Prágai Magyar Hirlap, 1929. május (8. évfolyam, 100-122 / 2025-2047. szám)

1929-05-01 / 100. (2025.) szám

Nal uámuttk 12 oEctaS sz^m ®*®**^a 1 c T^Mt^aM^npflaBSíaiwmMWBJawr ■■ ■ na l^a^aaaaHiaaaa|*BwnBnHnnaHnMnMMH^M>üdDaMMMMMMHMaaavHauMaanMaMnKaMaMBBHnsaMCMMHMHHHMBBBHnBiaB>ii;i~i ■ ■ ■ ■. ■ m mmrtf ■ ■ msm Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 3S Kő. Egyes szám ára 1*20 Ke A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok ÉSsferíesz/ő; politikai napilapja Feíeles sxríe^ö: DZURÁNYl LÁSZLÓ FÖRGÁCH GÉZA Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó- hivatal: Prága II., Panská ul 12/III. — Te­lefon: 34184. — Sürgönyeim: Hírlap, Praha 1 ^ - - - - -■ - ^ ^ - - ^ - ; Súlyos lengyel-német incidens Német nacionalista diákok lengyel-ellenes tüntetése 0ppeln> ben — idegesség Lengyelországban — Megtorló intézkedések Május elsejére Senki aöHi méltóbb arra, hogy a munkát a. sajátjának .-tekintse és megünnepelj©, mint az a kisebbség, melynek minden lépése két­szeres erőfeszítés az életért, kétszeres küz­delem és kétszeres teher. Egy ezredév munkájával létet és érvényt biztosított önmagának néhány millió magyar Európa közepén; nagy, ólálkodó tömegektől körülbástyázva egyetlen pillanata sem volt, amikor oly meleg mosollyal nézett volna rá az élet, mint bárki másra Nyugateurópában a pikárd mezőktől Szicília gondiüzö szőlő- kertjeiig. Mikor már európai rangra emelke­dett, uj összeroppanás következett be és Szizifaszként élőiről kezdhette a munkát. Most még kisebb egységekre tagozódva, még nehezebb körülmények között kell íön- maradásáért dolgoznia, Nagy része kisebb­ség lett s a kisebbségek munkaprogramjá­ban nem szerepelhet a nyolcórai munkaidő, nincs sztrájkjog,, ninos biztos szervezet és erő; egyetlen pillanat sincs, amikor meg­szűnhet az idegölő robot, s néha még az álom séma hoz pihenést, mért ott is folytatni kell a küzdelmet! A kisebbségi magyar istkolásgyenmeík két­szeres munkát végez: anyanyelvűn ldvül idegen nyelvvel is meg keli birkóznia, hogy biztosíthassa jövőjét. A kisebbségi magyar egyetemi hallgató két kultúrát kénytelen egyszerre megismerni: a sajátját és. ;azt, amelyet főiskolája képvisel. Tagadhatatlan, van ebben sok előny és a kétszeres meg­próbáltatás között felnövő' generáció kétsze­res tudást, tájékozottságot, fegyelmet és energiát jelent, de ki téríti meg neki valaha azt az irtózatos munkaórtéket, amit ezzel a kettős megterhelte léssel elfogyasztott? A magyar középosztály, hivatalnok és keres­kedő saját szakmunkáján kívül óriási mun- kabailasztűkat kap nemzetisége miatt: két­szeres „leistungot“ kel produkálnia, hogy megállhassa helyét az ellenséges konkur- renciában, melyet mindenfelől támogatnak, míg őt senki sem segíti, csak Isten és ön­maga. Mily küzdelem, míg magyar hivatal­nok hivatalt kap! A legkisebb hiba és vége mindennek. Csak munka és erőfeszítés, ide­gekre menő munka és erőfeszítés tarthatják őt fönn. És így van a magyar gazdákkal, akik közé idegenek jönnek, igy van a ma­gyar munkással, akit nehezebben alkalmazr nak, mint bárki mást, igy van a magyar iparral, melynek sorsa örökös halálküzde­lem, a magyar birtokkal és mindennel, ami magyar és kisebbségi. Aki a külföldön jár, szomorodott szívvel tapasztalhatja, mennyi ballaszttól mentes a nyugateurópai polgár, hozzánk arányi.tva. Mennyivel egyszerűbb, kényelmesebb és derűsebb tegyük fel a francia munkás, a francia földmi vas, hivatalnok, kereskedő vagy bármily más foglalkozásbeli ember élete, mint a mienk. Munkája körülbelül a felére redukálódik és ninos benne az az örökös félelem és bizonytalanság, mint ben­nünk. ha a kenyerünkre és a lövőnkre gon­dolunk. Sehol a világon nem kénytelen az ember annyit dolgozni, mintha egy kisebbséghez tartozik. Ami másutt természetesség: saját nemzeti léte, az