Prágai Magyar Hirlap, 1929. január (8. évfolyam, 1-26 / 1924-1949. szám)

1929-01-01 / 1. (1924.) szám

3 í$29 január 1, kedd. ft vüilliés magyar és német kisebbség a szfovenszkói és ruszínszkói országéi képviselbtestOSetekben egyetlenegy kinevezett tagot sem kapott Az agrárok és HHnkáék megosztoztak a (tataimon — SzakooStitasokat neveztek ki szakemberek íteiyett Bondy gyárost, a szlowemzícói gazdasági érdektestiHetek jsiSüfét meAőzték — Cseiwsiásban 2S esettet és 12 németet, Morvaországban 15 (sebet és 5 németet neveztek ki az országos képviselétesíiiiethe __w Jön ! Jön ! a világ legnagyobb altra kciója I cseh néppárti, egy szociáldemokrata, egy magyar cs egy kommunista tag. Mikor dinek össze az országos képviselőtestületeik-mmrTnrrm'Bwirr maKMiBZTv^ UmnF&Mttwj emu ys Gottdiener PEZSGŐ- Oi.~Jcr.ai;1;c JJ'_“^:~ja.,-&.v3Wíl«awi Prága, december 31. Mint már lapunk va­sárnapi számában jelentettük, a kormány szombaton kinevezte az országos képviselő­testületeiig szaktagjait. Amikor a közigazga­tási reformról szóló törvényt a parlamentben tárgyalták, az ellenzéki pártok élesein állásit foglaltak a kinevezési rendszer ellen s előre kifejezték aggodalmukat, hogy a kormány- többség nem szakembereket fog kineveztet- nd, hanem a saját pártembereit. A magyar nemzeti párt például ennek a törvénynek a tárgyalása folyamán szakította meg szövet­ségi kapcsolatát a kormányiba fejest ugró Bund dér Lan.dwirtével. Cserny belügyminisz­ter a törvény bizottsági tárgyalása alatt, sőt még a költségvetés tárgyalása alatt is azt a kötelező ígéretet tette, hogy a szaktagok kinevezésénél a kormány te­kintettel lesz az egyes országrészek gazda­sági, kulturális és nemzetiségi viszonyaira. A tagok kinevezése körül a kormányban és a kormánytöbbségben is igen éles ellentétek merültek fel. Az agráriusok a szak tagok poli­tikai kulcsarány szerint való kinevezését ja­vasolták s viszont a nemzeti demokrata párt a politikamentes szakemberek kinevezése mellett kardoskodott, de csak azért, hogy ily alapon több jelöltjét neveztethesse ki. A hosszú tárgyalások eredménye természetesen egy olyan kompromisszum volt, amely szerint az országos képviselőtestületek kinevezett egy harmadának többsége politikai pártok­ból került ki a csak mutatóul neveztek ki néhány tényleges szakembert. A miniszterelnökhelyettes kormánynyilatko­zatában hangoztatta az országos választások politikamentességét, de ez a kinevezés cáfolt rá legjobban állítására. A kinevezések előtt az országos hivatalok az összes politikai pár­tokhoz felszólítást intéztek, hogy jelöljenek meg kinevezendő tagjelöltnek három-három szakembert s ezek közül fogják a szaktago­kat kinevezni. A kormánytöbbség azonban ezeket a jelö­léseket egyáltalában nem vette tekintetbe. Szlovenszkó kinevezett tagjai a követke­zőik: Cablk Jan, a Rolnicka szövetkezeti pénz­tár vezérigazgatója, Fiola Konstantin, zsolnai gyárigazgató, Gerda József, Jemesi kisgazda, Kállay József dr. volt teljhatalmú miniszter, közjegyző, Lastovka, Károly dr. pozsonyi egyetemi tanár, Lehorzky Ernáiméi, pozsonyi betegpénztári igazgató, Liska János, a po­zsonyi kereskedelmi kamara titkára, Macik Konstantin dr., a kassai Ítélőtábla áléinak©, Médcrly Antal, a rózsahegyi Ludova Banka igazgatója, Milota Albert dr. pozsonyi egye­temi tanár, Pavlovics Gyula dr. ügyvéd, Zó­lyom, Pöstyéni Ján dr., nagyszombati igaz­gató, Proeháska János, az oroszkaá cukorgyár vezérigazgatója, Radó Henrik dr. puliói ügy­véd, Rubes Antal dr. kassai városi orvos, Zsatkovits Mihály népiskolai tanító, Zsirkó János dir. privigyei tanár és Zsiska Pál dr. nagyszombati tanár. A fenti névsorból