Pest Megyei Hírlap, 1987. augusztus (31. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-12 / 189. szám

8 1987. AUGUSZTUS 12., SZERDA If ÍREK MA: 1987. augusztus 12. — Riasztóberendezés. A Bu­Szerda. Klára napja, dapest vidéki postahivatalok A nap kél 5 35 — nyugszik valamennyi kézbesítőjét foko- 20.04 órakor. zatosan 1989-ig a hagyomá­A hold kél 21.33— nyugszik nyos kézbesítőtáskába építhe­9.15 órakor. Gyakran erősen megnövek­szik a felhőzet. Főként dél­nyugaton valószínű eső, zápor. A változó irányú szél időnként megélénkül. A várható legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let 9—14 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20—25 fok között alakul. Mónika, a vadmalac Mészáros Máté tatai zöldségke- reskedó portálán kis vadnla­lacot nevei. A Mónika névre hallgató, kezesbáránnyá szelí­dült vadmalac szívesen kíséri el gazdáját. Szeret heverészni az udvaron kialakított mester­séges sáríürdőben. s ha me­lege van, elnyaiogat egy .cso­kifagyit is. tő riasztóberendezéssel látják el, amelyek 9 V-os tölthető akkumulátorral működnek és maximálisan 20 percig adnak vészjelzést. Ezek alkalmazásá­val a kézbesítők nagyobb biz­tonságban végezhetik munká­jukat. — Szennyvízgyűjtők. A Pest Megyei Víz- és Csatornázási Vállalat és a tanácsok költ­ségvetési üzemei szennyvíz­gyűjtőkben helyezik el a kommunális szennyvizet. Eze­ket a vízgyűjtőket nem az elő­írásoknak megfelelően alakí­tották ki, ezért fokozottan el­lenőrzik és szigorúan bírsá­golják az ipari és feldolgozó­üzemi, a gépkocsimosó, élel­miszer-ipari, konzerv- és hús- feldolgozó üzemek által kibo­csátott szennyvizet. így az idén talán sikerül javítani a talaj- és a lakossági víz tisz­taságát. — BMX-klub Gödöllőn. Au­gusztus végére tervezik a gö­döllői művelődési központban a BMX-klub megalakítását. Minden olyan általános iskolás diák tagja lehet, aki ügyesen és biztonságosan közlekedik crosskerékpárjával. Az autó­busz-pályaudvar mellett most épül a Pest Megyei Volán tá­mogatásával az ügyességi pá­lya, amelynek megnyitására szeptember közepén kerül sor — páiyaavató verseny rende­zésével. SZAZNEGYVÉNÖT ÉVE született Farkas Károly (1342— 1907) vasmunkás, a magyaror­szági szöcialista munkásmozga­lom egyik úttörője. Fiatal munkásként hosszabb időt töltött külföldön, ahol megismerkedett a szocialista eszmékkel, s 1867-ben Svájc­ban tagja lett az I. Iníernacio- nálénak. Hazatérve Temesvá- rott megszervezte az I. Inter­nationale ottani szekcióját, s vezette a munkásság sztr^k- mozgalmait. 1869-től a fővá­rosban dolgozott: ekkor meg­választották az I. Internacio- náté magyarországi főirecrM- zottjának. A fővárosban is ak­tív szervezőmunkát végzett, terjesztette az Internacioná^ la óját. Tagja, majd vezetője lett a Pcst-bud•’i Munkáské*'- ző Egyletnek. Kezdeményezé­sére alakították meg 1^70-ben az Általános He tegsegéJvező- és Kokkantnénztéict, amelvnek vezetőie lett. Jelentős szere- nc volt az Általános IVIunkás- e~vtet önállóságáért, és anol- "ári ellenzéktől való els/"''*'?* dásáért indított harcban. 1871- letartóztattak: egvik fő vádlottja volt az úgynevezett hűtlen ségi pernek. 