Pest Megyi Hírlap, 1981. november (25. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

A tfagy úktóbsr évfordulóján Megyei »népség Dunakeszin Óvodát, temocsars&kot, ABC-t, közlekedési parkot avatnak Pest megye városainak, köz­ségeinek lakói, a gyárak és a termelőszövetkezetek dolgozói is készülődnek, a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 64. évfordulójának megünnep­lésére. A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bi­zottsága november 5-én fél négykor, Dunakeszin, a József Attila Művelődési Otthonban tartja a megye központi ün­nepségét, amelynek szónoka Bíró Gyula, az MSZBT főtit­kára lesz. Megemlékezések a járásé khan, városokban Budai járás. A központi ünnepséget november 6-án 15 órai kezdettel rendezik a bu­daörsi tornacsarnokban, ahol Barinkai Oszkárné, az MSZMP Pest megyei Bizottságának tit­kára mond beszédet. Ceglédi járás. Az Állami Tangazdaság Csemői üzem­egysége lesz a színhelye a no­vember 5-én, 16 órakor kez­dődő járási ünnepségnek. Az előadó Csonka Tibor, a me­gyei tanács elnökhelyettese lesz. Dabasi járás. Az újhartyáni művelődési házban kerül sor a járási' ünnepségre, novem­ber 6-án, 16 órakor. Rácz Sándor, az MSZMP járási vég­rehajtó bizottságának tagja mond ünnepi beszédet. Moncri járás. Sülysápon a művelődési házban rendezik a központi ünnepséget novem­ber 6-án, 15 órakor. Az ünne­pi szónok Komáromi János, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője lesz. Nagykátai járás. A központi ünnepség színhelye, Tápiósze- le, KGYV, november 6-án, 14 órakor. Az évfordulóról Kál­mán János, a nagykátai járá­si pártbizottság titkára emlé­kezik meg. Ráckevei járás. Az ünnep­ségre a dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban kerül sor, november 4-én, 16 órai kez­dettel. Barinkai Oszkárné, a Pest megyei pártbizottság tit­kára tart megemlékezést. Szentendrei járás. Pilisszán­tón, a művelődési házban, november 6-án, háromnegyed háromkor kerül sor a járási ünnepségre, amelynek szóno­ka Korbely János alezredes, a járási pártbizottság tagja lesz. Váci járás. Szobon, a mű­velődési házban tartják no­vember 6-án, 15 órakor a já­rási ünnepséget, amelyen Szi­geti Sándorné, a járási párt- bizottság titkára mond ünne­pi beszédet. Cegléden november 6-án 15 órakor, a Szabadság téren kezdődik a megemlékezés. Be­szédet Nagy Sándorné, a me­gyei pártbizottság osztályve­zető-helyettese tart. Érden, a művelődési köz­pontban november 6-án, 15 órai kezdettel rendezik meg a városi ünnepséget, amelynek szónoka Klement András, a városi párt-végrehajtóbizott­ság tagja lesz. Gödöllőn, a művelődési köz­pontban együtt rendezik meg a járás és a város ünnepsé­gét, november 6-án, 15 óra­kor. Az ünnepi szónok: Herczenik Gyula, a városi pártbizottság első titkára. Nagykőrösön, a városi párt- bizottságon kerül sor az ün­nepségre, november 6-án, 17 órakor. Kocsis Jánosné, a vá­rosi tanács elnöke lesz a szó­nok. Százhalombattán, a 2-es szá­mú Ságvári Endre Általános Iskola aulája a színhelye a november 6-án 15 órakor kez­dődő megemlékezésnek. Ün­nepi beszédet dr, Tóth Albert, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője mond. Szentendrén november 6-án 14 óra 30 perckor, a Központi Általános Iskola - tornatermé­ben kerül sor a városi ünnep­ségre. Beszédet Huzsvári Jó­zsef né, a városi párt-végre­hajtóbizottság tagja tart. Vácott, a Konstantin téren lesz az ünnepség, november 4-én, 14 órakor. Ünnepi be­szédet Pádár Sándor, a vá­rosi párt-végrehajtóbizottság tagja mond. Új létesítményekkel gazdagodik a megye A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom évfordulóján, az idén is több új létesít­ményt avattak Pest megyé­ben. A teljesség igénye nél­kül vegyük számba, hol mi­vel