Prágai Magyar Hirlap, 1929. november (8. évfolyam, 249-273 / 2174-2198. szám)

1929-11-01 / 249. (2174.) szám

1999 awyemfoer 1, pÓnielt. 3 Uiafeb házkutatás volt ipeijesen Fábry Viktor ev. leikési lakásán — A cseh lapok alaptalan gyanúkból abszurd vádakat kovácsolnak — Eperjes, október 31. Országszerte általi- j nos feltűnést és megütközést keltettek azok a házkutatások, amelyeket a legutóbbi na­pokban Siváron, Eperjesen, Kassán ég Po­zsonyban foganatosítottak a magyar társada­lom ég politikai közélet elismert nevű veze­tőinél, igy Szüllő Géza dr. képviselőnél, az országos keresztényszocialista párt elnöké­nél, Dobránszky János sóvári esperes-plébá­nosnál, Rosenbeig Mór dr. eperjesi ügyvéd­nél s az országos keresztényszocialista párt pozsonyi és kassai központi hivatalaiban. A meglepő házkutatássorozat ugylátszik még mindig nem nyert befejezést. Eperjesen ma folyt le a harmadik házkutatás Fábry Viktor | evangélikus lelkész lakásán. Az eperjesi j rendőrség közegei az egész lakást átkutat- j ták, de semmiféle rendtörvénybe ütköző ira- í tót nem találtak. Értesülésünk szerint ez a j házkutatás teljesen negatív eredménnyel j végződött. Prága, október 31. Hirt adtunk arról, hogy ; a házkutatási sorozat, de főképpen Szüllő j Géza bácsiai lakásának átkutatása a külföldi! német és magyar sajtót élénken fogta!koz- j tatja. Nem kisebb mértékben foglalkoznak j az esettel a csehszlovák lapok. Minden lehe-! tő és lehetetlen ürügyet fölhasználnak arra. hogy a házkutatások tényébŐl vádakat kon­struálhassanak és az esetet újból feltálal­hassák. A csehszlovák sajtó kommentárjai­ból tisztán látható, hogy ez a sajtó és a sajtó mögött álló politikai körök politikai tőkét akarnak kovácsolni a választási atmoszférá­ban inszcenáít házkutatássorozatból. Fékte­szövétkeznék a szocialisták ellen. Természe­tes, hogy amennyire nem igaz az, hogy a volt kormánypártok az országos keresztényszo­cialista pártnak a kormánytöbbség részére való megnyerését akarnák, épp úgy abszurd Varsó, október 31. A lengyel szejm ma délután kezdi meg ezévi költségvetési ülés­szakát. Jólinformált körök értesülése sze­rint az első ülés nyomban megmutatja, hogy a Switalski—Pilsudskl-kormány helyzete tarthatatlan. A baloldal, a jobboldal és a nemzeti kisebbségek ellenzéki pártjain kívül a középpártok többsége is bizalmatlanságot szavaz. A keresztény demokrata csoport, a parlament centrumának számottevő része, tegnap frakcióhatározatot hozott, amely a bizalmatlanság mellett foglal állást. Ugyan­ilyen értelemben nyilatkozott a Witos volt miniszterelnök vezetése alatt álló mérsékelt parasztpárt is. A német frakció csak ma hoz döntést, de a bizalmatlanság megszavazásá­nak máris nagy többsége van a pártban. Switalski miniszterelnök megbetegedett, ami föltevés az is, hogy az országos keresztény­szocialista párt vezére ellenzékiségének föl­adására gondolna. Az országos keresztény- szocialista párt hatalmas tábora híven kitart elvei, ellenzéki politikája és vezére mellett. természetesen komplikálja a helyzetet. Pil- sudski marsall tegnap fölkereste a beteg ál- lamférfiut és két óra hosszat tárgyalt vele, de a tárgyalás eredményét titokban tartot­ták. Az általános feszültség egyre emelke­dik. A köztársasági elnök