Munkás Ujság 1. évfolyam, 3-52. sz. (Pápa, 1919)

1919-01-22 / 3. szám

2. oidai. MUNKÁS UjSÁG 1919 január 22, a hódítás alapján legyen eldöntve, hanem követeli részükre az önrendel­kezési jogot. Végeredményben még csak annyit, hogy beszélhet Mohácsy űr amennyit tetszik, ferdíthet, rágalmazhat, ameny­nyit papi lelkiismerete elbir, a nem­zetközien szervezett munkásság tábora egyre erősebbé, rendíthetetlenebbé válik. Örvend a kommunizmusnak a „Pápa és Vidéke". Amit nem úgy kell érteni, mintha egész Pápa városa és környező vidéke ujjongana és ho­zsannázna a kommunistáknak az ő eljövetelük felett. Dehogy ujjong és de­hogy hozsannázik! Sem Pápa városa, sem a környéke nem epekedett valami szivszakadozva a kommunizmus után. Sőt határozottan lehet állítani, hogy a hideg borzadály futott végig a pápaiak jórészének háta közepén, mikor a kom­munisták nálunk, Pápán is felütötték sátorfájukat. Hanem ez nem zavarja a helybeli katholikus keresztény szent­egyletek hivatalos lapját, mely a „Pápa és Vidéke" fenhéjázó cimet viseli felkent homlokán, ő azért csak örvend a kommunizmusnak. Tudniillik kár­örvend. ^lPS^j Nekünk, szociáldemokratáknak ér­zelmi szempontból igazán közömbös, hogy vannak-e kommunisták a világon vagy nincsenek, sőt talán örülünk is egy kicsit, hogy vannak, mert a kom­munisták pártja, nem tagadjuk, hus a húsúnkból, vér a mi vérünkből, íután munkások vannak a kommu­nista pártban is, akiket mi szeretünk s akik — habár a mi meggyőződésünk szerint téves úton, — de szintén a munkásság javát keresik és akik, ha csakugyan proletárdiktatúrára kerülne a sor, nem minekünk volnának kelle­metlenek. A proletárság, a munkásság semmit nem veszíthet, legfeljebb nyerhet azon, ha a grófok és papok, mint a társa­dalom heréi, egyszer már teljesen ki­esnek az állam sorsának intézéséből. S miután a kommunisták többek között erre is törekednek, nekünk, szociál­demokratáknak érzelmi szempontból igazán nem lehet kifogásunk a kommu­nisták pártja ellen. Elméleti szempont­ból, tudományos meggyőződésünk alap­ján igenis van ellenük kifogásunk, mert azt hisszük, hogy az ő maguk­tartása, az ő törekvésük a proletár­diktatúra után nem vezethet szociálista társadalomhoz. Ezért küzdünk ellenük és törekszünk a munkásságot' megtar­tani a szociáldemokrácia útján, amely legkedvezőbb s ezidő szerint egyetlen lehetséges társadalom-fejlődési vonal a polgárság szempontjából is. Érzel­mileg tehát nem vagyunk a kommu­nisták ellenségei. Az igazat megvallva, nekünk is jól esnék már látni, mikor a mennyország, a haza és a közellátás uzsorásainak szentháromságát: papékat, grófékat és hadimilliomosékat egy ki­csit megkergetnék. Huh, de lobogna akkor a csuha! De a kommunisták működésének még sem örülünk, sőt küzdünk ellenük, mert hitünk szerint, veszélyeztetik a társadalom szociálista berendezkedését. A különféle katholikus szentegyletek lapja, a „Pápa és Vidéke" azonban ör­vendezik a kommunistáknak. „Máshol" — irja a szent újság, — „nagyobb az öröm, mint jelenleg a Munkás­Otthonban". Elhisszük, hogy nagyobb az öröm máshol. A Népszava nem­régiben arról tudósított, hogy a zirczi papok is nagyon kívánták a kommu­nistákat, mert úgy vélték, hogy azok zavart csinálnak, amelyben könnyű lesz majd nekik, a papoknak halászni. A „Zircz és Vidéke" Zirczen megje­lenő papi-szaklap 1919 január 11.