itt csak halált megvétő ne­héz munkával érhető el. A magyar kisebb­ségek tízéves története nem egyéb, mint a legnagyobb erőfeszítések és a pihenést, nem törő munka szakadatlan láncolata, melyben nincs szünet, nincs megállapodás, nincs munkajog. Éppen ezért a nemzetéért dolgozó kisebb­ség fokozatos mértékben ünnepelheti meg Varsó, április 30. Német nacionalista ele­mek a felsösziléziai Oppelnben több len­gyel állampolgárt megtámadtak és súlyosan bántalmaztak. Az incidensnek súlyos vissz­hangja támadt Lengyelországban. Zaleski külügyminiszter táviratilag Varsóba hívta a felsősziléziai lengyel főkonzuli, hogy meg­hallgassa jelentését. Ugyanakkor a felső- sziléziai lengyel' nemzeti szövetség és a kattowiízi vegyes bizotság elnöke is Var­sóba utazott, hogy jelentést tegyen az eset­Pária, április 30. Az angol kincstári hivatal újból demarsot intézett a francia kormány­hoz, amelyben kifejezi azon óhaját, hogy a francia parlament ratifikálja végre az 1926- ban hozott Caillaux—Churchill-fele adósság- rendező szerződést. Mint ismeretes, Francia- ország mindeddig nem ratifikálta ezt a szer­ződést, . de provizórikusán teljesítette annak föltételeit. Ugyanigy járt el az Amerikával kötött Beranger-féle adósságrendező szerző­déssel is. A ratifikálás elhúzódása mindkét esetben komoly diplomáciai bonyodalmat okoz, amelyek különösen most, a jóvátételi kon­ferencia izgalmas légkörében, kellemetle­nek. 1929 augusztusában Franciaország 400 mil­lió dollárt kénytelen Amerikának fizetni a szerződés értelmében azokért a katonai föl­szerelést tárgyakért, amelyeket 1919-ben vá­sárolt az Uniótól. Ha a Beranger—Mellon- szerződést nem sikerül kellő időben ratifi­kálni, Franciaország kénytelen lesz az egész A görög flotta meglátogatja az olasz és jugoszláv kikötőket Athén, április 30. Hír szerint a görög flotta a nyár folyamán meg fogja látogatni az olasz és jugoszláv kikötőket. A görög flot­ta ezzel akarja viszonozni a jugoszláv flotta korfui látogatását. Franciaország vissza­ajándékozza Avignont a pápának Pár is, április 30. Ha a francia jobboldali sajtónak hinni lehet, a francia kormány és a május elsejét, a munka ünnepét. Ha az élet föntartó tényezőjét: a munkát kell ünnepel­ni, ö méltán ünnepelhet, hisz a legnehezebb munkát végzi. Mindenkivel karöltve, aki ne­hezen dolgozok sorsáért, létéért és azért, ami szent előtte, e szép tavaszi napon né­hány órára mi is letesszük a munkát, hogy föl lélegezzünk, seregszemlét tartsunk és tiszteljük önmagunk fáradozását és azután ujult erővel folytassuk a megállás nélküli robotot c. sorsainkért és nemzetünkére, röL A lengyel sajtó óriási fölháborodással ir a német nacionalistákról és erélyes meg­torlást kiván. Hivatalos körökben komoly következményektől tartanak. Jellemző,; hogy a berlini lengyel képzőművészeti ki- i állítás megnyitását az oppelni események j hatása alatt elhalasztották, azzal az indo­kolással, hogy nem tanácsos a jelen vesze­delmes időben a lengyel műkincseket és a lengyel tudósokat Berlinbe küldeni. 400 milliót egyszerre megfizetni, ami a né­met annuitások késedelme következtében ka­tasztrofális csapást jelentene a francia nem­zetgazdaságra. Ennyi devizája, nincs Francia- országnak és ennyi külföldi devizát csak sa­ját Valutájának veszélyeztetésével szerezhet be ily rövid idő alatt. A francia valuta romlása természetesen kellemetlenül érintené az Angol Bankot is, amely rendkívül nagy mértékben van érde­kelve a frank stabilitásánál. Éppen ezért az angol kormány újból fölszólí­totta Franciaországot, hogy a fizetségeket rendkívül megkönnyítő adósságrendező szer­ződést ratifikálja és igy ne veszélyeztesse sa­ját valutáját. Viszont Franciaország azért ké­sik a szerződések ratifikálásával, mert ha a' jelen pillanatban enyhülést is jelentene az amerikai és az angol