Prágai Magyar Hirlap, 1929. július (8. évfolyam, 148-171 / 2073-2096. szám)

1929-07-02 / 148. (2073.) szám

1989 foKus 3, kedd. ^MGaiA\AGfeaRmRiiM> Újabb katasztróia a kassai megbízhatósági versenyen Wittenberg zsolnai gyáros autója felborult s utasai, Mihályi Ödön bogdányi földbirtokos, Harimann kassai joghallgató és Wittenberg súlyosan megsebesült Beim Józsei zsolnai aranyműves autója rászaladt a felborult kocsira és utasait kivetette az árokba — A sebesültek állapota komoly Kassa, julius 1. (A P. M. H. munkatársá­tól.) Éppen egy esztendővel ezedőtt, julius első vasárnapján rendezte a kassai Autóklub első megbízhatósági versenyét, amelynek startja borzalmas katasztrófa jegyében zaj­lott le. OelsűMáger István kassai nagykeres­kedő kocsija az Andrássy-palota előtt besza­ladt a tömegbe, a nézők s a piaci árusok meg vásárlók csoportjába. A szörnyű katasztrófának akkor négy halá­los áldozata volt s Kassa lakosságát heteken át tartotta élénk izgalomban a véletlennek gyilkos játéka, amely miit sem sejtő, gyanútlan emberek éle­tét oltotta ki és rettentőn megviselte az au­tót vezető Oelschiláger István idegzetét, aki önhibáján kivü'l ilyen tragikus szerencsét­lenségnek előidézője volt. A kassai Autóklub erre az évre újra kiirta megbízhatósági versenyét, mégpedig pontosam a múlt érni katasztrófa fordulójára, június utolsó vasárnapjára, a Péter-Pál ün­nepét követő napra. 382 kilométeres távot kell a versenyen induló kocsiknak megten- niök, a start a kassai Légionárus-téren volt, ide is térnek vissza a kocsik, miután végigro­bogtak a Kassa—Rozsnyó—Tát r alom nic— Eperjes—Kassa közti útvonalon. A verseny kiírása nagy érdeklődést váltott ki az autó­sport barátainak körében és szépszámú ne­vezés futott be. Amikor a startnál megjelent a 49 kocsi, senki sem gondolta, hogy alig 20 perccel az indulás után újból borzalmas ka­tasztrófa következik be, amely szomorú ne­vezetességgel übtatódik az autóversenyek ka­tasztrófákban annyira gazdag krónikájába. És hogy az esetleges szerencsétlenség sejté­sét is kikapcsolják, látszólag öbven autót in­dítottak útnak, holott eggyel kevesebb, csu­pán 49 kocsi startolt, mert a 13-as számot egyszerűen kikapcsolták, a tzáenkerttes után starthoz áMó versenykocsi a tizennégy es számot kapta. A startnál vidám, bizakodó hangulat ural­kodott, senki sem gondolt arra, hogy egy fél­órán belül Kassától tíz kdométernyire, a* országút porában vergődő embertestek hö­rögnek majd, vér ömlik s a kassai Autóklub második versenyének is meglesz a tavalyi­hoz hasonlóan a fekete lapja. A verseny iránti érdeklődést mi sem iga­zolja jobban, mint az a statisztikai adat, hogy az induló kocsik közül kettő a köztársaság legnyugatibb sarkából, Égerből, öt Morva­országból, hét Ruszinszkóböl, a többi pedig Szlovenszkó különböző vidékeiről rekru- tálódott. Természetesen legnépesebb volt a kassai ver­senyzők mezőnye, 21 kassai autó állott a starthoz. A mezőnyt pontosan hét órakor indították a Légionárus-térről s a pompásnál pompá- aabb kocsik hosszú sora nekivágott a Szépéi felé vezető országútinak. A 71-es jelzésű ko­csival, Wittenberg Dezső zsolnai gyufagyárosnak hcet cilinderes nagyszerű Tátrájával azon­ban az indításnál egy kis baj történt. A kocsi az első kategóriában indult, amely­nek számára 45 km-es átlagsebesség van elő­írva. A PIV. 429-ee Tátra azonban a start­nál kissé megkésett, a motorbegyujtás nem sikerült kifogástalanul s így a 21-es verseny­ző csaknem büntetőponttal indult, vesztesé­gét tehát be kellett hoznia s ezért mintegy hatvan km-es sebességget kapcsolt be. Az autót a kocsi tulajdonosa, Wittenberg Dezső fiatal, dúsgazdag zsolnai gyáros ve­zette, szüleinek egyetlen, becézett gyermeke, akinek nevét Szlovenszkó határain túl is is­merik a közgazdasági körökben. Nehéz szív­vel hagyta el Zsolnát, mert édesatyja sú­lyos betegen fekszik, a versenyizgalom azon­ban mindennél erősebb. Rajta kívüli hárman voltak a kocsiban, mechanikusként soffőrjét, Hormány Józse­fet vitte magával, kísérői pedig Hartmarm Arthur joghallgató, Harimann Lajos dr.