Politikai Kiadás 1944. június

1944-06-07

w • . «M W X ' U«S ^"J 45 Százezer pengős ékszerrejtogetéa Pápán , Hí a , juniua f*/ Sömjén Rózái, líaiyio és Jolán pápai zsidó könyvtárosokat eloállitottsm a rondéüégre, meri lakásukon mfcfc.-gy százezer pengő értéket képviselő ezüstöt, aranyat és briiliáns követ ezmkitÄ »am zárolt takarékkönyvet és értékpapírokat találtrk. \ rend­őri büntető biróság fi zsidO nőket egyenkint; 12.000 pengőn, nem fize­tés esetén negv hónapi elzárásra Ítélte ts »lrendolte ez értésc-k el­kobzását. Megindították ellenük az internál.vii eljárást,/MTI/ 46« Elmebajos anya elvágta újszülöttje arakat ás öngyilkos lett, Sepsiszentgyörgy , jun ius 7, Korod közegben Gönczi Jánosné két héttel azelőtt fiúgyermeket szült. Az anya elmezavarában újszülöttje és sa­ját nyakát borotvával elrégta. Az asszony meghalt és gyermek haldok­lik. / MTI / "* *, — 47« Antal István Kolozsváron. Kol o z 8 v á r, janius 7, Antal Istfán, a vallás- és közoktatásügyi mi­nisztérium vezetésével megbízott igazs-igügyminiszter Mester Miklós állam­titkár kíséretében kedden reggel Kolozsvárra érkezett, A miniszterrel együtt utózott Erdély fővárosába Tasnádi Negy András, a képviselőház elnöke is, aki miüt tS Országos Irodalmi és Líüvészeti Tanács elnöke , kolozsvári kulturlntdzmé-yeket látogató- t meg. AZ érkezókst az állomá­son Inozédy-Joksrran ódon Kolozs-vármegye és Varga Laj.^s Kolosa város főispánja, valamint Vásárhelyi László polgármester várták. Antal Ií-tván miniszter délelőtt a magyar egy­házak vezetőivel folytatott közös megbeszélést a Vármegyeházán ,majd ne gl:togatta Kolozsvár bűmbasujtott részeit és tolmácsolta a m.kir. k..-rr.:íny részvétét éa együttérzését a károsult lakosságnak. Innen a mi* riszter a kolozsvári ítélőtábla épület'be ment, shoi Vékás Lajos Ítélő­táblai elnököt, valamint a többi igazságügyi hatóságok vezetőit láto­gatta meg. Szutén az Srdélyi Múzeum Sgyesülettt kereste fel a minisz­ter. Itt a nagymu.ltu kultúrintézmény Jelenlegi helyzetéről Tavaezy Sándor teológiai professzor adott tájékoztatást. Délután Antal István miniszter a fersna JéÉasf Tudományegyetem központi épületéoon az egye­temi tanács tagjaival folytatott hosszabb tanácskozást. Vcstti a mi ­niszter me -látogatta az Erdélyi Tudományos Intézetet 6B a Nemzeti Színházat, majd s késő esti órákban visszautazott Budapests ,/MTl/

Next

/
Thumbnails
Contents