Philatelia, 1923 (2/9. évfolyam, 1-8. szám)

1923-02-15 / 1. szám

PHILATELIA II. évf. 1923. február. 1. szám. • • • • BÉLYEGGYÜJTÉSi FOLYÓIRAT • • • • MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER Előfizetési ára: 30 Ke, 70 dinár, 100 lei, 800 m. kor., 30 ezer o. k., 10 ezer nem. márka. Szerkesztőség és kiadóhiv.: UZHOROD—UNGVÁR, Bercsényi-u. 16. (C. S. R.) A „Phiiatelia“ uj évfolyama elé. Vájjon mik azok az erők, melyek újból életre keltik a „Philateliát“ és nem engedik, hogy ez az idestova tiz éves múltra vissza­tekintő újság megszűnjék ? Nehéz erre válaszolni, de mindenesetre döntő erőt képez az utódállamok magyar filatelistainak határozott ráismerése, hogy egy komoly or­gánum nélkül képtelenek tovább fűzni az egyre ágas-bogasabbá váló kedvelt sportot. Hogy a régi „Phiiatelia“ varázsa sem oszlott szét a bélyeggyűjtők világában, az is bizonyos ; a „Phiiatelia“ egy egészen uj bélyeggyűjtő gárdát nevelt s nagy tekintélyűvé vált szakírók csoportosultak köréje. Igen nagy azok száma, kik a mostani Philateliát, mint rég nem látott kedves ismerőst üdvözlik. Negyedik korszaka lapunknak uj évfolyamunk. 1914—16-ban Nyír­egyházán jelent meg. 1916—-18 - ban Pozsonyban. 1921—22 ben (2 szám) Ungváron. Csaknem egy évi szünetelés után, megsokszo- rosodott érdeklődés és lelkesedés közepette indulunk ismét, immáron negyedszer, hogy gyüjtőtársaink- nak továbbra is segítségére legyünk és kapcsolatul szolgáljunk egymás és a nemzetközi filateliai fórumok között. Az egymás közötti kap­csolatnak legideálisabb formája a szövetség, amelynek megalakítása oly régi vágya a magyar gyűjtők­nek, de jóakaratu kísérletezéseknél mindezideig nem jutott tovább. Mi ezt is megfogjuk csinálni, a legteljesebb gyakorlati követelmé­nyek szerint. Hogy mely ország­ban és városban székeljen majd, ezt elfogják dönteni az alapítók, egy központi titkárságnak kijutó adminisztrációs és organizációs munkát pedig elvégez mindenkor a „Phiiatelia“. A nemzetközi fila­teliai életbe való bekapcsolódást a külföldi egyesületek és szaksajtó utján képzeljük megvalósítani a mindenkori szükségletnek megfe­lelően. Első feladatunk azonban az legyen, hogy egyetlen gyűjtő se maradjon ki a „Phiiatelia“ kö­rül , csoportosulok közül. Nem szá­zakról, de ezrekről van szó. Mi legalább is három ezerre becsül­jük a komoly magyar bélyeg­gyűjtők számát. Egyik gyűjtő, a másikat hozza táborunkba a saját maga jól felfogott érdekében is. Tapasztalt filatelistáink szakköz­leményeikkel is támogassanak, az agilis fiatal gyűjtők pedig a szö­vetségi mozgalomban tevékeny­kedhetnek igen szépen. Ők vár­hatnak ettől a legtöbbet, köteles­ségük tehát valamennyiük sorom­póba állása. Gyüjtőtársak! Hosszú éveken keresztül rengeteg lelkesedést, munkát és pénzt áldoztunk a Phiiatelia megtartásáért, most ami­Ezen számunk 12 oldal. — Ára 3 Kő.

Next

/
Thumbnails
Contents