Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-18 / 296. szám

Késtek a buszok Rendben érkezett a kenyér A szerdán este és éjjel hullott hé alaposan ránk ijesztett. Az utakon órákig csak lassú, poroszkáló menet­ben haladhattak a járművek, s a gyalogosoknak is ' alapo­san meggyűlt a baja a hóval, latyakkal. Vajon ilyen körülmények között volt-e fönnakadás a kereskedelemben, különös te­kintettel o napi fogyasztási cikkekre. Azt ugyan ezúttal nem firtattuk, ázott-e be pos­tai vonal, mindenesetre nem volt egyszerű a helybeli üz­leteket sem felhívni. — Jó hírrel szolgálhatok — újságolta elsőként Tamás Re­zső, a gödöllői 20-as népbolt vezetője —, mert a vácszent- lászlói Galgatejtől rendben, időben megérkezett a szállít­mány. Mintegy 1500 liter te­jet árusítunk naponta.^ A ke­nyeret, a több mint tíz má­zsát szintén o megszokott Időben hozta a helybeli ke­nyérgyár autója. Fönnakadást egyedül a szerda délutáni, mintegy másfél órás áramszü­net okozta, erre az időre átme­netileg zárva kellett tartani üz­letünket. Ami minket is meg­lepett : a tőkehússzállítmány is szinte percre pontosan ér­kezett meg a Szolnok megyei Füzesabonyból. Ebből tehát nincs hiány, gondunk néhány napja a szaloncukorral és az ótolajellátással van. A Vác és Környéke Kiske­reskedelmi Vállalat Stromfeld sétányon levő élelmiszer­áruházának vezetője, Bre- zovszky Gyula ugyancsak azt mondhatta el, hogy mind a 600 mázsa gödöllői kenyeret, mind a váci és a vácszerít- lászlói tejüzemekből érkező tejet, összesen nyolcszáz li­tert a csütörtöki nyitásig hiánytalanul megkapták, A napi cikkekből tehát jó az el­látás, náluk háromféle sza­loncukor is kapható, étolajjal viszont egyelőre nem szolgál­hatnak, várnak a szállít­mányra, a korábbi napokkal ezelőtt fogyott el. Közlekedés. A Volán 20-as autóbusz-főnökségének forga­lomirányítója, Szabó István arról számolt be, hogy a já­rásban nem volt üzemszüne­tük, a járatok azonban tíz­harminc perces késéssel köz­lekedtek szerdán este és csü­törtökön hajnalban. Különö­sen a Galgamácsa—Erdőker­tes—Vácegres vonalán, vala­mint Aszód térségében, Kartal és Verseg között voltak fenn­akadásaik. Az utóbbi, úgyne­vezett helyközi gyűjtővona- lon, ezt hajnali négy órakor személyesen is ellenőrizte, he­lyenként egy nyomon jártak az autók. Visszatérve szerda délután­ra: három órától körülbelül este hétig fennakadással köz­lekedtek a vonatok Gödöllő és Aszód, valamint Gödöllő és Túra között, ezért az autóbuszokat vették igen so­kan igénybe ezekben a vi­szonylatokban. F. I. A nap kulturális programja Gödöllő, művelődési köz­pont. Alapjelek — alapjelenté­sek. Előadássorozat, negyedik foglalkozása. Előadó: Molnár V. József grafikusművész, 18 órakor. Stúdiómozi. Táti: Holut úr nyaral, 20 órakor. r Erdőkertes, művelődési ház. A Budapesti Gyermekszin- ház előadása óvodásoknak és iskolásokinak 14.30 óraikor. ' Veresegyház, művelődési központ. Nyolcadikosok klubja. Az iskolai KISZ-alapszervezetek. Beszélgetés meghívott KISZ- ti-tkárokkal, utána diszkó 18 órakor. Városi eimsiaűsor Manhattan. Amerikái film­vígjáték, 4, 6 és 8 órakor. LUOI ina A PEST MEGYEI HÍRLAP GÖDÖLLŐI JÁRÁSI ÉS GÖDÖLLŐ VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA VHI. ÉVFOLYAM, 296. SZÁM 1981. DECEMBER 18., PÉNTEK iskolán kívüli ismeretszerzés Gyerekek a számítógép mellett $km ismeretlenek az egyetem szakági laboratóriumai Az iskolán kívüli ismeret- szerzésnek ezer fajtája van. Lehet magánszorgalomból ta­nulni új dolgokat, de lehet szervezetten, például a Tudo­mányos Ismeretterjesztő