Munkás Ujság 1. évfolyam, 3-52. sz. (Pápa, 1919)

1919-01-22 / 3. szám

1919 január 22. MUNKÁS ÚJSÁG 3. oldal. No lám! Fene hitte, milyen jó szivű „Pápa és vidékének jóérzésű közönsége"!. íme, fel­állította e „jóérzésű közönség" a ker. (?) központi Népirodát, mely bárkit párt- és felekezeti különbség nélkül szívesen lát, jó tanácsokkal ellát, sót — Uram bocsá! — még lakást is szerez — teljesen ingyen! Még pedig, — mint ezt kifejezetten meg is írják, — azért, hogy senki se legyen kény­telen mihozzánk fordulni, gaz szociáldemok­ratákhoz. Emlékezhettek, jó pápaiak, hogy a háború alatt, söt már a háború előtt is mennyi hasz­nát láttátok e ker. (mi az ördög e: ker. ?) központi Népirodának! Ott székelt a nagy banyakemence kidült-bedült oldalainak ár­nyékában a pápai sóhivatal mellett, s akkor is osztogatta a jó tanácsokat, hogy — men­jetek a pokolba, garázda csőcselék és sze­rezte a lakást — Isten szabad ege alatt. Hol bujkált a háború alatt a ker. (keresz­tény, keresztyén vagy kerületi ? — miért nem mernek szint vallani?) központi Népirodát felállító „jó érzésű közönség"? Miért csak most jönnek párt- és felekezeti különbség nélkül, mikor a szociáldemokrata párt már becsülettel dolgozik? Azt hiszik, a népnek nincs esze, nem lát keresztül a szitán? Nagyon tévednek az urak, ha azt gondolják, hogy ezzel el. lehet bolonditani a népet! Önök ne szives látást és tanácsot adja­nak, hanem kalácsot, mert önöknek van, önöktől telnék tanács helyett kalács is. Futná a „jó érzéssel" összeharácsolt és össze­uzsoráskodott nagy vagyonokból. Vagy ráér­nek akkor is majd kalácsot osztani, ha majd mi, a magunk szerény erejéből, esetleg mint kommunisták, előljárunk a jó példával? Akkor már későn lesz, urak! Szellemi munkások! Ébredjetek ön­tudatra, lássátok be, hogy ti is prole­tárok vagytok. Ti is nyögtök a kapitalis­ták zsarnoksága alatt. Foglaljátok el helyeiteket az osztályharcos munkások soraiban. HÍREK. A Munkás Újság kiadóhivatala kéri a t. előfizetőket, hogy az első számok kihordása körül észlelhető zavarokért ne nehezteljenek. A technikai akadá­lyok is hozzájárultak a késedelemhez, ma már azonban lapunk a Főiskolai nyomdában jelenik meg és reméljük, hogy a lap kiállításában észlelhető előnyös különbség az expedícióban is érezhető lesz. Munkástanács. A szervezett munkások régi kívánsága teljesült akkor, amidőn a pápai szociáldemokrata párt intéző-bizottsá­gának határozata folytán megalakult a pápai Munkástanács. Minden gazdasági szakszer­vezet vezetőségének összetétele alkotja a Munkástanácsot, melyre a közeljövőben már valószínűleg nagy hivatás vár. A Munkás­tanács elnöke: Viczay János, jegyzője: Sze­léstey János elvtárs lett. — A Munkástanács Üléseit mindenkor kedden este 6 órakor tartja a Munkás-Otthonban. Uj intéző-bizottság. 1919 január 15-én a szervező-bizottságok ülésén a párt helyi intéző-bizottságának tagjaiul a következők választattak meg: Torma Lajos, Willmann Jenő, Barát Sándor, Renner Ármin, Kerekes János, Varga Lajos, Balázsi Gyula, Nóvák István, Muli József, dr. Balla Róbert, Rózsa István, Molnár Árpád. Az öt tagu ellenőrző bizottság a következőkből alakult: Bognár Sándor, Pauer Gyuláné, Dömötör János, Réfi István, Battyáni. Az intéző- és ellenőrző bi­zottság saját kebelében kiegészítette magát Viczai János és Pelek Mihály elvtársakkal. A Krausz és Koréin cégről. Mult szá­munkban közöltünk egy levelet, mely a Krausz és Koréin céggel szemben azt a panaszt hozta fel, hogy hadból visszatért alkalma­zottait nem a Ieghumánusabban kezeli. Ezzel szemben ma megjelent szerkesztőségünkben a nevezett cég egy volt alkalmazottja és el­mesélte, hogy neki bár a rendelet értelmé­ben nem lehetett volna igénye a végkielégí­tésre, a Krausz és Koréin cég mégis adott neki egy jelentős összeget. Mi ezt annál is szivesebben megirjuk, mert nem célunk az alaptalan vádaskodás és ha valakiről a rosszat meg merjük irni, viszont szívesen megirjuk a jót is. Vasárnapi munkaszünet. Törvény intéz­kedik a felől, hogy a munkás, aki hat napon át dolgozik, a hetedik napon megpihenhessen. Ezt azonban úgylátszik, nem akarják tudo­másul venni sem a pápai varrónők, sem a pápai malomiparosok. A varrodákban vasár­nap is serényen folyik a munka, a molnár­mesterek pedig vasárnap is zakatolni engedik a gépeket. Ennek jó lesz véget vetni. 