gazdagodunk. Budaörsön tornacsarnokot avatnak november 6-án, 15 órakor. Dunabogdányban bővítették a művelődési házat, amelynek átadására november 3-án ke­rül sor 18 órakor. Dunavarsány művelődési házat kap. November 4-én avatják, ünnepélyes keretek között, 15 órai kezdettel. Ecser ABC-vel és szolgálta­tóházzal gazdagodik, mind­kettő átadására november 5- én n órakor kerül sor. Mendén 25 személyesre bő­vítették az óvodát, , amelyet november 7í-én, 10 órakor ad­nak át a gyerekeknek. Monoron, a nagyközségi ta­nács ügyfélszolgálati irodát lé­tesített, amelyet november 5- én, 11 órakor avatnak. Nagykőrös új ipari üzem­mel gazdagodott, itt létesített ugyanis játékgyárat a Monori Játék- és Kefegyár. Az ünne­pélyes átadás november 6-án, 10 órakor lesz. Ugyancsak ezen a napon, 14 órakor ve­hetik birtokba a gyerekek a Batthyányi utcai, ötvenszemé- lyessé bővített, társadalmi munkában készült óvodát. Százhalombattán, november 6- án 10 órakor adják; át a déli lakónegyedben, a Pataki sétány 12-ben létesített lakó­klubot, majd fél tizenkettőkor kerül sor a Hága .László utcá­ban az Autóklub műszaki ál­lomásának avatására. Taksonyban óvodát építet­tek. Az 50 személyes ( gyer­mekintézményt november 4- én, járási ünnepség keretében 14 óra 45 perckor adják át a kicsinyeknek. Tápióságon közlekedési parkot adnak át november 6- án, 15 órakor a Forgács Ist­ván utcában. Vác szakmunkásképző inté­zete tornacsarnokkal gazdago­dott, amelyet november 6-án, 10 órakor adnak át a tanulók­nak. Érden a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évforduló­jának tiszteletére elkészült a Jácint utcai új, 25 személyes szociális otthon, befejezéséhez érkezett a négy munkahelyes orvosi rendelő építése. A város egészségügyi megújulásának e két új létesítményéhez kapcso­lódott a város első köztéri szob­rának avatása: Domokos Béla szobrász virágot átnyújtó kis­lányalakját az öregek napközi otthonának udvarán állították föl. ►AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Ára 1,80 focin! 1981. NOVEMBER 1., VASÁRNAP Ifjúsági béke tsnítrkozüs Nemet mondunk a fegyverkezésre Az október 24—31. között rendezett leszerelési héten or­szágszerte1 békégyűléseken, külpolitikai fórumokon tilta­koztak hazánk dolgozói a fegy­verkezés fokozására irányuló amerikai törekvések ellen. A fővárosban az országos Frédéric Joliot-Curie Sugár- biológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet dolgozói, és az Április 4-e Gépgyár munká­sai tettek hitet a béke mellett. Mintegy tízezer fiatal vett részt Sopronban, a Május 1. téren rendezett ifjúsági bélce- demonstráción, s a szllasmenti termelőszövetkezet békegyűlé­sén, valamint a debreceni ipari szövetkezetek fiataljainak megmozdulásán tiltakozó táv­Ma: 2.-3. oldal: A SZOVJETUNIÓ BÉKÉT AKAR 4. oldal: Színházi esték 6. oldal: Ahol változtattak, s ahol nem 7. oldal: Cselekvés és helytállás ...becsülettel betöltse feladatát... 8. oldal: 30-on innen, 10-en túl 9. oldal: Jelenlét Hatni a halálon tű! 11. oldal: Spanyolmámor! Nincs helye a kényelmességnek Földben van már a búza Különös ez az idei ősz. Em­ber, növény, gép egyaránt ér­zi, hogy az időjárás erősén jó­kedvében van. Sokak szerint a mezőgazdák sem tudnának belesebb rendeléseket feladni a természetnek, mert esett ugyan az eső, de csak annyi, hogy puhábbá tegye a szél- és napszikkasztotta földet a vas előtt Eleget süt a nap is, vi­gyázva az utakat, s határt járó kombájnokra, pufajkás, fázós gépmesterekre. Ám cseppet sem túlzunk, ha megálla­pítjuk: az eredményekben a jobb szervezésnek, az alapo­sabb felkészülésnek volt na­gyobb szerepe. Ezek után vessünk egy pil­lantást a számokra: Pest me­gyében november első napjára szinte minden hektáron befe­jezték az őszi