Tár­sulat rendezvényein, ahol leg­feljebb annyi a kötöttség, hogy ha valaki elszánta magát va­lamilyen sorozat előadásainak meghallgatására, akkor azt következetesen célszerű végig­vinnie. Különben nem sokat ér az egész. Vannak a TIT-nek termé­szetesen egyedi előadásai is, amelyen csupán egyetlen té­mát boncolgatnak ismert, vagy kevésbé ismert szakember elő­adását követő vitában, beszél­getésben, Mert hiszen igazi ér­telme annak a programnak van, legyen szó azon belül bármilyen témáról, ha a hall­gatóság, a nézők szívvel-lélek- kel bekapcsolódnak a vitába. Tanulni, sokunknak, így köny- nyebb. Ezer előadás Más természetűek a gya­korlati ügyességet igénylő fo­gások elsajátítása, amikkel az előbbiek annyiban hasonlato­sak, hogy itt is fontos az is­métlés. A gyakran megtett mozdulatok, a sokszor hallott elméleti újdonságok rögződése után válik hasznunkra a ta­nult dolog. A TIT gödöllői járási-váro­si szervezetében minden ér­deklődő megtalálhatja a neki tetsző elfoglaltságot. Amint azt Hajnal Irén, a szervezet titkára elmondotta, az októ­berben kezdődött évadban a városban és a járásban mint­egy ezer előadást tartanak. A terv összeállításánál figyelem­mel kellett lenniük a művelő­dési intézmények programjai­ra is, s ami mostanság külön figyelmet érdemel: a január­tól életbe lépő ötnapos mun­kahét merőben más szerve­zést igényel a TIT munkájá­ban is. Tudománystúdió Érthető, hogy a munkaidőn túl kezdődő rendezvényen va­ló részvétel hátráltatja a ha­tékonyságukat. Eddig még né­ha megengedhették, hogy egy (fél vagy negyed órát elcsíp­jenek a munkaidőből, jövőre már erre sem számíthatnak a szervezők. Kétségtelen, hogy a szervezést illetően, legalábbis az üzemekben, intézmények­ben nagyobb szerep jut majd a szocialista brigádoknak, amelyek szorgalmazhatják az előadások látogatását. Újjáéledés Túrán Megpezsdült a közmüvelidés Odákint szakad az eső. A jó néhány héttel prolongált ősz így búcsúzik, hogy vég­érvényesen átadja helyét a ítélnek. A túrái művelődési ház klubtermében zsibongás nyomja el az eső zaját. Fel­nőttek és fiatalok gyülekez­nek az esti szellemi vetélke­dőre. A várható kérdéseket, feladatokat latolgatják. Az asztalon sokféle aján­dék. Ébresztőóra, habfürdő, mini dominó, könyvcsomagok, íilckészletek és, még ki tud­ná felsorolni, hogy mi min­den vár a nyertesekre. A ve­télkedő vezetője, Szarvas László újságíró, aki egyben a nagyközségi közművelődési bizottság elnöke. Kiegészítés télre — Régi, népszerű hagyo­mányt elevenítünk fel, ami­kor újból szellemi árverésre invitáljuk a játékot kedvelő taraiakat — mondja SzarVas László. — A túrái Galga vi­déke Áfész segíti munkánkat, ezer forint értékű ajándéktár­gyakat vásároltak, ezeket kap­ják a legügyesebbek. Amíg benépesül a klubte­rem, beszélgetünk. Szó esik arról, hogy1 ismét megindult az élet a művelődési házban. A közművelődési bizottság megtárgyalta és nagyon sok jó ötlettel egészítette' ki a téli programot. Ennek is köszön­hető, hogy decemberben már alig akadt egy-egy program nélküli nap a nem éppen hí­vogató állapotban levő mű­velődési házban. Hétfőnként négy program is várja a művelődni vágyó­kat, szerencsére közülük az egyik nem itt kapott helyett, különben el sem férnének. A népművészeti szakkör tagjai — hagyományosan — a nem­rég elhunyt drukkolóasszony házában tartja szokásos ösz- szejövetelét. A színpadon a felnőtt táncosok próbálnak, a klubteremben a sakkszakkör tagjai gyülekeznek, a fotó­laborban pedig az úttörő fil­mes csoport készíti animációs kisfilmjét. Ez utóbbiról meg­tudom, hogy