- nak, Kassa egyik legei.kelőbb, köztiszte­letben álló orvosának fia és Mihályi Ödön sáros bogdányi földbirtokos, jelentékeny iro­dalmi sikereket elért fiatal költő voltak. Az első tiz kilométert minden baj nélkül tet­te meg a hosszú kocsisor. Annak ellenére, hogy az utóbbi napokban Kassa és környé­kén gyakran esett bőséges eső, a heves nap­sütés következtében az ut gyorsan kiszáradt s vastag porréteg fedte, amelyet az óriási gépek hatalmas köd tömeggé vertek fel. A 276-os jelzésű kilométerkő után ravasz ka­nyarulat következik. Itt hat-hét fokos lejtő van, a kanyar maga nem túlságosan éles és normális viszonyok között nem is veszélyes, úgyhogy gyakorlott kocsivezetők, akik a te­repet ismerik, könnyedén robognak át rajta hatvan km-es kapcsolással is. Wittenberg azonban nem ismerte az utat, lejtőről lefelé tartva pedig a felvert porfelhő burkolta azt. A kocsi vezetője egyenes irány­ban vitte tovább a nagy sebességgel robogó kocsit s ugyanekkor a mögötte következő má­sik zsolnai versenyőznek, a 12-es startszámu PIV. 661. jelzésű Austor Daimlennek jelt adott, hogy előzhet. A katasztrófa másodpercek alatt játszódott le. A Tátra felszaladt egy kőrakásra, az ut szélére került, ahol a 275—5 jelzésű kilo­méter szakaszkövet tövéből kiszakította, tel­jes erővel nekirohant egy utszéli álmafá­nak, amelynek oldatát teljesen lehorzsolta. A hatalmas ütődéstől jobbra fordult s az or­szágúira zuhant vissza. A Daimler, amely eddig 150 lépésnyi távolságban lehetett tőle, a végzetes pillanatban fékezett ugyan, de a karambol elkerülhetetlen volt. A hatalmas osztrák bocsi befuródott a Tátra jobb oldalába s azt óriási lökéssel az árokba taszította. A Tátra felborult s utasad hatal­mas ívben repültek ki, a Daimler utasai: Beim József zsolnai aranyműves, Rizmann József mechanikus-soffőr, egy katona s No- vák zsolnai mérnök, az out óiskola oktató­ja szintén kivágódtak s az ut jobboldalán egy kőrakásra zuhantak. A Daimler utasainak az ijedtségen kivül ko­molyabb bajuk nem történt, a bocsit vezető Beim egyik foga kitört, a másik három utas jelentéktelen karcolásokat szenvedett. A Tátra utasai azonban, a soffőr kivételé­vel, akinek szintén nem esett baja, súlyos sérülésekkel, eszméletlenül hevertek az árakban. A Tátra teljesen tönkrement, olyan, mint a romhalmaz, a Daimler sárhányói leszakad­tak, tengelye elgörbült, fedője összetört, a kocsi azonban még használható állapotba hozható. A versenyen indult Reichard Ernő dr. fiatal kassai ügyvéd is öocsének, Reichard Endre kereskedőnek társaságában. Mintegy negyediknek következett kocsijuk a szeren­csétlenül járt Tátra nyomában. Reichard Ernő dr., aki sógora Hartmann Arthumak, amint megdöbbenéséből ma­gához tért, nyomban visszafordult és a Szepsi-köruton levő téglagyárba hajtatott, ahonnan a mentőkért telefonált. A mentők hamarosan megjelentek s a há­rom rendkívül súlyosan sebesült áldozatot beszállitották a Nemessányi-szanatóriumba. Mihályi Ödön hozzátartozói azonnal intézked­tek, hogy Ádám professzor jöjjön le a sze­rencsétlenül járt sárosbogdányi földibirtokos betegágyához. Mihályinak több bordája összetört s a bor­daszilánkok, a tüdőbe fúródtak. Rendkivibl súlyos Wittenberg gyáros állapota is, akinél a vasárnap déli órákban hoshártyagyulla- dás is fellépett. Hartmann Arthur agyráz­kódást szenvedett. A katasztrófa híre már reggel nyolc óra táj­ban a futótűz sebességével terjedt el a vá­rosban s mindenütt nagy megdöbbenést, mély részvétet váltott ki az áldozatok s hozzátar­tozóik iránt. Ádám professzor a sebesüllek betegágyánál Kassa, julius 