Pest Megyei Hírlap, 1987. augusztus (31. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-12 / 189. szám

1887. AUGUSZTUS 12. NB II-es folytatás Szerdai forduló Ma a második fordulót játsszák a labdarúgó NB II- ben. A 2. forduló műsora (a találkozók 17 órakor kezdőd­nek): Bp. Volán—-III. Kér. TTVE, Szekszárd—Kazincbar­cika, Ózd—Nyíregyháza, Veszprém—Komló, Metripond —Kecskemét, Csepel—Ganz- MÁVAG, Szolnok—Szeged, Dunaújváros—Ajka, Salgótar­ján—Eger, DVTK—Nagykani­zsa. \ PÍ.SZ liga ülése Az új idény újításai Gyorsan múlik az idő. Két hónappal ezelőtt az 1986/87. évi labdarúgó-bajnokság évzá­róját tartották a PTISO ta­nácstermében, most pedig már az újabb küzdelemsoro­zat ligaülése zajlott. Dr. Rans- burg Gábor, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elnökhe­lyettese köszöntötte a megye) I. és II, osztályú csapatok küldötteit, majd Saiga Lajos, a PLSZ főtitkára beszélt a közelgő rajtról. Elmondotta, hogy a nyári szünetben nem tétlenkedtek a szervezési és versenybizottság tagjai. Nagy munkát végeztek a bajnokság előkészítésében. Változatlan mezőny rajtol: az I. osztályban 16, a két máso­dik vonalban 14—14 együttes szerepel. Ez a létszám a leg­alkalmasabb a küzdelmek ló lebonyolítására, s ezért nem kívánnak változtatni. Remek kezdés, színvonalas verseny Záróünnepség Szirákon Kedden nagy sürgés-forgás volt a sztrákl Hotel Kastélyban, de ezen a napon már nem ketyegtek a sakkórák. A férfi világbajnoki cónaközi döntő záróünnepségére érkeztek a vendégek, hogy köszönt­sék a továbbjutottakat, azokat, akik még a zárás után is verseny­ben állnak a harmadik világbajnok-jelölti helyért, s azokat is, akik­re ezúttal nem mosolygott a szerencse. A záróünnepség elnökségé­ben helyet foglalt Deák Gábor államtitkár, az AISH, Florencio Cam- pomanes, a Nemzetközi Sakkszövetség, Szerényt Sándor, a Magyar Sakkszövetség elnöke és Doleschall Sándor, a Magyar Szénhidrogén- Ipari Kutató-Fejlesztő Intézet igazgatója. Doleschall Sándor köszön­tötte á megjelenteket. Megkö­szönte a magyar olajipar vállalatainak az anyagi se­gítséget, amely lehetővé tette a zónaközi döntő megrende­lését. Ezután Florencio Cam- pománes, a FIDE elnöke k'- ernelte, hogy talán léteznek a sakkvilágban borsosabb pénz­díjú, csillogóbb városokban megrendezett. vi adalok, azon­ban egy zónaközi döntő han­gulatával semmi sem mérhe­tő össze. A múltban a sakko­zás, sok nagyja tűnt fel az ilyen tornákon. Ez a hagyo­mány most is folytatódott, hi­szen a két győztes, a szovjet Szalov és az izlandi Hjartar- 6on.személyében,-fiatal- klas­szisok indultak világhódító útjukra. Deák Gábor, az AISH elnö­ke a kormány és a sakksze­rető magyar közvélemény kö­szönetét tolmácsolta. Ez a köszönet Carhpomanes elnök­nek is szólt, aki egy hónap leforgása latt kétszer is meg­tisztelte jelenlétével Szirá- kot, Amint az államtitkár hangsúlyozta, négy hétre e Nógrád megyei kisközség a sakkvilág középpontja volt, s abban elévülhetetlen érdemük van a támogató olajipari cé­geknek. Szerényi Sándor zár­szavában