Pápai Lapok. 40. évfolyam, 1913

1913-01-05

1 i. KU l-...,: J. Hirlap!c5»yv 19 PAPAI LAPOK Pápa város hatóságának és több pápai s pápa-vidéki egyesületnek megválasztott közlönye. Megjelenik m j n «I e ti v b s h r i: a |>. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Qoldlierjf <.\ ula PAPIRFCFWLKXl é—', t'íí-tér S8-ík szám. Tclcfcr. 1X2 szána. A szerkesztésért feless lanttilajiloiion: GOLDBERG GYULA. Klőlizetéselc és hinlctési dijak a lap kiadóhivatalához küldendők. A lap ara : egész évre U kor,, félévre ß k., negyedévre '$ Nvilt-tér soronként 40 tillér. — Kgyes szám ára o0 tili Képviselotestületank 1912-ften. * Időszerűnek tartjuk röviden meg­emlékezni ez elmúlt év ama eseményei­ről, melyek lYipa város közéletében, nevezetesen a képviselőtestületi határo­zatok alapján szerepet játszottak, Ez a reláció ugyan csak száraz felsorolása lesz a történt dolgoknak, mert méltatva már akkor lettek e helyen, midőn mint uj dolgok foglalkoztatták a közvéleményt s tárgyalás alá kerültek. Legfontosabb városfejlesztési ügye­ink voltak bizonyára a Ligetutca kiépí­tése, az u. n. tisztviselőtelep létesítése és a megszerzett Hungária-műtrágya­gyár. Hozzávehetjük még a közvágóhíd I éveken át húzódó kérdésének a megol­dását. Ezeken kivül nem kevésbé fonto­saknak s a város fejlődésére egy bén­ulásban nagyobb hatással levőknek tart­hatjuk a város: takarékpénztár létesíté­sét illető lyjjjdeiuénye/ő, leneseket, ha-: sóidéképpen a városi téglagyár, továbbá városi felső kereskedelmi iskola létesí­tésének előkészítését. Akár lesz, akár Item lesz ezekből valaha valami, s ha évek múlva lesznek is valóvá, mégis csak 1912. évhez van kötve az életük, mert az indítvány, a javaslat ez évben tétetett meg. befejezett dolgok, vagyis olyanok, melyeket a terv felvetése évében el is intéztek, ezek: az Erzsébetliget kibőví­tése, városi melegház létesítése, vízve­zetéki aknák helyreállítása, városi hus­TÁRCA, Elment messze . . . Elment messze a szép szűke lányka, Hej, akinek nem lelek nyomára; Elbúcsúzott minden nélkül Csók se csattant el emlékül, Csak a csodás szemepárja Mondta, hogy mi utoljára Láttnk akkor egymást . . . Elment messze a szép szőke lánykn, Ugy teszek én mintha nem is iájna Eltitkolom szivem g3­ászát, De a rigók azt, nótázzák, Hogy ott a vén tüzla mentén Lettem árva, lettem szegény — Egész életemre. Su^ar József. 3Péter eloa-tazilc. Alkonyi fényben fürdött a kert, tündöklő nárga tónusok ragyogtak a horizont fölött. Enyhe nyáresti levegő simogatott körül mindent s a túlsó iiyaralósor felől hangok •zürodtek feléjük: valaki mosolygó, kedves dalokat zongoiázott. ;zék felállítása, az építési szabályrende­et életbeléptetése, több szabályrendelet, Dint a marhalevelek kezeléséről, állat­,'ásári, piaci rendtartási, a részleges Ligelutcai) csatornázásra s az ingatla­íok átruházásai pótlékra vonatkozósza­lályrendeletek nuigalkotása. Ide számít­tatjuk az aszfaltozási munkálatokat a Deák Ferenc-utoában. Celli-uton, Csáky­íteában, namjanich-titcában, a Haltéren.. Cötvos-utcában, Kossuth-utcábau és Fő­éren, s végül a tisztviselőtelepen, nem­vülünben a Cinca árok több helyen /aló beboltozását, mint a (Jrünvald test­vérek, l)r. derffy, Láng Ignác, l'aulics lános háza mellett, a ('sóka-utca esator­íájainak rendbehozását. Befektetések történtek még házvé­telek cinién; a mennyiben megvette a város a Koritschoner-féle, Moravek-féle ás Schiller Mórné>-féle hazákat utcaren­lezés szempontjából, földvétel címén a Sávoly puszta néhány holdja homokbá­i:va eéliaira. j ^ , VizvezetéKün fejlesztették a Gyi­MI'ithi-uton egy l«Üzkut felállításával és i Kisíaludy-utai ffcső lerakásával. ,v közvilágilái a K'olioncy-utciiban lett fejlesztve, eg/ben pedig a téli haj­nali órákra meghosszabbították az éjjeli ágők idejét. Adományok és segélyek cimón a tanítók ipariskolai tanító tanfolyamokra való kiküldését, Horváth iSándor avia­tikus segélyügyét, s a kényszervágási lijak elengedését ein üthetjük meg. De még igen sok, különbnél-különb