Pásztortűz, 1927 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

2-ik oldal. PÁSZTORI ÜZ 1927. január hő és tudás közzül csak ez utóbbin helyezked­jék cl. Nem vettük észre közben vagy ki­sebbségi helyzetünk kényszeréből folyóan megalkudtunk azzal, hogy egy nagyon is íu datos és tervszerű materialista irány előretö­rését engedtük igy meg. — A jogilag bizto­sított egyházi keretek és életiehetőségek min­dig arra kísértettek, hegy csak a tagok szá­mával s nem mindenek előtt lelki minősé­gükkel törődjünk. A gép pontosan működött s mi nyugodtak voltu k. Közben az idő ke­reke nagyot fordult, uj szükségletek jelent­keztek az öntudatra jutó társadalmi rétegek­kel, melyeknek kielégítéséhez az egyházi élet régi gépezete nagyon fogyatékosnak mutat­kozott. Így állott eiŐ az a helyzet, hogy nem- z-ti életünk három legnagyobb alkotó ténye­zője közzül a munkásság általában idegen vagy épen ellenséges érzelmű, az értelmiség pedig közönyös az egyházi élettel szemben, csak a földmives népet fűzik még inkább csak külsőségekben alapuló hagyományos kö­telékek az egyházhoz. Belenyugodni ebbe az állapotba, annyi volna, mint az életről lemondani. De ki fogja tevékenységre bírni pl értelmiségünk nagyon értékes, de ma még szinte mozdulatlan tö megát ? Egész bizonyosan nem emberi erő s nem emberi szó. Az Isten leike. Az. amelyről nem tudjuk honnan jő, nem látjuk mely eszközöket használ fel, de azt érezzük, hogy él és működik. Három lehetőség állhat e'Ő értelmisé­günk számára. Vepy egy áldott lelki találko­zás épen tagjai közzü! formálja ki a legerő­sebb bizonyságfevő egyéniségeket, — vagy állandósul a mai helyzet s az méltatlan lesz az egyházhoz és intelligenciánkhoz egyaránt, vagy ... de nem. a helyzet nem rosszab bodhat, — értelmiségünk uralkodó vonása sohasem lehet az alheizmus ! Sőt az a nézetünk, hogy a vallásos hit­nek épen ezzel az osztállyal szemben van legkényelmesebb helyzete. A müveit értelem nagyszerű fogódzóéi pont. Lehet, hogy kez­detben semmi másra nem képesít, mint egy puszta számtani tétel felállításához de ha a tétel maradvánnyal zárul akkor már feltárul a hit utjának első lezár* kapuja : a meggyő­ződésé. A külső meglátás után a belső látás, a hit megrendítő, boldog élménye következik. Ha feleletet keresnénk r! erre a kér désre : „Ad e valamit épen a kálvinista val­lásos hit a müveit embernek?“, — lehetetlen, hogy a kérdés komo’v, elfogulatlan megol­dása negativ eredményre vezatnp Ad egy páratlan világnézeti megoldást ugy az egyéni, mint a társadalmi életre nézve : jsten fia — emberek testvérje. Tehát ad egv belső, diadalmas, boldog életlehetőséget, a Krisztusét! A nyomornak, a ieikirutságnak, a bűnnek kárhozatos földjén akarhat-e ember többet, jobbat! S Kém lélekbemarkoló pa­rancsszó e, hogy ennyit s épen ezt okvetlen akarja? ! A magyar jelen s a magyar jövő nagy követelése ez 1 Én tudom, hegy minden kálvinista pap ezt akarja Art is tudom, hogy a magyar kál­vinista intelligencia szi-níén ezt akarja. Mégis különösen tragikus, hogy csak a temetésen találkoznak össze, — az alkotó munkában egymást nem ismerik vagy félreismerik. A nagyon magára hagyott kálvinista pap segítő kezét nyújtja értelmiségünk min­den tagja felé — és segítő kéznyuitást vár ennek minden tagjától ! Demecser. Kiss Lajos. ,, Gn. “ Sokáig hitte oz ember, ma is nagyon sokan szeretnék hinni hogy a föld a világ köz­pontja. Minden a földért van E körül keringe* nek nap. hold. csillagok Ennek érdekében s gyönyörűségére szolgál az egész természet, a maga pompájával gazdagságával s gyönyöreivel, A tudomány aztán megfogja a földet Meg­forgatja naponként egyszer a tengelye körül, évente egyszer a nap körül s ezután a naprend­szert percenként 24 km-es sebességgel elindítja a végtelen űrben a lobbi naprendszerekkel együtt. S a föld?!, elenyésző porszem lesz a végtelenségben; létele nem öncél, hanem az Ur dicsősége! Az Űré a föld s annak teljessége I (Zsolt 24. I T Kor 10 26 28) Sokáig hitte az ember, ma is sokaknak hő vágya, hite, hogy az „én“ a világ központja. Nekem süt a nap, az én gyönyörködtetésemre vannak a csillogok Az én szolgálatomra ren delve a föld. annak gazdagsága, minden gyö nyöte. Arra valók az emberek, hogy felettük uralkodjon, az én hatalmom dicsőségem eszkö zei legyenek Az én önteltsége úrrá teszi őt az egész természet felett! Ez az önimádat! Jön a biblia! Az „én“ öntelt világával szemben egy más hatalmasabb, dicsőbb világ uralmát állítja szembe A biblia e világ névé» ben ráfuvall az emberre a teremtettség koroná­jára mely oly sokszor fázza doz ama másik világ Ura ellen s bemulatja öt a maga lehetet len nvomorában. elevenségében : por és hamu vagy! Szertefoszlik az ember minden hatalma, dicsősége! A Krisztus állal föltárul epy más tökéletes világrendszer, melynek központja, ősz-

Next

/
Thumbnails
Contents