Prágai Magyar Hirlap, 1929. január (8. évfolyam, 1-26 / 1924-1949. szám)

1929-01-01 / 1. (1924.) szám

Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, A Szlovenszkői és rUSzinSzkÓi ellenzéki pártok Szerkesztőség! Prága n„ Panská niice negyedévre 76, havonta 26 Ke; külföldre: _ nnlitikni nanilania ^ ^ n. emelet Telefon: 30311 -Kiadó­évente 450, félévre 226, negyedévre 114, Főszerkesztő-. politikai napilapja hivatal: Praga II, Panská ul 12/111. — Te­havonta 38 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke DSUR.4NY1 LASXLÖlefon:30311.~Sürgönytím:Hirlap, Praha Hál ésálK^nfc ^ 16 ©I«fai 1929 UJESZTENDŐKOR Irta: TÖRKÖLY JÓZSEF dr„ magyar szenátor Ugyan mit hoz reánk az ujesztendő?... Felragyog-e végre az igazság napja vagy a szenvedések mindenütt tovább tartanak? Le­het-e vájjon a sorsjobbnlást szorgalmas mun­kával és kellő előkészítéssel siettetni?!... A köztársaság elnökének a Sunday Timesnek adott interjúja, a jubileumi nyilatkozata azt sejttetik, hogy a csehszlovák hivatalos akarat máris fontolóra vette, hogy nem helyes-e meg- reparálni mindazokat a ténybeli, jogbeli és igazságbeíi sérelmeket, amelyeket a béke­szerződések okoztak, illetve amelyek annak uralma alatt következtek be. Sőt már hivata­los nyilatkozat is jelent meg arról, hogy a csehszlovák köztársaság és Magyarország kö­zött közvetlen tárgyalások lesznek az uj év első havában. Ki is hirdették már, hogy miről fognak tárgyalni. Az állampolgárság, a nyug­díjasok és elbocsátott tisztviselők, a kettős adózás elkerülésének, a jogsegélynek a kér­déséről. De a hivatalos nyilatkozat leszögezi azt is, hogy a nagy elvi kérdésekről nincs szó! Valami változás tehát már remélhető az uj esztendőben! Azonban, ha a kilátásban lévő javulás tényleg bekövetkeznék is, még akkor is annyi rossz maradna meg a csehszlovák köztársaságban élő magyarság terhére, hogy az még isiidig végtelenül szerencsétlennek, nemzetileg és emberileg a legnagyobb mér­tékben elégedetlennek kell, hogy érezze ma­gát. Ámde a most kilátásban lévő javulások sem maguktól jöttek, illetve jönnek létre! Azokat az igazságos emberek lelke teremtet­te meg és pedig nagyrészt az itt szenvedő ma ­gyarság nemzeti küzdelme eredményeképpen. Tehát nem kell csüggedni. A magunk sorsá­nak javítását békés utón szolgálni úgy az is­teni, mini I a földi törvények szerint szabad. Tehát csak tovább és tovább és mindig hittel és kitartással kell küzdeni! Mentői több igaz­ságos ember lelkét kell megnyerni és az ered­mény el nem maradhat. Ke felejtsük azonban el, hogy a mi akaratunkon, a mi munkánkon, a mi erőnkön és összefogásunkon is múlhat a saját sorsunk! De a gazdasági béke az összes nemzeti ki« sebbségek sorsjavulását is eredményezni fog­ja! Mi sem természetesebb tehát annál, hogy ennek érdekében meg kell teremteni a köz- társaságban az összes nemzeti kisebbségek együttesét, vagyis e célra alakult valamelyes organizációját. A magyarság vezetőinek eze» a téren is meg vannak tehát a teendőik s az organizációban résztvevő magyarokra is jut­hat elégséges teremtő munka. — De a köztár­saság határain túl menő teendők is szóba jö­hetnek. Itt készen áll az útmutató. Az 1927 május 4-én megnyílt genfi világgazdasági kon­ferencia határozatai nyomán el lehet indulni. És ha a magyarság szellemi erői csatlakoznak ezen konferencia azon ajánlatához, amely az államoknak azt ajánlja, hogy azonnal intéz­kedjenek a vámfalak megszüntetése, illető­leg azok fokozatos eltávolítása iránt, vagyis, ha igyekeznek szellemi munka révén a szóban lévő ajánlatnak Középeurópában, illetve a