Prágai Magyar Hirlap, 1929. november (8. évfolyam, 249-273 / 2174-2198. szám)

1929-11-01 / 249. (2174.) szám

2 T^GU-MagVAR-HTRLAP 1929 november 1, péntek. Szocialistákkal vagy szocialisták nélkül? Az agrárpárt két szárnyának belső harcától függ, hogy polgári színezetű vagy vegyes kormánytöbbség alakul-e — Benes hatalmi kilátásai megcsappantak Hétfőn kezelődnek a pártok között a hivatalos többségalakitási tárgyalások Prága, október 31. Az uj kormánytöbbség megalakítására vonatkozó hivatalos tárgyalá­sok valószínűleg csak a jövő hét elején kez­dődnek meg, miivel e héten még az egyes pártok elnökségei és végrehajtó bizottságai üléseznék és dönteni fognak abban, vájjon részt vegyenek-e valamely kormánykousf ©ná­cióban vagy sem. A legkomolyabb tárgyaláso­kat a legerősebb cseh párt, az agrárpárt már meg is kezdte, amennyiben tegnap párt-elnök­ségi ülést tartott, ma pedig végrehajt óbizott- sági ülést. A német és C9eh szociáldemokra­ták ugyancsak ma tanácskoznak, a Rund dér Landwirte is, a cseh néppárt, végrehajtóibi­zottsága pedig szombaton tartja konferenciá­ját. Mindaddig, amíg a pártok nem határoz­nak, a-z nj kormánytöbbsógi konstellációra vonatkozólag, csak tapogatózó véleményt le­het mondani. Mindamellett igen érdekesek a kulisszák mögül kikerülő hírek. Polgári, vagy vegyes rezsim? Az előtanácskozásokon a jövőre nézve igen komoly kérdések forognak szőnyegen. Az ke­rül eldöntésre, vájjon a gyengült jobboldal a megerősödött baloldalnak átengedje-e a hatal­mat, avagy pedig kisebb pártok segítségével fent ártsák a polgári pártok rezsimjét és a polgári pártok föl vegyék-e a nyilt harcot a szocialista pártokkal. A választás sok vezető embernek csalódást hozott. Ez elsősorban Benesre vonatkozik, aki biztosra vette azt, hogy a cseh nemzeti szocia­lista párt legalább hét mandátummal erősö­dik meg és teljes biztossággal vette azt is, hogy a második legerősebb párt lesz a parla­ment-ben s ennek élén maga diktáló szerep­hez jut az agrárok mellett. Ez a reménysége azonban nem vált be, mert a cseh nemzeti szocialista párt csak négy mandátummal sza­Megnyílt a teljesen modernül berendezett HOTEL SCHHI1DL KoS’ce, FS-utca 80. I (Bejárat a Pósta-utcáról) H'deg-, meleg viz. Központi fűtés. Utazóknak és állami alkalmazottaknak 10%-os kedvezmény. Étterem. Telefon 1122. Buffet. HM———-■■amint Nagyon soká állott, hallod... Aztán láttam az urat... a túlsó oldalról gyütt. Eccer csak az is figyelt... Azután elővette a revolverét és rácélzott a tornácra... Akkor ez az uraság is elővette a maga revolverét és rácélzott az urra... Eccere lőttek... Akkor az idegen ura­ság hátrálva visszament a fák alatt a kertbe, amerre jött... Akkor a tornácon nagy sikólto- zás vót... Mikor csend lett, én eljöttem és megkerestem az idegen uraságnak a lábanyo- mát. Megláttam tisztán egyet. A homokba. Ar­ra én rá bori toltam a kosarat. Hogy el ne ta­possák. Reszketett minden csontja, aihogy maga elé görbedt e olyan halkan beszólt, hogy alig le­hetett hallani a szavát . . . — Mer a homok fel issza. Elmosódik. Én elmentem a tenyiszbez. Ott volt a kanna, ami­vel a meszet locsolják a tenyiszre. A meszes kannát elvíttem. Aztán azt a lábnyomot, hal­lod, leöntöttem m észtej jel. Hogy megmarad­jon. Tgy megmarad. Mer kemény lesz a ho­mok a roésztül. Akkor megint rátettem a ko­sarat. Visszavittem a kannát a helyire... Az­tán elmentem a gyürőhö. Megleltem az autó- nyomot. Ott állottak. Ott is van nyom elég- X)e ott mán sok van eltapos-va. Hallgatott. — De ha öngyilkos lett, — mondta az a sz­ezon y.