Prágai Magyar Hirlap, 1929. január (8. évfolyam, 1-26 / 1924-1949. szám)

1929-01-01 / 1. (1924.) szám

I T>R%<LU-/V*AC.VAR-HI RLAR _ KÜLPOLITIKAI SZEMLE 1928-ról Irta ; FRAMCISCY LAJOS dr. szenátor magyarjai között a szellemi érintkezés sza­badsága a trianoni békében semmiképp sincs érintve és a francia igazságos publicisták és államférfiak már rég lándzsát is törtek annak érdekében. Nekünk itt minden tisztességes ütat igénybe kell venni, amit akarunk! És amit akarni kell egész Középeurópának, Euró­pának, az egész emberiségnek! Ezek a nagy vonásokban megrajzolt teen­dők a mi nemzeti kötelességünkkel egy pilla­natra sem szabad, hogy kollizióba jussanak. Nemzetünket megtagadni sohse szabad, azon­ban érte mindhalálig föl kell áldozni mindent, életerői, inunkat és boldogságot! Kérdést se szenvedhet, hogy Szlovenszkón a magyarságnak föltétien kötelessége a szlo­vák—német—magyar testvériséget minden­képpen és minden erejéből szolgálni! Mind a három népnek cletérdeke a teljes gazdasági szabadság megvalósulása, illetve a gazdasági elzárkozódás megszűnése. Szlovenszkón mind a három nemzetiségű nép óriás többsége a föld műveléséből él. Tehát mind a három nép életérdeke a gazdasági béke és a helyes érte­lemben fölfogott agrárizmus diadala. És ha ezt elérhetnénk, ez csak a nemzeti élet teljes­sége felé való haladást jelenthetné és az ag­rár gazdasági törekvések és egyéb ezzel ösz- szefiiggő gazdasági következmények érvénye­sülése Szlovenszkó népének nemzetiségi kü­lönbség nélkül való jólétét mozdítanák elő. És amikor a magyar testvérek, akik közül mégis nagyobb számmal vannak szakképzett mezőgazdák és egyéb foglalkozásbeli szak­emberek, a rég múlt emlékét a szivükben hordva, egyforma szeretettel, illetve igyeke­zettel fogják munkálni a szlovák, a német és a magyar nép boldogulását, akkor az uj esz­tendő csak boldogító eredményeket hozhat. És ha az uj esztendő meghozná még azt is hogy a szenvedő magyar le tudná küzdeni a személyi hiúságot és meglátná a visszavonás átkos következményét, akkor joggal mondhat­nánk, hogy adva van az összes magyar erők eredményes összefogásának a lehetősége és a jó Isten akarata mellett már az uj év is bol­dogabb uj esztendő lehetne! Nagyon sód van rossz eredményhez jutnaik, ha számadásit csinálnak az 1928-iik évről. De teljes csődjét munkájuknak talán csali a dip­lomaták kénytelenek megállapítani. A diplomaták munkája 1928-ban főképpen két föladat körül mozgott. Meg akarták csi­nálni a leszerelést és végre akarták hajtani a tpoarnői egyezményt. Egyik sem sikerült. A leszerelési konferenciáik sikertelensége után színpadi hatások érvényesülése mellett megkötötték Parisban a Kellogg-paktumot. Elnevezték ezt az egyezséget háború ellenes paktumnak. De az egyezményt aláíró hatal­mak között nincs egy sem,-mely a háborútól akárcsak egy parányi fejmozdulattal elfordult volna. Még a paktum alláirása előtt Európá­nak két vezető hatalma: Anglia és Francia- ország kidolgozlak és aláírtak egy hadi fölsze­relési tervet, mely a két ország hatalmi érde­keinek megfelel ugyan, de minden bcfceitö- rekvéstőd sokezer rrtérfökiuyi meiszess égben