Pápai Lapok. 43. évfolyam, 1916

1916-01-01

PAPAI LAPOK Pápa város hatóságának és több pápai s pápa-vidéki egyesületnek megvalasatott közlönye. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőse^ és kiadóhivatal : Goldberg (iyiáa iia|>irkerenkedése, Kü-tér -U-ik szám. Telefon. 112 axáno. FolclSa SZERKESZD éa (aptulajdoQoa: GOLD BEIIG GYULA. Klfiflzrtéaek éa hirdetési dijak a lap kiadóhivatalához küldendők. A lap ára: egész évre IS kor., félévre I k., negyedévre RJ Nyíl*.-tér soroukétit i<) li'd.V. — Kj qnm szán ára :J0 (II'. 1916. Eínmli. az L91Ö. esztendő, a mely­nek történetére sok nevezetes dolog lösz feljegyezve; kiváló es.•menyek, törté­nelmi becscjeL biró mozzanatok szülőju voll, h UM»m azért Mégis inindeuki uj .lm reményekkel noz a jövőbe, Vujjuii inti hoz az.; kiki siet bevégezni megkezdett ni unkáját, hogy az uj évet íriss erövd, nagyobb tevékenyéggel kezdhesse meg; uii is liipuuk jeltMi szamával megkezd­jük az uj évet. boldog uj évet kívánunk olvasóinknak és .munkatársainknak ; le­gyen az uj év l ínegvalusini remények éve, mely javainak bőséges tárházából árassza áldását hazánkra s az eirési magyar társadalomra a dicső és áldásos békét hozza meg'! A FA! Az apám beszélte: mikor «"» li.ita volt — tehát ezelőtt 1U0 esztendővel — a Bakony val.Jiieiin\i hegye és lapá> ly.unak nagy re.s/.e. sürü erdövol voii boriivá. A Bakony erdeje in.ir u vesz­prémi vam előtt Kezdődőn. A mostani iőldmives iskola, jnielőlt ezzé lett -agyag­liki vendéglőnek Jiivlák, már az erdő­beu benne von. A pipa— veszprémi országút mindkét leién csaknem végig erdő volt. Azon időben hazánk löld­müvelése még nagyon kezdetleges volt; a közlekedési ulak rosszak, hiányosuk VÓltftk. A fát ezért messzebb vidékre elvinni iiem lehetett. Nagyon természe­tes, hogy a l'anak csekély volt az ára. Az első vasút, mely a Bakony keleti szelét érintette a komarom székesfehér­vári voll: de ez az egyetlen vasul már elégséges volt arra, hogy fa kivitelt hoz­zon létre. A la export csak ezen vasul á lotnásaihoz közel fekvő erdőrészekboi történt. 1873-bail nyilt meg a Celldömölk — 1 Veszprém székesfehérvári vasul: ez az c^ész Bakonyt kere-ztül vágta észak­nyugatról üéUteieti irányban. Mig azelőtt a fakereskedés nagyon KICSINY szerit voll ezen uj- vasul által 1 nagy lendületet nyert: meri. most, tö-, megeseu exportállak a fát. Meg jobban' növelte ezen kivilelt a Veszprém—zire — győri vasul, mey a Bakonyt délről északra szelte át. Legutóbb a székes-[ lehérvár-esakvár — bicskei vasút épült: ki, ezáltal méír élénkebb lett a fa' kivitel. Nagyon természetes, hogy azáltal hogy a Bakony fáját oly vidékre Vitték hol kevés és drága a Itt, a bakonyi köz segek is oly drágán H/.ettek a fát, min azon vidékek, uiel^ekben a la úihtdif drága voll, leszámítva a vasúti fúva költséget. Magam is meg 1868 bau 1 fi i-ért vettem egy ö! fal ugyanazoi J Buchwald Antal urlőt; aki mosl is la i elállással foglalkozik, Csakhogy akko; egy öl fa 50*-ul natvobb volt min most. Akkor ugyan '.i jól megrakot kocsi hozott egy öl lá<: ha az ut ross; voit, akkor csak 4 ko<: o luvlotl egy ö fát beszáliitani és mindennek 10 kor ivolt az ára. K/.eu idötői fogva a vasutal kiépítése folytan mindig drágább lel a fa. Sok évig 30 kor. volt a II. oszt fa ára és 8ö kor. az 1. oszt. faé. Ö é' ola hirtelen emelkedett a la ári 4tt kor-ra de amit a háború kitörése óta tapasz tálunk, az a legmerészebb tulltásiát i: túlhaladja. Jelenleg i.icg ltK) kor-ér sem kapni egy öi lat; hanem 110 