hamarosan ön­álló nevet kapnak, szeretnék ugyanis a nemrég elhunyt, nagy Galga-völgyi filmművész — Huszárik Zoltán nevét vi­selni. Mozi, zene, tánc Nem sokkal üresebbek a hét többi napjai sem. Ked- dén a felnőtt fotósok találkoz­nak, a színpad a kisdobos táncosoké, szerdán az ifjúsági klub, vagy a nyolcadikosok klubja tartja összejövetelét, csütörtökön a zenekar próbál, a nagyteremben mozielőadás, pénteken az irodalmi színpa­dosok uralják a terepet, de az úttörő táncosok is itt pró­bálnak, szombat általában a nagyobb rendezvények napja, vasárnap egész nap üzemel a ház. Elekor már reggel nyolckor megtelik a klubterem, a sor­köteles fiatalok oktatását tart­ja itt a helyi MHSZ-szerve- zet. Őket a nyugdíjasok klub­ja váltja, majd a délutáni órákban mozielőadás csalogat, este pedig ismét valamilyen zenés, táncos rendezvénynek örülhetnek a fiatalok. Szarvas László a falra mu­tat, ahol a hónap második fe­lének nem állandó jellegű rendezvényei vannak kifüg­gesztve. December húszadi­kán a HIT együttes koncert­jére várják a zenekedvelő fia­talokat. Huszonegyedikén Zöld fenyőfan címmel a hatvani körzeti zeneoktatói munkakö­zösség túrái és galgahévízi csoportja ad egész, estét be­töltő hangversenyt. Vonzóbb ház Huszonharmadikán a Me­sestúdió Mátyás aranyszörű Munkában az úttörők filmszakkörc. báránya című játékát mutatja be a gyerekeknek. Huszonha­todikén este a budapesti Hu­mor Színpad vendégszerepei az Ártatlan a feleségem című vidám műsorával. Huszonhe- tedikén a Picos diszkó húzza a talpalávalót izgalmas film­vetítéssel kombinálva. Har- mincadikán a nyolcadikosok klubja és az ifjúsági klub közös előszilveszterét tervezik. Milyen a nagyrendezvények látogatottsága? — ■ kérdezem ifjabb Takács Páltól, a mű­velődési ház megbízott igazga­tójától. — Sajnos, még- nem az iga­zi. Évi pénzügyi tervünket ugyan sikerült túlteljesíte­nünk, mégis be kell valljam:- voltak ráfizetéses rendezvé­nyeink is. Főieg, a gyermek- műsorok nem hozzák be a kiadásokat. Természetesen en­nek ellenére a jövőben is tartunk gyermekműsorokat. Egy kicsit csökkent a mo- zilátegatók száma is, néhány együttest, zenekart nem szí­vesen fogadnak a fiatalok. Most egy nagyobb közvéle­ménykutatásra készülünk, ez lehetővé tenné, hogy jobban tudjunk a fiatalok igényeihez igazodni. Gyakori vendégé a művelő­dési háznak Morvái István tanácselnök. Ezen az estén is, mint mondja, bekukkantott egy pillanatra. Tőle kérdez­zük, hogy mikor lesz szebb, vonzóbb a túrái művelődési ház? Felújítás, festés •*— Természetesen csak ak­kor, ha felépül egy új mű­velődési ház. Addig is szeret­nénk a lehetőségekhez mér­ten javítani a jelenlegi hely­zeten — feleli az elnök. Ha­marosan sor kerül a mellék- helyiségek felújítására, festés­re, a fűtőberendezés cseréjé­re. Szívesen áldozunk a mű­velődési házra, mert most már van értelme, megindult a sokirányú közművelődési munka községünkben. P. T. AZ nyilvánvaló, hogy az is­kolai szakkörökben is tarta­nak hasonló foglalkozásokat, végeznek fizikai, biológiai, ké­miai kísérleteket. Az adottsá­gok, a lehetőségek azonban itt mások, bizonyos tekintetben jobbak. A TIT országos köz­pontja, a tudománybaráti kö­röknek programfüzeteket adott ki, amelyekben érdekes, tanulságos feladatokat dol­goztak ki. A TIT járási-városi szerve­zete az iskolákkal közösen szervezte meg a művelődési központban foglalkoztatott hat, álfalában egyenként 15—20 gyereket magába foglaló cso­portot. Ezek közül háromban elemi vagy éppen haladó fo­kon foglalkoznak matematikai programozással, a többiekben