Prágai Magyar Hirlap, 1933. július (12. évfolyam, 147-171 / 3257-3281. szám)

1933-07-01 / 147. (3257.) szám

Elhangzott a T@ Delim... Kikerült az iskola falai köziül a diáksereg. Sokán a matúra 'bizonyítványát szorongatják a kezükben, ezek már étebjogot arattak és most a jövő lehetőségeiről ábrándozva szövik színes terveiket. A legtöbben pedig bizonyít­ványt kaptak, amelyen ott áll a tanári kar egyhangú ítélete: felsőbb osztályba léphet. Folytathatja tanulmányait és tovább készül­het az életre, mint ahogy a klasszikus mon­dás hirdeti, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. A diákeereg boldog, a Te Denm diadalmas hangjai feltörő örömöt zengenek, kezdődik a vakáció, a jól megérde­melt pihenés. De a szülők lelkét gond rágja: Mi lesz most? Mi következik? A gyerek az egyetemre kerül, A gondok sokasodnak, a messze idegemben tanuló fiú vagy leány szá­mára mégis csak gondoskodni kell .néhány száz koronáról, honnan vegyiüik, hogyan tud­juk előteremteni ezt a pénzt? A régi világ­ban mégis csak Jó befektetés volt az a pénz, amit a gyermekekre költöttek. Ezerszeresen megtérüli ha n gyermek elvégezte tanulmá­nyait, ha megszerezte a diplomát, amely Író­asztalt, vagy rendelőszobát jelentett A múlt­ban gyakran úgy volt az, hogy az iskolából kikerülő gyermek meg sem érezte az élet ne­hézségét. Amig tanulmányait folytatta, szülei támogatták, amikor a diploma a zsebéiben volt, melléje szegődött a jó sors és elvezette munkahelyére Hiszen volt akkoriban is ál- lástialanság, sokain voltak olyanok, akik kitömő diplomával sem tudtak érvényesülni, de a ré­gi világ jól funkcionáló gépezete mégis fel­vette, elhelyezte a többséget s ha a hivatal­nok urak életpályája nem is volt a rózsák ágyára megvetve, mégis megvolt a tisztessé­ges kenyér, a biztos jövő tudata és a gond­talan öregség reménye. Ma egy nehéz gazdasági válság terhe alatt roskad az emberiség. A gazdasági gépezet megromlott, a fele annyi embert nem tud el­tartani, mint amennyit kenyérrel látott el a háború előtt. És minden kísérlet, minden terv, konferencia, kiút keresés ellenére még ma sem tudjuk megállapítani, valljon, elértünk-e a mélypontra vagy már túlhaladtunk azon? A jövő képe ködös és ebbe a ködgomolyagba lépnek ki a magyar ifjak is maturabizonyit- vómnyal és diplomával a kezükben. Ez a gondtól terhes hangulat fogja le fel­szárnyaló érzéseinket, amelyeket szent Amb­rus nagyszerű himnusza ébreszt a lélekben. A gazdasági válságon kívül a kisebbségi élet hendikepjével indul a jövőbe az iskoláiból ki- boicsátott tanulósereg. Akkor tehát, amikor hálát adunk a Gondviselésnek, amely meg­engedte, hogy gyermekeink sikerrel végezzék tanulmányaikat, esdő ima száll a lelkekiből az ég felé, hogy segítsen a sokat szenvedő em­beriségen. hogy javuljon meg a helyzet, le­gyen minden embernek mindennapi kenyere és hogy ezek az ifjak is megtalálják a helyü­ket Isten szabad napja alatt. A magyar társadalom lelkét azonban az if­júság jövő életsorsánk gondja mellett az isko­lába kerülő .gyermeksereg sorsa is aggasztja- Az elmúlt iskolaévek tanulságai mind azt mu­tatják, hogy a kisebbségi iskolaügy terén még mindig nem történt meg az a haladás, ame­lyet a demokrácia szelleme megkövetel. Mert ez a szellem a nagy Koraeimszky megállapítá­sában fejeződik ki a legpregnánsabban: min­denkinek anyanyelvén kell megszereznie az élet küzdelemhez szükséges ismereteket. Szomorú híreket olvasunk innen is, onnan Ja A pozsonyi magyar reálgimnázium egsö C, FRANCIA ULTIMÁTUM LONDONBAN A világgazdasági konferenciát kritikus helyzetbe hozta az arany harca az infláció híveivel Az európai aranyhefaliaak fraitla Amerika ellen — Bőmet francia pénzügyminiszter elutazott Londonból — MacDonald nem kivin határozottan áSlástfogíalni Washingtontól függ a konferencia sorsa Londoi, junlua 30. A londoni világ gazda­sági konfe v'ncia ismét kritikus helyzetbe ke-* Tült. A mostam krízist általában „aranykrizis"- nek nevezik. Az aranyvalutás hatalmak és az (inflációs politikát kívánó nagyhatalmak között (egyre nagyobbá váltak az ellentétek és a teg- inapi és a mai tárgyalások nem tisztázhatták a helyzetet Az aranyvalutás hatalmakat Fran­ciaország vezeti és Georg Bonnet francia pénz­ügyminiszter ma tüntetőleg elhagyja Londont, hogy tanúságot tegyen hajthatatlansága mel- üett. Bonnet legkorábban hétfőn érkezhet visz- «za a konferencia helyére. Ilyen körülmények között a jövő hét vége előtt nem kerülhet sor döntésre a konferencián a valutastabiíizáció kérdésében. Az aranykrizis szerdán kezdődött, ‘amikor az angol delegáció a konferencia pénz­ügyi bizottságában memorandumot nyújtott be és a nagyhatalmak valutái ellen irányuló spe­kuláció kiküszöbölését követelte. Az aranyva- ’lutás hatalmak delegátusai az angol javaslatot 'elégtelennek találták és a.zt követelték, hogy 'Anglia és az amerikai Unió határozottan mond­ják ki a valuták stabilitása fönntartásának vi­tális szükségességét és azt, hogy a stabilitást 'csupán az arany tudja garantálni. Ez a követe­lés túl messzemenő volt és Anglia és Amerika ‘visszahúzódtak. A valutabizottság csütörtökre hirdetett ülése elmaradt. Ehelyett csütörtökön á delegátusok izgatottan tárgyaltak és vitat­koztak az aranykérdésről, de az álláspontokat nem sikerült összeegyeztetni és Amerika hal­lani sem akart a francia határozati nyilatkozat elfogadásáról. 1 Az aranyvalutás hatalmak az Amerikától 'követelt nyilatkozattal kísérletet tettek az ál­talános stabilizáció elhatározására. Az arany- valutás hatalmak ügyes taktikát követtek, amennyiben nem fordultak egyenesen Ameri­kához, hanem MacDonaldot használták föl köz­vetítőnek. A francia pénzügyminiszter közölte az angol miniszterelnökkel, hogy az aranyva- ‘lutás hatalmak Amerika dollárstabilizációjától függetlenül, határozott állásfoglalást várnak Angliától a stabilizáció mellett, mert a dollár kurzusának további ingadozása és a bizony­talanság, vájjon az angol font együtthalad-e a dollárral, vagy sem, lehetetlenné teszi az 'aranyvaluták stabilitásának megőrzését és az aranyvalutás hatalmak fölfogása szerint jobb volna a konferenciát elnapolni, minisem, hogy annak egyetlen eredménye az legyen; hogy a Stabilizált valuták kényt elenségbő! letérjenek az aranystandard útjáról és kövessék az ame­rikai és az angol inflációs politikát. Az angől miniszterelnök egyelőre nem nyilatkozott és 'nem tett ígéretet a franciáknak. MacDonald 'csütörtökön egész nap tanácskozott Moley amerikai delegátussal az aranyvalutás hatal­mak fölfogásáról. Moley Rocsevelttel lépett érintkezésbe, hogy a konferenciát megmentse a kudarctól. Az angol kormány minden erejé­vel meg akarja akadályozni, hogy az aranyva- íutás hatalmak egységes Amerika-ellenes fron- ‘tot alakítsanak és nyílt állásfoglalásra kény­szerítsék Angliát. Kevés kilátás van arra, hogy Amerika eleget tesz az aranyvalutás hatalmak kívánságának és hajlandó a dollárt stabilizálni. Washingtont 'természetesen kellemetlenül érintette, hogy az aranyvalutás hatalmak rendkívül Ügyesen ólyan helyzetet teremtettek, amelyben a kon­ferencia sorsa az amerikaiak határozatától függ. Ha Amerika beleegyezik a stabilizálásba, akkor az aranyvalutás hatalmak nem vonul­nak vissza a további tárgyalásoktól. Ha Ame­rika folytatja a dollár lemorzsolásának politi­káját és nem hajlandó valutáját stabilizálni, 'akkor az inflációellenes és a nyugodt valutát ‘kívánó hatalmak joggal Washingtont tehetik 'felelőssé a konferencia kudarcáért. Illetékes körök megcáfolják azt a hirt, hogy az Angol Bank hajlandó a Holland Banknak kitelt folyósítani a holland forint támogatásá­ra. A Daily Express szerint a nemzetközi devi­zapiacokon a londoni bizonytalanság következ­tében máris óriási nyugtalanság uralkodik s nem lehetetlen, hogy néhány napon belül egész 'Európában törlik a devizajegyzéseket, hogy az 'ideiglenes rendszabállyal