búza vetését. A kukoricának 70 százalékát tör­ték le, csépelték el a kombáj­nok, s a hozamok a vártnál magasabbak, annak ellenére, hogy e növényünk rosszul startolt. Ráadásul kései tavasz, előtte a minden számítást fel­rúgó ősz és a korai kemény tél nehezítette a munkát. S még néhány adat a föl­dekről : A burgonya felszedése befejeződött, a cukorrépaszü­ret a vetésterület 85 százaléká­nál, az őszi mélyszántás 38 százaléknál tart. A zöldségfé­léknek egynegyede van még kint a határban, a gyümölcsök közül pedig csak a körte és a téli alma van a fákon. — Méltó leckét adott a ta­valyi esztendő — mondják az abonyi József Attila Tsz-ben. — November 10-én leesett a hó, több száz hektár föld szárí­tatlan maradt. Egyszer fordult elő, s utoljára, hogy válogat­tunk a gépekben. Ragaszkod­tunk a legkorszerűbb Rába- Steigerhez, pedig okosabb lett volna, ha az silótaposás he­lyett-szánt. — így véli a közös gazdaság elnöke és vele bizo­nyára mások is kollégái közül. Ezek a tapasztalataik kissé országos megyei általánosítá­sok levonására is alkalmasak. Nevezetesen arra, bármennyi­re felkészült is a mezőgazda­ság, mindig teljes mellbedo­básra van szükség, nincs he­lye a kényelmességnek. Fel­nőtt, a legtöbb Pest megyei gazdaságban is így van ez, egy új szakmunkás, középirányí­tó és felső iskolát végzett szak­embergárda. Jellemző, hogy míg öt évvel ezelőtt még a traktoros észre sem vette, csu­pán a végcélnál, ha nyitva ma­radt a kukoricával rakott pót­kocsi hátsó ajtaja, és a ter­ményt egy szemig széjjelszór­ta. Ma ügyel a megtermett tengeri legkisebb mennyiségé­re is. Nos, nem egészen előzmé­nyek nélkül, való az efféle vál­tozás. A közösség, erkölcsi, rosszalló fejrázása is szüksé­geltetett, meg az előrehaladás pénzben is kétségbevonhatat­lan. Földben a búza utója is, magtárban a kukorica java. Talán nem is olyan különle­ges ez az ősz, csak beérett valami, egy vállalóbb magve­tés eredményeként ibt, ebben a nem is olyan szűk, megyényi pátriában. Három nappal ezelőtt, ami­kor hivatlanul benyitottunk a ceglédi járás egyik tsz-ébe, az elnök kicsit büszkén és na­gyon nagy örömmel ezt mond­ta: ez az utolsó fuvar a ten­geriből. Holnap megyünk a szomszéd gazdaságba a kom­bájnjainkkal. Pest megyében, de tágabb körében is, jó kedvében van a határ és a jövő évi elvetett remény. Valkó Béla iratban fogalmazták meg kö­veteléseiket a résztvevők. Bé­kefórummá alakultak az e na­pokban tartott ifjúsági parla­mentek is, így a Tatabányai Szénbányák Vállalat, a hajdú­hadházi Áfész, és a Gyomai Sütőipari Üzem parlamentjén is a békekövetelések kerültek előtérbe. Mint már hírül adtuk, teg­nap ' ifjúsági béketanácskozás kezdődött Drezdában a 11. európai ifjúsági leszerelési ak­ciónapok zárórendezvényeként. A tanácskozáson Barabás Mik­lós, a DÍVSZ főtitkára adott tájékoztatót a világszervezet rendezvényeiről, s a szervezet felszólította tagszervezeteit, a világ demokratikus és haladó gondolkodású fiataljait: fokoz­zák erőfeszítéseiket a béke megőrzése, az enyhülés és a leszerelés érdekében. A to­vábbi felszólalók, köztük a magyar delegáció vezetőjé, szóltak arról, hogy az elmúlt néhány hét során Európa szá­mos országában került sor tömegtüntetésekre, tömegnagy­gyűlésekre. A. ma is folytatódó tanács­kozáson a képviselők összeg­zik az akcióik eredményeit, és ezt eljuttatják az ENSZ-hez, valamint a helsinki záróok­mányt elfogadó kormányok­hoz. Hazánkba érkezik Ali Hasszer Mohamed Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meg­hívására november 2-án, hét­főn párt- és állami küldöttség élén hivatalos, baráti. látoga­tásra hazánkba érkezik Ali Nasszer Mohamed, a Jemeni Szocialista Párt főtitkára, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság legfelsőbb