1872-ben a magyarországi munkásság kénviseletében részt vett az I. Intemacionálé hé"r' kongresszusán, ahol az anar­chistákkal szemben Marx ál­láspontját támogatta. 1872-ben az ő kezdeményezésére indult meg hazáikban a munkás^j' megalakítását célzó szervező- munka. Olykor történnek csodák is... A kisbaba Sei sem ébredi — Még most sem tudok napirendre térni a történtek fölött. Igaz, fogalmam sincs hogyan került a járdán álló babakocsiban alvó kisfiam életveszélybe — szinte alig hallható szavakkal beszélt a történtekről az édesanya, Bá­nó Ildikó, az érdi, lakótelepi bölcsőde takarítónője. Lát­hatóan még most sem tért magához a nagy idegi megráz­kódtatásból. — A túloldali sar­kon lévő élelmiszerüzletben vásároltam és a szomszéd né­nit kértem meg, addig ügyel­jen a gyerekre. Máskor is az ő felügyeletére bízom a gye­rekeimet, ha dolgom akad. így nem voltam tanúja a baleset­nek, a nagy riadalomra szalad­tam ki a boltból. Keddi lapszámunk utolsó oldalán adtunk hírt az Érden történt babakocsis balesetről. A város egy forgalmas keresz­teződésében, a déli órákban egy összeütközést elkerülni akaró Wartburg személygép­Bcmutatkoznak a vállalatok' Unicorn íermékcsalád A Hungexpo szervezésében augusztusban és szeptember­ben több külföldi kiállításon mutatják be újdonságaikat a magyar vállalatok. A csehszlovákiai Ceske Bu- dejovicén augusztus 22-én nyíló nemzetközi mezőgazda­sági vásáron nyolc magyar Póz so ny— Mosskva Szomszédaink téréiből — Nagyobb árbevétel. A százhalombattai Dunai Kőolaj­ipari Vállalat a múlt évi nyersolajé r-zuhanás ellenére az idén növelni tudja az ár­bevételét. Beszüntetik a leg­rosszabb jövedelmezőségű 92- es oktánszámú, 0,15 gramm/li- ter ólomtartalmú benzin gyár­tását, helyette a nagy tiszta­ságú hexán és a különböző forráspontú tesztbenzinek for­galmazását növelik. POZSONYI TV 17.10: Tudomány és technika. Magazin 17.50: Érdekességek a vágóasztal­ról 19.30: Tv-híradó 20.00: A múlt tanúi. 5. rész 21.15: Filmdalok 21.55: Az olasz reneszánsz. Do­kumentumfilm 22.50: Tenisz Grand Prix, össze­foglaló a 3. napról 2. MŰSOR 18.40: Szlovákiai kerékpáros kör­verseny 20.00: Kísértésben. Tévéjáték MOSZKVAI TELEVÍZIÓ (Magyar idő szerinti) 6.53: Várj rám! 8.05: Hírek 14.00: Hírek 14.15: V. Soltan: Csellóverseny 14.45: A Képzőművészeti Akadé­mia kiállítása 15.10: Hírek 15.15: Tizenhat évig és azon túl 16.00: A választási rendszer de­mokratizálása 16.30: Szovjetunió—-Norvégia olim­piai labdarúgó-selejtező 18.20: Hazám — fotópályázat 18.25: A voronyezsi orosz népi kórus műsora 19.00: Híradó 19.40: Az átalakítás 19.50: Kerekasztal-beszélgetés a2 internacionalizmusról 21.35: Világhíradó 21.50: Tevékeny emberek 23.C8: Hírek 23.13: Filmkoncert A. Voznye- szenszkij műveiből RADIO ES TV MŰSORÁBÓL KOSSUTH RADIO 4.31): Jó reggelt! 