Pápai Lapok. 36. évfolyam, 1909

1909-01-03

;XXVI. évfolyam. 5.1í Pápa. 1909. január 3. l.Vszám. PÁPAI LAPOK Pápa varos hatóságának és több pápai s pápa-vidéki egyesületnek megválasztott közlönye. ' M « g j e > - minden vasárnip. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Goldbertf (iyt.la papiikeivKlteilese. Kő-lér 2.'!-ik szám. Hirdetéseket egyezség szerint felvi: • a kiadóhivatal. Kőiniitikatárs,: MOLNÁR KÁLMÁN A szerkesztésért I' -lelös laptiilajdonos; GOLDBEKÓ GYULA KIölizntAxelf is liinletési ilijak a lop kiiulóhiraUlahoS kiilili'iiilük. | A lap ára: tfÉM ^vre 11 kor., félévre (i k.. negye lévre 3 k Nyilt-tér Kiroiikent 40 lil'.ér. — Kfr.vva i;.im ára HO tili Csak olyant, a mely az „Első Pápai Villanyeröre Beren­dezett Káwépörköldeböl" naponta frissen pörkölve kerül ki amely kiváló zamatánál lógva közkedvelt. Kapható irorein. TTÜXÄOS TÜSZERNAGYKERESKEDÉSÉBEN. UJ ÉV! Ismét elmúlt egy év minden örömé­vel, bánatával, kezdődik az uj. hogy Qrorsfutárként tovább siessen s ésiré* /ótlenül életünket is inasával ragadja. A pogányok között szokásban volt iz idd változásait részint babonás szó­lásokkal, réseiül kicsapougásokkal meg­innepelni. A mai társadalom ezen szokást nem tövetheti. Illetlenség volna a mai tár­ladalomtól az uj esztendőbe való fontos ápésl csak üres kívánságokkal, efemer tacsti szokásokkal megtenni, A kívánság érlelődjék tetté! Boldog uj évet kivárniuk I Mi is az az igazi boldogság, az. nely az éle) kikerülhetetlen változatos­lágában függetlenül gazdagnak, szegény­íek egyaránl rendelkezésére áll? Nemde a lélek békéje! Boldog uj évet! Ite hogyan legyen »oldog az ÓV, ha az emberek önmagu­<at és másokat boldogtalanná teszik? ingván legyen jó a kor. ha a benne j]ő ••"dwrk ss*zak ? A mit az évnek. az időitek ki­kánunk valóságban magunknak kiváu­uk : hogy az uj évben jobb és ezért — Doldogabb euiberek lehessünk. A ki ezt meg akarja valósítani az TÁRCA, Szere/ ni! Jlzt kérdezem tőled bolond sz/v, J{ogy mért vagy oly rég csöndesen, Xcröskörút zs.bong az étet, kacérkodik száz női szem. Sok néma ajk olyan beszédes. Sok meg, mikkor csacsog, be édes, jyfikor kacag, csak akkor édes! JJzt kérdezem tőled bolond sziv. J(ogy hosszú álmot alszol-e? ébredj hát és szólalj meg egyszer, Jft pihenésnek nincs helye, Oh, mert hisz én csak akkor élek, Jímikor tűzben, lázban élek, jyfiJ(or szerelmi lázban égek.. JJzt kérdezem tőled bolond sziv, - S felelj reá. parancsolom ! — fogsz-e szereim lángolóan, Jtfint akkor . . . régen . • . egykoron . . . Egy kedves arcon, röpke néven j(add csüggjek álmaimban, ébren, r-r;\r,nioif nirnnh'ct c ébren! .rtsa meg az uj évi kívánságot dóban, nemesak szíjjal és ruhávn ítnem ünneplésed megújított tettrekél '.ivvel. de tartsa meg — állandóan i lert mit ér egy boldog nj év napi 1 — rossz esztendő következik utániu Vannak az ember életének olya i;reei. a melyekben, mint sötét éjsz iiban a eikkázó villám kísérteties fény él megborzongva élesebben lát .• nber — szempontokat, melyeknek m aslatáról nagyobb látóköri nyerve aká toyan megváltoztatják egész életű Idigi irányát Ilyen az uj év napja is. Hogy iái társadalomnak szüksége volna ily< illámra, hogy s/.. mpontokat láthatn sempontokat, melj éktől éhért, s melye -vedül boldogíthatnák, az bizonyo „ Varad ik az egész földkerekség" i írta 2<MH> é\ vei ezelőtt. Nyugtalan ize Utság. lázas kapkodás minden tére lindenki a bizonyialanság miatt pauas ödik, melyben íz egész emberist olyong. Ma ugyanazt mondhatnók, csak 1-«->óm<>T II.II;. é!')iil'k \ idalom minden rétegében, nyugtat izas kapkodást, a . okszor képzelt ros llapotból i jobb télé vah) bizonytal irekvést tapasztalhatjuk. S sok enibi a megkérdeznők, hogy mit is aka J/e fél, gazdám — felei a szivem — Jlz én órám is ütni fog. €gy csillagos, szép, nyári estén, £gyszene csak rqeg szólalok, kezdetben majd ügyet se vetsz rám. Vagy gunyo.