láthatjuk, hogy a kor­mány a kormánytöbbség nyomására egyálta­lában nem vette tekintetbe Szlovenszkó gaz­dasági, kulturális és nemzetiségi érdekeit, hanem teljesen a politikai pártok és pedig a kormánypártok soraiból nevezte ki a tagokat. Mellőzte a milliónyi magyarságot és szepe­si németséget, figyelmen kivüil hagyta azt, hogy a magyarság pártjai egynegyed mil­liónál több szavazatot kaptak, igy válasz­tóik arányában joggal megillette volna őket legalább három magyar szaktag ki­nevezése. De nem vette tekintetbe még az általános szlovenszkói gazdasági körök kí­vánságát sem. mert hiszen a gyárosok szlo­venszkói szövetsége Bondy Egon jelöltsé­gét hozta javaslatba s öt sem nevezték ki. Nem tartotta be a koalíciós többség azon ebi. határozatát sem, hogy az országos választá­sok jelölőlistáin szereplő egyének nem nevez­hetők ki szaktagok gyanánt. Ezzel szemben tény az, hogy a kinevezett tagok közül hat olyan van, aki különböző pártok, persze elsősorban kormánypártok jelöltlistáin szerepelt, de mandátumhoz nem jutott. A kinevezések következtében az agrárpárt hat uj mandátumot kap, a szlovák néppárt ugyancsak hatot, a szociál­demokraták, iparospártiak, nemzeti demok­raták, a nemzeti munkáspárt és cseh nép­párt egyet-egyet. Mutatónak egy nempolitikus is bekerült az országos képviselőtestületbe Lastovka egye­temi tanár személyéiben, azonban már ez a nempolitikus is előre bejelentette, hogy az agrárpártba z c satlakozik. Az agrárpárt ennek következtében az or­szágos képviselőtestületben nyolc választott tag mellett hét kinevezettel lesz képvisel­ve, a szlovák néppárt kilenc választott tag mellett hat kinevezettel s igy Hlinka és Hodzsa pártja egyformán 15—15 szavazat­tal fog rendelkezni, a szociáldemokraták három választott tag mellé egy kinevezet­tet kapnak, a nemzeti demokraták egy vá­lasztott mellé ugyancsak egyet, a cseh néppártiak egy választottjuk mellé szintén egyet. A cseh iparospárt, amely a választások alkal­mával mandátumhoz nem jutott, a kinevezés által szintén egy helyhez jut. A kormány­koalíció és az egyéb centralista pártok ily mesterséges megerősítése mellett az országos képviselőt e st ü 1 etb en lesz három országos keresztényf zocialista párti, három magyar nemzeti párti, öt kommunista, egy szlovák nemzeti párti és egy zsidópáirtd választott képviselő. Nem kedvezőbb a helyzet Ruszinszkóbam sem, ahol a körvetkező tagokat nevezte ki a kormány: Dolina Vladimír dr., az ungvári közkórház főorvosa, Jirkovsky József, az állami földhi­vatal ungvári műszaki referense, Nemes Fe­renc, a Nemzeti Bank munkácsi, fiókjának igazgatója, Pácba, Béla, a munkácsi kerületi mumkásbiztositópénztár igazgatója, Popovics András munkácsi itanitó és Tegze Vaszil, a bostyaházi állami erdők és birtokok igazga­tója. Az ungvári országos képviselőtestületbe csak egyetlenegy ellenzéki párt emberét, a cseh szodfide makrát a Pichát nevezték ki, ter­mészetesen az is centralista. A többiek mind kormánypártiak,- elsősorban agráriusok. A magyarság igazságtalan mellőztetése ,mőg kirívóbb akkor, ha tekintetet vetünk a csehországi és morvaországi kin eve zésekre. Itt ugyanis a szudétanéinet nemzeti kisebbségnek a ki­nevezéssel betöltendő helyeknek megköze­lítően az egynegyedét adták. Természetesen itt is csaknem kizárólag a kormánypártok emberei kerültek az országos képviselőtestületekbe. Csehországban 28 ki­nevezett cseh mellett 12 német szerepel. A kinevezett német tagok pártok szerint igy oszlanak -meg: Bund dér Landwirte 4, német keresztényszocialista 3, német iparospárt 2, német szociáldemokraták 2, Rosohe-párt 1. Morvaországban 15 cselhet és 5 németet ne­veztek