áll. Olaszország diktátora, Mussolini, az Olasz parlament föloszd?;fásakor mondott beszédé­ben a Keilllogg-paktumot mindössze egy gú­nyos megjegyzésre tartotta érdemesnek, mi­dőn megemlítette, hogy maga a paktum ijesz­tően merev ellentétben áll az azt aláíró ha­talmak fegyverkezési lényei vei. Az érdektelenségnek még kirívóbb színé­ben mutatják az események a locarnói egyez­ményt. Ez hivatva lenne biztosítani a békét Franciaország és a német birodalom között s ezzel Európa békéjét is garantálni. Az egyez­mény értelmében, mint köztudomású, Német­ország lemond minden olyan törekvésről; amelynek célja lenne a birodalom nyugati határninek mogvállóztalásta, vagyis garantál­ja Franciaország jelenlegi halárait. Francia- ország viszont kötelezettséget vál’cfit aziránt- hogy kiürüli a megszállta'! néma'.birodalmi részeket, mihelyt Németország bizonyságát adja annak, hogy pontosan eleget tesz kár- p é'Jiásii kötelezettségeinek. Németország •teljesítette a kikötött fölt éte­lekéit. Pollii Ilkájából kiküszöbölte a revanche- gondolatot, tartozásait pedig a Dawes-terv szerint pontosan fizette. De -azért Franciaor­szág a Rajnavidók kiürítésére legalább egy­előre nem is gondok December első felében hosszú tárgyalásokat folytattak erről Lugánó- ban és az újságírók nem győzték közölni a személyes megbeszéléseiket és érintkezéseiket-, melyek a két tárgyaló diplomata: Briand és Stresamamn között lefolytak. Magasztalás-ok hangzottak el Loearnóról és a locarnói szel­lemről, sőt arról is volt szó, hogy a két kül­ügyminiszter átmegy Lügiámóból a közeli Lo- earnóba és ezzel is dokumentálni fogják, hogy mindketten ma is locarnói szellemmel van­nak eltelve. A sok „barátságos" beszédnek és parblá- zásnak az eredménye pedig az volt, hogy Franciaország mereven elzárkózol! a Rajna vi­dék kiürítése előli. Tovább is katonai meg­szállás alatt akarja tartani a német birodalom ezen részeit, ment nem bízik abban, akivel Locarnóban barátsági és biztonsági szerző­désit kötött. Különös barátság az, amikor az egyik barát a másiknak torkán tartja a kését, hogy azt bármely percben beledöfhesse. A háború utáni diplomáciának a taktikája ez, mely veszedelmes kártyákkal szokott játszani. Akitől fél, azzal szemben barátságot mulat, de e mellett, ha módja van hozzá, kiuzsorázza a félelmetes ellenfél erejét. XV. Benedek pápának sokszor idézett sza­vai, hogy igazság nélkül nincs béke, a leszere­lési kisérlctlek és a locarnói egyezmény ku­darca által újabb beigazolást nyernek. A le­fegyverzés kérdése magától megoldódik és a locarnói szándékok is megvalósulnak, ha az államférfiak az igazságosság alapjára helvez- kednek és jóvá!eszik mindazt, amit a béke­szerződések kötésénél az igazság ellen vé­tettek. Kisebb békeproblémálltnál sem vollt szeren­cséje az európai! diplomáciának. Olaszország­nak viszonya Jugoszláviához szemernyit sem javult, sőt még rosszabbodott Olaszországnak balkáni politikája folytán, meily a jugoszláv királyság izolálására nap-nap után újabb és sikeresebb lépésekéi tesz. Megromiloi'Jt a vi­szony Németország és Lengyelország között a lengyelországi német kisebbség kérdése