ódol. vagy nevetsz tán, Később elülsz magadba hosszan, S nem egzszer könnyezel titokban. Jlztán megennék a borongós, jtlmctlan k,ir.os éjjelek. Egy lányka édes arca folyvást, Jjult nyoszolád fölött lebeg, éjjel, nappal kisért az árnya, fioszanf a csend, boszant a lárma, és akkor tűzben, lázban égve. £ csöndet visszasírod még te! ^(aligass, szlvenj, halgass, ne ölj meg!" — fín hallom mar c bus sóhajt, — Szegény gazdám, én szánni foglak, J)e nenj tudok hallga/ni njajd, Jl megindul! hó görgetegnek, 3(iába mondod: állj. pihenj meg! jlz csak. száguld rorqbolva, zúgva . . . J(ol a.'i meí-P . . . Jstenem, ki tudja! . . Fehér Jen mi után is törekszik? azt felelné: A béke. a boldogság után. Hogy «z alatt mit ért! — Sokat! Mindent! A vége azonban még is az lenne, hogy maga sem tudja bizonyosan, mi tenné boldoggá. Afrikában van egy szomorú, nagy sivatag. Elszórt oázisain kevés növény­zet, a többi kietlen föld. határnélküli bomoktenger. Bzea sivatag sorsa örök aszály; átka: örök terméketlenség. Izzó fövénye szomjúhozza az eső áldását, de hiába: az ég ítfejette örökké felhőtlen. Néha-néha emelkedik fel a láthatáron egy-egy felhőtömeg, mely vészes roham­mal közeledik vihar szárnyain és fel­szállva a magas égig a régen várt eső helyett . . . porral, homokkal és sötét­séggel tölti 1»,- a levegőt, megsemmisítve, minden növényzetet, eltemetve embert és állatott a puszta rengetegében. Kzek a sivatag felhői! Nem a magasból jönnek alá, hanem a sivár földről emelkednek az ég leié. A távolból jólétet igéinek, l mikor elvo­nultak kétségbe esést hagynak maguk ii.di. A világol foglalkoztati') eszmék mint a felhők vonulnak el felettünk. Néme­lyek a magasból származva üdvöt árasz­tanak a világra. Mások az anyagi gon­dolkodás sivár talajáról eredve, port Az uralkodóház sírboltja. Históriai Revue — a MeaJ kapucsiauaok állal gyújtott adatuk nyomán irta Kemény Béla. I Folytatás.) A sirltolt r.-tri traktusa eredetileg nem volt akkura, mint :t mekkora területet a/, most elfoglal. /. Lipót volt a/, aki annyira kil> ívittette, hogy ais must a templom egéar. hossza és a kórus nagv része alatti területet Tálalja ei. I. Lipót .'J-'k neje Ele­Ollóra Magdolna Terézia H ily módon megnagvoh* Intőit sírboltban WgJ oltárt állítatott tol, melynek alsóré»/.e fekete inarváuyhól van, tnig a keresztről levett megváltó, a fájdalmas »/••.. anya, valamint a szent Ma'rta es Magdolna szo!>ra, teher marvánv­l IH'II készülvék. Az nj trakttubaa pedig Maria Terézia, férje halála Után egy gépe ne tel kéatfltHatt, mtlynek segélyével a sirho'tlia önmaga minden idegen segit­seg igény hevetele nélkül, barimkor leszállhatott é» onnan ismét feljut halott. K/.t • gépezetet a nagy asszony 17*0. Doveotbw 'J an I Mgaálta utolszor. Kkkor szállott le utoljára a sirlio tlia férje kopor­sój.ilmz. BOKA. nagyon lökd né/.» gelle azt és vaiaini s/en különös: meghatottság vett rajta erőt. Amint a gépezetre lépett, hogy a sirlmltliól ta'vo/zek, a gépezet egy külouös véletlennel fogva haromszof Ii. i..L L.-.-l VI T..

Next

/
Thumbnails
Contents