Prágai Magyar Hirlap, 1929. május (8. évfolyam, 100-122 / 2025-2047. szám)

1929-05-01 / 100. (2025.) szám

2 1929 május 1, Mftrfo Özvegyek, nyugdíjasok, akikre nem gondolnak! Irta: VARNAY ERNŐ pártfőtitkár Igyon Gottdiener PEZSGŐT Május 1-én nem lesz munkás- felvonulás Budapesten Budapest, április 30. (Budapesti szerkeaz- tőségünk telefon jelentése.) Május elsejével kapcsolatosain a főkapitányság úgy intézke­dett, hogy a rendőrség már kedd délután hat órától kezdve a főváros egész területén részleges permamenci álban legyen, szerda reggel hat órától kezdve pedig teljes per­ui anenci a lesz. A rendőri őrszemeket meg­kettőzik és lovas, valamint kerékpáros jár­őrök fognak cirkálná a városban. A rendőr­ség semmiféle tüntetést nem tűr meg ée a csoportosulásokat azonnal feloszlatja. A létért való küzdelem súlyos napjaiban csak a fiatalos erő, az s acélos izomzat, a nyugodt, kiegyensu- | lyozott idegrendszer képesít bennünket \ arra, hogy megálljuk a helyünket. Az életküzdelem egész fegyver- j | tárát egyesiti magában a valódi DIANA sóshorszesz Ha testünket és különösen serdülő gyer­mekeink testét esténként lefekvés előtt és reggelenként a napi robot megkez­dése előtt tiszta vagy hígított DIANA sósborszesszel bedörzsöljük, rugékonyságra, frisseség­re és erélyes tetterőre teszünk szert, mely a munkához kitartást és buzgó életked­vet kölcsönöz. Kísérelje meg mindenki, aki bá­gyadt, könnyen fárad, lehangolt, ke­délybeteg, mert csodát fog látni. DIANA sósborszesz Az egész országban mindenütt kapható Csak Diana névvel valódi! Egy eredeti palack ára 5.50 K£. Kassa, április 30. Általánosan tudott és kétségtelen tény, hogy a magyar sajtó sokszor és kimerítően foglalko­zott mindenkor a közalkalmazottakat érintő egzisztenciális kérdésekkel, az ő nehéz helyze­tüknél is keservesebb sorsú nyugdíjasok, özve­gyek sérelmeivel s ezt a humanitárius kérdést nemcsak a söreiről politika injekciózása miatt tartotta ébren, hanem a Prágai Magyar Hírlap­pal az élén kötelességének ismerte a magyar sajtó a lehetséges és remélt segélynyújtásnak ezt a formáját is a aél szolgálatába állítani. Tizenegyedik éve mindig és minden reszort­ban, fatális kapcsolatban az állampolgárság megadásával a legmosbohábban bánnak a nyug­díjasokkal és özvegyekkel, kiknek keserves könnythullajtását minden rekonérző szív ti em­bernek a szánalma és részvéte kiséri. Talán csak a minisztériumok és főleg a pénzügymi­nisztérium referensei kivételek, ahol az elinté­zés kategérikus imperatívusza: fedezet hiá­nyában kérelme nem teljesíthető! Ezek a gondolatok tolulnak előtérbe, ha az ember újabb és újabb sérelmet, kisemmizébt tapasztalt és végnólküli fájdalomról szerez tu­domást. Egy özvegyekből álló küldöttség ko­pogtatott nálunk és kérte, hogy ne hagyjuk el az u. n. közigazgatási (régi megyei) nyugdíja­sokat.. Ezeknek a volt megyei nyugdijatoknak ügyét a 310—1024 sz. törvény igen szűk ke­retek között szabályoz tg és eladdig kiutalt nyugdíj-filléreiket némileg felemelte, azonban nem biztosította a létminimumot, sem. arról nem is beszélve, hogy a 286.