8. C«: Hírek 8.05: Műsorismertetés 8.15: Mai programok 8.00: Eco-mix 8..V0: Kis magyar néprajz 8.55: Verbunkosok, nóták 9.19: Világablak 9. Í3: Levél az otthoniakhoz 10.00: Hírek 10.05: Kávécsarnok 10.40: Mi ez a gyönyörűi 10.56: A Magyar Rádió és Televí­zió szimfonikus zenekara játszik 11.45: Filmzene 11.0«: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.15: Tiirvénvkönyv 13.00: Klasszikusok délidőben 14.00: Hírek 14.05: Műsorismertetés 14.10: A magyar széppróza szá­zadai 14.25: Operaslágerek 13.00: Népzenei hangos újság 13.40: Fiatalok muzsikálnak 15.5S: Műsorajánlat 1G.90: Hírek 16.05: MR 10—14 17.00: A képviselő noteszéből 17.20: Kocsár Miklós: Ungaresea 17.30: Janacelc: Tarasz Bulyba — rapszódia 17.54: Könnyűzene — hangszer­szólók 18.02: Szobotka Tibor: Igltur 18.15: Hol volt. hol nem volt... 18.25: Könyvújdonságok 18.30: Esti magazin 19.15: Arany gyümölcsök földjén 20.14: Tévedni — „zenei dolog”? 20.54: Melis György operettfelvé- tcleiből 21.30: A külpolitikai rovat műso­ra 22.00: Hírek. Időjárás. Sport 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Pablo Casals gordonkázik 22.45: Egy életút állomásai 23.00: Ferencsik János vezényel 24.00: Hirek 0.10: Himnusz 0.15: Éjfél után PETŐFI RADIO 4.30: Reggeli zenés műsor «.05: Reggeli csúcs 7.35: Slágerek mindenkinek 8.00: Hírek 8.05: Idősebbek hullámhosszán 8.50: Tíz perc külpolitika (ism.) 9.00: Hírek. Időjárás. Útközben 9.05: Napközben 12.00: Hírek németül, oroszul és angolul 12.10: A móri fúvószenekar ját­szik 12.24: Útikalauz üdülőknek 12.29: Lakatos Mihály népi zene­If RPft ítí f AVÍlf 13^00: Hírek. Időjárás. Űtközben 13.05: A tegnap slágereiből 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Portré nótákkal 15.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 15.03: Diákfoci 15.15: Zenerulett 17.30: ötödik sebesség 18.30: Nyolc rádió nyolc dala 19.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 19.05: Közvetítés az öttusa világ- bajnokságról. Lovaglás 19.10: A Pannónia prímása 19.50: Mit olvashatunk a Pártélet augusztusi számában? 19.55: Album-ajánlat 20.50: Az öregedés művészete 21.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 21.05: Emlékműsor Ascher Osz­kárról 22.05: Country-világ 22.45: Dunántúli táncmuzsika 23.00: Hírek. Időjárás. Sport 23.20: A mai dzsessz 24.00: Virágénekek 0.15: Éjfél után BARTÓK RÁDIÓ 6.00: Hírek. Időjárás. Űtközben 6.05: Muzsikáló reggel 8.00: Hírek. Időjárás 8.07: Időszaki kiállítások 8.12: Komlós Katalin (forte- piano) hangversenye 9.09: Zenetörténeti értéktár 10.08: Adriana Lecouvreur 11.00: Miles Davis dzsesszegyütte- se játszik 11.40: Pillanatkép 11.45: Zenekari muzsika 12.25: Lendvav Kamilló műveiből 13.00: Hírek. Időjárás 13.05: Szonda 13.35: Muzsikáról versben, prózá­ban 14.05: Barokk szonáták — kora­beli hangszereken 14.25: Magnóról magnóra 15.05: Révész László vezényel 15.17: Bernd Weikl operaáriákat énekel 15.55: Varsói Ősz 1986. 17.30: Fúvósfórum 18.00: Beethoven: A-dúr vonós­négyes 18.30: V materlnskom jazyku 19.00: Hírek. Időjárás 19.05: Hegyek alján 20.05: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar Schubert- hangversenye Közben: 20.35: Külföldi tudósoké a szú 20.50: Teréz körúti elégia 21.50: Benkő Dániel lanton játszik 22.11: Fájront 23.30: Hírek. Időjárás 23.33: Műsorzárás TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétorna nyugdíjasoknak 9.05: Kicsi a bors 9.35: Mestertolvaj 19.35: Fogócska 11.10: Brassai, avagy az ember szeme 11.55: Képújság 17.00: Hírek 17.05: A közönségszolgálat tájé­koztatója 17.10: Egy szó, mint száz 17.50: Objektív 18.35: Képújság 18.40: Reklám 18.50: Cim-cim 19.10: Esti mese 19.20: Reklám 19.30: Híradó 1. 