csehszlovák köztársaságban mentői több hívet szerezni, akkor mindenesetre a főcél érdeké­ben jelentős munkát fejtettek ki. A szlovcn- szlcói magyarság ebből a munkából is kive­heti a maga jórészét s a résztvevők nemcsak a magok népének, de a ícstvérnemzeteknek a jó sorsát is szolgálnák. Ehhez az akcióhoz a magyarság annál is, inkább hozzájárulhatna, mivel a gazdasági elzárkózás politikáját ép­pen a magyarság sínyli meg legjobban. És éppen ezért a magyarságnak mindazon törek­vése, mindazon önvédelmi munkája, amely a magyarság gazdasági erejének megalapozását célozza, voltaképp elősegíti a gazdasági béke elérését, mert a békés megértést csak müve;’ népek között lehet könnyen megteremteni, a műveltség megtartása és fokozása pedig csak a magyarság jómódjának biztosítása mel­lett lehetséges. Mert ez biztosítja az anyagi erőt as élet nehézségeinek, — amelyek most ötszörösen adva vannak, — a leküzdéséhez, a függetlenséget, a szabad akaratelhatározási. Mert igaza van annak, aki azt mondta, hogy a kulturális kérdés egyúttal gazdasági kérdés is. És ha ez igaz, akkor megállapítható az is. hogy a köztársaságbeli magyarság akkor is a főcélt szolgálja, ha Szlovenszkóban és Ruszin- szkóban a magyarság kulturális fölényét meg kívánja tartani, illetve a mai állapothoz ké­pest a kulturális fejlődést és e téren a vissza­esés kizárását kívánja elérni. A világ összes hhbhhwhmbhbhmbbhhmhhhbwi De hát mit kell tennünk? A politika utain oda kell törekedni, hogy a csehszlovák hivatalos akarat igen is foglalkoz­zék a nagy elvi kérdésekkel is! Oda kell tö­rekedni, hogy a csehszlovák hivatalos akarat belássa, hogy az utódállamok és Magyaror­szág között a gazdasági béke Középeurópa konszolidációjának, sőt evész Európa békéjé­nek a kérdése. Tehát a csehszlovák köztársa­ságnak a középeurópai gazdasági béke elszánt előharcosává kell lenni. Mintenf meg kell ten­ni, hogy Középeurópa államai egy nagy, élet­képes gazdasági területet alkossanak még ak­kor is. ha — Budapest lenne annak termé­szetes középpontja. Rá kell bírni az állam kor­mányzatát, hogy változtasson a jelzett célnak megfelelően a valutapolitikáján, a kereske­delmi és forgalmi politikáján és térjen el az elzárkózás útjáról. Szóval azt kell elérni, hogy a csehszlovák köztársaság valóban tényekkel szolgálja a középeurópai gazdasági béke gon­dolatát. De hát a szlovenszkői és ruszinszkói ma­gyarságnak van-e módja ezt előmozditnai? Sokan azt hiszik, hogy a magyarság ellenzéki szerepe ezt lehetetlenné teszi s úgy gondolják, hogy nekünk elég kivárni, hogy miként dol­gozik értünk az idő. Ez óriási te; ' í ■" A ror gyár szellemi erők kell hogy megmozduljanak és az iniciativát kell hogy a kezükbe vegyék s kellő helyen beadott indítványokkal, javas­latokkal, feliratokkal, az újságírás és a sze­mélyes meggyőződés fegyvereivel mentői több hívet keli hogy szerezzenek a gondolat­nak s ezek által is a külföldi propaganda út­jait is igénybe véve, közvetett utón rá kell kényszeríteni a csehszlovák hivatalos akaratot arra, hogy a felvetett és felvetendő konkrét kérdésekkel komolyan és elhatározóim foglal­kozzék. A kezdeményezés és az azt követő meggyőzés sok okos és sok jóielkü embert hozhat össze és azok összetett akarata szét­rombolhatja az asszimilációs politika kicsi­nyes, igazságtalan és a békét állandóan fenye­gető törekvéseinek minden sikerlehetőségét. Irta: DZURÁNYI LÁSZLÓ Prága, december 31. Rójuk egymásután az, éveket és a sor­sunkban semmi változás. Csak a szegénysé­günk egyre nagyobb, a gondunk tarisznyája egyre súlyosabb, öreg Szilveszter esztendő­ről-e