Circulares literae dioecesanae anno 1921. ad clerum archidioecesis strigoniensis a Joanne Cardinale Csernoch principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

Index

INDEX. Numerus paginam indicat. Pag. Pag. énekek gyűjteménye; Blaskó Mária: Uj honfoglalók; „Magyar Tavasz“ folyóirat; „Tisztes Ipar“ folyóirat; Müller Lajos S. J: Lehet-e keresz­tény ember szociáldemokrata? 11, — Baday L.: A megcsonkított Magyar- ország ; Liska József: A keresztény család kalauza 16, —• „Magyar Kultúra“ folyóirat; Mihályt! Ákos : Igehirdetés 26 Magyar Jövő ifjúsági nap ... .................... 16 M ors: Caroli Etele 7, — Stephani Gtaál 11, Emerici Ziskay, Leopoldi Pelozer 15, — Adolphi Pázmány 21, — Álad ári Reviczky, Joannis Helcz, Josephi Simkó, Alexandri G-aibl ................... 25 M unkaszünet a hivatalokban istentiszteletek idején ... 24 Mutationes personales ... ... ... 12, 15, 22, 26 Novák Lajos pápai prelátus.................... ... 21 N yugdíj-alap: javára Mészáros J. ado­mánya 15, — Zelliger Vilmos ado­mánya 22, — névtelen adománya ... 27 Olaszországban eltemetett magyar katonák sirgondozó Orsz. Bizottsága ............ 9 O rdinationes 11, 21, 26, — publicantur ... 14 Óvónők: újonnan megválasztottak államse­gélyeinek gyors kiutalása ... ... ... 20 Párbérjárandóságok beszolgáltatását a közig, hatóság szorgalmazza 6, — megfelelő eréllyel hajtsa be... ... ... ... __ 19 Parochi consultores nominantur..................... 6 Péterfillér gyűjtése... ... _ ... _ ... 9 P feiffer Jenő kerestetik .................. ... 27 P rosynodales examinatores nominantur ... 6 Répás József a budapesti központi szeminá­rium gazdasági elöljárója .................... 21 S egély: drágasági, lelkészeknek 4, — drá­gasági, nyugdíjasoknak ................... 9 S livoy Lajos szentszéki tanácsos... ... ... 7 Statisztikai adatokat tanítók rendesen szol­gáltassák be............................ 19 S tovicsek A. suspensione punitus ... 11 Szaleziánusok letelepedése Budapesten . 6 Számadások sürgetése ... ... ... ... ... 19 Szeminárium: felvétel 14, adományok 15, 22, 27 Tanitók: újonnan megválasztottak államse­gélyeinek gyors kiutalása.................... 20 T emplomföldek bérletének felemelése ... 6 Testnevelési bizottságok támogatása.......... 16 T rikál József pápai kamarás ... ... ... 21 Vagyonváltság: állampapíroké 20, 27, — betéteké és folyószámláké..................... 23 Vakok által készített kefék és kosarak 10, 27 Vallásalapi plébániák helyreállitási szükség­letei évenkint bejelentendők ............ 8 V alnicsek Béla apát .......................... ... 21 V asúti kedvezmény a papság részére ... 7,22 Végh Ferenc pozsonyi kanonok... ... ... 26 J­Augustissimus Pontifex: nonnulla ad reli­gionem pertinentia inculcat in epistola ad episcopos Belgas ............ ... _ 13 A rchiepiscopus: ad clerum in capite novi anni 1, — pro onomasi gratulantibus gra­tias agit........... ... ... ... ... ... 17 B érmálás : anyakönyvezése 10 kiszolgáltatása 21 Blahó Pál pozsonyi kanonok ..................... 26 B öjti rendelet... ............................. ............ 7 C oncursus pro beneficiis parochialibus: Gra- jar, Vágdebrőd, Sissó, Kisvendég, Ko- máromszemere, Széleskút, Szenicze, Újlót 7, — Budapest-Józsefváros, Budapest-Ujlak, Budapest-F elsővizi- város 12, — Szőgyén, Kéménd, Endre- falva 16, — Kóspallag, Budapest­Belváros...................................................... 26 D ecreta: S. Officium: Contra consociatio­nem : Joung Men’s Christian Asso­ciation ... __ ... ... ... ... ... 3 — S. Poenitentiaria: Circa recitationem Ssmi Rosarii et indulgentiam eidem adnexam 13, — Circa indulgentias festis adnexas in casu translationis festi _ ... ... _ ... ... ... 14 D ivat túlzásai ellen a Kath. Nőszövetség 19 Egyetemi hallgatók részére templomi gyűjtés 7 Ephrem S. új officiuma .................... .... 10 E xamen professorum doctr. relig. 7, exitus 26 Examen prosynodale: termini 7, — exitus 16, 26 Földadótörvény, 1920 : XXIII. t.-c............... 5 F öldbirtokreform: és kegyuraság 5, — kap­csán plébániák földhözjuttatása... ... 28 Gábriel Antal szentszéki tanácsos ........... — H áborúban elesettek sirjainak gondozása Olaszországban ..................................... 9 H ázasságkötés előtt a szabad állapot bizo­nyítása és utána a keresztelési anya­könyvben való feljegyzés............ ... 17 I stentiszteletek idején hivatalokban munka­szünet .... ........................... — ... 24 I lletékegyenérték változása... ... 11 József (szent), az Egyház védőjének tiszte­letére triduum ........... ... ... ... 3 K alazantinusok letelepedése Budapesten — 6 Kath. Népszövetség naptára ... ... — 27 Kegyuraság és földbirtokreform... ... ... 5 Kegyúri kötelességek teljesítésére VKM fel­hívása ....................................................... 24 Kereszty Viktor pozsonyi éneklő kanonok 26 Lelki gyakorlatok: nép- és polgári isko­lákban 10, — papok részére a mödlingi missiós házban 15, — papok részére az esztergomi szemináriumban 18, — végzettekről jelentés _ ... ... — 24 L ibri commendantur: Grabner E.: Hogyan lett Nyomorfalvából Q-azdagfalva 7, — Csáktornyái-Gramauf László: Szent-

Next

/
Thumbnails
Contents