ugyanakkor a szejmmarsallal is tárgyalt, de nem tudta tisztázni a helyzetet. Jó forrásból származó hirek szerint a szejmet valószínűleg elnapol­ják. Ha az elnapolás következtében nem si­kerül kellő időben megszavazni a költségve­tést, a köztársasági elnök jogában áll ren­deletileg szabályozni az államháztartást. A bizalmatlansági javaslaton kívül az ellenzék számos javaslatot nyújtott be Czechowicz volt pénzügyminiszter ismert megvesztege­tési pőrének ujrafölvételére. Í A budapesti Csákány K ároly j cipészmester készítményei mérték azorint jjjj eredeti budapesti árakon Prágában a Fr.Bárta Sj A Ce. Márodní ti. g-abósági és férfi uridivat 9 Őrletében kaphatók. Meghalt Székely lenő, a Prágai Magyar Hírlap munkatársa Kassa, október 31. (Kassai szerkesztőségünk telefonjelentése.) Megrendítő gyász érte a kas­sai és az egész csehszlovákiai magyar újság­író társadalmat. Székely Jenő hirlapiró mára virradó éjjel 42 éves korában szivezéihüdés kö­vetkeztében meghalt a kassai Európa-szállóbeli lakásán. Váratlan halálát, amely nemcsak új­ságíró kollégáit, hanem nagyszámú barátait és ismerőseit is mélyen megrendítette, a Prágai Magyar Hírlap szerkesztősége is gyászolja. — Székely Jenő az utóbbi időkben lapunknak is munkatársa volt. Székely Jenő Debrecenben kezdte újságírói pályáját a Reggeli Újságnál. Onnan Budapestre került, ahol előbb Szerdahe­lyi Sándor lapjának, A Polgárnak, a Budapest és a Kisujság cimü Kossuth-párti lapoknak volt a munkatársa. Csendes, szorgalmas ember volt, aki mindenütt kollégáinak szimpátiáját bírta. 1921-ben költözött Kassára és azóta becsülete­sen szolgálta tollával a csehszlovákiai magyar újságírás ügyét. Több esztendőn keresztül a Kassai Napló belsőmunkatársa, majd szerkesz­tője volt és meg nem alkuvó harcias magyar mentalitásával még politikai ellenfeleinél is te­kintélyt és becsülést szerzett. Mintaképe volt a megértő, kedves áldozatkész kollégának és mint .embert abszolút becsületesség és purita­nizmus jellemezte. Több esztendő óta nagyfokú asztma és szívbaj kínozta, amelyek lassan alá­ásták munkabírását is. Az éjszaka folyamán szívrohamok lepték meg és a halál igen rövid idő alatt végzett vele. Székely Jenőt, aki öz­vegyet hagyott hátra, pénteken délelőtt félt-iz órakor kísérik ki uolsó útjára a köztemető ha­lottasházából. ................A^jjesKajagsmaaBmfgfr.^ 'ynvruesa<He<» Az nj nemzetgyfllésnek módosítania kell a választási törvén# A lengyel kormány a bukás szélén áll — Switalszki nagybeteg — A centrum Pilszudszki ellen — A jelenlegi tőrvény abszurd rendelkezései miatt a német nemzeti párt 167 ezer szavazattal nem kap szenátusi mandátumot, a lengyelek 25 ezer szavazatukkal két képviselőházi mandátumhoz jutnak len sovinizmusukban hazaárulással, kémke­déssel és ehhez hasonló vádakkal illetik az országos keresztényszocialista párt vezéreit azzal az átlátszó célzattal, hogy rajtuk ke­resztül a magyarság egyik bástyáját, a ki­sebbségi jogokért harcoló keresztény szocia­lista pártot diszforeditálják. A legkülönlege­sebb kuriózum azonban a szocialista lapok humoros magatartása. így például a Ceské SIovo már több Ízben azért újítja föl a Szüllő Géza elleni vádakat, mert azt hiszi, hogy a polgári koalíció fenntartásán dolgozó jobb­oldali