tolmácsolta Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitká­rának üdvözletét. Kiemelte a verseny szikrázó légkörét. Rá­mutatott, hogy rendkívül ke­vés volt a döntetlen, szinte mindén játszmában döntésre törekedtek a felek. Befejezésül átadták a kü- löndíjakat. Az első helyezett­nek járó 5000 dollár értékű, a hollóházi porcelángyárban készített sakk-készletet (Du- ray Lilla iparművész mun­kája) a porcelángyár igazga­tója, Tóth Ferenc adta át a Valerij Szalov, aki holtver­senyben végzett az élen (Hancsovszki János felvétele) Berger—Sonneborn számítás alapján a szovjet Valerij Sza- lovnak, aki az izlandi Johann Hjartarsonnal azonos pont­számmal végzett. A legszebb játszma nyertesének felaján­lott különdíjat (Bolgár Jó­zsef festőművész alkotását) Piros Ferenc, a Művészeti Alap igazgatója nyújtotta át az angol John Nunn-nak, akit a román Marin elleni nagy­szerű teljesítményéért jutal­maztak. A legjobb helyezést elért magyar sakkozó, Portisch Lajos dr. Hegedűs Oszkártól, a Budapest Bank Rt. igaz­gatójától kapott különdíjat. Kedves színfolttal zárult az ünnepség hivatalos része: a versenyzők nevében John Nunn méltatta a szervezők munkáját. Megköszönte, hogy mindnyájuknak kellemes négy hetet szereztek. Az ünnepség a kastéllyal szemközti csár­dában folklórműsorral színe­sített hangulatos programmal zárult. Nemzetközi torna Cegléden Kétnapos vízi gála A Ceglédi VSE vízilabda­csapata az OB II/A küzdel­meiben az előkelő harmadik helyen végzett. Az együttes a bajnokságot követően nem térhetett pihenőre, mivel augusztus 15—16-án nagysza­bású nemzetközi torna kerül megrendezésre Cegléden. A Pest megyei Duna Volán Vállalat támogatásával a CVSE négyes tornát rendez, melyen az olasz CN Augusta, az NSZK-beli TW Memmin­gen és az Űjyesti Dózsa csa­patai vesznek részt a házigaz­da CVSE mellett. A Duna Vo­lán Kupán részt vevő olasz együttesben szerepel a sok­szoros válogatott magyar já­tékos, Csapó. A szervezőbizottság a kétna pös eseményre műsorfüzetet is kiad, a programban női be­mutató mérkőzés és a csapa­tok közötti 13X50 m úszóval tó is szerepel. Az eseménynek méltó körülményeket kíván biztosítani a Ceglédi Város­gazdálkodási Vállalat, a strandfürdő házigazdája. Ek­kor avatják fel a vízilabda eredményjelző és időmérő berendezést az uszodában. U. L. A 33. hét Totótippek 1. Leverkusen—Nürnberg vége. 2 2. VfB Stuttgart— Mönchengiadbach vége. x 3. Bochum—1. FC Köln vége. I x 4. Kaiserslautern—Bremen 1 5. Karlsruhe—Schalke 04 x 2 6. Bayern München—Mannheim 1 7. Essen—Wattenscheid 1 8. Bayreuth—Blau-Weiss 90 1 9. Düsseldorf—Bielefeld x 2 10. Freiburg—Solingen 2 11. Offenbach—Stuttgarter Kickers X 12. Osnabrück—ITlra 1 x 13. Remscheid—Meppen x Pótmérkőzések: u 1» Az eddigi két cserejátékos helyett a felnőtteknél hároi'i állhat csatasorba, az ifiknél négy, a serdülőknél öt csere- játékos juthat szóhoz. Az ifik­nél az is újítást jelent, hogy két túlkoros, de 23 évesnél nem idősebb labdarúgó játsz­hat. Elévül a sárga lap Ismeretes, mily sok bonyo­dalmat okozott a sárga lap a/ NB II-es Nyíregyházánál, de másutt