szteudőre minidJíogya tkozóbh, mind­omladozóbb magyar szigetet hagy vissza a Kárpátok alattit. Tíz esztendő múlva is itt sorakozik feke­tén, reménytelenül a hontalanok légiója. A hontalan jó — adófizetőnek, jó — katoná­nak, de az állampolgári kötelességek teljesí­tésének maximumáért még a jogok minimu­mát: elösmerését sem kapja meg cserébe. Kis Ferenc gyalogos, a baktipusztai hős, a Lee ián haramiával való halálos teájában meghalt az állam rendijéért, amelynek azon­ban nem volt elösmert polgára. Keserű szimbóluma ez a magyar kisebb- i somnak, amelynek stációit előszámlál- lúíiik fölösleges lenne: sorra föllapozihatók a nyolcadik évfolyamába lépő Prágai Magyar Hírlapban. Rólunk, magyar kisebbségről, nem beszél senki. Mi elhanyagolható tényező vagyunk. Prága ugyan fölocsudött már a nacionalista álimoklból s 'ráeszmélt a változatlan egy­másra utaltságra, amely a németekkel a megértést és a közéledést parancsolja neki. A magyar kérdés azonban távolesik számá­ra: intézzék ezt el a hatalomhoz közelálló, szlovák politikusok. Nos, ezek a politikusok régi elfogultságok vasvérfijében, egyikük-másikuk meg egyene­sen a (bosszú démoni megszállottságában ölt Napóleonon túllévő pózt a kiszolgáltatottnak érzett magyarsággal szemben. A rezonábilis áUammüvészét azt diktálná, hogy okos politikával igyekezzenek ezt a — súlyos körülmények között kisebbséggé vált — nemzetet meghódít ami, megelégedetté tenni, megteremtve számára a megígért, modern Svájcot amelyben megtalálhatja méltó helyét és korszerű, államalkotó fel­adatait. Ehelyett azonban a szlovák politikusok, akik még nem ocsúdtak föl a maguk nacio­nalista álmaiból e bár minden okuk meg­lenne rá, nem látják a szlovemszkóá őslakos­ság egymásrautaltságát sem, azt kívánják — az eszmei elgondolás gyakorlati megvalósí­tásaképpen — a magyarságtól, hogy föltétel nélkül adija meg magát kényre-kedve, az­után : „majd meglátjuk". Tíz esztendő újra meg újra visszatérő ta­pasztalatai megtanítottak bennünket: arra, hogy kerüljön itt uralomra s tolja Szlovensz- kőra előőrseit a koalíció 'bárminő fajtája, a magyarság nem várhat semmit azon kívül, amit saját erejéből és kedvező politikai pil­lanatok kihasználásával kiverekszik ma­gának. Kisebbségi problémáink egész komplexu­ma -- függőben. Függvénye részint a kül­politikának, a Magyarországgal való, folyton el-elakadó tárgyalásoknak, másrészt a ki­sebbségi politika európai kurzusának. Jelen­tős fordulat sorsunkban min dereseire ezer- ezer inkább váltható a Stresemann luganói attakja nyomán kialakult népszövetségi atmoszférától, mint a RudoDfinum inicialmi­jától. Mindezek a körül állások- természetszerü- Jeg eldöntik, hogy a magyarság potitikáiában a beköszöntő ujesztendő sem hoz lényeges változást. Kényszerítve vagyunk továbbra is a véde­kező harcra — a nemzeti fronton s erőink fokozottabb és egyetértőbb összefogásával még közelebb kell hoznunk a megvalósulás­hoz és a ki' teljesedéshez az egységes ös- lakospolitika gondolatát, amely már eddig is le nem kicsinyelhető politikai tettekben és eredményiekben öltött testek Alapvető céltüzéseink mellett nemzetünk számára csak egyetlen ut van adva: az ön­segély politikája. Közelebbről: erőink céltudatos megszer­vezése, termelési lehetőségeink okszerű fo­kozása, iparunk és kereskedelmünk meg­becsülése, intenzív fölkarolása, nem azon­ban a régi tulipán mozgalom szalm slangjá­val ; továbbá minden magyar és őslakos munkáskéz számon tartása, a magyar főisko­lai ifjúság gyám oldását követően, a diplo­más ifjaínk elhelyezéséről való intézményes gondoskodás és