-i száma azonban már arról tudósít, hogy nem is kellett a kommunistákra vára­kozni, elegendő volt egy szociáldemok­rata népgyűlés s másnap már a saját népük fordult a tisztelendő urak ellen. Nem gondolja a „Pápa és Vidéke", hogy itt Pápán is így fordulhat a kocka? Nem gondolja a „Pápa és Vidéke", hogy káröröm és "gügye viccelődés helyett köszönettel tartozik a szociáldemokratáknak és Kalmár elvtársnak, — akit különösen igyekszik megpiszkálni, —amiért a kommunizmus veszedelmét az ő fejük fölül, a papok is egyéb hasonló vámszedők feje fölül elhárították? És nem gondolja a „Pápa és Vidéke", hogyha a szociáldemokra­ták gyöngülnek, akkor a kommunisták erősödnek, ami viszont cseppet sem előnyös a katholikus szentegyletekre? Valljuk meg azonban, igazában nem a kommunistáknak örvend a „Pápa és Vidéke". Annak örvend, hogy a I kommunistáktól állítólag sok olyan dol­got tudtak meg (?), ami lealázó a szo­ciáldemokratákra. így például azt, hogy hatvan milliót kaptunk volna hadimil­liomosoktól. (Ha csak a létükét nem, amiket leráztak magukról, mikor mil­liomosok lettek.) Azután, hogy 50—60, sőt 100 koronás napidíjakért végezzük az agitációt és a többi. Mindenesetre szeretnők, ha megmutathatnék a nyil­vánosságnak az agitációs költségekre vonatkozó iratainkat. Azokból ismét bebizonyosodnék, hogy ma is igaz, amit Petőfi már ezelőtt több mint hetven éve megirt, hogy: „Ahol pap emel szót, ott az igazság megfeszíttetik". Ami „Kalmár úr" „hasznosabb el­veit" illeti, azokért majd megfelel ő maga, de mi is megjegyezzük, hogy illetékesebb emberek tisztázták már az ő dolgát, semhogy a pápai „dajli­majli", mint világ lap még beleárthatná magát az ügybe. Egészen bizonyos, hogyha Kalmár elvtárs nem mutat­hatna eredményekre a párt érdekében végzett működésével, akkor a „Pápa és Vidéke" nem botránkoznék meg benne. Hát csak hadd botránkozzék. A kisgazdák ügyében önálló cikkel felelünk. A szabadság nem azt jelenti, hogy minden szabad. Nem szabad például lopni, csalni, embert ölni, ha akár­miféle szabadság uralkodik. Nem sza­bad az összmunkásság érdekeit sem elárulni. Aki tehát a püspöki és egyéb nagy vagyonok érdekében a munkás­társai érdekeit elárulja, az megérdemli, hogy a legkeményebben bánjanak el vele. Ezért jogosult papszamarakkal szemben a szigorú föllépés. Fáj a „Pápa és Vidékének", hogy Pápán, — mint irja — „az ötven zsidó hadimilliomos fölcsapott szociáldemok­ratának". Gaz rágalom! Ám nekünk nem fáj, hogy Fraknói Vilmosból zsidó lé­tére katolikus püspök, Giesswein Sán­dorból kanonok lett, sem az, hogy Orosdy Fülöp báró, Hazai Samu báró, meg a többi bárók a zsidó hitközség kebeléből a katholikus anyaszentegyház kebelébe léptek át Miért nem közö­sítik ki őket a katholikusok ? Avagy azt hiszi a „Pápa és Vidéke", hogy katholikus, esetleg — mint Giesswein állítja — keresztény szociális néppárti lehet a zsidóból, de szociáldemokrata nem? Nem gondoljuk, hogy erre már hoztak volna valamely törvényt. Ellenben nekünk óriási kifogásunk van az ellen, hogy a föld akár zsidó, akár nem zsidó hadimilliomosoké le­gyen. A „Pápa és Vidéke" azt mondja, inkább az övék legyen, mint a cseheké, szerbeké.. Mi pedig azt mondjuk, akár cseh, akár szerb, akár magyar uralom alatt azé legyen a föld, aki megdol­gozza. Az a „kérgeskezü-boiyseviki" hazu­dott, ha azt állította, amit a „Pápa és Vidéke" összefirkál. Nem is hisszük, hogy azt a bolysevikit nem a „Pápa és Vidéke" szerkesztőségében keli ke­resnünk. Jászi Oszkár nem szociáldemokrata. Ez a helyzet. A „Pápa és Vidéke" örvend a kommunistáknak, mert állí­tólag — mi nem hisszük — alkalmat adtak neki egy kis szociáldemokrata rágalmazásra. Mi jó emberek vagyunk, nem kívánjuk a „Pápa és Vidéke" gár­dájának, hogy csakugyan szembe ta­lálkozzék valaha a kommunizmussal, mert akkor megszalad a csuha. Hanem a polgárságot figyelmeztetjük, hogy fel ne üljön a kis pápai piszkos, azaz „Pápa és Vidéke" bölcselkedéseinek, mert annak valaki megissza a levét. S aki megissza, az nem a szociál­demokrata párt lesz. Nézzenek csak át egy kicsit — Oroszországba! MIÉRT nem hirdet a Munkán IJjság-baii? Hirdessen! i Ez a legeélrjivezetőbb hirdetési eszköz.

Next

/
Thumbnails
Contents