is. A megyében a sár­ga lapok a mérkőzések után elévülnek, tehát nem keli nyilvántartani őket. Ez azon­ban nem jogosítja fel a já­tékosokat a sporthoz méltat­lan viselkedésre. A sárga lap szigorú figyelmeztetésnek szá­mít, s újabb sportszerűtlenség esetén o piros, azaz a kiállí­tás következik. Kísérletként vezetik be ezt az újítást, ha beválik, to­vábbra is alkalmazzák. A já­tékvezető bizottság egyébként attól tart, hogy ez az intéz­kedés a bírók tekintélyét csorbítja. Remélhetőleg nem így lesz. Az MNK-mérkőzisek lebo­nyolításán is változtattak, azo­nos osztályúak döntetlené ese­tén nem lesz hosszabbítás, hanem 11-es rúgások tisztáz­zák a kérdést. A kis csapatok játékosainak ugyanis egy eset­leges mérkőzéshosszabbííás túl nagy terhet jelenthet. Serdülődöntő Saiga Lajos azt is megemlí­tette, ha kedvező az időjárás, egy-két előrehozott fordulóval megtoldják az őszi idényt. Ez még csak elképzelés, elsősor­ban a körülmények függvénye a hosszabbítás. Most is megrendezik az oly népszerűvé vált téli teremtor­nát. December elején lesz a raji Oj színhelyként a soly­mári csarnokban is lesznek mérkőzések, emellett Százha­lombattán is pályára lépnek a csapatok. így összesen hat he­lyen, az említetteken kívül Gödöllőn, Szigetszentmiklóson, Cegléden és Tápiószelén tart­ják a csatározásokat. Nem kötelező a részvétel, de min­den csapat jól felfogott érde­ke, hogy éljen ezzel a szerep­lési lehetőséggel. Idén először a megyei baj­noki címért is megmérkőztek a körzeti serdülő győztesek. Jö­vőre is eldöntik az aranyérem sorsát, s ha nem lesz más je­lentkező, másodízben is Nagy- káta ad otthont az esemény­nek, a serdülődöntőnek. Bírótovábbképzés A korábbiakhoz hasonlóan, most is megtartják a játékve­zetők továbbképzését, augusz­tus végén Nagykőrösön talál­koznak a sípmesterek. El­hangzott az is: az első bajno­ki mérkőzésen az otthon ját­szó csapatok kötelesek bemu­tatni a nevezési díj befizeté­sét igazoló csekket. Csak en­nek birtokában vezetik le a találkozót. Tihanyi Ferenc, a szervezé­si és versenybizottság vezetője megemlítette: bár július 15-e volt a nevezési határidő, jc néhány egyesület nem vette figyelembe ezt a dátumot. Bár valamelyest javult a ha­táridők betartása, még most is akad tennivaló. Aranyosi Lajos, a játékve­zető bizottság vezetője vége­zetül soortszerű mérkőzések­re. a játékvezetők segítésére kérte a csapatok képviselőit. Reitter László ALIAS A Budapesti és Pest Megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat felvételt hir­det az alábbi munka­körökben: lakatos, asztalos, villanysze­relő, segédmunkás gk-vezető, gk.