20.00: Reklám 20.05: Senki többet? Harmadszor! 21.05: Gondolkodó 21.50: Carelli emlékezik 22.25: Híradó 3. 2. MŰSOR 17.45: Képújság 17.50: Írország kulturális öröksé­ge 18.25: Popkorong 19.05: Nasa obrazovka 19.25: Tévétorna 19.30: Egy év fókák és pingvinek között 20.00: Biidaoesti körzeti stúdió 21.00: Híradó 2. 21.15: Történelmi városok: Avignon 22.00: Fekete munka 23.00: Képújság vállalat vesz részt. A magyar kiállítók elsősorban a búza-, a kukoricatermesztésben és a dohányfeldolgozásban elért eredményeiket ismertetik. Az Ági ober kiállításán a látoga­tókat korszerű kukorica- és burgonya termesztési rendsze­rekről tájékoztatják. A Hun- aarofruct gyümölcsbefőtteket, készételkonzerveket állít ki. a Gabona Tröszt pedig bemu­tatja az Unicom termékcsalá­dot és számos diétás készít­ményt. Az Ágker Kft. árulis­táján. vetőmagvak, szeszes ita­lok. fűszerkeverékek szerepel­nek. A Hungarovin hazai gyártású szeszes italokkal, pezsgővel ás üdítőitalokkal is­merteti meg a kiállítás láto­gatóit. Szeptemberben több hazai kiadóvállalat részt vesz a moszkvai könyvvásáron. A szovjet fővárosban hatodik al­kalommal rendezik meg s könyvkiadók és -kereskedők világviszonylatban is rangos találkozóját..Hazánkat, a nem­zetközi bemutatón négy kiál­lító képviseli. kocsi felszaladt a járdára és felborította az ott álló baba­kocsit. Az őrzéssel megbízott idős asszony félreugrott a fe­lé rohanó autó elől, de arra már nem volt ideje, hogy a babakocsit is félrerántsa. A rendőrségi tájékoztatás sajnos pontatlannak bizonyult. A balesetet szenvedett cse­csemő neveként az édes­anyjáét jelölték meg. A téve­dés talán érthető, hiszen mi­re a rendőrség a helyszínre érkezett, a kisbabát és az édes­anyját a mentők már elszállí­tották a Heim Pál Gyermek­klinikára. — Az összetört babakocsi­ból előzőleg kieshetett a két hónapos kisfiam, Lacika. Mi­re odarohantam, már felemel­te a földről egy fiatalember. Mint az őrült, kikaptam a kezéből, még meg sem köszön­tem neki. A gyereket szorítot­tam magamhoz, néztem, tapo­gattam. Képzelje, fel sem éb­redt. A közeli orvosi rendelő­ből kiszaladt a doktornő, ő is megnézte. Mondta, hogy en­nek a babának semmi baja. Én azonban csupán akkor nyugodtam meg egy kissé, amikor a klinikán az alapos vizsgálat és a röntgenfelvétel után közölték, enyhe agyráz­kódása van. Ma már azt is megtudtam, csütörtökön haza is hozhatom. Csodával hatá­ros módon vészelte át a bal­esetet a kisfiam. K. E. a l/u éve ■ Hogy hogyan? Részletes tájékoztatás hétfői . és csütörtöki lapszámainkban * • « « « • 5» * 4»~* Szánt ííóijépi's játékprogramok Számítógépes játékprogra­mok készítésére hirdet pályá­zatot a KISZ KB ifjúmunkás tanácsa, valamint az ifjúsági műszaki központ, az Állami Ifjúsági és Sport Hivatal és a