Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-18 / 296. szám

Szárítva őrzi ízét, zamatét Több mint ötven tonna szárított zellerkockát gyártottak az idén a Nagykőrösi Konzervgyár ceglédi gyáregységében. Válogatják, darabolják — képünkön — az asszonyok a zel­lergumót. Apátl-TOth Sándor felvétele A Ság vári Tsz-ben Tevékeny lányok, asszonyok Karácsonyra könyvet, tollaslabdát kapnak CEGL iriap A PEST MEGYEI HÍRLAP CEGLÉDÍ JÁRÁSI ÉS CEGLÉD VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA XXV. ÉVFOLYAM, 296. SZÄM 1981. DECEMBER 18., PÉNTEK A szünidőre készülnek Színes programot ígérő napközik Tagadhatatlan, hogy az utób­bi évtizedekben jelentős elő­relépés következett be a nők egyenjogúsítása terén. Ennek érdekében működnek a mun­kahelyeken a nőbizottságok, melyek mind jobban betöltik feladataikat. Ok a büszkeségre Az abonyi Ságvári Terme­lőszövetkezet nőbizottsága az ott dölgozŐ lányok, asszonyok érdekeit képviseli. Elnöke, Herédi Sándorné több mint egy évtizede végzi ezt a fele­lősségteljes megbízatást. Tőle kapunk választ a kérdésre: — Mit tesznek náluk a nő­dolgozók érdekében? — Bizottságunk érdekvédel­mi szervezet, elsősorban azon vagyunk tehát, hogy a jog semmiképpen ne szenvedjen csorbát. Ugyanakkor köteles­ségeikre is felhívjuk a figyel­met, hiszen e kettő szorosan összetartozik. Valamennyien szocialista brigádok tagjai va­gyunk, a hármas követelmény' nek igyekszünk maradéktala­nul megfelelni. A munka, a tanulás és az együttélés nem kis feladat, tevékenyen kell dolgoznunk megvalósításukért. A zárszámadáskor nőbizottsá­gunknak be kell számolnia végzett munkájáról a tagság, a gazdaság valamennyi dolgo.- zójá előtt. 1970 óta vagyok elnök. Ez idő alatt mindig az eredményes munka jogos büszkeségével állhattunk a közösség elé. — Melyek azok az eredmé­nyek, amiket szívesen említe­ne? — Valamennyi nődolgozónk tevékenyen részt vesz munka­helye szépítésében, a környezet tisztántartásában. Harminc óra társadalmi munkát ajánlottunk fel, mely minden évben hasz­not ' hóz kollektívánknak. Eredményes a szüreti felaján­lás, a környezetvédelmi mun­ka és a többi vállalás is. A termelőszövetkezet vezetőségé­vel kiváló a kapcsolatunk, szinte nincs olyan kérdés, melynek a megoldásában ne nyújtanának segítséget. Szabó Ilona pártvezetőségi tag, így érdemben tud tevékenykedni ezen a helyen is. Nőbizottsá­gunk a KISZ-alapszervezettel együtt patronálja a József At­tila Nevelőotthon gyerekeit. Évente hatezer forintot fordí­tunk játékokra, ajándékokra, szemléltető eszközökre, sport- felszerelésre. Karácsonyra könyvet, tollaslabdát kapnak tőlünk, ök műsorral kedves­kednek, amikor meglátogatjuk az otthont, ünnepekkor. Eleven kapcsolat — A termelőszövetkezet nyugdíjasainak milyen lehe­tőségeket kínál a nöbizottság? — Természetesen nemcsak a jelenleg is itt dolgozó nőkkel foglalkoznak, hanem az idő­sekkel is. Nyugdíjasnapokat szervezünk minden esztendő­ben. Vendégül látjuk őket, fe­hér asztal mellett beszélve meg időszerű dolgainkat. Megünne­peljük a nőnapot, az anyák napját. Meglátogatjuk nyugdí­jasainkat, felmérjük helyzetü­ket, segélyezzük