Pápai Lapok. 39. évfolyam, 1912

1912-01-07

X XXIX. évfol yam. Pápa, 1912. január 7. 1. 8z?im. PAPAI LAPOK lapa város hatóságának és több pápai s pápa-videki egyesületnek meg választott közlönye. Megjelenik m 1 n d e n v a s á r n ap. S/erkesiloseg « s kiadóhivatal GtoMbavg C.V..IH papirWe»k*.!éii«», i-wt.23-ik Mim. A szerkesztésért felelős laptiilajdouos: GOLDBERG GYULA. Klőfizdések és hfoMeái dijak a lap kiadóhivatalához küldendők. A lap ára: pifi'-Hz óvro 12 kor., félóvro 6 k., negyedéire | k Nyilt-U'T sin ként -I 1 ! fillér. — Kifyes szám ára «0 fill. More patrio. \I i már mindenki tudja, mert hiszen már hirdetés alakjában is napvilágot látott, bogy a városnál üt ujouan szer­vezett és előlépés folytán még néhány megüresedő állás kerül rövidesen be­töltésre. Az* újonnan kreált állások: egy adó­ügyi és közigazgatási jegyzői, egy adó­ügyi számtiszti és k«:t irnoki áüas. Ter­mészetes, hogy a város szolgálatában álló és a megfelelő képzettséggel biró tisztviselők és alkalm '* :l közül szá­mosan fognak ezekre az állásokra pá­lyázni, de pályáznak a városházán kivül álló egyének közül is igen sokan. Hogy nagy küzdelmekre van kilá­tás, az bizonyos. S.i!. morf- palrio már rég folynak a korteskedések s mindenik pályázó a maga érdekéhen járja sorra a város képviselőit, hogy már előre l>iz­tosifsa mi gának a szükséges számú szavazatot. Ks cz az, amihez néhány szaviiii.v \oi.ia. Minden szervezett hivatalnál, akár állami, akár megyei hivatal, tekintettel van az intéző felsőbbség a \u'r szolgá­latban álló egyénekre s azok előmene­telét, segiti elsősorban biztosítani, eőt vannak városok is, pl. Budapest, ahol a város szolgálatában nem álló egyéne­ket jelentősebb tisztviselői állásra egy­általán nem választják meg. Ez a me­tódus volna kiivetendő minden városban s ez volna a legigazságosabb eljárás nálunk is. Sajnos azonban, hogy az eddigi rendezetlen tisztviselői fizetések nem igen csábították a diplomás embereket a városi tisztviselői pályára, de most, hogy ezen a bajon a város képviselő­testülete már segített, elmondhatjuk, hogy a képviselőtestületnek igazán lesz alkalma a pályázók közül a legnagyobb képzettséggel bírót kiválasztani, de el­sősorban mégis azokat kell előnyben részesítenie, akik egy jobb jövő remé­nyében évek ho. szu során át csekély szinte nyomorúságosan jelentéktelen fi-, zetésért szolgálták a várost, illetve an­nak egész közönségei. Ma még nem tudjuk, kik azok és hányan vannak, akik a város szolgála­tába akarnak jutni, de azt már látjuk, hogy sokan lesznek a;:ok, akik nemcsak j a városi tisztviselők létszámát akarják szaporítani, b;'r il;» • -nek is vaunak már. hanem komoly munkájokkal a város ja­vát kívánják szolgálni. Még elég messze van a választás ideje. Még a pályázati határidő sem járt. le s már is a more patrionak, az „ősi szokás szerintinek, vagyis a képviselő járásnak egy szomorú, eléggé el nem ítélhető jelenségével állunk szemben. Egyes pályázók ugyanis - ugy hall­juk — azt a Inresa módját eszelték ki a Bzavazatgyttjtésnek, hogy ellenfelét vagy ellenfeleiket a legképtelenebb állí­tásokkal iparkodnak befeketíteni, hogy ezzel biztosítsák maguknak azokat az esetleges szavazatokat,amelyekre egyéb­ként nem számíthattak volna. Konkrét esetek nincsenek a kezeink között. Csak beszélni hallottunk ilyen dolgokról, melyek ha a valóságnak meg­felelnek, a leghatározottabban el kell ítélnünk az ilyen eljárást, mert a ki a maga komoly, férfias megórettségévei nem