Pápai Lapok. 41. évfolyam, 1914

1914-01-04

szolgálatra, majd minden családnak köze volt ahhoz a nagy kérdéshez háborúba indulunk-e a balkániakkal ? vagy béke lesz a nagy készülődós után. De a ne­héz várakozás, amely sokkal nyomasz­tóbb, annál, mintha háborúba indultunk volna, ez megbénította akaraterőnket ós még a mulatságra sem volt semminemű kedvünk. Bizonyos, hogy ez az esztendő kár­pótolni fog a tnult óv hiányaiért ós most már, hogy a pénzpiac némileg javulni kezd ós hogy hozzáértő emberek hatá­rozottan állítják, hogy a jövő már csak jobb lehet ós semmi esetre sem rosszabb a mostani helyzetnél, most ki fogjuk tombolni magunkat ós részt kárttok azokért is, amiket tavaly elmulasztottunk. De azt hisszük, hogy egy intő szó nem lesz ártalmára mindazoknak, akik mohó faiánksággal vetik magukat majd S larsaug mámorába. Gondolják meg. hogy még nem olyan boldog ez az 01­szág, hogy ellehessen feledkezni azok­ról, akiknek még az sincs módúkban, hogy elfeledtessék mámorban gondjai­kat. Hiszen a legtöbb mulatság a jóté­konyság örve alatt folyik, ezzel mintegy j dokumentálni akarjuk azt, hogy érettek vagyunk dacára ennek a kis félrecsusz­szanásnak még mindig van bennünk idealismus annyi, hogy legalább ilyen­kor nem engedünk önzést és haszon­lesést a közelünkbe. Vagy talán azért csináljuk mi ezt a jótékonyság leple alatt, mert valami bűntudatot érzünk, hogy addig mi mulatunk, a kültelkeken sir és fenyeget és jaj veszékel a nyomor. Bárhogy is van, azért mégis megérde­meljük azt, hogy a farsaugot szórako­zással és a szokottnál élénkebb mulat­sággal töltsük el. Álszenteskedő az, aki azt mondja, kogy csak böjtöljüok ós ne szórakozzunk. De a szórakozást lehet bizonyos korlátok között tartaoi, de vi­szont lehet elfajulni hagyni is. A közép utat minden okos ember megtalálja. Ér­dekes ós az egész ügyre legjellemzőbb a középútnak keresésében az az ügy, amely most foglalkoztatja leginkább a mulatozást kereső köröket, hogy vájjon szalónképes-e a tangó, vagy sem. Azooj — Aimiíl súlyosabb a helyzet. Különben ez rendben van. A szerelemnek M alapja két ténye­zőből áll. An egyik az érseki vágy, a másik ai individuális elem. Ha őnagysága fizikai érsekeit a te bájad bosta szerelmi forrongásba s téged meg­szeretett teljes nagyaágbaa, inkább szélességben, —• végeztünk az érzéki vágy kérdésével. A másik, * komplikáltabb kérdés az individuumnak az a azerepe, amely az állati nemi ösztönt — a földi értelemben vett isteni, azaz legalább megközelítő­leg tökéletes színvonalra magaaztositjz. Az egyén­itek a szerepe, vagy másként az úgynevezett lelki •ze retem. Minden bizonnyal már az első perctől kezdve, tűikor őnagyságával megismerkedtél, minden törek­vésed oda irányult, hogy magadról s legjobb képet rögzíts feleséged lelkében. Es érthető s természetes. Szóval bemutattad az ösesss jobboldalaidat, — bal­oldalaidat ellenben gondosan titkoltad, őrizvén azo­kat szigorú zár alatt. A osupán jobboldalokból koilektált kép alakjába* lopózkodtál szerelmed tárgyának szivébe s ott ragyogtál azive mélyén, valóságos regsayb&akéat imádva. Gyöngéd voltál, szellemes voltál, barátság** s udvarias, kultiváltad a nézeten # vagyunk, azok közé tartozunk, akik határozottan a tangó mellett fog­lalunk állást. Csakhogy ki kell jelente­nünk, hogy nem bármiféle tangónak mondanánk áment. Mert hiszen azok között is nagy a külömbség. Más az a tangó, amit Argentiniában és Brazíliában a tengerészek táucnlnak lebujaikban ós csapszékeikben és más az a tangó, ame­lyet előkelő hotelek parkottjein lejtenek jóizlésü és jónevelósii hölgyek és urak. Mi azok nézetét osztjuk, akik a szalon tangót megengedhetőnek tartják minden uri helyen való táncolásra. Azonban fontosabb ennél a kérdés­nél az, hogy a jótékony célú báli vagy látványos mulatságoknál intenzivebben gondoskodjunk azokról, akik nem ünne­pelhetik mulatsággal a farsangot és akik nemcsak ebben az időben böjtölnek, ha­nem nélkülöznek egész éven át. A sze­gényekre goudolunk és ha már az ő fól-l segélyezésük örve alatt mulatunk, akkor segélyezzük is fel őket alaposan. Keve­sebb kiadással, kevesebb fényűzéssel is ugyanazt érhetjük el, amit nagy luxus­sal. A báli rendezőknek szól ez a strófa. Ne pazaroljanak sokat ele»áns tánercn­rlekre, ne a legdrágább termeket bérel­jék ós ne fejtsenek ki olyan lényüzést, amely ebben az esetben a nélkülözők rovására megy. Legyen a jelszó az idei farsangban a takarókosság és biztosak lehetnek l rendező urak a felől, hogy ez a táncolók publikumának