fizikai, kémiai kísérletek, il­letve biológiai tudnivalók el­sajátítása folyik. Szakértői bizonyítvány Roppant érdeklődés övezi az egyetemi, tanárok és a pe­dagógusok vezette foglalkozá­sokat. Persze, hozzá kell ten­ni, hogy egyelőre a tanárok­nak, a gyerekeknek is vi­szonylag új ez a forma ná­lunk, szokniuk kell még a műszereket, berendezéseket is. Viszont tény, hogy bizonyos téren közelebb viszi gyereke­inket az egyetemhez, a tudo­mánybaráti körökben foglal­koztatottak ugyanis megis­merkedhetnek az agráregye­temi számítóközponttal. Az ottani egyszerűbb okta­tógépen kisebb programokat is kipróbálhatnak. A kis ké­mikusoknak, biológusoknak pedig már néni ismeretlenek az egyetem szakági laborató­riumai sem. A sok közül a TIT másik nagyobb programja az évad­ban a gombaszakértői tanfo­lyam megszervezése. Ezt alap- és középfokon egyaránt meg­hirdették, a nagyobb érdek­lődés azonban a középfokú iránt nyilvánult meg, mivel a tanfolyam végén hivatásos szakértői bizonyítványt kap­nak, akik sikerrel vizsgáznak. Fehér István Lányok a Sióban Gödöllőn nem szállingó­zott, hüllőt, esett: szakadt a hó. A délelőtt közepétől késő estig. Szép, szép, mondja ilyenkor az átla­gos halandó, különösen, ha már elég sok kenyeret elpusztított ezen a földön, de hogyan indítom meg az autómat, jön-e a busz, nem késik-e a vonat. Vannak szerencsére, akik felhőtlenül örülhetnek. Mint az a két, irhabundás lány, aki a kastély mentén kezdetben mértéktartóan, majd egyre felszabadul­tabban élvezte a havat. Belegázoltak az érintetlen puhaságba, forogtak, kö­röztek, kipirult arccal ne­vettek, fogócskáztak, leér- gelőztek, táncoltakJ meg- megiramodva, miközben kucsmájukat, bundájukat szakadatlanul érték a sűrű tolongásban jövő apró pelyhek. Irigykedve néz­tem őket. Miért irigykedsz, kér­deztem magamtól. Te is voltál ilyen korú, emlé­kezz, micsoda hócsatákat vívtál barátaiddal. Igen, igen, de ennyire parttalan nem lehetet örömöm. Ar­ra mindig ügyelnem kel­lett, ne lépjek túl mély hó­ba, hiszen nem volt olyan jó csizmám, mint ezeknek a lányoknak, nem volt bundám, sem kucsmám. Csak a hó vplt, a gyer­mekkor és a remény. k. p. Verseg •• Öregek napja A vérségi nőbizottság min­den esztendőben megrendezi az öregek napját. Az idén az előző évekhez képest színe­sebben sikerült az idősek iránti tisztelet szervezett ke­retek között történő kinyilvá­nítása. A község, mintegy két­százharminc hatvan éven fe­lüli emberei közül — bizo­nyára a rossz idő, a csúszós út miatt —, alig hetvenen jöt­tek el a szombat délutáni ün­nepségre, amelyen elsőként a legkisebbek, az óvodások kö­szöntötték az időseket, majd az iskola énekkara és a mű­velődési ház tánccsoportja lé­pett fel. Állatorvosi ügyelet Csömörön, Erdőkertesen, Gödöllőn, Isaszegen, Kerepes- tárcsán, Mogyoródon, Nagy- tarcsán, Pécelen, Szadán, Ve- resegyházon 19-én, szombaton 14 órától 21., hétfőn 8 óráig: dr. Mohai Imre, Veresegyház, Bánóczi u. 2. Aszódon, Bagón, Dányban, Domonyban, Galgáhévízen, Galgamácsán, Hévízgyörkön, Ikladon, Kartalon, Túrán, Valkón, Vácegresen, Váckis- újfalun, Vácszentlászlón, Versegen, Zsámbokon 19-én, szorpbaton 14 órától 21-én, hétfőn 8 óráig: dr. Dóka Jó­zsef, Vácszentlászló, Kossuth u. 3. Szeretnénk megnyerni vevőnknek, ön pedig vásárlási utalványt nyerhet, ha a Gödöllői Áruházban vásárláskor átadja az alábbi szelvényt. | ....................................................... ........................................................... ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap)

Next

/
Thumbnails
Contents