a rászorulta­kat. De tart a kapcsolat a kismamákkal is. Együtt va­gyunk velük esküvőkor, név­adón is. Gyakran szervezünk kirándulásokat. Nemrég Cseh­szlovákiában járt a gazdaság­beliek egy csoportja, köztük 12 nő. — Tapasztalatunk azt mu­tatja, hogy valamennyi nődol­gozónk becsülettel látja el munkáját. Állatgondozók, ad­minisztrátorok, középvezetők egyformán tisztességgel vég­zik dolgukat, ami megbecsü­lést ad a nőbizottságnak is. Komolyan vesznek minket, ad­nak a szavunkra. Cs. B. December 21., több ezer ceglédi általános iskolás szá­mára a téli szünet kezdetét jelenti. Ebben az évben örven­detes jelenség tapasztalható, egyre több azoknak a gyer­mekeknek a száma, akik szü­leikkel töltik a szünidőt vagy nagyszülőknél lesznek. Olyan­ra is van példa, hogy elvált szülőknél most az édesapa ve­szi ki szabadságát, hogy az ünnepekben gyermeke nála legyen. Ötször moziban Bár ebben az évben emel­kedett az alsótagozatos diákok száma — több az elsős —, mégsem nőtt azoknak a gyer­mekeknek a száma, akiket a téli szünet idejére szüleik nem tudnak hol elhelyezni. Őket a napközik várják. Kétszáz alsótagozatos nyolc szünidei napját igyekeznek színessé tenni a napközis ne­velők. Három iskolában most ez az első napközis szünidő, de mint a nevelők szavaiból és a programból kitűnt, min­denütt folytatják a központi napközis hagyományokat. Győré Sándor, a Földváry iskola igazgatóhelyettese el­mondta, az órákra lebontott programot a nevelők már a szünet előtt kézhez kapják, így felkészülhetnek a foglal­kozásokra. Ebben az iskolá­ban jó kezdeményezés, hogy a tanárok egész napos beosz­tásban lesznek, így a gyere­keknek is nyugodtabban telik a napjuk. (Van, ahol a nyolc nap alatt 14 nevelővel talál­koznak a napközis gyerekek.) A téli szünet programjában lesz ajándékkészítés, bábozás, vetélkedő a bélyegszakkör tag­jai között. Ötször mennek mo­ziba. A gyermekkönyvtárban tréfás vetélkedővel várják őket, s a művelődési központ prögramjait is látogatják. A Mészáros iskola napközis nevelője, Bogdán Zoltánná arról számolt be, hogy az is­kolavezetés levélben fordult a szülőkhöz, legyen minden napközisnél a téli szünetben is üzenőfüzet, tisztasági cso­mag, s mivel a programok nem kötelezők, könyv, játék, rajzfüzet, színes ceruza is, így biztosan nem unatkozik egy kisgyermek sem. A Táncsics, iskolában 30— 40 napközisre számítanak. Ki­használják ők is a művelődési központ és a könyvtár közel­ségét, többször mennek mozi­ba. A Várkonyi iskola 16 nap­közis csoportjából is várha­tóan ötven alsótagozatos jár a téli szünetben is napközibe. Mint Paczolay Sándorné könyvtáros elmondta, az is­kola közművelődési könyvtá­ra két alkalommal szervez programot a napközis gyere­keknek. A gyerekek — ha lesz alapanyag — hószobrászkod- hatnak az iskola udvarán. Könyvek között Nemcsak a napköziseket, de minden általános- és középis­kolást várnak a téli szünetben a közművelődési intézmények. A gyermek- és ifjúsági könyv­tárban karácsonyi muzsika mellett olvashatnak a böngész­ni betérő diákok. A Várkonyi István iskola új épületében is várják az érdeklődőket, az ajándékötlet-kiállításon, mely­nek