adósságrendező szerző­dés végérvényes elfogadása, később olyan terheket róna Franciaországra, melyeket, a képviselők többsége semmiesetre sem fo­gadna el. lások kezdődtek. Egyelőre nem tudni, vájjon a francia konkordátum megújításáról, vagy az elzászi konkordátum megkötéséről van-e szó. Az Echo de Paris szerint a francia kor­mány visszaajándékozza a pápának a híres avignoni pápai kastélyt. Az Action Franeaise szerint a Vatikán azzal a kérdéssel fordult a francia kormányhoz, hogy engedje meg Lour­des önálló püspökséggé való emelését. Lour­des első püspöke egy olasz nemzetiségű egy­házi fejedelem volna. Két gyilkosság a jugoszláv-boígár határ mentén Szófia, április 30. A jugoszlá.v-bolgár hatá­ron ujabb határ incidens történt. Egy bolgár- pópát, aki feleségével és fiával együtt, mi­után összes javait pénzzé tette, szabályszerű okmánnyal felszerelve el akarta hagyni Ju­goszlávia területét, a határátlépés pillanatá­ban meggyilkoltak és elrabolták százezer di­nárját. A határ egy másik pontján ugyan­csak meggyilkoltak egy bolgár fiatalembert. lőmm&mmm Angol demars Párétai az adősságrendező szerződések ratifikálása érdekéid A francia kamara kellemetlen dilemma előtt — Mi lesz az augusztusban fizetendő 400 millió dollárral! Vatikán között ujabb nagyjelentőségű tárgya­Vége a mexikói fomdofomrmk Nogales, április 30. A mexikói fölkelés végérvényesen leverínek tekinthető. A föl- kelők és vezéreik csaknem kivétel nélkül az Unió területére menekültek, vagy meg­adták magukat a kormánycsapa (oknak. Be­látták, hogy a további harc reménytelen. Az amerikai határőrök jelentése szerint teg­nap Topete tábornok, Somora állam forra­dalmi parancsnokának helyettese is átlépte a határt. A tábornokot az Egyesüli Államok határőrei azonnal internálták. Kísér- kben volt bátyja és vezérkara is. Rumon lturpe tábornok, aki jelentős szerepet játszott a forradalomban, szintén átlépte a határt és jelentkezett a bevándorlási hivatalnál, hogy megszerezze a tartózkodási engedélyt. A mexikói kormánycsapatok tisztogató mun­kát végeznek Somora államiéin, ahol való­színűleg nem találnak nagyobb etlenl-Flás- ra. Egyedül Francisco Borquez tiibo rnok maradt kisszámú hadseregével Mexikóban, Általános vélemény szerint Calles hadügy­miniszter néhány hét múlva visszatér Mexi­kóba, ahol diadalmas hadvezérként fogják fogadni. Tűz pusztította ei a fe®ig» parlament üléstermét Szófia, április 30. A bolgár parlament ülés- lemében ma reggel fél ötkör rövidzárlat, kö­vetkeztében tűz ütött ki, amely óriási gyorsa­sággal terjedt el a faburkolatu teremben. Sze­rencsére a rövidzárlat következtében megszó­lalt az' elnöki emelvényen lévő villamos csengő, ami fölriasztotta a parlamenti őrsé­get. A csakhamar megjelent tűzoltóság segítsé­gével négyórás nehéz munka után sikerült a tüzel lokalizálni. A nagy ülésterem teljesen leégett. A mostani és a lemondott bolgár király óriási és értékes arcképe, amely az elnöki melvény fölött volt elhelyezve, a tűz martalékává vált. A szob­rán je palotájának közelmúltban épített kiegé­szítő részében a tűz nem okozott nagyobb ká­rokat, csupán a vizsugarak rongálták meg az értékes képeket és a faburkolatot. Az anyagi kár jelentékeny- A szobranjét. vasárnap elnapolták s a kép­viselők csak május közepén gyűlnek össze, ameddig sikerülni fog a leégett üléstermet ugy-ahogy ideiglenesen rendbehozni. Mussolini nyolcadik miniszteri tárcája Milánó, április 30. Az újonnan válasz­tott olasz kamara Giovanni Giuriatit vá­lasztotta elnökévé, aki megválasztása után azonnal lemondott közmunkaügyi minisz­teri tárcájáról. Mussolini a lemondás után önmaga vállalta el a közmunkaügyi mi­nisztérium vezetését. Mussolini ezzel ma összesen nyolc miniszteri tárcát tölt be. LA U FEfteTARSA,8MTi5iAüa STÚR-UTCA 7 ♦ TELEF. 22-67

Next

/
Thumbnails
Contents