cseh körök az országos keresztényszo- eialista párt elnökével tárgyalást kezdtek az- irányban, hogy a párt a kormánytöbbséghez való csatlakozásával hiúsítsa meg a szocia­lista pártoknak a kormányba való jutását. Ebből a néző szögből azután a cseh olvasó- közönség előtt egyrészt Szüllő ellen emelnek Vcádat, mint ,,aki Tuka nyomdokain halad“, másrészt a cseh polgári pártokat feketítik be, hogy a köztársaság ilyen „ellens©gével“ Véres tetmsüista zavar­gások Zágrábbal) Belgrád, október 31. Zágrábi jelentések szerint a városban véres összeütközésre ke­rült a sor a rendőrök és a kommunistáik kö­zött. Az összeütközés folyamán két rendőr- ágenst megöltek s egy rendőrt súlyosan meg­sebesítettek. A két meggyilkolt rendőrt ab­ban a pillanatban lőtték le, amikor beléptek a Siemens-müvek kapuján, hogy lefogják Iván Babic kommunista soffőrt. A gyilkos maga Iván Babic volt, aki tette után megfutamo­dott. Az üldöző rendőrőrs behatolt Babic ba­rátjának, Hranilovies soffőmek, lakásába. Amikor az utóbbi hazaérkezett és szobájában látta a rendőröket, azonnal revolvert rántott, rálőtt Trempsiki rendőrre, kit súlyosan megse­besített. Hranilovicsot elfogták, míg Babic- nak nyoma veszett. Ma nem válla! mandátumot a második skrutiniumban? Prága, október 31. A prágai sajtó tegnap azt a hirt közölte, hogy Hl inka a parlament fo­lyosóján kijelentette volna azt, hogy Tukát a második skrutiniumban már nem fogják je­lölni, vagyis a szlovák néppárt nem juttatja mandátumhoz Tukát. Értesülésünk szerint Hlimka a volt nyolcas bizottság tagjainak azt mondotta, hogy Tuka maga mondott le a mandátumról, mivel az első skrutiniumban nem érte el a választási számot és a szlovák néppárt ezért nem jelöli a második ekruti- niumban. Ezt a hírt isimét csak fentartással közöljük, miután a szlovák néppárt cisz vezé­rének nyilatkozataiban oly gyakoriak az el­lentmondások, — és bevárjuk a második tfkmtrninm eredményét. Prága, október 31. A parlamenti választá­sok eredményeinek gyors közlése alapján nemcsak az első skrutiniumban elosztásra ke­rülő mandátumokról lehetett már beszámolni, hanem a november 4-én megejtendő második és harmadik skrutinium eredményeit is ki le­hetett nagyjából számítani, habár ezek a szá­mítások még bizonyos módosításokra szorul­nak. így bebizonyosodott, hogy az egyik cseh­országi választói kerületben a szavazatok vég­összege hétezerrel kevesebb, a másik kerület­ben viszont tizenkétezerrel több volt. A félhi­vatalos eredmények között olyan számadatok is szerepeltek, amelyek számításba sem jöhet­tek. így például a nagynémeteket fölvették a szenátusi szavazatok közé, továbbá szövetke­zett ellenzéki pártjainknak is juttattak néhány szavazatot morvaországi kerületben, jóllehet a nagynémetek a szenátusba egyáltalán nem je­löltek, a 2-es lista pedig a történelmi országok egyetlen kerületében sem szerepelt. Ezen hi­bák helyreigazítása után a szenátusi mandá­tumok elosztásának képe egészen másképpen alakul ki. Az első skrutiniumban nem 92, ha­nem 93 mandátumot osztottak el, amennyiben a cseh szociáldemokraták 15 mandátum he­lyett 16-ot kaptak. A második skrutiniumban ugyan 53 mandátum kerül elosztásra, de a cseh szociáldemokraták nem ötöt, hanem csak négy mandátumot kapnak. Itt tehát a