Számítástechnika-alkalma­zási Vállalat (Számaik). A pá­lyázatra kereskedelmi forga­lomba még nem került prog­ramokat és programötleteket várnak. Részvételi feltétel, hogy a játékok az IBM, a Com­modore, az Atari, a Spectrum és az Enterprise számítógépe­ken futtathatók legyenek. A számítógépes játékprog­ramokat szakmai zsűri bírál­ja el. tíz-, nyolc- és ötezer fo­rintos díjakat és több külön- jutalmat ítélve oda az első há­rom helyezettnek. A legjobba­kat bemutatják szeptemberben az Interplay Expo kiállításon. A pályázatokat jeligésen kell beküldeni a Számaikhoz (Bu­dapest. XI.. Szakasits Á. u. 68.) legkésőbb 1987. szeptember 25-ig. Betakarítási gépbemutató Etostlenból szőtt kelme Milyen is lesz az a kelme, amit lenrostból szőnek? Az attól függ, az időjárás ked­vezett-e a lennek. A korai ki­tavaszodás és a viharos nyár ellenére a termésátlag a becs­lések szerint hektáronként hattonnányi lesz a dunántúli gazdaságokban, ahol magas rosttartalommal, megfelelő minőséggel számolhatnak. Ez az esztendő jó bevételt ígér a termelőüzemeknek, mert jó a termés, a feldolgozó pedig elegendő s jobb kelmét és készterméket készíthet a mi­1115-704 (BUDAPESTI HÍVÓSZÁM) lléítíin és pénteken 10 és Ili. szerdán III és ÍO.IIO közölt A TELEFONNAL AZ ÜGYELETES lMPOllTElt PAYEE MELINDA HA GOMMÁ VAN EN SEGÍTSÉGÜK SZÖULÉ. • HÍVJA FEL VAGY ÜLHESSE FEL! (IKiiiliipcst V. kerüli L KosshÜi Lajos ntra 2/a., V. rnicl«4} Műszaki hibás jármüvei Ittasan vezettek Az útkanyarban megcsú­szott. Augusztus 7-én 17 óra 30 perckor az Isaszeg—Dány útvonalon történt baleset. Medveczkiné Ofanszki Tünde hatvani lakos egy balra ívelő kanyarban személygépkocsijá­val megcsúszott és a menet­irány szerinti jobb oldali árokba borult. A baleset kö­vetkeztében Medveczkiné, va­lamint utasai: Medveczki Fe­renc hatvani és Kurják And- rásné boldogi lakos nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedtek. A baleset oka: Medveczkiné nem az út­viszonyoknak megfelelően ve­zette gépjárművét. Egyensúlyát vesztette. Új­szilváson augusztus 9-én dél­előtt 10 órakor történt: Bafó Béla kerékpárjával ittasan közlekedett, s egyensúlyát vesztve felborult. A kerékpá­ros súlyosan megsérült. A rendfelszedő alá esett. Törteién augusztus 9-én a Besnyő dűlőben Medgyesi Sándor helybeli lakos vezette azt a mezőgazdasági vonta­tót, amelynek rendfelszedője alá került Bakos Pál ugyan­csak törteli lakos. Szerencsé­re csak könnyű sérülés tör­tént, de Medgyesi Sándor a vontatót ittas állapotban, fi­gyelmetlenül vezette. Kerékpárost gázolt. Farmos belterületén augusztus 10-én a kora reggeli órákban a Jász­berényi úton Kovács Béla a saját tulajdonában lévő nyer­ges vontatóval, pontosabban a vontatóhoz kapcsolt pótkocsi­val elütötte a vele azonos irányban, kerékpárján szabá­lyosan haladó Árki János farmosi nyugdíjast. A ke­rékpáros súlyosan megsérült. A balesetet az okozta, hogy Kovács Béla műszaki hibás járművel közlekedett. A rendőrség a balesetek ügyében folytatja a vizsgála­tot. nőségi alapanyagból. A devi­zabevételek is gyarapodnak, ha szebb árut bocsát ki a bu­dakalászi Budaflax