- Te avval ne törődj. Csak te senkinek a kerek világon erről egy hangot el ne mondj- Mert megöllek. Megölnek minket az urak. Ha te arról egy hangot Is elbeszélsz. Az asszony nem bírt tovább állami porod ott és a második legerősebb párt a cseh szociáldemokrata párt lett, vagyis Benes és pártja már csak harmadrendű sze­reppel kénytelen beérni az uj parlamenti konstelláicóban. Követelések, ellenkövetelések A cseh szociáldemokrata párt váratlan győ­zelme nehéz feladat elé állította magát a pár­tot is, de ugyanakkor a szocialisták győzelmi mámorukban a kormánybalépést olyan fölté­telekhez kötik, amelyeket a polgári pártok nem teljesíthetnek. A cseh szociáldem ok ráták ugyanis mindazon szociális törvények novel­láinak törlését követelik, amelyeket 1926 óta a polgári többség életbeléptetett. Az agrárok viszont a szocialistákra az agrárprogramot akarják rákényszeríteni, úgy hogy a cseh néppárttól régebben szabotált mezőgazdasági javaslat elfogadásától teszik függővé a szocia­listákkal való együttműködést. Frakcióharc az agrárpártban A cseh agrárpártban a választás után ko­moly ellentétek merültek fel a jövő kormány­konstellációra vonatkozólag. A jobboldali szárny, amelyhez többek kö­zött Bradáes, Stanck és IJodzsa tartozik, minden erejével arra törekszik, hogy a pol­gári blokkot összetartsa és ha a szocialisták részt akarnának venni a kormányzásban, úgy részvételükhöz semmi feltételt nem köthetnek. A másik szárny vi­szont, amely vezérének Udrzalt tekinti, béké­sen akarna kijönni a szocialistákkal. A párt két szárnya közötti harc e hét végéig eldől s a jövő kormánytöbbség arculata elsősorban ennek a frakcióharcnak eldőltétől függ. Az agrársajtó teljesen a jobboldali szárny kezében van s az agrárlapok már előre azt lanszirozzák, hogy a jövő kormánytöbbség szilárd magvát a régi koalíció 147 polgári képviselője képezi. (Ebbe a számba beleszámítják Kurtyákot és a Rosche-csoportot is). A jelen pillanatban a helyzet tehát az, hogy Udrzal elsősorban érintkezésbe lép az eddigi többségi pártokkal, de ugyanakkor tapogató­zik a volt ellenzéki cseh pártoknál is és ezen előtárnácskozásainak eredményeiről referálni fog pártjának. A cseh agrárpártban az Udrzal vezetése alatt álló szárny többségben van s így a legvalószínűbb, hogy egy iparospár­tokkal megerősödött vörös-zöld koalíció fog jönni. Spina a nemzeti szocialistákról Spina miniszter egy németnyelvű kőnyo­Leguggolt. Úgy üLt a sarkán, a falnak tá­maszkodva. Nagyon sokáig. Mikor feleszmélt, akikor hallotta az ura lé- Jekzetét. A szegény ember, hogy könnyített magán, elaludt. S ő lassan megértette, amit az ember me-. sélt. És a béresasszonyra gondolt, aki elmond­ta neki, hogy az ur öngyilkos lett. Hogy itt voltak az urak! Ellenállhatatlan vágyat ér­zett, hogy utána menjen annak az asszony­nak, ki a külső tanyára s elmondja neki, hogy az ur nem maga ölte meg magát, hanem egy idegen ur. Amék autóval jött és a „gyüxő- nél“ állott . . . Tudta, hogy ha az ura alszik, az úgy alszik, hogy nem ébred fed. Lassan elkezdett tovább kúszni. Maga sem tudta, mát csinál, csak miikor már messze járt a háztól, a szántóföldeken ? ment, ment, hogy menjen s könnyítsen a ma­ga lelkén - . . IV. Háznál három pap beszélt. A debreceni püspök maga is itt volt s gyönyörű imát mon­dott. Utána az esperes beszélt az Avaryakról, akik négy századon keresztül istápja! s gyá- molói voltak a református eklézsiának. Har­madiknak a debreceni kollégium rektora pré­dikált s .szívből elsiratta a jelest, aki mint diák dísze volt az iskolának, mint férfi min­dig méltó utóda a magyaroknak. Olyan volt a temetés, mint a régi nagy urak utolsó útja. Véghetetlen beszédek és roppant tömeg, amely meghatottam kísérte el a csa­ládi kriptáig az utolsó nagytúrát. matosúak nyilatkozva többek között ezeket mondotta: A szocialista pártok győzelme a parlamenti választásokon olyan tény, hogy a jövő többség kialakulásánál is faktorként fog érvényre jutni. A német nép szempontjából nagyfontosságu, hogy a szocialisták győzelmé­nek oroszlánrésze nem a cseh nemzeti szocia­listáké, hanem a szociáldemokratáiké. A cseh nemzeti szocialisták ugyan már nyilatkoztak oly értelemben, hogy a kormányban németek­kel is hajlandók együtt dolgozni, de ezt a kö­zeledést