Pápai Lapok. 36. évfolyam, 1909

1909-01-03

l'fipui l.unok I9Q9. január :!. ILIN JELSZAVAK, HAMIS ESZMÉK csak balszerencsét HOZHATNAK reánk ÉS SZO­gény, SZERETETT HAZÁNKRA. Ezekből PEDIG úgyis KIJUTOTT bőven! A MAGYAR NYELV A NÉMETAJKÚ ISKOLÁKBAN. A nem magyar tannyetetl népiskolákban a mujii nyelv tanítása tárgyában • köxoktatáa­üjjyi ntinleater egy általánoa teutervel adott ki • azt valamennyi kír. tanfelügyelőnek, egyháai fóbetóaágnnk éa köaigeagatáai biiotuágnah mag« küldötte. Húg) H magyar nyelvtanítás módiiierében keveabbé jártas tanítókat a követ endo eljárás fa* töl ü tuhüiater tájékoetaaaa ét a céltalan kis.'-r­letejséaeknek elejéi vagya, útmutatást kéenitetl a tanterv haamalatiboa, melynek követéae • tanítóra nézve agyat) nem köteleaö, de a törvény nkal kitűzött, oólt mindeneeetre rl kell érnie. A tanfelügyelőknek az iakolalátogetáeók al­kalmával leggondosabban vizsgálat tárgyává kell teuniök, hogy vájjon: l., a neu magyar tannyelvű íakola tanítója a magyar nyelvel oktatókéneaaéggol birje-e; 2., az eaen rendelettel kiadott tervel laoroana betart ja a: .'{.. iin ennyiben annak használatánál nein a nrinimti r által kőeőli ntmntatáehoa alkalmaakonV nék, tanítási módaaere megfelelő-e; végBl I.. raeh anemelőtt tártéaa iu*-|lett tartozik a tanfelügyelő megaliapitaui, h"gy • magyal nyelv tanításában tapaaatall eredmény a tau terv jegycet rovataiban egyea otatályok réaeére előirt óéinak megtelel-e t 11 a eredméuytelenaég oly tanítóval aneniben állapíttatnák m«*g. aki Haját válasatótl Bnódaaere szerint jár el, az a tanító annak lias/.iiálatatói te­gyelmi riaagáiel terhe alatt rltiltandó, amely in­tóakedáet követóieg a miniaater által kiadott nt» mntatáa haaauálata az érdekelt tanítóra nézve kötelezővé. \ álik. A tanterv lelje* végrehajtásáuak •sámonkó­reea na 1910 II. taué\ folyamán áaaatküvetöleg történhetik meg, ;i< 1<Ii^r pedig —kiváltképpen arra terjeentendö ki az ellenőrzés, hogy a tautet v to­kosatea áfatbeléptetáaa aikereaen megindnK-e, il­leti.-, I og3 .i tanító Uuútványaival aa általa addig hasznait tanterv melleit elért eredmény ajaníáa az nj tanterv nénjeit mihamarabb megköxeliti«e HINTENEK az emberiség asemébe B a mi UTÁNUK marad: oaalódás, nyomor,PUSZ­IN LI--. A bazugaág eszméi nssoiilitanak AZ igazság Miméihez, múlt a sivatag felhői AZ ég felhőihez, s kéveseu vaunak, a kik azokal megtudják különböztetni egymástól. A sötétség elve, az igaaaág fényébe ÜLTÖZIK. eltántorítva sokakal az igazságtól. Korunk íulbeosüli AZ észtehetségei S v/A TESZI minden erkölcsi igazság ÉS társadalmi haladás forrása. NEM akar az MEJI tanítványa lenni, NEM fogúd el fényi világ napjától, önuönmagáuak világit, akár a mocsárban bolygó IÜZ. JIIELV akkor kezd fényleni, mikor a aap már LEÁLDOZOTT a magasból. KORUNK boldogítani AKARJA AZ emberi­ségei az élvezel általános jogával a arányos felosztásával. Ha nincs egyébb anyagnál, MINEK ÉLNÉNK egyébbuek, mini anyagúak. Ha ÍÖldi boldogság az emberi élei EELJA. AKKOR feladata az EL\ezet. IIa élveznek a gazdaguk,élvez­zenek A szegények IS; HA NEM BÍRNAK A szegények, ne bírjanak A gazdagok SOM. El A TAN fényes illusztrációi látott A párisi kommuue ÁLTAL felgyújtott palo­ták lángjainál. I'.Z voll A