-szerelő forgácsoló, kőműves, vízvezeték-szerelő. Je­lentkezés: telefonon a 130-803-as számon, Tóth József üzemve­zetőnél, vagy szemé­lyesen Bp. IX., Vas kapu u. 41. sz. Köz­ponti TMK-ban. Rangos ökölvívótornák Olimpiai állomások A Szegeden rendezett nagy sikerű Fesztipái Kupával megkezdődött az újabb nem­zetközi ökölvívóidény. Pap p László szövetségi kapitány különös érdeklődéssel figyelte a küzdelmeket, mert rövide­sen javaslatot tesz az olimpiai keret összetételére. — A torinói Európa-baj­nokságon is járt versenyzők többsége kitűnő formát mu­tatott, látszik, hogy az úgyne­vezett holtidényben sem áll­tak le az edzésekkel — mon­dotta Papp László. — Remek volt Váradi, Szőke és Erős. Ismét beigazolódott, hogy több reményteljes fiatal bontogatja szárnyait. Bognár, Szabó, Led- neczky, Szalma, Takács és a többiek, ha így folytatják, egykettőre előléphetnek a leg­jobbak közé. A nemzetközi tornákat már ezen a héten folytatják. Csü­törtökön indul a München melletti Dachauba Váradi., Szőke, Urszán, Molnár Tibor, Hranek és Erős. A torinói Eb alatt is meg­keresték az NSZK ökölvívó­életének illetékesei a magyar vezetőket: szeretnék, ha ma­gyar versenyzők is szerepel­nének a Bundesligában. Vá­radi. Szőke, Csikós. Hranek és Álvics neve merült fel el­sősorban. Az ügyben várha­tóan a dachaui tornán is foly­nak majd megbeszélések, de hivatalos tárgyalások csak a két ország ökölvívó-szövetsé­gének vezetői között lehetsé­gesek. Pest megyei résztvevőkkel Díjugratók a lovardában A lósport híveinek a hét végén igazi csemegében lesz részük. A hazai lovasverse­nyek legszínvonalasabb küz­delmére, a Budapest lovas­bajnokságra kerül sor pénte­ken, szombaton és vasárnap a Nemzeti Lovardában. A ver­senysorozatnak már a felsza­badulás előtt is nagy hagyo­mánya volt. az utóbbi évek­ben azonban az érdeklődés meglehetősen lecsökkent. A háromnapos találkozó rende­zője a Pest-Budai Területi Lo­vas Szövetség az idei nagyobb látogatottság reményében tar­totta lovasbemutatóval egybe­kötött sajtótájékoztatóját Apajpusztán. Mint azt Gábor Balázs, a területi szövetség elnökhe­lyettese, illetve Vígh Béla, a szövetség főtitkára, s egyben a Budapesti Honvéd öttusa vezető edzője elmondta: 16 klubból mintegy 70—80 ver­senyző adta le a nevezését; s várhatóan körülbelül 160 négylábú vesz részt a küzdel­mekben. A díjugrató verseny rangjához méltóan az egés2 élmezőny jelen lesz, így a válogatott gerincét képező Budapesti Honvéd és a buda­pesti lovasklub mellett meg­találhatjuk a GEAC-ot, a Kis­kunsági Állami Gazdaságot, a pomázi ICO SE-t, valamint a töűci Egyetértés Termelőszö­vetkezetet is. Az augusztus 14-től 16-ig tartó rendezvény programjá­ban az első nap az elődöntők­re, második napon a közép­döntőkre, illetve vasárnap a döntőkre kerül sor reggel 8 órától délután 6 óráig. Az utolsó két napon kilátogató gyerekeknek délelőttönként ingyenes lovaglásra is lehető­ségük lesz. Végül a verseny két legje­lentősebb támogatójáról, a SZOT-ról és a MEDOSZ-ról is szólni kell, akik komoly di­jakkal, valamint teteme« pénzösszeggel járulnak hozzá a rendezvény sikeres lebonyo­lításához. B. Gy. A Papíripari Vállalat Szentendrei Papír­gyára felvételt hirdet kapcsolt munkakörbe munkavédelmi vezetői munkakör betöltésé­re. Feltétel: középfo­kú munkavédelmi technikumi végzett­ség vagy műszaki kö­zépiskolai szakirányú tanfolyam elvégzésé­vel. Jelentkezni: augusztus 31-éig rész­letes önéletrajz be­adásával a személyze­ti osztályon. Bérezés megegyezés szerint a gyakorlattól füg­gően. Cím: Szentend­re, Dózsa György út 22. Telefon: 06-26-11- 788/25 mellék. A MÉM Műszaki In­tézet, Gödöllő, Tesse- dik S. u. 4. felvétel­re keres villamosmér­nököt mezőgazdasági műszerek, autómat!