—287—924 sz. sem pedig a 310—924 sz. törvény meg sem közelit! a nyugdij-egyenjogusitás mértékét, Ami pedig a közigazgatási kategóriára a legsérelmesebb, ez a csoport nem részesült a múlt évi 80—1928 sz. törvény előnyeiben, vagyis a 20 százalékos törz-snyugdij emelésében. Természetesen hasz­talanul kérvényeznek a volt megyei nyugdíja­sok és a még inkább sújtott, özvegyeik eme­lésért, 20 százalékért, rideg elutasítás az ered­mény, mert az indokolás szerint a megyei ala­pok likvidálásának ügye a szomszéd államok­kal, nevezetesen Magyarországgal szemben nincs elintézve s addig is a kiutalt nyugdijak afféle előlegnek tekinthetők! A választ megértjük, csak Dem fogadhatjuk t el sem jogi, sem békeszerződési, sem pedig a többi nyugdíjasok ugy-ahogy történt időközi rendezése mellett méltányossági alapnak! Mé­lyen tisztelt Illetékesek! Volna ehhez a rideg magatartáshoz néhány zokszavam és ellenve­tésem a körülöttünk siránkozó nyugdíjasok nevében. Hibásak-e ezek a szánandó, csendes és leg­többször családtagokkal közösen éhező és fá­zó volt megyeiek, hogy az államok egymással tiz év óta nem ültek le a nyugdíjas ügyek ge­nerális elintézéséhez és az alapok szétosztásá­hoz? Ugy-e, hogy nem?! Az elvi kiindulás a békeszerződés szerint is csak az, hogy a nyug­díj-kérdések törvény szerint elintézendők! Már pedig valójában s ha később is, ezt a kategó­riát el kell intézni akár megegyezéssel, akár törvénnyel. Van-e értelme, sőt alapja annak, hogy őket még a 20 százalékos csekélyke eme­lésből is kihagyták!? Mert azt igazán nem mer­jük feltételezni, hogy fokozatos kihalásukra várnak!? Hiszen bizonyos már az is, hogy tiz esztendő folyamán több mint a fele elhunyt a nyugdíjasoknak s pld. Kassán üyen volt me­gyei nyugdíjas és özvegy alig van egy valami­re való küldöttségnél nagyobb létszámú. Mi­után pedig a nemzetgyűlés albizottságai előtt legalább is ott fekszik a nyugdijas-egyenjogu- sitás törvényjavaslata (Holota János dr. kép­viselő is beadott egyet!), a cseh oldalról is el­hangzott, a méltányos rendezés szükségessége, vegyék a törvényhozók minden párt részéről kereszttűz alá az oszmicskát és a legtöbbször vétót parancsoló pénzügyminisztert, hogy a nyugdíjasok és özvegyek csekély számú hátra­lévő éveit, talán csak hónapjait ne töltsék a legszomombb kenyérgondok közepette. Végté­re az állam élete nem rövid emberöltönyi, az kivárhatja az államközi megegyezéseket, de az egyén és család élete nagyon rövid s nem bir ki várni politikai velleitásokhoz fűzött hossza^ dal inas diplomáciai tárgyalásokat és taktiká­zást. A másik iniciáliter felmerült sérelem, ami a nyugdíjasok, frontján újabb gondot és nyugta­lanságot okoz, a lakbéremelésekkel kapcsola­tos terv. Úgy látjuk, hogy a fokozatos lakbér- emelések — melyek éppen a fix-fizetésü és még csekélyebb fbnimot jelentő nyugdíjasok­nál már eddig is nagyon érezhetők voltak — el nem kerülhetők. Megindult tehát a lakók részéről az elhárítás, helyesebben a teherbírás fedezésének a munkája. Állami terv szerint a fix-fizetéses alkalmazottak méltányos lakbér- pótlékban fognak részesülni, ami természetesen jogos, dicséretes akció, az állam részéről cél­szerű és szociális intézkedés. Hol martadnak ismét ezen a ponton a nyugdíjasok?! Megérte­ném azt az álláspontot, hogy a becsületesen kiszolgált tisztviselők, tehát nyugdíjasok teljes fizetést, sőt jutalompótlékot kapnak s ehhez képest özvegyeik és hátramaradt családjaik is emelkedő járandóságot élveznének. De legyünk A láthatatlan ellemés A Prágai Magyar Hírlap eredeti regénye Irta: DARVAS MOS (3) — Szó sincs róla, Fenség. Ezek a „felsőbb parancsot1* valóban nem felsőbb helyről, ha­nem a legmagasabb fórumtól, egyenesen az' égből veszik. A mennyei hatalmak nevében parancsolgatnak. A start tömegpszichózisa következtében megőrülhetett valaki és most biztosan valami világrengető marhasággal jön molesztálni minket. Dobják ki. A fiatal adjutáns, aki egyben Byrd unoka­öccse volt, tisztelgett és sarkonfordult. — Várjon, — szólt