Pápai Lapok. 41. évfolyam, 1914

1914-01-04

XLI. évfolyam. B. I. KiLM I . -' Nlrlaako« 'Vtarl Hívi lékoaf o Pápa, 1914. január 4. 1. szám PAPAI LAPOK Pápa város hatóságának es több pápai s pápa-vidéki egyesületnek megválasztott közlönye. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Qoldberg Oywla papirkereskedése, Kő-tér íi.'í-ik szám. Teleim 112 szára A szerkesztésért felel** laptulajdono«: GOLDBERG GYULA. KlőfizetAsek és hirdetési dijak a lap kiadóhivatalához küldendők. A lap ára: egész évre 19 kor., félévre •< k., nogyodévre 3. Nyilt-tér soronként 40 lillér. — Kityes szám ára 30 Ilii. Olvasóinkhoz. Lapunk, a Pápai Lapok XLl-ik év­folyamába lépett h inai nappal. Ez a négy évtizedes múlt igazolja ennek a lapnak a komolyságát, amelyet az első számtól kezdve a mai napig becsülettel megtartott. Kzek az évszámok embereket, szo­kásokat, elavult társadalmi rendszert és fölfogásokat temettek magnk alá, de a Pápai Lapokat, ezt a legrégibb helyi sajtó orgánumot nem ránthatta magával a megsemmisülésbe, inert lépést tudott tartani a haladó korral; mert komolysá­gát mind a mai napig megtartotta; mert hű tükre volt mindenkor az események­nek ; mert nyíltan, elfogulatlanul szol­gálta a közügyeket, a város és polgárai érdekét és mert becsületes és hazafias volt. Célja sohasem az érdekhajhászás. hanem a nagyközönség, a kultúra, a minden irányban való fejlődés volt. Mint a város hivatalos lapja, bő és hü tudósítást adott a város lővatalos ügyeiről, ebben a minőségében azonban sohasem volt lekötve, lebilincselve, mert amikor arra szükség volt, mindenkor élt azzal a jogával, amely a kritika gya­korlásában nyert mindenha megnyilvá­nulást. TÄ'ECÄa Hasábjai minden tisztességes és életrevaló eszmék előtt nyitva voltak s polémiákban is csak addig vett részt, amig azok tiszták, becsületesek és nem po9ványszerüek voltak. Mindenki véleményét tiszteletben tartottuk, a magunké mellett pedig hiven és rendületlenül kitartottunk. Senkit nem bántottunk; ha támadtak, természet­szerűen védekeztünk, de védekezésünk­ben is az igazság fegyvereivel dolgoz­tunk, amelyeket azonban indokolatlanul sohasem használtunk. Sem egyesek, sem klikkek, sem pe­dig felekezetek szolgálatába nem szegőd­tünk és nem szegődünk, hanem függet­lenségünket, amelyet minden legkisebb I lelkifurdalás nélkül merünk zászlónkra | tűzni és hangoztatni, mindenben és min­den körülmények között megtartjuk. Ezek az elvek vezéreltek bennünket ,az elrnult évben ós ezek világítják meg j utunkat a jövőben is, amelyhez olvasó­i közönségünk, barátaink és munkatár­saink szives tái:.órását kérjük. Egyben tudatjuk t. olvasóinkkal, I hogy lapunkra a mai nappal uj előfize­tést nyitunk. A Pápai Lapok előfizetési ára: egész évre 12 korona félévre fi „ negyedévre A PÁPAI LAPOK szerkesztősége és kiadóhivatala. Farsang. A tél szórakozásai között még nem áll íelső helyen a sport; a ródlizás, a korcsolyázás és a szabadban való haucu­rozás hólabdákkal. A tél fő szórakozása mégis csak a kályha köré, meleg ter­mekbe, fényes parkettekre szorítkozik. A tánc istennője üli szezonját ezekben a hónapokban, ekkor szövődik a leg­több szerelmi esemény és ilyenkor len­dülünk egy kis vigasságra. A farsang az ötletek és ütlettelen mókák évadja. Szelid és kicsapongó mulatságok hetei jezek. feledjük ilyenkor a létnek minden gondját, küzdelmét és ez jól van igy berendezve a természettől. Olyan álta­lános, olyan régi farsangi szokás, hogy bizony az ókori bacchanáliák, amelyek ugyan szüreti időbe esnek, bizonyára már utódjai és pedi<í késő utódjai valami ős mulatozó intézménynek. Mert amig emberek élnek és éltek e földön, addig {mindig volt ok arra. begy önfeledten köszöntsünk néhány jó napot a tobzódó mulatozás jegyében. A tavalyi farsang szomorú farsang volt, noha