- kák fejlesztéséhez. Mikroprocesszoros technikát ismerők előnyben. Jelentkez­ni lehet a fenti cí­men az intézet mérés- technikai és automati­zálási főosztályán. Telefon: 28-20-644,292 mellék. Szövetkezetünk al bertirsai üzemébe felvesz szakképzett varrónőket, valamint cipőfelsőrész-ké­szítő szakmunkáso­kat. Kezdőket betaní­tunk. Jelentkezés: Albertirsa, Pesti u. 28. A NÍVÖ Ruházati Ktsz ceglédi és nagy­kőrösi telephelyeire szakképzett és szak­képzetlen dolgozókat keres varrodai és be­fejező részlegeibe. Jelentkezni lehet: Cegléd, Reggel u. 2., illetve Nagykőrös, Jókai u/10. sz. alatt. Kisszövetkezetünk jó kérését} lehetőséggel azonnali belépéssel felvesz lakatos, cső­szerelő, hegesztő szak­munkásokat, vidé­kiek jelentkezését is várjuk. Érdeklődni: 424-922, 425-398-as te­lefonszámokon. Kisszövetkezetünk azonnali belépéssel felvesz általános anyagismerettel ren­delkező raktárost és raktári adminisztrá­tort. Érdeklődni: 424-922, 425-398, 229­811-es telefonszámo­kon. adásvétel Eladó Dunakeszin, lakótelepi, 71 nm-es, két és fél szoba, ét­kezős erkélyes, ke­leti fekvésű, második emeleti lakás. 1988 tavaszi beköltözés. Kp plusz OTP-átvál- lalással. Érdeklődni: hétköznapokon 18 óra után személyesen, Dunakeszi, Barátság útja 19., TI. em. 12. Eladó összkomfor­tos családi ház mű­teremmel, illetve mű­hellyel 220 négyszög- öles telken, Piliscsa- ba-ligeten. Garázs, ipari áram van. Ara: l 400 000 Ft plusz OTP. Érdeklődni: Piliscsa­ba, Kossuth köz 9. munkaidőben. Most vizsgáztatott 4 éves Robur tgk. eladó vagy 50-es MTZ-re cserélhető. Zakar Jó­zsef, Csemő, Ceglédi út 49. sz. 2713. Motorosok fegyelmije A Magyar Autó- és Motor­sport Szövetség nem engedé­lyezi a gyorsasági motorosvá­logatott szereplését a hétvégi pöstyéni nemzetközi viadalon, mert a közelmúltban megren­dezett schleizi versenyen a magyar sportolók legyei mezet- lenül viselkedtek. A szövetség elnöksége csütörtökön vizs­gálja az ügyet. TK rendszámú Hat­éves Trabant három­éves műszakival el­adó. Monor, Péteri út 42. szám _____________ T űrtél, Czakó dűlő 1. szám alatti tanya el­adó. a fürdőhöz kö­zel, a buszmegállóval szemben. Víz, villany van. Eladó kettő szoba összkomfortos ház­rész, Nagykőrös, Ná­dor u. 2. Érdeklődni mindennap 17—IR-tg. Veresegyház, Fő út 130 szám alatti 2 szo­ba, konyhás paraszt­ház eladó. 170 négy­szögöles telekkel. Gáz, víz, villany van. Ér­deklődni lehet bár­mikor Tóth Ferenc- nél. __ __ A RO 320 D 4X2 1 éves ponyvás eladó. Ér­deklődni lehet este 19 órától Ráduly László, Gyömrő, Frangepán u. 19. 