miaitt. Nem a 'legideálisabb a helyzet Ausztria ős Csehszlovákia között, ez utóbbinak a Né­metországhoz való csatlakozás kóixiésében el­foglalt álláspontja miaitt, melyet a csehszlo­vák külögyminiszter tuiisáros gyakran kidom- boriit, még akkor is, ha nincs rá szükség, mert ez az egyetlen kérdés még, melyet Benos dir. az ő hatalmi pozíciójának kifejezésére föl­használhat. A kásámtanittail már nem dicseked­hetik, a magyar kérdésit sem bolygathatja, mert annak semmi hatása som lenne, csipkedi tehát a gyönge Ausztriát, mely emiatt nehez­tel rá s ez a neheztelés semmiképp sem al­kalmaz arra, hogy barátságos érzésekéit vált­son ki Németországban, fneilyekked pedig Bemos dr. dicsekedni szeret. A Balkánon a béke szempontjából ma már i több, mint aggasztó jelenség a szerbek és hor- vátok között dúló viszály. Közvetlen háborús veszély ebből nem támadhat, de ha Jugoszlá­via íölbomlik alkotó elemeire és Horvátor­szág mint önálló álltam akikul meg, szinte -élkor ülhető'ken lesz a háborús kónfiiiikiíus Szerbia és azon állam, illetőleg áTamoik kö- 'zött, melyekre Horvátország az ő függetlensé­gének biztosítása végett támaszkodni fog. A nemzetközi békeakciók teljes kudarcát befejezi a nemzeti kisebbségek kérdésének sikertelensége. Ez a kérdés elmérgesedett az elmúlt évben, aminek főoka az, hogy a nép­szövetség a nemzeti kisebbségek ügyével ko­molyan nem törődik. Szinte megdöbl)entö, hogy minő közönyt tanúsít a népszövetség e kérdés iránt. Fedig semmilyen sérelmek sem szolgáltatnak olyan veszedelmes gyuanvagcí a béke kárára, mint a kisebbségi panaszok. Odáig megy ennek az ügynek elhanyagolása a népszövetség részéiről, hogy a német biro­dalom külügyminisztere, Siresemann dr. a lu­1929 Január 1, ° _____ wirrfl gán ói népszövetségi tanácskozáson szüksége-*” nek tartotta indítványozni,, hogy a kisebbségi; ügyek a népszövetség tárgyalásainak napi** rendjére tűzessenek. — Hivatalosan terjesztem a népszövetségi tanács elé azt a kívánságot — mondotta Stro sernaun dr„ — hogy a tanács a kisebbségi jogmaik elvi vonatkozásai kérdését és a ki­sebbségek helyzetét mint lűvatalos tárgyalási pontot a legközelebbi ülés napixondjére tűz­ze ki. Végre tehát bevonul hivatalosan a népszö­vetség tanácstermébe ez a nagytant osságu ügy és így remélni leltet, hogy az 1929. évet leg­alább ebben az egy kérdésben valamelyes eredménnyel fogja az európai diplomácia le­zárni. Elfogadták a francfa költségvetést Párig, december 31. Szombaton éjszaka & két kamara megegyezett a költségvetés hát­ralevő vitás fejezeteiben, amire a kölíségve- vetést véglegesen elfogadták. Erre Potuoaró miniszterelnök felolvasta az elnök dekrétu­mát, amely a két kamara ülésszakát be­zárja és az uj ülésszakot január 8.