matériái ismus felvilágosodása — petróleum fénye mellett Az ÉLVEZET anyagi (elfogásából következik: az egyéni szabadság önkény­íedése AZ egyeulőségtiek HAMIS értei­nézése, az emberi jogok hangoztatása iz EMBERI kötelességek hangsúlyozása LÉIKÜL, A házasságnak egyéni kedvtelés­BŐL való megkötése és fölbontása, a családi elet félbomlása, a béke HIN RE­MÉNYE a SZENVEDÉLYEK megfékezése nélkül, a boldogságuak hajhászása, a SZIV VÁGYAINAK folytonos SZÍTÁSA, önmeg­tagadás NÉLKÜL. \gy -z.it: nini a sírbolt már meg akar engem tartani. Uai »adaapia awgbaUgadotl él agyaa cliíil*'.! napján M MUMMJI MgVMÍV ut.il-ól .l.ililiaut A -iriini: lm aluaaaa űrok almái: A Habsburg hazbol származó uralkodó királyaink közül //. Mátyás király, Miksa oaáaaár éa király 1564—1576 tia, aki 1657. lel.r. 21-én ufilatett, 1608 -I6ltf-ig uralkodott éa ltíl'.' niaivii.* gO-áa angliait. .1 e i m.. n i i a t a ralrj Coneordia luniine inaior. Anna királyáé, II. Mái vas kiráiy neje. IVr­•liuánd tiroj főherceg laáaya, aki 1,"KS."». uktóbei 4.ii Múlatott 1618, daoatabcf l.>-én aMghalt, //. Mátyás ét Anna leréa a/, anlkodóháa •irboltjának atcgalapiu5i, unni •laők ,'ík láttat al>­l.ill elhelyezve 1 li.'t.'S.-ltail. ///. Ferdinánd király. Ii. Ferdinand tia. aki 1608. julim 13-án uíiletett, 1687 1657-ig ural­kotlott éa 1657. mároiua 184a Maghalt. .lelinmi­data voll : l'ietati et duslitia Maria. - III. Ferdiaáad első Mmdg* III. Fülöp »paayol király leánya, aki L606. augoaatoi ls. MU lelett ét 1640. nuljaa 16, aapjáa iafltéi k«>­\»-ikejcd-l «in meghalt, ugyaaekkot hali me^ «*> rata egy koporaóliaa \ m ujaaMott gyermeke: Mária in. Mária LeopoUinn, Hl. rTerdiaáod második I,ileaég) . I.i|i.íi iir.iii RShwoag b'iínya, aki lii^-. ápnli- 6*4a MQleletl >•« [648. aagoaa. 7«éa Maghalt. Mantuai Eleonóra, ilű lYnImainl harmadik ii,.t-.^r, a crtilla^kfreHitt remi megalapítója, aki 16211. aotreaiber 18. taitetetl éi 1686, deeeakaf 6 ..a meghalt. I !•; TANNAK láthatd következményei: • AZ ÉLVEZET után VALÓ SZERTELEN etengés, a mindenáron való meggazdagodási vágy s az érzókisógnek túltengése mű­vészetben és irodalomban. K tannak teremtményei: AZ élű hullák és A min­den NEMES ÉRZÉSBŐL kivetkőzött KIHALT 1 LELKEK. AZ Isteni tekintély megtagadása után a népek NEM látják többé fejedel­meikben Isten megbízottait: A felforgató eszme olv emberekéi latosak bennök,a kik HATALMUK éa gazdagságuknál fogva többel ÉLVEZHETNEK, MINT AZ alattvalók. INNEN A boszuvágyő kéz, MELY IMÍUÍÍS merénylettel emelkedik a magasba, hogy svilkoliou, — BÁNATÉIT okozzou. Mi IN LEN ESZME MELY. Istenben való ULI • és keresztény Önmegtagadás NÉLKÜL, AKARJA boldogítani AZ emberiséget, vesze­delmei LMZ A társadalomra ÉS államokra. Hangzanak a szép SZAVAK A zengő szólamok, a tudományos fegyverekkel OSÖrtető ELMÉLETEK. SZÁLLNAK SZERTE A HAMIS ESZMÉK, MIN! .: SItratilg — ÜRES • [porfelhői. Ezek AZ emberiség hitt álmai, csalfa ábrándjai. Valóban „Rorah eli desuper, et unbes pluaul INSIUM" — ideje, hogy AZ ég Uditó HARMATJA AZ ŰROK igazságok termékeuyilő esője felüdítse, megújítsa A sivár világ társadalom SZÍNÉT SZIVÉT. I'.ZEU iguzsájcok nem tauradják meg Ieredetüket. Áldási HOZNAK a told nem* zetséffeire. KZEK AZ éü felhői! Az államok