1. (Kassai szerkesztőségünk telefonjelentése.) A ma délelőtti orvosi vizs­gálat, amelyet Nemessányi főorvos ejtett meg, arra a megállapításra jutott, hogy Mihályi Ödön állapota komoly. Nemessányi dr. helye­selte a család azon elhatározását, hogy Ádám tanárt lehívják Budapestről, mert valószinü- leg műtéti beavatkozás válik szükségessé. Ádám tanár lehívását főleg Mihályi Ödön fia­tal felesége kivánta, aki kijelentette, hogy itt nem egy, hanem két ember életéről van sző, mert nem élné túl férje halálát. A csa­lád ezután telefonon érintkezésbe lépett Ádám tanárral, aki délután félkettőkor Mis­kolcra utazott, onnan pedig autón érkezett meg Kassára. Megvizsgálta úgy Mihályi, mint Wittenberg és Hartmann állapotát Leghosszasabban, tel­jes félórát Mihályi betegágyánál időzött. A konzultáció végén kijelentette, hogy műtéti beavatkozást nem tart szükségesnek. A beteg állapotát komolynak látja, azonban katasztrófától nem kell tartani, amennyiben komplikációk nem következnek be. Ádám tanár azután a délutáni vonattal visszautazott Budapestre. Ádám tanár elutazása előtt kijelentette, hogy nyugodtan utazik el, mert a betegeket egy kiváló orvosi kar gondozásában tudja. A katasztrófa oka? Arra vonatkozólag, hogy mi okozta a ka­Loudon, julius 1. A Daily Telegraph diplomáciai munkatársa ngy tudja, hogy a francia kormány kitart eredeti állás­pontja mellett és nem győzi hangoztatni, mennyi előnye volna a küszöbön álló nagy diplomáciai konferenciának, ha sem­leges helyen tartanák meg. Ezenkívül Párásban azzal sincsenek megelégedve, hegy az angol miniszterelnök szó nélkül elnöknek ajánlkozott és nem vette figye­lembe azokat a föltételeket, melyektől az elnökség függ. Elintézetlen dolog továbbá a konferencia tárgysorozatának időbeli beosztása is. Mint ismeretes, Németország felfogása szerint a birodalom a Yopng- tervezetet csak akkor fogadhatja el, 1 ha előzőleg garanciát kapott a Rajna-vidék azonnali kiürítésére. A párisi terv szerint Németországnak mindenekelőtt el kell fo­gadnia a Young-tervezetet s csak azután Belgrád, julius 1. Tegnapelőtt reggel a ju­goszláv főváros valamennyi harangja és száz- egy ágyulövés tudtára adta a lakosságnak, hogy a királynő a bledi kastélyban egészsé­ges fiúgyermeknek adott életet. A királynő tegnap még másfél óra hosszat autózott, majd este moziban volt. Az előadás végét nem tudta megvárni, szobájába szállították, ahol este háromnegyed tizenegykor megszüle­tett a jugoszláv uralkodópár harmadik fiú­gyermeke. Sándor királyt, aki a Belgrád mel­letti Topolza kastélyban tartózkodott, telefo­non értesítették az eseményről és az uralko­dó nyomban Eledbe utazott. A királyné any­ja, Mária román anyakirályné, a bledi kas­télyban tartózkodik. Az autózás ás a mozi után... A legfiatalabb Karageorgevics szlovén nevet kap, mert a királyi pár legidősebb fiának, szerb, másodszülött fiának pedig horvát neve van. A harmadik fiú az első, aki nem Belgrádban szü­letett. Szerb szokás szerint az újszülött herce­get tegnap előzetesen megkeresztelték, mely alkalommal ideiglenesen a Pál nevet kapta. A herceg keresztapja, mint az első két fiúnál, az angol király lesz. Az esemény tegnapelőtt teljesen váratlanul érte a királyi család közvetlen környezetét. Sem a király, sem a miniszterelnök és az igaz­ságügyminiszter — pecsétőri minőségben — nem voltak jelen a bledi palotában, holott egy kitályi herceg születésénél * kormányclnöknek 3 UXHIJHFS.TB CD sá wm. y SK m® !. y ismert budapesti cipészmester udíus Ü6 és 27- éo Prágában Fr. Barta & Co ,-nál, Národni tf. 17 eredeti budapesti árakon rende'éseket mérték szer.nt vesz tel taszlrófát, az autóklub egyik vezetője azt a fölvilágcsitást adta, hogy a rendőrségi vizs­gálat még nem fejeződött be, úgyhogy pontos okát még nem is lehet megmondani. Bizo­nyos, hogy a katasztrófa egyik