mindaz a tennivaló, amely a magyar és őslakos élet széles területén pa- rancsolőan jelentkezik, hogy megtarthassuk ér téka lio mán yunkat. A gazdasági élet térién való önsegély pél­dájául szolgálhat a magyar nemzeti, párt be­vált akciója, a mezőgazda sági szaktanfolya­mok rendezésével, amelyek elsősorban a többteranelés szolgálatában állanak. Ezt a felbecsülhetetlen értékű programot kellene széles, átfogó arányokra átépíteni. Szociális téren sok sikert könyvelhet el az országos keresztény-zocialiida párt, amely szakszer­vezetével legutóbb is jelen léken yen föl javí­totta a pozsonyi vdlarno? vasúti alkalmazot­tak élé'-.'tandaráját. Erre hivatott — a nem­zeti politika cél tűzései melllett —- a magyar nemzeti munkáspárt is, iparosaink érdek- védelmére pedig a Koczor Gyula elnöksége alatt működő Országos Iparosszövetség. Gazdasági érdekvédelmünkkel és szervez­kedésünkkel! párhuzamosan meg keli ten­nünk mindent kulitunjavaink megtartására és a nemzeti élet talajában uj magok osirázta- tására és uj értékek szeretetteljes növe­lésére is. Itt nagyon sok talpraesett és sokat ígérő kezdésünk mellett elsősorban arra lenne szükség, hogy adjunk a népnek — nekivalő betűt. Szükség lenne — jó pártiapjaiuk mel­léit vagy azok reorganizálásával — nagy gonddal, hozzáértéssel és céltudatossággal szerkesztett képes, ismeretterjesztő néplap­ra, amely nem haladja meg a népi nívót, de sokoldalú, nevelője, nemes szórakoztatója és barátja tegyen a falu népének. Páratlan pro- pagandaerőt jelentene ez valamennyi nem­zeti és őslakos céltüzésünk számárai e na­gyon jó szolgálatokat telhetne a flöldmivelő népnek a szlovenszkői iparral és kereskede­lemmel való harmonikus viszonya meg- tereantésébeo is. A nemzeti feladatok sorában ma igen ma­gas hely jut az otthonnak, amikor nincs iminden magyar gyereknek része abban, hogy megtanulja a magyar betűvetést. Súlyos lelkiismereti felelősség hárul itt a szülőkre, akiknek ez alapvető hiány pótlása nem egyetlen kötelességük. Rá r meg nyug! utóén bizonyos dolog, hogy a 'magyar szülő gyer­mekének csak magyar u-'-velést adhat, a fej­lődő létekben azonban az egészséges nem­zeti érzés és öntudat pilléreit tanító neve­léssel kell lerakni. Meg kell. gyermekeinkét tanítani — amint a P. M. H. hasábjain en­nek fontosságára már nem egy megszivtelés re érdemes írás figyelmeztetett — a magyar históriára és lépcsőről-lépcsőre föl kell őket vezetni a magyar irodalom pantheonjába. Egy rövid cikk nem szolgálhat keretűk hogy teljes organizmusát vázoljuk föl benne a nemzet lelki és anyagi önsegélye politiká­jának. Nem is az volt a célom, hanem csu­pán annyi, hogy néhány gondolat fölvetésé­vel és a már meglevők egyteugeiybeálliitásá val illusztráljam, mennyi minden fordul meg rajtunk magunkon, amikor a magyar Jövő építésiéről van szó. Ha állandóan uájafüggesztjük tekintetün­ket 'és önmagunk, nemzettünk iránti kötele- - ségünk nemcsak ünnepnapokon hajt szó­virágokat:, hanem egyéniségünkké lényegül és minden cselekvő lépésünket diktálni fog­ja, ha soha lei nem hagyó alapoisság és rend­szeresség lesznek az önsegély alkotóelemei, a nagy cselekedetektől kezdve egészen ■: kellő pillanatban adakozó jókedvünk elé tód kis perselyig, akkor ez valóban a nemzet javát, segélyét fogja jelenteni. Ebben a hitben és nemzeti elhivafástmk tudatában, csüggedtettenül lépjük át 1929 küszöbéi. Ha hívek leszünk történelmi köte- leeségoinkíhez és törheteflenül, kéz a kézben haladunk a nemzeti mamka ’megnehezüli ut­ján, el fogjuk érni igazságunk 'győzelmét, az igaaaibb életet.

Next

/
Thumbnails
Contents