-ru hívja egybe. Siessen előfizetni a Képes Hétre SiüTéM A Prágai Ma^a? Hírlap eretSeSI regénye Irta: JARNO mm (44) Nem akarom se magammal, se mással elbi- tetui, hogy velem igazságtalanság történt . . . Sikkasztottam: bűnhődni kell! Én viselem a “börtönt, — viselnék rosszabbat is: kikötést, korbácsot, akármit . . . Vezekelni kelb tu­dom ... De azzal a tudattal, hogy a vezek- lésnek soha sincs vége, nem lehet élni . . . Legalább is: kint élni, emberek közzé men­ni, nem lehet ... Ha többre ítéltek volna: öt évre, tiz évre — nem bánnám ... Ha leg­alább hinni lehetne, hogy a vezeklés egyszer véget ér és újra emberré lehet lenni . . . — Lehet! — ébredt fel Szenteseiben a hit. Hangos szóval is kivágta az elgondolt biz­tatást: — Lehet! — Nem lehet ... — ejtette tenyerébe a fejét Gerő, — nem lehet ... A börtön után csak folytatódik a vezeklés . . . Folytatódik: végtelen időkig . . . Kint gúnyos vigyorok, energkus tiltó szájak és kövesedett előítéle­tek várnak ránk . . . Ezekkel nem lehet meg­birkózni ... Le kell törni . . El kell pusz­tulni . . . vagy vissza kell jönni ide . . . Szentessi száján izmokká dagadtak a sza­vak. Beszélni kezdett lassan, akadozva, de nagy, apostolos hitek lángoltam a szavak mögött. Már nem ér ezte gyárnáltál annak ma­gát’ már nem látta az álom-Ménessi ke­gyetlen vigyorgását- de úgy beszélt, mintha keresztül látna a kőfalakon: — Gerő . . . Engedd meg nekem, hogy be­szédeik neked ... Beszéljek: ember az em­berhez . . . — Beszélj ... — bizonytalankodott Gerő, aki r.ern értette a hirtelen tegezért és az erőt, ami a gyámoltalan szavaikban feszült. — A bibliában olvastam, hogy hogyan ítélt Krisztus . „ . ő látta a bűnöket, a bűnöseiket és ítélt . . . megbocsájtással . . . — Mit akarsz ezzel mondani? — idegenke­dett Gerő. —. Nézd, íe ugye zsidó vagy? ... Ne ha­ragudj, hogy Krisztusról beszélek ... . De van más ítélet is: a gúnyos mosolyokon, az erkölcs-hirdető erkÖLCstelen ridegségeken túl . . . — Másvilág? — kacagott keserűen Gerőből a kétségbeesés. — Igen . „ . Másik világ, — az- amelyik mi bennünk van . . . — Nem értlek. — £n nem vagyok vallásos ... de hi­szek ... — töri fel Szenteseiből nagy lélek- zettel a vallomás, — hanem az emberben! — Az emberben? — Igen . . . Krisztusiban, akit Embernek érzek . . . Élő, húsból és vérből való ember­nek . . . Embernek, akit megrugdaltak, meg- korhácsoltak, kiröhögtek és keresztre feszi- tettek . . . Aki a szenvedéseken és meg­alázkodásokon keresztül eljutott önmagához, az emberhez, aki mindenen túl, mindenek felett ember mer lenni! . . . — Ez vigasztalás? — kérdezte színtelen hangon Gerő. —Vigasztalás? — máglyázotfc Szentesei­ben a hit. — Nem! Ez a megváltás! — Hogyan? — ő azt mondta, hogy az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el- hanem ben­nünk van „ . . Érted: bennünk! ... Az em­berben, aki meglátja önmagában és mások­ban az embert és igy eljutott a mennyek or­szágába . . . — Te eljutottál? — Igen! Ma éjszaka! Érzem az embert: magamban és benned ... a házim mókásban, Friedmannban, — még Méneseiben is . . . — A kinti emberekben is? . . . Azokban, akik röhögnek és azokban, okik kenetes arc­cal csapják bs orrunk előtt az ajtajukat, — hogy még a küszöbüket se piszik óljuk be?... — Azokban is . . . Sajnálom őket . . . — Ez vigasztalás? — ismételte meg Gerő az előbbi kérdést. — Én azt hiszem, hogy az embereknek nem is kell v’gnsztalás ... A vigasztalás alamizs­na, —megaláz . . . Talán még rosszabb, mint a korbácsütés . . . Krisztus senkii se akart vigasztalni. — ő mindent