végered­mény nem változik. Ezzel szemben a cseh ipa­rospárt a második skrutiniumban a korrekciók révén egy újabb mandátumhoz jut, vagyis hét szenátusi mandátuma lesz. Tegnap azt a hirt hozták a lapok, hogy szövetkezett ellenzéki pártjaink hat szená­tusi mandátumra számíthatnak, de nemsokára rá megjött a éá-folat. Mindezek a számítási hibák hétfőn lesznek végleg korri­gálva, amikor ugyanis összeül a központi vá­lasztási bizottság, hogy végérvényesen elossza a maradékmandátumokat a második és harma­dik skrutiniumban. A törvény szerint a máso­dik skrutinium mandátumelosztásánál részt vesznek mindazon pártok, melyek az első skrutiniumban legalább egy mandátumhoz ju­tottak. A helyzetet azonban komplikálja most a Stribmy-párt esete. Stribrnyék ugyan az el­ső skrutiniumban egy szenátusi mandátumot elértek, azonban a második skrutiniumban cse­kély maradékszavazatukkal már szóhoz nem jutnak, illetve mandátumra semmiképp nem tarthatnak igényt s igy a második szenátusi ^skrutiniumban való résztvételről lemondhat­nak. A végleges mandátumelosztások előtt nem akarunk semmiféle kombinációkba bocsát­kozni, mert hiszen a harmadik skrutinium ki­számítása igen komplikált és ott százezres szá­mokkal kell operálni. Ennek folytán ma még nem állíthatjuk azt, hogy megkap­juk-e a hatodik szenátusi mandátumot, vagy sem. A mandátumelosztás nehézségei ős tökéletlen­ségei azonban már most is azt mutatják, hogy a választásrend alapos korrektúrát igényel. A választás célja az, hogy a választók akarata kifejezésre jusson, vagyis, ha egy párt egy mandátumhoz szükséges szavazati számot el­ért, úgy meg is kaphassa a mandátumot. Ez­zel szemben a választási geometria fölforgatja ezt az ideális elvet és most előállt az a hihe­tetlennek látszó eset, hogy a német fiemzeti párt, amelynek szenátusi Sstája 167.549 szava­zatot kapott, egyetlen mandátumhoz sem jut A véletlen balszerencse ugyanis úgy hozta az eredményt, hogy Jungbunzlauban a német nemzetiek 44.052 szavazatot kaptak, míg a választási szám 48.390 volt. S miután egyetlen választókerületben sem ér­ték el a választási számot, elvesztik a több, mint másfélszázezer szavazatot és ezen szavazatok révér. azok a pártok kap­nak négy mandátumot, amelyek a nemzeti j párt legelkeseredettebb ellenfelei voltak. j Ugyanakkor kapcsolás révén a lengyelek, kik-j nek összesen huszonötezer választójuk van,; két mandátumhoz jutnak. A Prager Tagblatt j vezércikkben foglalkozik ezekkel az anomá- j liákkal és fölveti azt a kérdést, hogy mikép-: pen lehetne a választási rendnek ezen igazság- j talanságát jóvátenni. Két lehetőség van: vagy megállapítják, hogy minden párt csak! akkor juthat parlamenti képviselethez, ha j az állam egész területén legalább ötvenezer ! szavazatot ért el, avagy csökkentik a kép­viselői mandátumok számát kétszázra, de í mindkét esetben el kell ejteni az egy kerü-j letben elérendő választási szára föltételét. Az uj parlament minden valószínűség szerint foglalkozni fog a választási rend reformjával, mert hiszen a Stribrny-fóle párt éppen azzal jutott mandátumokhoz, hogy a kötött jelöltlis­ták ellen agitált és ma már a nemzeti demo­kraták is komolyan követelik a kötött lajstro- í mise oetif t5 űí ivi í>iÍ I í mus vaiasziasi renu mouosioasat. Az