Lenfonó- és Szövőgyár. Már félidejénél tart a rost­ién hetakaritasa, mintegy 2500 héktárról aratták le a nö­vényt. A legkorszerűbb gépe­ket, rendforgatókat mutatják be ma a Somogy megyei, ka- polyi Haladás Tsz tábláin. A Budaflax irányításával működő termelési rendszer tagjai — mezőgazdasági üze­mek, állami gazdaságok — mellett kutatók és feldolgozó- ipari szakemberek részvételé­vel szervezik a betakarítási bemutatót. Egy hazánkban tartózkodó bolgár textilipari szakembercsoport is ellátogat a kapolyi len táblákra, élénk érdeklődéssel figyelik a hazai lentermelés, -betakarítás, alapanyag-termelés fejlődését. Sz. J. AUTÖSORSZAMOK BUDAPESTEN Trabant Limousine Hycomat 448 Trabant Combi Hycomat 144 Trabant Limousine Special 9 515 Trabant Combi 2 339 Wartburg Standard 2 173 Wartburg Special 3 564 Wartburg Speciál, tolótetős 10 416 Wartburg Tourist •> 057 Skoda 105 S 11 316 Skoda 120 L 26 492 Lada 1200 47 198 Lada 1300 S 19 134 Lada 1500 15 554 Lada Combi 9 794 Moszkvics 56 Polski Fiat 126 P 945 Dacia Limousine 2 598 Dacia Combi 2 14?) Dacia TLX 1 745 Zástava 16 543 Volga Limousine 1 297 Volga Combi 1 113 nrpT Iirpvn UIQI AD A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottsága és a Pest Megyei Tanács lapja. Megjelenik - vasárnap kivételével — naponta. — főszerkesztő: Sági Agnes. ­ILUl IYíLuTLi nlnLHr Főszerkesztő-helyettes: Árkus István és Mészáros János. — Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi B. u. s. POSTACÍM: BUDAPEST, PF. 311. IRANYÍTOSZAM: 1446. - Kiadja s Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1?59. Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336-130. ­- ■ Szerkesztőségi titkárság: 335-365. FIOKSZERKESZTÖSEGEINK: CEGLÉDI HÍRLAP, Cegléd, Kossuth tér 1pf. 19. 2701. Telefon: 11-400. - ÉRDI HÍRLAP. Érd. Engels u. 1-3. 2030. te.352 Gödöllői HÍRLAP. Gödöllő. Szabadság út 2. Pf. 14. 2100. Telefon: 20-796, MONORI HÍRLAP, Monor, Kossuth u. 71. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. — NAGYKŐRÖSI HÍRLAP, Nagykőrös, Hősök tere 5. 7-50"Telefon" 393 — VÁCI HÍRLAP, Vác, Lenin út 43. Pf. 32. 2601. Telefon: 10-095. — A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csündes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Posta. viAfizetttetö bármely hírlapkézbesitő postahivatalnál, a hírlapkézbesltőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátást Irodánál (HELIR) Budapest V.. József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül uaev oostautalvánvon valamint átutalással a HELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra, a lap ára: 8 oldal 1,80 Ft. 12 oldal 2,20 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 43,— Ft egy negyedévre 129,- Ft. félévre üss — Ft eevéni előfizetőknek éves előfizetés: 516,— Ft, — ISSN 0133—0659 Pest Megyei Hírlap (Index: 25 064 HU), ISSN 0133—2600 (Ceglédi Hírláp) ISSN 0209—5467 (Érdi Hírlap) ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlapi Í*SN 0133—2651 (Monori Hírlap). ISSN 0133-2708 (Nagykőrösi Hírlap) ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap).

Next

/
Thumbnails
Contents