2230. Kétszobás, komfor­tos tanya, gazdasági épületekkel, állat­tartásra alkalmas plusz egy hold háztáji föld Modoron, a 4-es út mellett eladó. Ér­deklődni: Bp. Telefon: 270-456. Eladó az öregszőlő­ben 380 négyszögöl hobbitelek, Éva típu- sú faházzal. Ipari áram és öntözőberen­dezés van. Érdeklődni lehet: Cegléd, Pesti út 52, Telefon: 10-438. Balatonbozsokon, Fő u. 18. sz. Balatonall- ga, Balatonvilágostól 5 km-re, a 64-es fő­út mellett 807 négy­szögül telken komfor­tos Jó állagú, nagy családi ház eladó, (Rédling féle) mellet­te 80 nm raktárépü­let, felette beton mag­tárpadlás. — műhely nek vagy Istállónak kiválóan alkalmas és ólak. Megtekinthe­tő augusztus 15-én, és 16-án. 9-től 17 óráig. A Monori Téglagyári dűlőben egy szintes pince eladó. Érdek­lődni: Szűcs András. Monor, Türr István u. 5. 850-es Fiat Coupe el­adó negyvenezer fo­rintért. vagy hasonló értékű Skodára, Il­letve 126-os Polskira cserélhető, Érdek­lődni: Vados Miklós, Pánd, Vörös Hadsereg u. 9. szám. Monor, Malomhegy zártkertben eladó 700 négyszögöl kordon művelésű szőlő meg­osztva Is. Ugyanott 700 négyszögöl részben szőlő és pusztaföld, pince, fúrott kúttal. Cím: Acsal. Monor, Dobó I. u. 2, _______ A lsógödön, Zalka Má­té utca 2. sz. alatti saroktelken eladó 98 négyzetméteres csa­ládi ház. Azonnal be­költözhető. Érdeklőd­ni: naponta 16 órától és hétvégén egész nap. Éiadó Göd felsőn 150 négyszögöles telken, 3 szobás, villanyfűté- ses családi ház. Ér­deklődni : Göd felső, Árokpart! fasor 14. sz. (2182). Nyúlásban 235 négy­szögöles, panorámás zártkert — jutányos áron — eladó. Érdek­lődni: Vác-, Szent Mi­hály dűlő 9. vagy iJ. sz. (2600), Dunakanyarban Szo- bon, 3 szoba, össz­komfortos központi fütéses öröklakás (áron alul) eladó. Ér­deklődni lehet estén­ként, hétvégeken. Cim: Véber László, Szob, Kossuth út 2., I. em. 4. 630 négyszögöles telek eladó Monoron, a külső Acsádi utcában, olcsón. Érdeklődni: Monor, Mártírok u. 5. Kis teljesítményű ré­gi típusú vasipari ma­rógép, Jó állapotban eladó. Üllő, Gyér út 24. Bajkai. PL-es 105-ös Skoda eladó vagy Trabantra cserélhető. Cegléd. Kórisfa u. 22. sz, Vácon, a Földvári té­ren, egyszobás, össz­komfortos. erkélyes OTP-öröklakás eladó. Esetleg garázzsal Is. Készpénz plusz OTP- átvállalás. Érdeklődni: Vác. Kölcsey Ferenc utca 1. IV. emelet 17. 40 nm alapterületű 2 kis szoba, konyha, kamrás házrész, kony­hakerttel és fáskam­rával eladó. Víz-, gáz­bekötési lehetőség van. Cím: Szujó La­jos Budaörs. Vasvári u. 10/1, _______________ N agymaroson panorá­más. 330 négyszögöles zárkert eladó. Érdek­lődni lehet: Vác, Har­kály U. 3. II. 5. <18—20 óráig)._______ K özületek részére is vagy nagy család, Il­letve két összeköltöz­ni kívánó család ré­szére alkalmas ingat­lan udvarral, kerttel együtt. Vác belterüle­tén (Sebes Imre út 5.) eladó,_____________ E ladó két szoba, össz­komfortos családi ház. Esetleg Vác. Földvári téri vagy dunakeszi lakást beszámítok. Göd. Rákóczi utca 43 B sz. Egy darab EZN te egy darab EAN 1000-e* csúcsesztergák és egy darab STRIGONT J szerszámmarógép el­adó. Monor, Rosen­berg házaspár u. 14. Pálinkás._____________ Vácon vagy környé­kén lakó — szabni is tudó — varrónőt ke­resünk. Telefon: (27)- 75-081. Gödöllő, Körösföl úf 44. szám alatt egy szoba, komfortos fél ház 450 000 kp-ért el­adó. Megtekinthető augusztus hónapban. Szeptembertől *30- 568-as