okát abban kell keres­ni, hogy az az országút, amelyen a verseny­nek le kellett volna folynia, a köztársaság legrosszabb útjainak egyike. Azon'kivül a versenyzők fegyelmezetlensége is hozzájárulhatott a szerencsétlenséghez. En­nek jellemzéséül elegendő annyit megemlí­teni, hogy a katasztrófa húsz perccel start után történt, már pedig minden gyakorlott automobilista tudja, hogy a versenyeken nem az első, hanem a zutolsó útszakaszokon dől el az elsőség és ott folyik le a tulajdonképpeni küzdelem. A tegnapi katasztrófa tipikus pél­dáját nyújtja annak, hogy a virtuskodó, szer­telen versenyzés mire vezet. Az éjszakát a sebesültek elég nyugodtan töltötték. Mihályi állapota valamivel javult, pulzusa jobb és minden remény megvan arra, hogy fölépül. Mihályi az orvosi vizsgálat megállapítása szerint kétoldali kulcscsonttörést, hat-nyolc bordatörést, belső vérzést és különböző zuzó- dásokat és sebesüléseket szenvedett. Witten­berg jobb felsőkartörést szenvedett, arcán és nyakán valószínűleg üvegszilánkoktól szárma­zó négy vágás van. Hartmann kéz- és lábsé­rüléseket és különböző zuzódásokut szenve­dett. Beim József nyakán sérült meg, azonkí­vül egyéb helyeken. Soffőrje sértetlen ma­radt, mig a másik soffőr, Hornung József ál­lapota javult, úgyhogy mára föl is kelt. kerülhet sor a politikai kérdések meg­vitatására. Az angol újságíró szerint Fran­ciaország terve nem veszi figyelembe az 1928 szeptemberében hozott genfi határo­zatot, amelyben egyszer s mindenkorra lefektették azt az alapelvet, hogy a jóvá­tétel! kérdést és a rajnai kiürítést egyMő- ben kell véglegesen rendezni. Nincs több hadgyakorlat a Rajnavitiéken London, julius 1. A Daily Mail je-leutése szerint az elmúlt napokban Londonból pa­rancs ment az angol megszálló csapatok wiesbadeni főhadiszállására, melyben a londoni kormány betiltja az ezidei nyári manőverek megtartását. A lap szerint az angol csapatok hamarosan megkezdik a Rajna-vidék kiürítését. Ugyanakkor néhány francia század is visszavonul és kiürít több mémet falut. és az igazságügyminiszternek azonnal jegyző­könyvet kell fölvennie. A királynő és az új­szülött herceg állapota kielégítő. Valamennyi állami épületet föllobogóztak és a király való­színűleg amnesztiát hirdet­A fiatal herceg tulajdouképeni keresztelőjét julius közepén tartják meg. Ekkor az Iván nevet fogja kapni, amely szlovén név s a harmadik Karageorge­vics herceg végleges neve marad. A yorki her­ceg, aki az angol királyt a múltban helyettesí­tette a keresztelőkön, nem jön Jugoszláviába és Kennard belgrádi követ fogja helyettesítem, Zsivkovics tábornok, miniszterelnök és Sr-kics igazságügyminiszter vasárnap vették föl a hi­vatalos jegyzőkönyvet a herceg születésérői. — Teschler Antal dr. ünneplése. Iglói tudósítónk jelenti: Teschler Antal dr. főorvos a műnk ás bizto­sítónál több mint harminc óv óta betöltött állásá­tól mostanában megvált. Ebből az alkalom bő az iglói orvosok és a kerületi mnnkásbiztositó funk­ción árusainak küldöttsége kereste föl az eimuit napokban Teschler Antal dr.-t, aki előtt H- gvi Árpád dr főorvos tolmácsolta, a munkásbiztositó pénztár búcsúját és háláját. Délben a Redutban Teschler Antal dr. tiszteletére ünnepi ebéd volt, amelyen nemcsak az iglói. hanem a környéken lakó orvosok is résztvettek. Peller Ferenc., az igiói ipartársulat és a kerületi munkásbiztositó pénztár elnöke mondotta az első pohárköszöntőt s meleg szavakkal méltatta a.z ünnepelt érdemeit. A lel­kes üdvözléseket Teschler Antal dr. meghatott szavakkal köszönte meg. A nagy diplomáciai konferencia előtt Az angol-francia ellentét — Vita a tárgysorozat körül —- Megkezdődik a Rajnavidék kiürítése — Iván Pál herceg, a legfiatalabb Karageorgevics Családi OrOn a blédi kastélyban - A váratlan esemény Amnesztia Jugoszláviában

Next

/
Thumbnails
Contents