Theologia - Hittudományi Folyóirat 8. (1941)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. I. Dolgozatok: Oldal Bendejy László: A kumai püspökség története. (Folyt.) .....................'. 38 Bochkor Ádám: A csodás gyógyulások orvostudományi értékelése .... 128 Gál Ferenc: Az emberi test dogmatikai értékelése Szent Pál leveleiben 21 Gianone Egon: A Jézus-Szíve tisztelet új utakon ................................... 247 G ruber Miklós: Széchenyi István eszmevilágának romantikus gyökerei 337 Holvay Brúnó: Az uniós munka és a teológia........................................ 254 Ivánka Endre: Keleti szellem és «orthodoxia» ...................................... 109 K ecskés Pál: Hittudományi feladatok a szoc. enciklikák nyomán .... 117 Meszlényi Antal: Kánoni látogatás a kassai jezsuita egyetemen 140, 222, 302 Móra Mihály: A plébánia és a hívek jogi viszonylata ......................... 59-------Egyéni és egyénfeletti elemek a kánoni házasságfelfogásban .. 234 P ataky Arnold: Szent Pál leveleinek ószövetségi idézetei 1, 97, 193, 289 Péterjjy Gedeon: A regula és Szent Tamás. (Folyt.).............................. 29 R adó Polikárp: A kereszténység küzdelme az ókori napkultusz ellen . 295 Rezek Román: Prohászka intuíciója és átélése ........................................ 316 Sz abó Elek: Diákélet a XIV. századi ferences törvényhozásban ........ 153 Tö rök Jenő: A vatikáni zsinat és a magyar közvélemény .................. 2ÖSF I I. Szemle: Artner Edgar: f Franz Joseph Dölger. 1879—1940 .............................. 79-------Az utolsó évtized ókeresztény régészeti kutatásai Rómán kívül. ( Folyt.)................................................................................. 175, 266, 359 Erdey Ferenc: A 60 éves Schütz Antal ünneplése.................................. 67 Iv ányi János: Egy nagy tudós halálára. (V. Scheil) ............................ 75 Ko ntor Lajos: Xll. Pius első konkordátuma ........................................ 167-------Új hatásköri döntések a házassági perjog terén .......................... 357 Ko vács Gábor: f Ehrhard Albert. 1862—1940 ......................................... 261 I II. Ismertetések : Bonaventura, Szent : A lélek útjai Istenhez. Iványi János.......... 89 B ucko, Vojtech : Reformé hnutie v arcibiscupstve ostrihomskom do r. 1564. Galla Ferenc............................................................................. 380 C allewaert, C. : Sacris erudiri. Takács Ince ............................................ 282 C iprotti, Pius: De iniuria ac diffamatione in iure poenali canonico. Kontor Lajos ..................................................................................................... 92 Consultationes Juris Canonici. Móra Mihály............................................ 89 C sertő Georgius: De timore Dei. Szabó Vendel ........................................ 85 F elette, Hieronymus : S. Laurentii a Brundusio zelus apostolicus et scientia. Hermann Egyed ................................................................... 94 Galla Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatko­zásai. Meszlényi Antal ....................................................................... 86

Next

/
Thumbnails
Contents