ALAPJA, A világrend OSZLOPA, II nemzeti ERŰNEK IS kősziklája a KRISZTUS kereszténysége. A nyugat nagy népei EZ ÁLTAL JUTOT­TAK EL A műveltség magaslatára. NE kívánjunk ÉLNI oly SZELLEMI TÁP­LÁLÉKKAL, TNELVEI MÁSOK MÁR régen KI­| vetettek maglikból. /. l.ipát király. Ili Pafdiaáad Ba, aki 1640. jint• ii— 8 én aaHtatait, 1667 — I70ö>ig uraik.nl..tt H« 1705 májua 5-éa ataghalt. Jalowdata volt; Con­silio et Indnstria.. Marcit Terézia 1. Idféi első falaatga IV | Púlöp aii-r.tnai Mária Anna leánya fziilctflt [1651. juliua 12. raayhall 1678. aiáraim 13 Claudia Felicitas I Liptfl második faliaágf «»•k szive, — totem»' a l).>in..i'k.is rendűek nirl)..ll­jáoaa fakatih, taftlctatl li»."):i. iiuijus ;>o. BMgnail 1676. áprilia 8. Eleonóra Magdolna Terézia I. Lindl liar madik felaaéga, tafllatatl 1«">."»."">. JWŰHI 6. nghall 1721). jaimrfi l'.'-eii. KlcuiiMia liagdoiaa Taréaía »/.«Mit eletet élt. Mint inai t'entelil) inniiiláiii. a HII­boitbaa oltárt ttaettatalt. Férje halála ntan. egéai életen iit ^y:i«z ruhát viseli. Vé^retnleleiéiiek ine^­telelűen Mária ralmöi rend ftttöaékébea leiiér habima, t^atriakék Mauulára fehér ÍÜtyol i ; !< uaaláao, melyen agy balotti kopunva (MÜMg) lielve/.lelri I onik iiyii^aliiinra éi padig ejr\>/.eru (itkoporaóbaa, aiuulyiiek téliratii voll: a szegény bűnös Eleonóra Magdolna Terézia. Unokája Mária Teféakt a aus l>an kéaoM) egy dknáa broaakoponót kéaalttatati s/.ámára. /. József király 1. lápot tia, aki lailatati ltlTs juliiu L'IÍ. uralkodott 1706—1711-ig, anghali 1711, áprilii. 17.-én. .leluiDmlatu rote) Amore et Timort. Amália Vilma, [. Jdaaaf Mjáaali szive, teteme a xaleni icmlii iiüvéieknél pihen, M/iiletett lti7;t. április 81. meghalt 1742. április 12.-én. ///. Kivoly a Rabebarg hál atolad l'utinalja, I. I.ipót tia, aki IG."*;'», október l-án mflletatt 17H- 171(1-1^ uralkodót) <•> 1740. nktóbnr 80-áa megbnH. Jetmondnia v.»lt: Constantia et f'ortitn­dim. I ka aaaekweig— Wolfen bűi teli Erzsébet Krisz­tina kiralviin III. Károly feleeége, naMeteti 1601, angnaatna 2 S meghall 17;*>(i. a mber 21. Bnrópa le^K/.olili aH-r.'iiiyanaW tartotta 6t kora. Mária Terézia királynő, III. lv.o..ly leiaya, IMagyaroraaág éa Oanhnvamtg királya Mriaaetl római nemet naaaaárnő, aki aaöletatl 1717 málna l.'l. utal­kodoit 1740 17»ii-ie; ea megheb IT80. noveeabet 2'.i-< IL .lelmomlaia volt: Justitia el dementia. Lothringern Ferenc, Mária Teréaia férje aaSl, 17n*, deaambat H-ÚH. 1741. •aaptaniber 11-ikéa a poénonyi nfaaágtcyflléaea Maria Teréaia mellé tára uralkodóvá vákualatott, meghalt 1765, angttaatna 18-áa laaabmekbnn, Kora /it a ,SZép francia" jel­J /.ővel illette. Mária Terézia en térje Lothriugani Kerunn agy kötői maaaoleumban ilnanaali árok álmukat a iHiiholt Maria Tetézui által épitetl ttj iraktiiHálian. A luaiifioleiiiiiot még másra Mária Tere/.ia kóxr.it telte, >«R. a lémmú-i|iar valóitáiC'*" remeke én Moll BJI­diaaár, kora lenaagyobb leobváaeáaek a műve. A mnaeok nmon Mána TeréaJa éa lareae laoltra van, mely a naj;y anüionyt én lérjét iilö porituníhan i iibráxolja. A luaiisoleiiiii a/, ttj traktilH k<>7,e|ién áll, kú­tiilntte Mária Terézia ÓH Kérem, gyermekei (ekfiaa* nek egyHserii féuikoporHÓklmn.

Next

/
Thumbnails
Contents