a Trónörökös. — Ez biztosan érdekes lesz. Szeretnék egyszer egy ilyen embert látni. Mondja meg neki, hogy beszélni akarunk vele. Vezessék be a térpa­rancsnokságra. A trónörökös és Byrd elvonultak a tri­bünről. Lucy fölemelkedett és merengve bámulta a szétoszló tömeg hullámzását. A térről most óriási ür tátongott feléje. Elgondolta, hogy akik elrepültek, egyre tá­volabb és távolabb száguldanak az űrben. Borzasztó elképzelni ezt a lesújtóan végte­len űrt. Az űrt finom ködnek képzeli s ez a köd maga a szomorúság. S a szivében is köd és szomorúság üreskedik. Valami hiányt érzett. Mi lehet az? Észre­vette, hogy éhes. Szégyellő magát. Fuj. Mi­lyen nagy dolgok történnek körülötte s neki ilyen kicsinyességek tolulnak a tudatába. Ami még az imént élő jelen volt, most, már i.-.szavonhatatlanul csak halott múlt.. Halvány ■ rnJékképek elmosódó árnyvilága. Próbálta élénken maga elé képzelni Gar­vont. Az arcát. Ahogy búcsúzott. Nem ment. Szétfolyt az egész arckép. A múltba olvadt be­le. Fájt neki a jelen. Hát csak a festők tud­nak képzelni a szemükkel és látni a képzele­tükkel? Barátnője, a fiatal barna lady Hampton za­varta meg merengésében. — Szervusz Lucy, sáppadtnak látszol. — Szervusz, Eddy, nagyon elfárasztott ez a délután. 'Falán meg is vagyok hülve. Az éj­jel lázam volt. Képzeld azt álmodtam, hogy egy bandita a soffőrünk helyébe ült és elkez­dett vágtatni velem. Az autóból nem tudtam kiugraui, sem kiáltani nem bírtam. Élénken emlékszem a bandita arcára. Nagyon hasonlí­tott Fairbaniksra, de Fairbanks nem eléggé férfi. Ez pedig az volt. Különös, de szép arc. — Szép férfival álmodná szív-veszedelem, mondja az álmoskönyv, Lucy, vigyázz, ve­szélyben a szived. Átsétáltak a repülőtér parancsnoksági iro­dájába. A tér parancs nők sági hivatal egy pompás vá­ró szalonból és egy párnázott ajtajú dolgozó- szobából állott, ők a szalonban vártak. Lord Hampton akkorára már bevezette a dolgozóba a trónörökös és Byrd főparancsnok elé a különös idegent A. trónörökös jelenlétére, való tekintettel Lord Hampton őrnagy az idegentől mintegy két lépésnyire állt meg és állandóan szemmel tartotta. Hogy rávethesse magát, ha esetleg őrültség! roham tör ki rajta, mert az őrültek­nél Ilyenre mindig készen kell Lenini. Byrd zilált nézésű, izgatott ember megjele­nésére számított., aki hadonászva fog beszélni a „felsőbb parancs1* nevében a maga világ- megváltó találmányáról. Az idegenen azonban halvány nyoma sem volt az őrülteket, jellemző külső jeleknek. Nyugodt tekintet, mosolygó arc, fölényes meghajtóa. A trónörökösnek úgy rémlett. ilyen arcot már látott, de nem emlékezett rá, hol. Vagy a főrendek házában, vagy valahol mozivásznon. Kreol barna arc, alig észrevehetően iveit sasorr, széles váll, de sovány, izmos testalkat, erélyt sugárzó fekete szem. Virágzó korú férfi, harminc és negyven között. — Mi van, kérem, azzal a bizonyos felsőbb paranccsal? — kérdezte Byrd vállveregető hangon, mint ahogy a betegekkel szokás be­szélni. Az idegen elmosolyodott. — Bocsásson meg, Lordságod, részemről ez pia fraus volt. Ha ezt nem mondom, semmi­képpen sem juthattam volna Lordságod elé, már pedig ezt minden áron, még a füllentés árán is el kellett érnem. Nem kaptam én sem­miféle felsőbb parancsot, de ha Ön végighall­gat, be fogja látná, hogy mégis felsőbb ér­dekből cselekedtem igy. — Ez egy uj eset — jegyezte meg kedélye­sen Byrd s jelentősét pillantott a Trónörökös­re. — Tehát nem felsőbb parancs, hanem fel­sőbb érdek. Hát halljuk. — Igen, Mylord. ön most bemutatta s út­nak