ső 120 korát kell erte lizetni es még ezei . borzasztó ár mellett sem kapható. Mag; a fa ára is rémségesen felszökött, di még hatványozza a drágaságot a fúva; hiánya. A lovak legnagyobb részét éí csaknem valaniemiyi kocsist elvittek i habomba és aki fáját az erdőből vagj a raktárból be akarja hozatni fizet érti 40-töl egész 60 kor­ig es ezen rénisé ges árak mellett sem kapni fuvarost. Könnyen érthető, hogy nagy inséjj van I fiiban; még jó módú családok \> szűkölködnek ugy fában mint szénben, A szén ára nagyon is felszökött é^ marig arányos a la árával. AM összes szegény néposztály fagyoskodik és nagy jótéteményt tett a város és a vöröske­reszt egyesület hogy melegedő szobákat nyitottak, ahol mindenki meleg szobá­ban tartóz kod butik. Do mindez még csak félrendszabály, mert szükséges volna hogy az oda jövök reggel és este kapjanak egy csésze meleg teát és egy darab kenyeret. A városi tanács és az é el mezééi bizottság felismerlek kötelességüket ezen nyomorúsággal széniben. A. közel­ben levő három erdőbirtokosokhoz lbr­Jultak, a pápai grófhoz:; a veszprémi püspökhöz és a pannonhalmi Főapáthoz fa eladása végett. Az eredményt alulírod ínég nem tudja biztosan, de ha lehet­séges a városi tanár- fog fát szerezni l lakosság részére. Szenei kicsinyben már lehet is kapni a villamostelepen leszerzési áron; de sajnos sokszor a szegény emberek egész nap hiába ost­•omoljak a villamostelepet, mert szé'ii gyakran hetek'', sem jön ide. Az uj földesúr gréf '•Mcrházy Jeim nagy há­lára kölele-.e a város összes lakosságát, mert n:.i.v mennyiségű fát ajándékozott ugy a népkonyhának mini a város la­I kosság.íuak, amiért nagy hálával t irtó­zd; neki a város minden lakosa Dr. Lővy László. | Ujesztendőre. EtrV évvel ezelőtt a bizalom, a remény ült sziveinkben most az önér­zet az öntudat mosolyg le arcunkról. Nagy kirümbség. nagy eredmény. Vége 'annak a lidércnyomásnak, amelyet a háború-első néhány hónapja mellünkre 'ültetelt. és tel szabadultán, ha a nehéz időkhez illő gonddal és komolysággal ,'is, de már mindenesetre könnyedén nézünk az u| év elé. . A régi. sablonos boldog újévei kívánság ugyan valljuk meg — még ma sem aktuális. Ki tudj i, hogy az egyé­nek közül kire virrad valóban boldogan­az újév. kinek h)'. bánatot, szerencsét­lenséget, kinek jelent örömei. Mert. liOgy a nemzetek közül ez az uj év, amely most hajnalodik felénk, reánk és szövetségeseinkre lehet csak valóban boldog, azt. senki sem vitathatja el már tőlünk. A nemzetek azonban egyes egyénekből állanak, és az emberek ínég soha, amióta a Világ lenn dl nem vol­tak ennyi veszélynek kitéve, életük nem volt ennyire labilis, mint a világháború folyama alatt. Az emberiség mai generációja min­den bizonnyal igen nagy es szép időket élt út. Meri ha szomorú is a világon végigvonuló vérzivatart, ha el is fogja sziveinket és minden gondolkodó ember szivei akkor, midőn a százezernyi áldo­zatra gondol, bizonyos, hogy nagy pil­lanatokat élünk át nemzetek és világok történetében. Nemcsak apró politikai problémák­ról vau most szo nemcsak Angliai fél­tékenységéről es kapzsiságáról, Inneni valósággal uj világok születéséről. Beéri terjed folytonosan a habom, ezért von be érdek körebe mindig ujabb és ujabb területeket és eddig semleges nemzeteket. Az uj világ kialakula aból és ezzel kapcsolatban a nemzetek nagy megosz­tódásából, és osztozkodásából ki akarna Vájjon kimaradni. Mindnyájan érezzük ezt a feszült Béget, es azért vau az. hogy a mind

Next

/
Thumbnails
Contents