ki. A német pártok köziül itt a keneszr tényszocialisták 2, az agráriusok 1 és & szo­ciáldemokraták 2 mandátumot kaptak. A morvaországi képviselőtestületbe többek között Bata Tamást, a zlini cipőgyárost is ki­nevezték. A szlovenszkői és ruszinszkói magyarság a legélesebben tiltakozik a kinevezések párt- rendszere ellen és törvényhozói ezt a tiltako­zást a parlamentben is kifejezésre fogják jut­tatni. A sajtó a kinevezésekről A kinevezések szombaton este lapunk zár­ta után történtek meg s a belügyminisztérium a CsTK utján olyan későn hozta nyilvános­ságra a kinevezett tagok névsorát, hogy a legtöbb lap vasárnapi számában még csak ál­lást sem foglalhatott a kinevezésekhez. A Venkov és a Reforma minden megjegyzés nélkül közli a névsort. A Národni Listy, amely ugylátszik; nincsen megelégedve a kinevezé­sekkel, az alábbi megjegyzést fűzte a névsor­hoz: Nyíltan és őszintén kijelentjük: Ez a kinevezés nem elégíti ki sem a közvé­leményt, sem pedig a szakköröket. A szakszempontok nem érvényesültek abban az értelemben, mint ahogy ezt az eredeti tör­vényjavaslat szándékolta. Hogy ez mégis meg­történhetett, ennek okát magában a törvény­ben kell keresni, amely hiányos. A törvény ugyan beszél szakemberekről, de nem álla­pítja meg, ki tekintendő szakembernek. A nemzeti demokrata párt azt a nézetet vallotta és vallja, hogy a szakemberek olyan institúciókhoz tartoz­zanak, amelyek bizonyos szakkörök érde­keit képviselik. A kormány azonban arra az állasápontra he­lyezkedett, hogy a törvény az egyes érdekvé­delmi szaktestületeknek semmiféle előnyt nem biztosit s igy a kormány azt nevezheti ki, akit akar. Nem hisszük, hogy ez a rendszer állandó lehessen, s az országos képviselőtestü­letek javára szolgálna. A szakemberek és szakkörök kísérjék figyelemmel az országos képviselőtestületek munkáját és védjék meg saját érdekeiket és jogaikat. A Lidové Listy csak összefoglaló képet ad a koalícióhoz és ellenzékhez tartozó kineve­zések számaránya között. Csehországban a szaktagok között huszon­nyolc kormánypárti és tizenkettő ellenzéki. Szlovenszkón csak két ellenzéki kinevezett tag van (két szocialista). Szlovenszkón az or­szágos választmány (vybor) összetétele a kö­vetkező lesz: négy agrárius, négy szlovák néppárti, egy A közigazgatási reformtörvény rendelkezése szerint az országos képviselőtestületek a leg­rövidebb időn belül egybehivandólc. A tör­vény 53. paragrafusa szerint az országos elnök a választási eredmények kihirdetésétől számí­tott egy hónapon belül köteles a képviselő­testületi tagokat egybehívni. A választási eredményeket december 4-én hirdették ki, en­nek következtében az országos elnökök a kép­viselőtestületeket január 4-ig kötelesek egy­behívni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az országos képviselőtestületek már január 4-én össze is ülnek, mert az országos elnökök ele­get tesznek a törvény rendelkezéseinek azzal, hogy január 4-ig valamely későbbi dátumra egy­behívja az országos képviselőtestületeket. Itt is látható a közigazgatási törvény felüle­tessége, amely nem Írja körül pontosan az országos képviselőtestületek alakuló ülései­nek időpontját. A ,,száktagok“ kinevezése a jövőre nézve igen komoly következményekkel járhat, mert a mindenkori kormánytöbbség arra fog töre­kedni, hogy az országos képviselőtestületek­ben meg legyen a többsége. A mai rendszer mellett az országos képviselőtestületek mun­kájának egyenletessége lehetetlenné válik. Állandóan az a veszély fenyegeti majd az or­szágos képviselőtestületeket, hogy mindeD kormányváltozásnál feloszlathatják őket, mert a törvény szerint a kinevezett tagoktól nem vehető ei a