Akkor a verandán megkérdezte a lány Pétert: — Mondja nem jobb itt" Nézze milyen szép ez: i kedves nyaralók, a falu harmóniája. II- maga mégis inkább utazni megy! His/.en annyit csatan­golt már életében . . , Próbáljon maradni egy kissé! Nem is tudom megérten', hogyau érzi magát jól a folytonos utazásban. Mégha .'i vagy 400 évvel ezelőtt i látnivágvás tóivtonos vándor ásta serkentette volna, ílég naiv tudnék lenni és megbecsülném nz élet­módját. I>e iuyV Hiszen még csak azi sem mond­hatom, hogy a szenvedélye kergeti végig a világon, mert magának nincsenek szenvedélyei. Maga szén k'edélvteleiiül megtestesült kedves, korrekt ember, valósággal jegbehiitütt temperamentum)), OHMOM és */.<)!id, macáim/, falu illenék l'éter . . . — Lehet, koffj igaza van, sőt bizonyára igazit van. De kérem, hicyje el, hogy az én utazásaim nem jelentősek, nem is érdemlik meg, hogy prob­léma tárgyát képezzék. — Most megint a szokásos szerénység beszél magából. Lássa rosszui teszi, hogy nem mond el mindent. Maga valamit elhallgat. Magát valami iizi, kergeti, vtilatni emlék valami fájó emlék . . . Néz/.e nekem elmondhatja . . .én tudom, hogy mngn mélységesen érez és gondolkozik s a siokásos bon tnokkal. apró társalgási udvariasságokkal és sablonos kedvességekkel önmagát nknrja elrejteni, mert igy paranosolja ezt a jói/.lése, amely tiltja attól. :set foglalkoztatta a közgyűlést, melyből ilintézlék a Korona vendéglő. Vojta láz és ápolda bérletügyót, a jégtermelés íelyét, a lejtmérezést illető kérdéseket, jlvetették azonban a gabo'iapiac ulhe­yezésére, a hivatalos órák megváltoz­atására és a terniokémiai telepre vo­íatkozó indítványokat. Függőben van­lak : az Árok- és tüzoltó-utca rendezése, iz emeletes házak pótadótneiitessége, a nunkásházak, s a heti állatvásártér igye. melynek elintézése az ltlliL ívre vár. Fontosabb határozatok még a tiszt­viselők családi pótléka, az iskolások <ertész^íTlTk"tatása. a szervezeti szabály­rendelet módosítására (alkapitáuyi, tan i­jsosi néhány írnoki állás szervezésére) vonatkozó indítványok, kérelmek vagy felsőbb utasítások, melyek ily értelem­ben lettek elintézve. Személyi ügyek is foglalkoztatták ,i képviselőtestehitet, így a részleges tisztújítás: mini t-feMíkoly Viktoi aljegyző, Uédei József adóügyi jegyző, (Veké Zoltán alszámvevö, Boblosszer Ernő szám tiszt, Horváth Kálmán, Török Mi­hály és Wohlmuth Lajos Írnokok meg­választása, továbbá Gyenese Pál vagó­tiidi felügyelő nyugdíjazása. Foglalkozott még a képviselőtestü­lettel az Antalháza-puszta visszacsatolá­sával is, de ez nem sikerült. Kisebb ügyek: a Magyar városok Drszágos kongresszusának helyi bizott­ságot küldtek ki, Néger Ágostont üdvö­hogy maga a csendes, tinóm fájdalmait (elfedj*. Nézze ... én ugy szeretném, ha meggyónua ne­kem ... én megérteuéin . . . talán meg is vigasz­talnám . . . — Kérem, ismétlem, téved-. Ne keressen szub­tilis dolgokat lelki-kuliszaiin mögött. Higyje el ép oly jelentéktelen ember vagyok, mint akárki más. — Szóval iiem bízik beuueui. Lássa az magá­tól nem szép . . . Most a nap glóriás ívtlexe a verandán im­bolygott s az alkonyi hihort'ény koszorúja köritette a lány fejet, végig szaladt dekohált nyakán és a könnyű caipkebluzen. l'éter mosolyogva itta tel a kedves látNáuyt szemeivel, aztán cigarettre gyújtott és osendesen beszélt : — Hiszen Magácskánuk nincs is semmi mon­danivalóm. A lényegeset megérezte, a história, a nevek ugy sem fontosak. A dolgok hangulatának immár birtokában van és ez a fontos. Megért. Nos, most vigasztaljon meg. Bajosan fog menni. Szavak­kal akar boldogulni ? (lyenge 1. sz. Lássa, a maga őszintesége engem is őszinteségre hangol, különben kérte is, hogy őszinte legyek. Nos, az leszek. Vigaszt az ember csak eseményekben talál. Nagy esemé­nyekben. || a legmélyebb események azok a csókok és ölelések, amiket ilyen tizennyolc éves lányoktól kapunk, mint maga. 'l'omoren fejeztem ki magam s attól félek, hogy igy hirtelen, merészen, brutálisan

Next

/
Thumbnails
Contents