a tömegeik felé nem készítették elő kellőképpen. A cseh szociáldemokraták már német elvtársaikra való tekintettel sem tud­nak majd kitérni a vegyes nemzetiségű kor­mány elől. A cseh agráriusok kitartanak az eddigi politikájuk mellett, mert hiszen vá­lasztóik a pánt politikáját jóváhagyták. A cseh és német szociáldemokraták szövetkezése A cseh és német szociáldemokraták között most folynak az egyezkedő tárgyalások. Egy­előre még nem biztos, hogy a német szociál­demokraták minden esetben együtt fognak-e haladni cseh elvtársaikkal. A helyzet most ugyan lényegesen más, mint volt 1925-ben, mert hiszen ma már közös szakszervezeteik vannak s így nem történhetik meg már az, hogy a szociális tárgyú törvények meghozásá­nál a cseh és a német szociáldemokraták di­vergens álláspontot folgalhassauak el. Mind- eírk dacára meglehet az is, hogy a német szociáldemokraták nem fognak részt venni a kormányban, hanem semleges álláspontot foglalnak el a rezsimmel szemben, amelyben cseh elvtársaik is szerepet vállalnak. A német szociáldemokraták követeléseinek kardinális pontját a nemzetiségi probléma képezi. *♦ r Azonban információk szerint, a mai helyzet­ben maguk a német szocialistáik sem találják még elég érettnek az időit árrá, hogy a nem­zetiségi problémákat a német munkásság kö­veteléseinek szellemében elintézzék, A német szociáldemorbatáikinak számolniok kell azzal, hogy a hátuk mögött áll a megvert kommu­nista párt, amely minden alkalmat megragad arra, hogy visszaszerezze pozícióját s miután ezt szociális téren nem igen fogja tud ni meg­tenni, valószínű, hogy belekapaszkodik a nemzetiségi problémákba s igy nagyon is fon­tolóra kell vennie a német szociáldemokrata pártnak azt, hogy sovány ígéreteikért lépjen-e a kor mányiba vagy sem. A cseh néppárt válaszúton A c-seh néppárt helyzete most igen kényes, mert aránylag a legnagyobb veszteség érte .................... ..i... .................. p....... ' Az utón tizenkét pap ment kettős sorban, s utánuk a megye nagynevű családjainak képviselői. A falu egész lakossága jelen volt, az uradalom személyzete s a környék falvai­nak népe igen nagy számban. — Nagy emberek voltak ezek mind, — mondta egy vastag papi ember az utón. — Mi­lyen kár, hogy mégis mindig volt bennük va­lami gyöngeség. Amiatt nem emelkedhettek soha az ország színe elé, mert mindig meg­akadályozta őket az igazi nagyságban vala­mi zökkenő a lelkűk mélyén . . . Avary Pál­ra emlékezem, — mondta — aki az oporai templomot megmentette ... Ez az Avary Pál Mária Terézia gárdakapitánya volt s a ki­rálynő kedvence és belső titkosa . . . Egy­szer csak megjelenik a faluban egy kanonok, hogy elfoglalja a templomot a királynő pa­rancsára a katolikusok számára. Szaladtak a nép emberei hozzá: „Uram, mit tegyünk?“ „Menjetek a templom elé, — mondta. — Ha ott leszek, küldjétek be hozzám a templomba s hagyjatok egyedül vele". Úgy is volt . . . ö maga felöltözött vitézi ruhájába, kardot kö­tött t z oloalára s lóháton ment a templom elé. Leszállóit, bement s megállóit az úrva­csorái asztal előtt. Akkor bejött a kanonok. „Mit akarsz!" „ő felsége a királynő paran­csára a templom kulcsait". „Ott vannak az asztalon, vedd el, ha mered". A kanonok ki­nyújtotta a kezét r rátette a kulcsokra. Avary Pál kihúzta a kardját s levágta a kanonok kezét . . . Ebből nagy eset lett. őt rögtön el­fogták s Bécsbe szállitollák a királyné elé A királyné kihallgatta s azt mondta: „A halálos Ítéleted készen vsn. De adok huszonnégy órai gondolkodási időt. Ha holnpp délig visszatérsz az egjedfil üdvözítő egyház kebe­lébe, gróffá teszlek Ha nem, fejedet véte­tem," És Avary Pa. kitért . . , Azontúl ide többet haza nem jött, a családnak ez az ága más Fira szállt, C viszont nagy uradalmakat nyer* . , , Ilyen csodálatod volt mindig a osa­iKronctorfEr Elsőrangú asztali- és gyógy vi*. Legtisztább, legegészségesebb. és elvesztette teljesen a