népi tanácsa elnökségének elnöke, miniszterelnök. Országfis prcfíSgazdák Istiek Huszonhatféle fejsze Seregnyi tengeri. Megérkezett nz utolsó kukoricaszállítmány az abonyi József Attila Tsz központjába (A szerzó felvétele) Évtizedek óta állt az udva­ron egy hatalmas tuskó. Hasz­nálták is olykor a, gyárbeliek, mikor, mire kellett. Ha na­gyon útban volt — nem gyak­ran —, bosszankodtak: „Jó lenne már eltűntetni innen!” Próbálkoztak is a szétverésé­vel nem egyszer, de nem fogta a balta. Amikor elkészült a legújabb típusuk, a csappan- tyús — feszítő — fejsze, kö­rülnéztek készítői, hol próbál­ják ki. A tuskó ott kínálta magát csöndben. Az öreg ko­vácsszakik persze nevettek: „Ezt bizony szét nem veritek!” Szétverték. Egyetlen erőteljes csapással — győzött a csap- pantyús. Derűsen meséli mindezt Ma­kó László, a Pest megyei Fém­ipari Vállalat igazgatója. A győzelmet azonban egyéb is jelzi: 30 ezer gyártására kap­tak megrendelést egy nyugat­német cégtől. Hiánycikk ma hazánkban a kéziszerszám, évente, mintegy 300 millió forintért szereznek be külkereskedőink — tőkés importból. Jók, tartósak és szépek, de természetesen mé­regdrága is. Ez vezérelte te­hát elsősorban a PEFÉM ve­zetőit, hogy a korábbinál na­gyobb hangsúlyt helyezzenek a szerszámgyártás fejlesztésé­re. Illusztrálva egy adattal: idén 180 millió forint értékű terméket gyártanak, s belő­lük 20—25 millió a kéziszer­szám. Jövőre szeretnék meg­duplázni ezt a mennyiséget. Hol tartanak ma? Jelenleg 26 fajta új fejszét, szekercét fej­lesztettek ki. Ily módon or­szágos profilgazdái is lesznek e szerszámcsaládnak. Ám hoz­záláttak számos új termék ki­kísérletezéséhez. Elkészültek például az új típusú harapófo­gók, a kábel- és idomvágó ol­lók, a lapos- és keresztvágók, az elektródafogók prototípusai. A szerszámgyártás moder­nizálható, de a jó kovácsok ma is nélkülözhetetlenek. Ez a gyárvezetés egyik legfőbb gondja. A létszám biztosítási érdekében új üzemet létesítet­tek — kizárólag a szerszám­kovácsoláshoz —, a Borsod megyei Edelényben. Most fo­lyik a szentendrei központi kovácsgyár teljes rekonstruk­ciója — energiatakarékos gép­sorok felszerelésével —, de az utánpótlást is lényegesnek tartják. A PEFÉM sződligeti gyár­egységében .szállító ládák és kocsik, fémbevásárló kosarak és útelzáró lámpák készül­nek. Dabason idén a kézi fo­lyadékszivattyú és az alumí­nium kalapács alkotta a fő­profilt, míg Veresegyházon a függönykarnistól a különféle fürdőszobaszerelvényekig sok hasznos kis cikket gyártanak. A termékek sorában külön hangsúlyozza azonban Makó László, a mechanikus szárítá­sú esztergatokmányokat, ame­lyek ugyancsak idén kerültek fel a terméklistájukra. Az igény ezekből is roppant nagy. A gépipar éves szükséglete 10—15 ezer darab. És a slágerek slágere lehet, mármint a PEFÉM igazgató­ja szerint, az igen egyszerű, mechanikus Szám jegyvezérlé­sű, mindenféle szabvány zár­ra felszerelhető biztonsági zár. Ennek is megteremtették a termelési feltételeit. Hazai találmány, s egyik legfőbb eré­nyének még versenyképes árát tartják. Miután nem igé­nyel különösebb szakértelmet sem a szerelése, úgy tervezik, hogy munkát adhatnak a csökkent munkaképességűek­nek és bővíthetik a bedolgo­zó hálózatot. D. Gy. KÖZÉLET Apró Antal elnök vezetésé­vel szombat délután Belgrád- ból hazaérkezett Budapestre a Magyar Népköztársaság or­szággyűlésének küldöttsége, amely hivatalos, baráti látoga­tást tett Jugoszláviában. A de­legációt a Keleti pályaudva­ron Péter János, az ország- gyűlés alelnöke fogadta. Az MSZMP Központi Bizott­ságának meghívására szomba­ton hazánkba érkezett a Domi­nikai Kommunista Párt kül­döttsége, amelyet Jósé Cuello, a párt politikai bizottságának tagja vezet

Next

/
Thumbnails
Contents