tudja a saját pozícióját biztosítani, hanem a hazuduzások ildomtalan esz­közéhez folyamodik, az szerintünk már j ezzel a tényével sem méltó arra. hogy egy olyan állasra ungválasztassuk, ahol a munkaszereteten kívül bizonyos egye­í nesség néven ismeretes tulajdonság is ! szükséges. i A közhivatali állások betöltésénél AZ ilyen fogásokat nem volna szabad Tia.sználni. ép ugy. amint minden csa­ládi vonatkozásnak, atyafiságnak, sógor­ság-komaságnak el kellene tűnni min­denkor, amikor a „köz" ről van szó. Mi meg is vagyunk róla győződve, hogy képviselőink a koüő értékére szál­lítják le annak a jelöltnek az érdemeit, aki a saját tudásánál, képessegeinél és munkaszereteténél nagyobb súlyt helyez . TÁ RCA. Carmen Xugubre. Alwva megyek, senki sem vár rám. Visszajövök-e. senki sem kérdi. S hogy valaki tán meghal utánam. Nem Jogok félni . . . Valahol messze egy tót faluban. Elmondják egy nap százszor is talán: „ Valaki jött . . . egy szomorú, unott, Beteg; pesti lány ..." S lent a Dunánál tovább suhognak, Illatos, csipkés, asszonyok, lányok. Tovább fűződnek régi regények, Megszakadt álmok. Csak néha súgnak össze a habok A vén Gellérthegy sziklái alatt.' Valaki elment gyógyulást lelni . . . Valaki elment . . De kis bolondos szive itt maradt." LINDTNER VILMA. Valamikor, amikor még . . . Valamikor, amikor még Volt csillag az égen, Amikor a csillagok közt Ragyogott egy nékem. Amikor a holdvilágos, Csendes nyári éj bell Ragyogó két szép szemedben A napsugárt véltem. Valamikor, amikor még A szerelmed lángja tértem lángolt s fellobogott. Mint egy é^i fáklya, Amikor az üdvösségem Csak Te benned láttam: Reménységem. boldogságom Zöld mezejét, jártam. De mióta a számomra Nincs csillag az égen. Szemeidnek fénysugara Nem világit nékem. Amióta a könnyeim Te utánnad folynék, A /. éb-ti-m ni pun csak Sötét felbök asznak. Stankovits Géza. roan.g"3Tos­— A „P á |i M i Lapok" eredeti tárcája — Irta : Balassa Emil. Kjjel volt és Bór hazafelé bandukolt. Ma kissé korábban hagyta ott a szurtos lebujt, ahol éjjelente állandóan tanyázott es ahol tekintélye volt, mert az idó még m-m tudta teljeseit lemosni Borról a régi jólét nyomát. Ma még lakozott buuue egy kis józanság és ez régi, keserű gondolatokat ébtesztett. agyában. Nem szerette a józanságot. A gondolatok körülfogták, kínozták és hajították ki az utcára. Voltaképpen nem is tudta, hogy merre megy. Csak ment, dülöngélt, álldogált a sötét ntcán, öklé­vel nieg-mei;döngette a vasredőnyöket és igyekezet nem gondolkozni. Sok inegüllepcdett keserűség há­borgott betine és minduntalan a féleségét látta. AB asszony szemét, amely ábrándos volt és a száját, amely gőgösen, a két. szögletében lefelé görbült éa a királynéhoz tette hasonlóvá. Megált egy gázlámpáná!, hátra szegte a nya­kál és belebámult a lángba. A láng vibrált és Bór szemét elöntötte a könny. Sírt és öklével verte az area't, a fogait és rongyos oipőjével rugdalta a lámpa tövét, mintha ki akarná dönteni. Egyedül volt a hosszú utcában. Hála a lámpának támasztva ugy érezte, hogy fejét belülről valami maija. Megint a ! felesége area't látta és gyűlöletesen kapott utána Reggelizés előtt félpohár Schmidhauer-féle Használata valódi aldas gyomorbajosoknak, szekszorulásban szenvedőknek. Ignu&ndi keserűvíz Az cl MIiitoti gyom­rot *J-3 nraalalt tel­jesen rendhfhozza. Kis üveg 40 fillér. Nagy üveg 60 fiil. Kapható Pápa és vidékén minden gyógyszertárban ós jobb Tüszeriizletben.

Next

/
Thumbnails
Contents