munkásszervezeteit, már pedig abban az esetben, ha továbbra is a kormányban marad, az a vsaély fenyegeti, hogy a cseh agrárok mezőgazdasági elemeit fölszivják. Ezért a párt nagyon is fontolgatja, nem volna-e jobb ellenzékbe vonulni a vörös­zöld koalíció ellen és ellenzéki politikával föl­venni a harcot versenytársai, a cseh agráriu­sok és a cseh szociáldemokraták ellen. A cseh és német katolikus néppárt válasz­tási vereségét főleg annak köszönheti, hogy a lakóvédelem problémáját nem tudták a kor­mányban megoldani. A szociáldemokraták a történelmi országokban főleg ezzel operállak Srámekék ellen. Ugyanebben a helyzetben volt a német keresztényszocialista párt is s ezért a két párt csak nehezen határozhatja el magát arra, hogy a szocialistákkal együtt kor­mányozzon. Akik rosszulrártzk A cseh nemzeti demokrata párt ténylegesen vereséget szenvedett s ha számszerűleg több­letszavazatot tud kimutatni, ezt nem a párt érte el, hanem a vele szövetkezett Rázus- és Kurtyák-párt A nemzeti demokraták eminens érdeke föntartani a polgári többséget, mert egy vörös-zöld koalirióban már nem is másod­rendű, hanem csak harmadrendű szerepet játszana. Végül a cseh iparospárt is rosszul zárta le a történelmi országokban a választásokat. Csú­fos vereségétől egyedül Szlovenszkó és Ru- szinszkó mentette meg, habár ott nem érte el a várt eredményeket és még csak egy man­dátumra való szavazatot sem gyűjtött össze. Az egy mandátummal gyengült cseh iparos­párt örülni fog, ha bármely többségi konstel­lációban is szóbaállnak vele. Leszállították az angol diszkontot London, október 31. A* Angol Bank disz­kontját fél százalékkal 6 százalékra csökken­tette. Kalkutta, október 31. A* Indiai Bank disz­kontját 1 százalékkal 6-ról 7 százalékra emelte. Hágónkéig csődje Berlin, október 31. Jólértesült körök sze­rint H uggonberg népszavazási akciója csőd­del végződött. 25,850.000 szavazó közül mind­össze 2,405.000 irta be nevét Huggenberg listáira, azaz 9.5 százalék, holott a népszava­zás kierőszakolására tíz százalékra lett vol­na szükség. Iád . . . Mártírt nem adott, de mig életüknek bőségében voltak, úrnőig hívek ée jótékony urak maradtak . . . Csak a megpróbáltatások óráit nem bírták el . . Hallgattak, akik hallották s mindenkinek a lelkében megélt az Ítélet a díszes éroko- porsó lakója felől, aki hidegen, elegánsan é« még szőtlanabbul, mint életében, elment, s magával vitte a család minden titkát. Az özvegy gyalog ment, mély fekete gyász­ban a koporsó után. Nővére karjába fogóz­va. A két nő olyan volt, mint két édes, szép mártirnő. A parasztasszonyok, akiknél még megvan az ősi temetési szertartási divat, hogy égre hasi tó jajszóval s roskadozva kell kisér­ni a koporsót, nem voltak megelégedve azzal, hogy oly egyenesen lép és semmi hangját nem lehet hallani. A sírnál a helybeli lelkész beszólt. Ez egy magas, kövér fiatalember volt. aki megdöbbentette a papokat azzal, hogy nem mint a nagy szónokok, nem az ujtestamemum­ból vette a teksztust, hanem Jeremiás könyvé­ből ezt az igét választotta: „Én pedig olyan valék, mint a mészárszék- re hurcolt szolid bárány és nem tudtam, hogy terveket szőttek ellenem, mondván: Pusztít­suk el a fák gyümölcse gyümölcsével együtt; irtsuk ki ezt az élők földéből, hogy még a ne­vét se emlegessék többé!" A népek egymásra néztek. A parasztok mind összepillantottak s egyórás felé hajoltak. Köztük már suttogott a szó. A pap nem tett semmiféle célzást arra, amit ő már hallott, hogy mit beszél a közönség, nagy áitaiánosságban szólott s megengedte, hogy a legfelsőbb Isteni akarat lett volna az* aki e név eloltására, a fa kivágására adott íté­letet. .Mert az isten utai bejárhat*Manók. Mig a pap prédikált, az özvegy szeme rajta függött s mintegy dennedten hallgatta a sza­vakat amelyek az ö lel kének a hangjait érin­tették. f@f8Hd MS6K REGÉNY (21) Irtás ffŐRICZ ZSIfilfOND

Next

/
Thumbnails
Contents