meggátolják a devi­zapiacon a pánikot. Döntő Jelentőségű minisztertanács Parisban osztályának a sorsáról még nem tudunk sem­mi bizonyosat. Beregszászon csupán öt ven magyra gyermeket akairnak felvenni az első osztályba, holott a Jelentkezők száma megha­ladja a százötvenet. Mi lesz az iskolán kívül rekedt száz gyerekkel? Szüleik kénytelenek lesznek idegennyieívü iskolába íratni őket. Az egész Ruszinszkóban. ahol a népszámlálás szerint 120-000 magyar él, csupán egyetlen középiskola áll a magyar tanulóifjúság ren­delkezésére és eem Munkácson, sem Ungvá­P á r i s, junius 30. Bonnet francia pénzügy- miniszter pénteken este Londonból Párisba uta­zott és szombaton részt vesz a francia minisz­tertanácson. Párisban a holnapi miniszterta­nácsnak nagy jelentőséget tulajdonítanak, (mert a miniszterek holnap döntenek az arany- ‘standard és a valuták stabilizálása körül ki­ütött harc kérdésében. A párisi lapok londoni tudósítói nem leplezik, hogy a stabilizáció és 'az infláció ellentétes felfogásai hevesen össze­ütköztek Londonban. Az aranyvalutás hatal­mak most mindenáron Angliát akarják rábírni arra, hogy kötelező és határozott nyilatkoza­tot tegyen a stabilizáció mellett. Bonnet fran­cia pénzügyminiszter tegnapi demar-sa MacDo- nald miniszterelnöknél egyenesen ultimátum­szerű jelleggel bir. Bonnet a harcról a Havas- ügynökség munkatársának tegnap este a kö­vetkezőket mondotta: — Határozottan kijelenthetem, hogy Fran­ciaország, Olaszország, Belgium, Svájc és Hol­rott nincs magyarnyelvű középiskola. Szám­talan memorandum, deputációzás nem tudta kivívni azt, hogy a magyarságnak ezt a jogos követelését teljesítsék. De igy van ez másutt is. Szlovenszkőn és Ruszin szkon a magyarság­nak összesen nyolc középiskolája van, ezek közül is csak kettő van olyan városban, ahol nincs szlovák középiskola. A többi hat rész­ben önálló, részint a szlovák társintézet pár­huzamos magyar intézeteknél szerepel. Szío- veuszkón a statisztika szerint másfélezer üandia föltétlenül hü marad az aranystandard- hoz és a kÖTÖmszakadtáig védeni fogja állás­pontját. Arra a kérdésre, vájjon Anglia esetleg csat­lakozik-e az öt aranyvalutás hatalom közös Pyilatkozatához, Bonnet igy válaszolt: — Ez más kérdés, de elvégre elég erősek va­gyunk ahhoz, hogy egyedül fölvegyük a har­cot a stabilizáció ellenségeivel. Az Oeuvre jelentése szerint az öt európai ‘aranyhatalom tegnap este Moley tanár közve­títésével fölhívást intézett Roosevelt köztársa­sági elnökhöz és fölszólította őt a stabilizációs 'nyilatkozathoz való csatlakozásra. A fölszóli- 'tás sikerét természetesen szkeptikusan ítélik •meg Londonban. Pertinax szerint Hollandia és Svájc azonnal eltávoznak a világgazdasági konferenciáról, ha nem sikerül véget vetni a valuták bizonyta­lanságának és Amerika kitart a dollár devalo- 'rizálásának politikája mellett, sőt esetleg a magyar fiú kényszerül szlovák középiskolába- Ezek közül sokan szülői akaratból járnak szlováknyelvü iskolába, de a nagy többség egyszerűen azért, mórt számára már nincs hely a magyarnyelvű iskolában. Ezek az áldatlan állapotok mindaddig nem szűnnek meg. amig a magyarság ki nem har­colja a kisebbségi törekvések ideálját, a kul­turális autonómiát. Az évzáró alkalmával ezt a tanikságot újból le kell vonnunk és ennek a jegyében kell uj harcokra indulnunk. Ma: RADIÓMELLÉKLEI évf. 147. (3257) a SSOlüb&t ■ Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága 0. Pániké ulice 12. évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, SzloVenSzkÓÍ és 7TlSZÍnSzkÓÍ ellenzéki üártok II. emelet. — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal; félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. », .* • *7 * ' Prégi IL, Panské ulice 12. 111. emelet, fi képes mel’ékiettel havonként 2.50 Ká-val több pOlltlrCCll nCLpiLCLpjCL Telefon: 34184, Egyes szára ára 1.20 Ké, vasárnap 2.—Kő. 8ŰRQÖMYCIM: HÍRLAP, PR AHA

Next

/
Thumbnails
Contents