mandátum. Megtörténhetik ugyanis, hogy egy uj kor­mánykonstellációnál a kinevezett tagok többsége nem a kormánypártokat, hanem az uj ellenzéket támogatná, ami azt jelenti, hogy a parlamentben több­séget képviselő uj koalíció az országos kép­viselőtestületek egyikében-másikában, vagy egyszerre mind a négyben, kisebbség lenne. Mindezekből látható, hogy a felületesen ké­szült közigazgatási reform máris sürgős mó­dosításra szorul. Kommunista matrózok el akartak süllyeszteni egy gSrfig tengeralattjárói Athén, december 31. A Himerissios Tvpos jelentése szerint a Fapunikolis görög ten­geralattjáró hajót kommunista matrózok az arzenálban el akarták süllyeszteni. A me­rénylet nem sikerült, azonban a tenger­alattjáró súlyosan megrongálódott. A me­rénylők Lambrosatsonis buvárhajón is sú­lyos károkat okoztak. Több kommunista matrózt letartóztattak. A kormány elhatá­rozta, hogy az összes kommunista szerveze­teket föloszlatja és a legszigorúbb intézke­déseket lépteti életbe a kommunisták ellen. Kínában uj kurzus kezdődik ElótSrőben a kommunista Irányzat? — Példásét Psplnsrs keresztelték át London, december 31. Kínából érkező an­gol jelentések szerint a mandzsnriai tábor­nokok elismerték a kinai nemzeti kormány uralmát. A kinai nemzeti zászlót három mandzsu riad tartományban kitűzték. Wenk dr. nemzeti külügyminiszter kijelentette, hogy ez a tény a kinai nemzeti kormánynak hosszú idő óta a legnagyobb eredménye. London, december 31. Kína fővárosát, Pe- kinget a nemzeti kormány rendeletileg Pe- ping nérre keresztelte át. A kínai postaigaz­gatás is mától kezdve ezt az elnevezést veszi használatba. Peping, december 31. A kormányzó kinai nemzeti pártban erős baloldali eltolódás mu­tatkozik. A radikális diák- és mnnkásszerve- zetekben mindinkább nő Csankaisok és Wang dr. kiilügyminis zter ellen zéike, aMk belpoliti­kájukban erős kommunistaellenes irányzatot követnek, míg külpolitikájukban az egyenlőt­len szerződések fokozatos leépítésén dolgoz­nak. Arra számítanak, hogy még január fo­lyamán végleges leszámolásra kerül a sor a párt különböző irányzatai között és a kom­munista színezetű irányzat nyeri el a túlsúlyt a kormányzó államtanácsban, inig a döntő ka­tonai szerep Fengjusi-ang kezébe jut, akinek befolyása egyre jobban növekszik, míg Csankaisek mindinkább háttérbe szorul. A baloldali irányzatnak jelszava a munkások egyesületi szabadsága és az egyenlőtlen szer­ződések azonnali megszüntetése, vagyis a nyugati imperializmusokkal való teljes szakí­tás. A külföldi körökben a dolgok fejlődése miatt rendkívül nagy nyugtalanság uralkodik és a legvadabb hírek keringenek. Orosz-bol­sevista befolyásról beszélnek. Egyes körök­nek azonban az a vélemény e, hogy a baloldali eltolódás nem jár nagyobb veszélyekkel, ez csak természetes reakciója lesz a mostani jobboldali kurzusnak. Az irányváltozás való­színűleg minden vérontás nélkül fog végbe­menni. Világhírű mSCMPIC&ScL** féle sifonok, vásznak, ágynemű damasztok, divatselymek és szövetek, asztal" jp1 jgra jpgn ||jjj|| JjPik jgBR if g| neműk, frottiráruk, mosóáruk, rövidáruk, kész női fehérnemű, kész függönyök, selyem brokátok, bútor- Süs 1» 8 szövetek. — Előnyös árak! Paplanok és paplan-anyagok. Pégi paplanok átdolgozása. KOSICE-KASSA. 9 W m ni— HIHII ...............................■■in i—i«h in mw—i mi i ii wr—iuBfniWTwrHTTmnrm-'iiTTmiiiM'iiM ht miimui—nwmii—wi mk H Minták vidékre bérmentve. Minták vidékre bérmentve. M f , i, iiI„ „|I, I, | ............... .....in ni,................................................................................................... ^el. 820. Tel. 820. m

Next

/
Thumbnails
Contents