telefonszámon. Üzlethelyiség eladó! Százhalombatta, Gesz­tenyés U. 6/A. Érdek­lődni a helyszínen * órától 17 óráig. Tele­fon: 45-734 egész nap. Kilencéves kislánnyal rendelkező házaspár eltartási szerződést kötne idős emberrel, lakás fejében. „Meg­bízható” Jeligére a Monori Hírlap szer­kesztőségébe ________ F elvételre keresünk autóbontóhoz, autóel­adáshoz -vételhez üz­letkötőt. valamint autófényezőt és autó­szerelőt. Jelentkez­ni : Gödöllő, Rigó u, 19. szám. _____________ Á ntennaszerelést vál­lalok színes televízió­hoz. Érd, környékén és Budapesten. 251-072. Evenként 14—W napos üdülésre, örökös üdülőhasználati Jogot vásárolhat. Épülő üdülőszövetkezetek, Óbudán, Hajdúszoboszlón és Egerben. Szervezés alátt Gyulán és Abádszalókon (horgászfalu). Részletes felvilágosítást f.coop s V hotels^ Országos U dülőszövetkezet! és Idegenforgalmi Szövetkezeti Közös Vállalat. Budapest XL, Karinthy Frigyea üt 22. Ilii. Telefon: 851-07*. Külön bejáratú szoba konyhás, fürdőszobás albérlet kiadó, járá- nyi, Kerepes-Újtelep Juhász Gyula u. 45. HÉV-vel SzilasI ige­iig. ____________________ F öldieper-palánta ki­váló korai óriás gyü­mölcsű fajták. Gorel. la, Hakras Romata, Rlvál fajtákból darab­ja 3 Ft. Államilag el­lenőrzött törzsültet­vényről előjegyezhe­tő, megrendelhető, szállítás 150 darabtól utánvéttel. Kéki Jó­zsef, Debrecen, Tő- zsér u. SS, sz, 4031. Vidékieknek! Nyelv­tanítás levelezéssel száz forinttól havonta, angolul, németül, franciául, olaszul, oro­szul, spanyolul. (Tele. fonetikával). Doktor Farkas, külföldi dip­lomás szaktanár. Bu­dapest. Tábornok hu­szonegy. 1149. (835­761). _________________ K ét megbízható lány albérletet keres kony­ha-, fürdőszoba-hasz­nálattal. Budapest Vili. kér. vagy kör­nyékén. Ajánlatokat levélben „Armegjelö. léssel 069 820” Jeligére a zalaegerszegi Ma­gyar Hirdetőbe kér­Klk. _________________ U tánfutótervek posta- fordultával 999 Ft. Autoplan. Szolnok Pf.: 67. 5002. Reklám án! 650 Ft/in: 77-80-90 eluxa Vennék harisnyaszem* felszedő gépet. Érdek­lődni lehet egész nap. Cegléd. Beloiannisz u. 17. IV. em. 19/A. Beköltözhető lakóház eladó Mende*, Fő utca 15 szám. Robur tehergépkocsi eladó. Ara 35 ezer Ft. Érdeklődni: Nagykő­rös. Gyimes u. 8. dél­után. Haláleset miatt sürgő­sen eladó érőn alul Gödöllőn. Kecskés dűlőben 800 négyszög­öles szőlős telek, szer- számosbódéval. Kút, van, Megosztva Is el­adó. Érdeklődni: Gö­döllő. Rögea u. 69. sz. este 6—7 óra között. Budapesti Pest me­gyei átalánydíjban dolgozó ' villástargon­ca-vezetőt keresek. Levélcím: Egri Géza. Kocsér, X. 22. Építkezők, figyelem 1 Mindazoknak akik a Cement- és Mészmű­vek Váci Gyáránál (DCM) égetett mész elszállítására beüte­mezett művi utal­vánnyal rendelkez­nek. az ütemezettnél korábbi Időpontban Is kiszolgáltatjuk a ter­méket — a szombaton vagy vasárnap elsíál- lítók előnyben része­sülnek. Az új szállí­tási nap meghatározá­sa érdekében — a művi utalvány száma Ismeretében — telefo­non (27-10-611) vagy személyesen vegyék fel a kapcsolatot ß Szállítási csoporttal.

Next

/
Thumbnails
Contents