megértett és mindent megbocsájtott . . „ Mondta: minden bűn megbocsájtatúik „ . . _ Hol? — Nemcsak a halál után! Én hiszem, tu­dom- hogy Krisztus annak a másvilágnak az észrevevésére is gondolt, ami bennünk van... Ha én nyugodt és biztos vagyok önmagám­ban, akkor hiába kínoznak meg gúnyos ne­vetéssel az emberek, — én nem érzem kín­zásnak a nevetésüket . . . Elhallgatott. A zárka sötétjében csak Gorő cigarettája világított. Szentessi érezte, hogy szavai szánalmasan gyöngék, semmibeszürkü- lőn erőtlenek voltak, — de önmagában fe­szülő erőt érzett, izmokat, melyek nem ütés­re acélozódtak, de ke reszthord ozásra. — Miklós, — szólalt meg- — feküdj le . . , Holnap dolgozni kell . . . Az egyszerű szavak mögött hozsannázót! a hit: —Holnap van! Munka van! Ember vagyok! — Dolgozni! — lázadozott Gereben a düh. — Ostoba kimutatásokat firkálni naphosszat, csak azéirt, hogy a szabadság halvány árnyé­kát érezzük a cigaretta füstjében, amit nagy- kegyesen engedélyeztek az „írnok1‘-oknak... Szentessi nem válaszolt: csendesen feküdt az ágyon. Gerő néhányszor végigszaladt a nőgylépéses zárteán, aztán vetkőzni kezdett. Az egyes ruhadarabokat lerakta egy székre, az­tán leült az ágy szélére. Percekig ült szótla­nul. Végre megszólalt: r-i István! Nem kapott választ. Szentessi mélyen, egyenleteseket lélegzve, aludt. — Most nem álmodik! — mosolyodott el fáradtan Gerő- akinek eszébe jutott, hogy egy óra előtt ő rázta fel álmából társát, hogy meg­váltsa a rémálmok gyötrelmeitől, — talán csakugyan van megváltás . . . Talán ő igazán részt kapott belőle . . . A folyosó kövezetén kopogtak az őrtjárő fogházör lépései és Gerő cigarettája fényé­ben látta az alvó Szentessi arcát: ez az arc olyan volt, mint a gyermeké, leit édesanyja szeretetcsókja búcsúztatott az ébrenléttől. XV. A méteres falakkal körülzárt fogházudva­ron felsorakozott a kihallgatás. A pocakos őr- parancsnok őrmester harsányan jelentett: — Nagyságos fogházgouidnok urnák aláza­tosan jelentem: tizenöt ember, nyolc jelent­kező, négy legyeim is és három fogházör. A gondnok szórakozottan szalutált és meg­kezdte a kihallgatást. Mögötte állt, nagy no­teszkönyvvel kezében, Szentessi. Nézte a sort, a megszokott képet: néhány rabruha* néhány civil „vizsgálatis“ és a sor legvégén a fogházőrök 'kékruhás csapata. Emberek .., Tág ram eresztett testvérsaemekkel nézte őket: milyen különböző arcok ... Minden ember más társadalmi osztályból került ide, mindenki másért, — csak a lényeg egy... A1 bét embert nem ismerte: újoncok lehettek, akik kérni jöttek valamit... A négy fegyel­mi st vette sziemügyre. Megdöbbent: Alpár, Ménesei, Darimovics és Friedmann ... Váj­jon miért kerültek ide ezek? Mit követtek' el? Úgy érezte, hogy közeli vonatkozások kapcsolják a négy fogolyhoz... Az egy zár­kán töltött napok emléke? ... Bőr tön testvéri­ség? ... Rokon szerv? ... A sor elejém álló ember beszélni kezdett: — Nagyságos gondnok ur, a lásson jelen­tem, munkál szerelnék,, , í - | VEGYE MEG! iMUM I Nagy világtörténetét §€€351*- boltiár helyett féláron 1 j ea*MS 176*- -W. Lapunk kömjvosztályában. Portő 6—& Ke,

Next

/
Thumbnails
Contents