8 órás munkanap. Már a törvény is szabályozni fogja a 8 órás munkanapot, de a munkások akarata ezt már régen sza­bályozta is. Sok varroda mindezek dacára dacol a munkás akarattal és 60 K havi fizetésű munkásnőit reggel 7 órától este 7 óráig dolgoztatja. Hát ez kérem nem illik be a mai kor demokratikus szellemébe. A kávéházi és éttermi munkások a hét elején főnökeikkel kollektív szerződést kötöttek. A feltételek lehetővé teszik a mun­kások tisztességes megélhetését és azt, hogy a kávéházakban alkalmazott felirónők ne le­gyenek kénytelenek kenyerüket erkölcstelen úton keresni. Az asztalos iparban dolgozó munká­sok sztrájkba léptek. Erre az adott okot, hogy a munkaadók nem akartak tárgyalni a kollektív szerződésről, hanem ki akarták toini a tárgyalások idejét, mig a győri iparbiztos megérkezik. A sztrájk lapzártakor még tart. Belépés a szociáldomokrata pártba. Az összes pápai borbéiymesterek testületileg beléptek a szociáldemokrata pártba. Szente mester volt az egyedüli, aki nem jött mi­közénk. Figyelmébe ajánljuk műhelyét a Szervezett munkásságnak! A munkanélküli segélyekről. Félnek az emberek, hogy meg fog állani minden ter­melés, mert a munkás igen sok munkanél­küli segélyt kap. Milyen hiábavaló félelem ez. Minden szervezett munkás tudja és érzi azt, hogy ezek az állapotok tarthatatlanok és bizonyos, ha munkaalkalmak fognak kínál­kozni, egy szervezett munkás sem fog gon­dolkodni azon, hogy munkába álljon, azon­ban a munkaadóknak is íueg kell érteni végre, hogy a filléres napszámok és fizetések kora lejárt. Csak rajtuk fog állni, hogy a békés termelés újra megindulhasson. SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET. Hotel Imperial. Biró Lajos háborús szín­műve foglalta le hétfőn és kedden a műsort. Közepes előadásban, telt házak előtt szép siker volt. Heltai direktor kipróbált jó színész, alakítása elsőrangú volt. Vajda Lajos szintén jól játszott. Benkő Ilona sok helyütt egész kifogástalan alakítást nyújtott. Jó volt még. Császár Gyula, Antal Nusi és Érczkövy. SZAKMGZGALOM. Az építőmunkások szakszervezeté­nek vezetősége csütörtökön este 6 óra­kor gyűlést tart. Taggyűlés péntek este 6 órakor lesz. A Textillmunkások szakszervezete csütörtökön este 6 órakor gyűlést tart, Á szerdára hirdetett összmunkás­értekezletet csütörtök este 7 órakor tartjuk meg a Munkás-Otthonban. Előadó. Horváth János, Győr. A Szabóipari munkások szakszer­vezete úgy határozott, hogy a nő- és férfi-munkások számára külön-külön tart hetenként értekezletei. A munkás­nők értekezlete minden vasárnap dél­után fél 3 órakor lesz, a férfi-munká­soké pedig hétfőn este 7 órakor. A Husipari munkások szakszervezete megalakult. Tartsa kötelességének min­den husipari munkás a szakszervezetbe belépni! SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Egy elvlái'snő. Ami az irodalmat illeti, ott mindig joga van a kritikának. „Az elv­társnő" azonban névtelenül ir, ami nem a legtisztességesebb dolog. Ugyan az irását megismertem, mégis kérem, hogy nevezze meg magát és beszélgessünk egy kicsit az „irodalomról". Varrónő. Elvtársnő a maguk helyzetén javítani maguk, varrodai munkásnők vannak hivatva. Ne várják, hogy a-sült galamb re­püljön a szájukba. Tessék agitálni, dolgozni a szervezet kiépítésén és akkor a mi segít­ségünkkel, nem lesz nagy művészet a 60 ko­ronás havi béreket egyszer és mindenkorra ! megszüntetni. Osztáiytudatos munkás csak munkáslapot vesz, olvas, tdrjeszt. Pápa, 1919. Főiskolai könyvnyomda.

Next

/
Thumbnails
Contents