darabjait az iskola két nevelője — az Oszlánczi-há- zaspár — irányításával az is­kola diákjai készítették. A Szabadság Filmszínház­ban 21-én a Szarvacska, Ma- nócsjca, 23-án a Róka és a medve, 28-án a Rézhegyek királynője, 30-án a Csodatevő palatábla, január 3-án A her­ceg és a csillaglány című fil­met vetítik. Az előadások 10 órakor kezdődnek. Ugyancsak 10 órakor lesz­nek a Kossuth Művelődési Központ délelőtti, és fél ket­tőtől'a délutáni szünidős prog-' ramjai. Színes tv-szolgálat 21- én, 23-án, 27-én és 29-én dél­előtt lesz a 3. számú terem­ben, 22-én délelőtt játékos matematikavetélkedőt rendez Végh Gyula, 29-én délelőtt pedig Kádas, Erzsébet vezeti a gyermekfoglalkozást. Tadandalanda A délutáni programok is jó szórakozást ígérnek. 21-én já­tékos ügyességi vetélkedő lesz, melyet Szabó Éva vezet. 22-én az Őszi színek című diaporá- más műsor előadója Farkas­házi István. Tadandalanda címmel 23-án tartják a műve­lődési központ amatőr cso­portjának tagjai szórakoztató zenés-mókás gyermekműsoru­kat. A természet világa iránt érdeklődő gyerekeknek bizo­nyára élmény lesz december 27-én és 28-án az ismeretter­jesztő vetítés. A bemutatásra kerülők közül csak néhány cím: Tigrisvadászat, Vizek állatvi­lága, Egzotikus állatok. 28-án Korpácsi Géza diavetítéssel mutat be összeállítást a klasz- szikus meseirodalomból. December 30-án délután vi­dám jelmezes gyermekszil­vesztert rendeznek a művelő­dési központban, melyen lesz zene, tánc, tombola, s nem marad el a jelmezverseny sem. Győrffy Annamária )rszágos téma Előadás az atomerőműről Érdekes ismeretterjesztő elő­adás hangzott el a ceglédi Kossuth Gimnáziumban a mi­nap. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Pest megyei csoport­ja, a TIT és a középiskola ren­dezte. Az előadó dr. Szath- máry Zoltán, az EAKI igaz­gatóhelyettese volt, aki a Paksi Atomerőmű üzemelte­téséről és biztonságáról tájé­koztatta a népes közönséget. Nemcsak diákok, hanem a vá­ros lakói közül is sokan eljöt­tek, hiszen az erőmű építése országos téma. A róla szóló tájékoztatásokat, híradásokat figyelemmel kísérik. Tíz éve működik Korszerűsítést / terveztek A PENOMAH ceglédi gyá­rában felújításra készülnek fel. A szakvállalatok tervezői már megkapták a megbízást a tervkészítésre. A jövő eszten­dő még a tervezés, az az után következő várhatóan a kivite­lezés időszaka lesz. Legelőbb a vágócsarnoknak, az üzem lei­kének a rekonstrukcióját kell megvalósítani, mivel az ides­tova évtizede működik, két műszakban dolgoznak ott és az évi, kéthetes nagy karban­tartást leszámítva nem állt a munka. Jeget mállaszt, havat kotor A köztisztaságra ebben al esztendőben sok gondot for­dított Cegléden a városgazdál­kodási vállalat. A főútvonalon, az új lakótelepen, ahol csak lehetett, munkába állították a járdaseprő, a szegélytisztító gépeket, dolgozott a locsoló- autó, ősszel a faleveleket gyűj­tötték be gépesítve. Felkészültek a télre Is, les* mit tenni. Néhány munkagé­püket egy kis átalakítással té­li feladathoz igazítják, alkal- ihas lesz hőkotrásra, szállítás­ARUVALASZTÉK ÉS SORSJÁTÉK I Várjuk karácsonyi vásárlóinkat a Ceglédi Áruházban, az abonyi készruha- és rövidáru-, az albertirsai vegyesruházati boltunkban, jászkarajenöi és törtei! kisáruházunkban. Értékes nyeremények. 