osztrák belpolitikai zavarok nem múltak ei Bées, október 31. Stoakerauban, fél órányi­ra Bécstől, ma sajnálatra méltó incidens tör­tént, amely bebizonyította, hogy Ausztria bel­ső békéjét mindeddig nem sikerült helyreállí­taná. A Heid-féüe gépgyárban ma néhány Heim wehTHnmnkást akartaik alkalmazná. A szo­cialista üzemi tanács természetesen hevesen tiltakozott e munkások felvétele ellen és csak­hamar verekedésre került sor. A Heknwebr- munkások mozgósították Stockerau és kör­nyékének Heim webr-a la kul atait, amelyék azonnal a gyár ellen indultak. A katonaság és a csendörség kellő időben meg tudta akadá­lyozná a Heimwehrek benyomulását. Ugyan­ekkor a köztársasági véderőt is mozgósítot­ták s a két ellenfelet csupán a katonaság és a csendörség választotta el egymástól. Stocke- rauban pánikhagulat uralkodik s mindenki attól tart, hogy az összeütközés mégis kikerül- j hetetJenmé válik. 1 ©svát Erii© és leánya Van úgy néha, hogy az ember véletlenül belenéz valakinek az arcába és sosem mo­sódik el emlékezetünkben az arc, késő évek után is kicsit emlékszünk reája. Osvát Ernő és leánya arcát láttam igy va­lahol és most, hogy hallottam szomorú végü­ket, meghatódva gondolok erre a két arcra. Én még nagyon fiatal voltam akkor, érett­ségi után éppen, 1922-ben egy nyári napon Poprádon a villamosra fölszállt egy ezüstös- hajú, szelidarcu ur, sötét ruhában, mellette egy feketehaju leány, lehetett úgy tizen­nyolcéves, fakó arcán lázpiros rózsákkal, ragyogó nagy szemekkel. A fehérhaju ur annyi gyöngédséggel karolta át a feketehaju, kis­sé köhécselő leányt, hogy nem volt nehéz eltalálni, csak apa és leánya, egyetlen leá­nya lehetett egymásnak ez a két ember. Valami egészen finom szomorúság volt mindkettőjüknek arcán, talán az a tudat, hogy nagyon egymáshoz tartoznak, most még az életben, de nemsokára már a halál­ban is. A tátrai villamosra szálltak föl, ha jól emlékszem, Széplakra utaztak. Mellettem egy negyven év körüli ur fölismerte az ezüstöshaju férfit és mikor köszöntötte őt, megtudtam, hogy Osvátnak hívják, a Nyu­gat szerkesztője. Bennem éppen abban az időben kezdtek első homályos ambícióim fölfakadni az irodalom szeretetében és a Nyugatot is csak akkoriban kezdtem olvas­gatni, de Osvát Ernő nevét már ismertem a lap fejéről és egy-két Írásáról. Osvát Ernő, hallottam a poprádi állomáson kiejteni az ezüstöshaju ur nevét, — milyen tisztelettel néztem én akkor az ezüstöshaju ur nemes arcára és szép, feketehaju, betegarcu leá­nyára. A villamos tovább ment velük a Tát­rák felé és én nemsokára visszaindultam a dunamenti régi városomba. Azóta is néhány­szor magam előtt láttam ezt a képet, amint az ezüstöshaju ur ragaszkodóan, tele gyön­gédséggel karolta át feketehaju, sápadtarcu leányát. Most, amikor hallottam életük szomorú végét, hogy az apa a halálban is örökké át­karolva akarta tudni egyetlen leányát, a huszonötéves Osvát Olgát, megint eszembe jutott ez a kép, amint a poprádi állomáson a villamosra szállt föl az ezüstöshaju ur, meg a feketehaju, sápadtarcu, pirosán lázrózsás orcáju leánya és mérhetetlen szomorúság sirt egymásra a szemükben, mint akik tud­ják már, hogy örök ölelésben tartják egy­mást, még a halálon túl is. Környei Elek.

Next

/
Thumbnails
Contents