helyeslésé­vel fog találkozni. Népnevelés. Irta: gróf Teleki Sándor. H. Fontos lépést jelent a kézimunkára való nevelésnek állandó tért hódítása, de a cél elérve nem lesz míg az összes iskolákban kötelezővé nem válik. Ez nem csupán az iparosnak, a munkásnak, de minden iskolába járónak nagy elő­nyöket biztosit s a slöjd-ről helyeseu jegyezte meg egy elsőrangú tanférfiu, hogy mióta bevezették az intézetekbe: „az egész gyermek jár az iskolába, nem­csak a feje." Ép ily iskoláztatással és z lovagi erényeket, melyek a női nemei annyira lenyűgözik. Hősként ragyogtál az eljegyzésig, sőt is esküvőig, sőt azontúl — hosszabb-rövidebb ideig — aszerint amilyen vehemenoiával siettél a gyö­»yör poharát kiüríteni. Mikor érzékeid, a fólkorbáosolt érzékeid le­iiültek, keresni kezdted az apró kényelmeket — ii udvariasság rovására. A virágot leesakasstodtad gyöngédé* s gyöngédtelenné váltál. Szellemed szi­>orkái ss unalom sötét éjjelébe vesztek s terhedre ett minden lovagi erény. S az a mozaik, melyet te hazudtál feleséged elkenek leánykori teher álmaiba, szétesett anoyi laztig darabra, ahányból annak idején vétkes köny­lyelmuséggel te állítottad össze. Természetes tehát, íogy feleséged, mint minden nő a normális körül­aéaysk között, valahányszor veszít a lelkébe zárt így-egy részletet, önkéntelenül másutt keresi hsson­aástft — s megtalálj* egy másik férfinál, aki talán ippen ugy hazudja be magát feleséged lelkébe, aiat te annak idején. Magadban keresd ss okot! A te esetedből, mely nagyon jellemző s aa­;yon gyakori, ast a tételt vonhatjuk la: hogy vagy igyáltalában as hazudj s mutatkozzál be szóróstül­disciplinákkal sokkal nagyobb gondo­zásban fog az iskola-egészségügy része­sülni és mig egyfelől az agytompitásnak eddig művészi tökélyre emelt eszközei elégnek, másfelől az állandóan felügye­let alatt, észszerűen dolgozó ifjúság egészségesebb testtel fog felnőni. Az iskola jogaiból mitsein szabad elvonni, csak számoljon a korszak viszo­nyaival. Az iskola helyesen alkalmazott elméleti tanítással fejlessze a szellemet, irányítsa a gondolkodást, rakjon le be­csületes erkölcsi alapokat, de vele szo­ros összeköttetésben álljon a megfelelő életviszonyokhoz alkalmazkodó gazda­sági és ipari oktatás. Nem egységes tan­terv, de a helyi viszonyokkal számolni hajlandó tanításra kell fektetni a népnek az életre szóló előkészítését. A gazdasági oktatásnál legyen irányadó a helybeli talaj, éghajlat, piac. az elemi ipari ne­velésnél az ott levő anyag, szokás ke­resendő. Szóval mindig az az igazság lebegjen az intézők előtt, hogy nem elég tanítani, de azt kell tanítani, ami életre lualifikál. Midőn ily kérdések kerülnek meg­vitatásra, állandóan azzal a kitérő vá­asszal találkozunk, hogy hiányzik a költ­ség. Azt hisszük, valóban ideje, hogy ilapos megfontolás után e célok a kellő ínyagi szükségletet megkapják. Ha po­itikai okok egy mozgósítást, vagy épen háborút elkerülhetetlenné tesznek, ha nincs pénz, mégis elő kell azt teremteni; minden észszerű gazdaságban vannak dadások, melyekre meg kell a pénznek lenni, mert vagy oly természetűek, hogy elodázásuk fokozatosan növekvő károkat akoznak, vagy olyanok, melyeknek hasz­nát később látjuk. Azon költségek, me­lyek igen rövid idő alatt százszorosan meghozzák kamataikat, olyan befekteté­sek, melyeknek elodázása magában véve már kiszámíthatatlan kár. Észszerű nép­iskola és ezzel szoros összefüggésben EI helyi viszonyokkal számoló általánosí­tott elemi, gazdasági és ipari nevelés Etz államháztartásra, ha csupán anyagi szempontból tekintjük is, csak nagy elő­nyöket biztosithat. Ezekkel párhuzamosan fordítsunk söröstül, vagy pedig hazudj, de akkor légy követ* cesetss a hazudj sszteadőköa át, ha nem akarod' is illúziókat letörni, melyekre éppen boldogságodat ípi tetted. Próbáld magad visszahazudni, — hátha si­cerül! Ha nem sikerül, válj sl, mert először is az igymáat nem szeretők nemi élete erkölcstelenségéé, aáeodaaor pedig as együttlét csak ujjsbb fájdsl­nakat okoshat neked; mert feleséged adott slka­omtnal — holtbiztosán msgosal. — Nincs további Gáspár — Edithváry beszéde alatt nagyon 10kszór érezte, hogy mennyi igaza van szavainak, iomloka, egész area gyöngyözött az izzadságtól. Sljátazotta kisded játékait. Bisonyárs azért ütött :i a veríték homlokán, mert érezte, hogy vissaa­isináln. a játékot nagyon nebéi „kenyér* lesz neki. Qáspár kezet fogott Edithváryval és szótlanul tigurult. Az előszobából fájdalmas szuszogás hal­átszőtt. • .ai

Next

/
Thumbnails
Contents