a feledésre és a bánat elnyo­mására több okunk volt mint emberem­lékezet óta bármikor. A mult esztendő­ben még a Balkáni háború réme fenye­getett ; tartalékosainkat behívták katonai A megcsalt férj. r A. „Pilisi Lapok* eredeti tárcája. — Doktor Edithváry Zoltán angolszabasu dol­gozó szobáj íban telkeit Íróasztala inellöl. Most fajezte l»e „Szerelem az egyes ember életében" o. iiiiitmaieiii.tli- müvet. Fölvetette fáradt fejét és nagyon mélyen sóhajtott. Arca gondterhelt képet öltött, uiujd bágyadt mosolytól átszellemült. Vé­gigdőlt a kereveten, cigarettára gyújtott, a világgá* eresztett sok. sőt még több füstöt, füstkarikát, eleinte ünnepi lassúsággal, majd egyre gyorsabban, —' in..' köhögésbe int ártatlan szórakozása. l'Yilkelt, hogy nyomdába vigye nagy müve utolsó fejezetét, mikor csengetés zaja verte fel csendos magányát. Gáspár Gézát, régi jó barátját jelentette be iuasii. Az előszobából szuszogás hallatszott be egyre gyorsabb ütemben, mely teljes gyorsaságot ért el, mikor Gáspár jól táplált alakja bukott be. — Isten hozott kedves öregein — fogadta Gáspárt Edithváry s megölelte dupla ölel^ses szer­tartással, mint mikor két szuverén hatalom Isten kegyelméből felkent fejei találkoznak. Gáspár fokozott vehemenciával szuszogott a fogadási aktus alatt. — Zavarlak tahin? — kérdé Gáspár, szúró tekintetű, tatár kis szemeit Kdiihváryra meresztve. — A világ minden kincséért sem. Foglalj helyet, édes öregem. Parancsolj helyet foglalni, parancsolj rágyújtani — sietett válaszolni Edith­váry és a dohanyasztalkát Gáspár karosszéke mellé tolta. — Hogy megy sorod'.' Hegen láttalak, vén ' oiuihora. Gáspár nagy gonddal foglalt helyet, dől ki­fejlődött potrohút a térdein nyugtatta. Mellére eresztette tokáját ugy hogy az eltakarta a nyakkendőjét. — Hogy megy sorom ? — válaszolt kérdezve Gáspár, miközben hltaos keze az eléje rtkott ci­garetták között kotorászott • végre kezébe ragadt egy cigaretta. — Hogy megy sorom . . . ismételte Gáspár. — Ez nagyon komplikait kérdés. Erről sokat leheiuc beszélni. Nagyon hosszú história. De rövid leszek. Röviden: a feleségein megcsalt — szuszogta fájdaloutmnI. — Sejtettem. — Miért — k.rdé Gáspár — te sejtetted, miből, hogyan ? — Igen sejtettem, sőt ast is tudom, hogy te emiatt jöttél fel hozzam. — Nem tagadóin — mondta uémi zavarral Gáspár. — Igen beszélni akarok veled. — Megindítottad a válópert'.' — Nem. — S mikor indítod meg? — Azt hiszem, hogy meg sem indítom. — Szóval szereted nődet. — Szeretem sannal szomorúbb, hogy megcsalt. — Ohó vén cimborára, az nem elég, hogy te szereted, kérdés, ő is szeret e téged. — Nem szolgáltattam okot arra, hogy ne szeressen azzal a szerelemmel tovább is, amellyel irántam házasságunk első napjától viseltetett. — Te azt nem tudod, vagy nem vette észre, hogy szolgáltnttál-e okot, vagy sem. Ne dobálózz a súlyos kifejezésekkel. Y'issza akarod hódítani? Nagyon nehéz feladat, de nincs kizárva. Először tisztázzuk a tényállást. Figyelj minden szóra s lehetőleg ne szólj közbe. Azt hiszem nem lesz arra szükség, hogy közbeszólj. — Te a feleségedben keresed a hibát, ahe­lyett, hogy azt magadban találnád meg. Cigarettáz osak egész nyugodtan s ne veszélyeztesd testi ép­ségemet fölösleges gesztusoddal. Maradj nyugodtan. Te a feleségedben keresed az okot s lássuk csak . . . Hiszen te egészen kivetkőztél klasszikus formádból, valőcágos gombóc vagy öregem ! — Ilyen voltam, mikor a feleségemmel meg­ismerkedtem — vágott Edithváry szavaiba Gáspár. Wotan A legjobb ét a legtartósabb drótszálas lámpa. Húzott drótszállal 75°/* árammegtakaritás. Kapható villanyszerelési üzletekben, villanytelepeken és a MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK-nél. Budapest. VI.. Teréz-húrut 36. Gjír-utcn 13.

Next

/
Thumbnails
Contents