300 Ft feletti vásárláskor adja át a pénztárosnak a kitöltött nyereményszelvényt! &ívk: ra. CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Eladók: egy rekamé, két gurulós fotel. Cegléd, Somogyi Béla utca 4. _______________ Sz obát bérelnék hosz- szabb időre raktár céljára. Levélcím: Cegléd, postafiók 8. 2702._________________ Albérletbe szoba, konyha, spájz kiadó. Cegléd, Magyar utca 25. szám. ___ FE LVESZÜNK: villany­szerelőket, férfi és női betanított munkásokat. Jelentkezni lehet a Fűrész-, Lemez- és Hordóipari Vállalat ceglédi gyáregység munkaügyi osztályán. Cegléd, Kosárhegy u. 22. Segédmotoros KRESZ- tanfolyam és vizsgára jelentkezni lehet Ceg­léden, a gimnázium melletti újságosnál. Eladó négyszemélyes rekamé, két fotel, sa­tupad, libatollpehely. Cegléd. Thököly utca 13. szám. Nagyszülőknek sze­rezzen örömet gyer­mekének fényképevei.« Gyermekképek készí­tését színesben is so­ron kívül december­ben 30% kedvezmény­nyel készíti el SZŰCS fényképész műterme, Cegléd, Körösi út 38/a. Ruhagyárral szemben. _____________ A St ylus Faipari Szö­vetkezet Cegléd, azon­nali belépésre felvesz faesztergályos, fa- szobrász, bútoraszta­los szakmunkásokat, valamint faipari be­tanított és segédmun­kásokat ceglédi telep­helyre. Jelentkezés 8—12 óráig: Cegléd, Déli u. 59. Munka­ügyön _______________ A P EMÜ Ceglédi Ci­pőipari Gyára keres fűtött vagy fűtetlen garázst 4 hónapi idő­időtartamra. Ajánla­tokat a PEMÜ Ceg­lédi Cipőipari Gyára munkaügyi osztályá­ra kérjük. Cegléd III. Fütőház u. 11. Kis ház eladó Cegléd, Déli út 38. Érdeklőd­ni lehet: Várkonyi István utca 64/a. szám. Eladó tanya, két hold földdel, állattartásra kitűnő.’ Érdeklődni a helyszínen: Cegléd, XII. kér.. Kapás dűlő 181 s^ám (Vsai Idős személyt gon­dozna házért nyugdí­jas asszony. Cegléd. Déli út 31. szám. f Eltartási szerződést kötnénk lakásért egyedülálló vagy idői házaspárral Albert- irsán vagy Cegléden. Cím: Plangár János- né, Cegléd, Reggel utca L szám, fszt. 3. ajtó, 2700. Tojótyúkok vágásra olcsón kaphatók. Ceg- léd, Zrínyi utca 10. sz. A Dél-Pest megyei Szolgáltató Ktsz FELVÉTELRE KERES szakmunkásokat az alábbi szakmákban lakásszerviz kivitelezési munkákhoz: épületasztalos, üveges, hideg-meleg- burkoló, vízvezeték­szerelő, vegytisztító. Gyakorlati Idő: legalább 10 év. Jelentkezni tehet: Szolnoki u 50. Személyesen: 8—12 óráig. Hétfőtől péntekig. Eladó 2 hold föld be­kerítve egyben vagy megosztva. Víz, vil­lany, épület van, köz­vetlen a város szélén. Örkényi úti Gerje híd­nál áthaladva, balra a Gerje patak mellett. Csonka László, Ceg­léd. XL, 996. szám. 2700. # ISSN 0133—2500 (Ceglédi Hírlap) Női és férfi kabátok 30%-kal olcsóbban kaphatók Ajánlatunk: a tm$ Cegléden, férfi télikabát kártolt szövet télikabát 2910 Ft helyett 2037 Ft 3110 Ft helyett 2177 Ft karácsonyi a konfekcióbolíban női télikabát 2930 Ft helyett 2051 Ft ajándéka (Kossuth tér 10/a.) Várjuk kedves vásárlóinkat!

Next

/
Thumbnails
Contents