indította az úgynevezett láthatatlan repü­lőhadat. — Szóval már a tárgynál vagyunk. — Igen, Mylord. Azonban ezeknek az úgy­nevezett láthatatlan gépeknek van egy óriási hibájuk. — Igazán? — évédött Byrd. — óriási hibájuk, hogy a pilóták láthatók. — De ez a pilóták hibája, nem a gépeké, — vetette közbe a trónörökös. — Ez nem a pilóták hibája, hanem a hadve­zetőségé, Fenséges Uram, — mert nem gon­doskodik a láthatatlanná tételükről, — vála­szolt finom meghajlással az idegen. — Honnan tudja, hogy én ki vagyok? És ki­csoda ön? — Fenségedet csali arcképe után ismerem, a magáim nevét illetően pedig egyelőre mw­Egy kérdésre három felelet! Miért a legjobban a Rákosy likőrspecialitások, melyek a leghíresebb, de méreg drága külföldi márkával szemben L- fölveszik a versenyt? 1. Mert kizárólag friss, nemes gyümölcsből ké­szülnek! 2. Mert töltés előtt évekig érnek és finomodnak! 3. Mert Csehszlovákiában az egyedüli likőr- gyár, mely likőrkülönlegességeit ultraviolett sugarakkal kezeli! az állam háztartásának szempontjából kissé számítók és ne kívánjunk többet a nyugdíja­soknak a szolgálatban lévőknél. Ámde állandó­an a megrövidítés, a félreállitás hátrányait al­kalmazni azokra, akikre az állam szekerének húzásánál már nem lehet számítaná, sem nem szociális, sem nem demokratikus és semmieset­re Beán humánus eljárás. A lakbéremelések tör­vényszerinti vagy novelláris keresztülvitele ter­mészetszerűleg megköveteli a nyugdíjasok pót­lékainak legelsősorban való emelését és condi- tio síné qua non-szerüieg a demokratikus, szo­ciális nyugdijegyenjogusitás törvénybe iktatá­sát! Ezeknek a konszolidációt és becsülést je­lentő nemes gesztusu intézkedéseknek mielőbb meg kell valósulniok abban a köztársaságban, amelynek ólén egy nyugalmazott egyetemi ta­nár, a nagy humanista, Masarvk G. Tamás el­nök áll. den okom megvan, hogy ne áruljam el kilé­temet. Ha úgy tetszik Miszter Láthatatlan va­gyok, az elektrotechnika mérnöke. Byrd és a trónörökös ismét megértőén pillantott egymásra. — Nagyon sajnálnám, ha nevem titkolását félreértenék és bizarr különcködésnek vélnék. — Dehogy is, Mister Láthatatlan, ön fel­sőbb érdekből mént ne maradhatna inkog­nitóban? — felelt Byrd elvillanó mosollyal. — Pardon, a felsőbb érdek az, hogy ön megismerje találmányomat, azt pedig, hogy egyelőre elhallgatom kilétemet, csupán az én érdekem diktálja. Nekem biztosítanom kell magamat minden eshetőség ellen, azért egye­lőre ismereteién kívánok maradni, ha azon­ban Anglia légügyi hivatala hajlandó meg­venni találmányomat — — Nos és miben áll ez a találmány? Az idegen nyugodtan folytatta. — Lordságod láthatatlan gépein a pilóták sokkal jobban vannak kiszolgáltatya az el­lenség golyóinak, mint eddig. A közönséges gépnél a repülőgép szárnya, vagy farka a cél­pont, itt egyedül a pilóta teste. — Sajnos, még nem tartunk ott, hogy a pi­lótákat is carvonitből önthessük — tréfálko­zott Byrd. — Az én találmányom abban áll. hogy az emberi testet láthatatlanná, helyesebben át­látszóvá tudom lenni, önnek, Mylord, megvan­nak a láthatatlan gépei, és a pilótáit tudom láthatatlanokká varázsolni. Fölajánlom tehát találmányomat Angliának. Kérem önt, mint a légi haderő első lordját, nyilatkozzék, haj­landó-e ezt a döntő előnyt az angol repülő- hadsereg számá ra biztosi tani? — Természetesen, hogy hajlandó vagyok, de nem csak én vagyok ebben illetékes dön­teni, liánéin a Fővezérkar. Adja be ajánla­tát részletesem írásban s Hkkor majd beszé­lünk róla. No, a viszontlátásra, (Folytatjuk.)

Next

/
Thumbnails
Contents