azonkívül annyira, nem érde­kel a politika, hogy neken> bizony fogalmam sem volt arról, hogy — általános választás előtt állunk. Mindazonáltal utólag be kell látnom, hogy a.z óriási kasszasiker egyik oka —- éppen az álta­lános választások közeli időpnntjar'Toit,'bár le-t bet, hogy a Cavaloade más időben ie megállta volna a helyét! — A premier után még két hétig Londonban maradtam, azután rohantam Dél-Amerikába, ahova dolgaim gzóllitottak. Pihenésem sem volt és azért örültem a hosszú tengeri útnak, amely nekem egyszerűen nyaral ásnak számított. Út­közben azután alkalmam volt végigolvasni az összes lapokat, amelyek agyondicsértek, mond­ván: nemzetein igazán büszke lehet rám. Ezzel szemben még mindig akadt egy pár angol „hjgh- brow“, aki azzal vádolt meg, hogy a hazafiéig csak burok, máz az egész darahon, amely né­hány olcsó, de jól sikerült ..kereskedelmi trütk- kön“ alapul s lényegében: cinikus szellemű... Ez a néhány hang azonban elsüllyedt, elveszett Oberammergaut jelenet: Jézus J adásna kenyeret nyújt \i oberainmergaui jubileumi passió-játékok május 21-én megkezdődtek és szeptember 23-ág tartanak. abban a hozsannában, amely a darab sikere nyomán zengett fel mindenfelé .. Ma már úgy beszélnek a darabról, mint a „szá­zad darabjáról4* és a Gavalcade-filmről, mint a „generáció filmjéről4* ét- én még mindig meditálok azon a gondolaton, veknii mi történt volna, ha véletlenül azon a ..■,:■ 11vos napon nem kerül a kezembe a The 11- .i'-iratod News említett régi száma, hanem vala- uuu- lap és én például a szentpétervári cári palotáról láttam volna egy képet abban a lap­ban ... Noel Coward a közel jövőben újra Amerikába utazik, mert, mint mondják, most minden eddi­gi darabjával nagyobb d arab-tervet forgat agyá­ban, amelyet először Amerikában akar bemu­tatni. Vájjon mennyit fog keresni ezzel az uj da­rabjával Mr. Coward, minden idők legnagyobb színpadi keresője?!... L. M. (*) Bemutatkozott Pozsonyban a Földe*­társulat. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Megjöttek a magyar színészek Pozsonyba és lizhúnapi szünet után újból magyar szó csen­düli fel a pozsonyi színpadon. Sajnos, erősen, sikamlós, sőt itt-ott egyenesen drasztikus operettel, a Dubarryval mutatkoztak be, Ez a darab Budapesten is csak AJipár Gittával aratott sikert, azután sürgősen levették a mű­sorról. Különösen a második rész bárjelene- Lóben olyan ízléstelen kiszólások vannak, amit a finomult ízlésű, pozsonyi közönség nem bir el és csak a karzatnál arat kérészéletű .sikert. — A szereplő művészek közül többet régi ismerősként üdvözölt a közönség. így za­jos taps köszöntötte a színpadira lépésekor Gábort, no és természetesen Mihályi Vilcsit. Az újak közül elsősorban Csillag Húsról, a primadonnáról kell megemlékeznünk. Na­gyon szépen iskolázott kellemes hangjával, décens játékával, elegáns megjelenésével a színtársulat díszére válik. Bokor Margit, a szubrett üde, friss jelenség, oauip* tempera­mentum. Olyan, amilyennek egy ezubrettnek lenni kell. Egész bizonyos, hogy meg fogják kedvelni. Szénád Ferenc, a bonviván férfias, szimpatikus. Szinte buzog benne a bő hang­anyag, amivel bánni is tud. Az az érzésünk, hogy a magyar levegőjű operettekben na­gyobb sikert fog elkönyvelhetni. Nagy Gábor XV. Lajosa messze kiemelkedett az, átlagon. Tehetséges, ügyes színjátszónak Ígérkezik. R, Mihályi Vilcsi a bártulajdonoenő szerepé­ben csillogtatta humorát. Kabin,a Margit • Luxemburg imarsallnéja diszkrét, jó alakítás. Ifj. Mihályi Ernő Dubarry grófja elegáns, ki­tűnő. Partnerével együtt sok megérdemelt, tapsot kapott. Gábor György a. régi rutinnal játszott és pompás táncával hatott. Jő volt Maar János és Ross József, valamint Reményi János. Kellemesen tűnt fel valóságos akro­bata táncmutatványaival egy pozsonyi uri- leány; Farkas Márta. Ugyancsak boszorká­nyosán ügyes tánoos Szenes László, — A ren­dezés és a zenekar itt-ott bizony kívánni­valót hagy hátra, de ivalószinü, hogy az első premiór-láz után a többi előadás (a darab öt estén át van műsoron) nagyobb sikerű lesz. (r, j.) (*) Marj' Pickford — képviselőnő lesz. Pa­risból jelentik: A „Daily Mail44 washingtoni tu­dósitója jelenti, hogy a legközelebbi amerikai választásokon a köztársasági párt, Kaliforniá­ban Mary Pickford ot, az isimert filmszínész nőt fogja, jelölni. A párt ugyancsak augusztusban hozza nyilvánosságra listáját, de egészen bizo­nyos. hogy azon Mary Pickford neve is rajta lesz. Mary Pickford politikai szereplésétől pánt­ja rendkívül sokat vár. (•) A Nyugat könyv napi kettős számának élén Gellért Oszkár méltatja Babits Mihály most megje­lent, európai irodalomtörténetét, melyet a Nyugat előfizetői a számúiéi együtt, kapnak meg- Földi Mi­hály, Gelléri A. Endre, Kassák Lajos, Schöpflip Aladár ée Szebb Antal novellát, Illyés Gyula és Fenyő László verseket Írtak az uj számba. Mfljd Halász Gábor a fiatal Széchenyiről szóló nagy tanulmánya, Hevesi András cikke a hitleri Németországról, Cs. Szabó László cikke a Tabánról, Rédev Tivadar portréja Török Sopihieről. Kárpáti Aurél és Mohácsi .Tenő disputája n Burg. színház Madács-előadásáról,irodalmi és képzőmű­vészeti aktualitásokról szóló kritikák egész sora teszi még változatossá a gazdag szám tartalmát. A kettős füzet ára Csehszlovákiában lő Kés. negyedévi előfizetési díj 50 Kcs. (Kiadóhivatal: Budapest, V., Vilmos csáwár-ut 54.)

Next

/
Thumbnails
Contents