Pápai Lapok. 33. évfolyam, 1906

1906-01-07

M e g ,j 1 • n i k in i ii d e ii \ a s á V u a p. Szerkesztőség .!• .Uni-iit< 11 s/ám. Kiadóhivatal: Qoldberg I.MII.I papirkcrokedéxe, l-"ö-t«-i ilri.l.-t.V, kot PjryoZHég szi'i-inl r.'lvrsz n la'ucléhiv.ital, Olvasóinkhoz. Egy esztendővel ismét öregebbek tettünk és a MONI kezdődött évvel tápunk a harmincharmadik évfolyamba lépeti Nftn dicsekszünk <•! azzal, hogy az elmúlt évben is. mint tápunk ci^vsz pályafutása alatt, mindig és mindenben a közérdek szolgalatában állottunk és hogy lelkiismeretes munkássággal és nagy gondossággal teljesítettük köteles­ségünket. Nem akarjuk mindazt előso­rolni, amit rég< -'..link. hiszen lapunk hűséges olvasói Jiindig szemmel kisér­tek bennünket láthatták, hogy amit t-sak egy heti táp keretében tárgyalni tehetett, tett légyen az akár társadalmi kérdés, akár bármilyen névén nevezendő érdeke a közönségnek, vagy a városnak, mindazt lapunk hasábjain szóvá tettük, érette küzdöttünk tollúnkkal és nagyon sokszor eredményesen. B bogj lapunk változatos tartalmá­val igyekeztünk olvasóink szórakoztatá­sára. ,i/.i i.'iuiii ríidél'éiiylelt'JiSég iit'uvu! elmondhatjuk, dé még inkább azt. hogy eme igyekezetünket siker koro­názta, meri olvasóink köréből sok felől kaptunk elismerd nyilatkozatukat. Főbb cikkeink, kevés kivétellel, min­De sol^al bolyongtam... Do cokal belfetiatm, D* tokfeM jdriain : Ti íios, !o Hrájja CTmJvj rád ialiliam! íllialan ulaken, $WM íjie'ckben nólkul, árván (BetUtftl tévelyegtem! Remfefltectve liánvcicr $U«m cstllavjfónv^t BQtg f«ll«l«lll végre. M--:n a messamteégben, M«tn is f«nn az «gsn: — Ssemsd CIT-IARABCTII tdcs MIITDONOV^OM . . . Lampérth Géza. Felelős s/erkesztö : KÖRMENDY BELA. A ig aktuálisak voltak, tárcarovatunk köz­sniényei nemcsak irodalmi színvonalon Ilók T'-S érdekesek voltak, hanem főleg n'ndig eredetiek, ai telyek máshol még t-m jelentek meg; hírrovatunk bőséges ir'ilmával egyetlei vidéki lap sem ver* enyezhetett és a »Tolhegygyel* kupiéi, kalamárisunkból pimü mende-mondák s főleg az oly népszerűvé vált két alak: Dárdás és Kürtös'' általánosan kivívták Ivasőink tetszését. Mindezek pedig ízt bizonyítják, hogy :azi hírlapírói hivatásunknak tőlünk tel­etőleg megfelelni egfőbb törekvésünk olt én hogy kötél ínségünket a közöu­'.<!• szolgálatában, nagy odaadással tel­•sitetlük. Hogy az igazságot védtük és féltőén rködtünk arra, hogy lapunk hasábjain tisztességtelen hang ne találjon utat lagának. az annyira elemi szabálya egy omoly és tisztesst gés újságnak, hogy ezaj kérkednie seife i< szabad. 11>i<• tehát ez ynll a Mii ii, inkánk s ez lesz a jövőben is. melyre ketsze •s eiiivel készülünk. Kérjük olvasóm­at, hogy eme munkánkban unyagi és sellemi támogatásávjil segítségünkre »gyeti. ~y~ — - Qf^J Tf^m. @ A I i i I. II p • > k* >' t >• <l l i t ú t • :i j ii. Ir'r Láng László. I. Xu : Íme. eljövök öntői s megalázom agam . . .Hl kelteti jönnöm uram!. . . Valaki >iiz. akihez vuii annyi jogom, mint önnek, 'itni akarom A gyermekemet . . . fitii: Ám tegyem De agy jegyezze meg szunyom, a. legdurvább tudnék lenni u eset­in, hu hibát követne el. Féltve önöm a remeket i teledtetera wie • Merenosétlen­geté Ráér később ia tnegtudui, bár jobb szeret­•III. ha lobaeem tudná ... A gyermeket hét elláthatja, de -uk mint olyan unva, aki eddig azóhan volt s ínég nia Intet elutazik . . . sleegyeukí . . . No: KössönÖm. Férfi: .UDVARIASAN. Méltóztassék. (A szomszéd terembe távosnak . Férfi: LVICSÁNAT. majd e) IS felejtettem. . . elyesse outgát kényelembe, MsftonyoiB. HJA. V VAN I'Z. HA M ELE HER KISZOKIK a NUI TÁRSA­DBÓL (BIZONYOS MALÍCIÁVAL, mert LÁTJA IMKH •OM. én MOST roppHiii módon egysaerfl ragyob ESNPÁN CSAK líycrni'•K'-iii.'RT éh-k . . . AH. de RMÜfatetéuk ''S UrdatM ILIJ.IK A IMP KIAD.ILIIVATALILLIOZ KIILILENCIR.L;. jp ára: E^ASZ AVR» 1^' kor., Péterre >; K.. N.'_'\•• IAVM •'• ': Ksryps SZRIITI ára M TILLI'-r. A kivándorlásról. -» Ki't nlik. I. A pápai járás területétől az Ame­nkába való kivándorlás ijc-^ztii mérveket <"»li évről-évre. Mig 1902. és l!>o:!. évek­ben .ion 500 voll a^S*4Íás*tfó|. i száma, ;el<lijj,- UM»4. évben már 800-an és a mull r.KIÖ. évben pedig 12iKi.au vándoroltok ki Amerikába a járásból, [gy jetenleg mintegy ">—r,ooo egyén van távol Ame­rikában. A kivándorlók legnagyobb része 19—38 év között van. tehát éppen a leg« jobb munkaerő megy ki. Utóbbi évek­ben mik. különösen fiatal leányok is sokan mennek ki. kik közül ott több férjhez megy részben magyar, részben amerikai honosokhoz s utóbbiak vissza­térésére nincs remény. A kivándorlók legnagyobb része ö -ö évig van esak Amerikában és amint elegendő pénzt gyűjtött adósságai ki fizetésé-re és arra. feögy magának idehaza egy kis mgut­jaoa. í*oi\ in azonoan u tcivánctorlon koziii 2—.'1-szor is visszatérnek Amerikába, Általában valamennyi oly szándékkal távozik, hogy amint egy kis jótétet biz­tosithal magának, vissza is jöhessen. milyen gyönyört! is kegyed 1 [etenemre, sobeeem láttam meg ilyennek, Kern is csodálnám, hamég a u\.rni''kemet is ellii'nütanä . . . Nii: N'.ni ti'lel.'k. Ku t gyermekhez jött^m« Férfi; EgM is. Ferikém édes, (Terike! Ferike berat, atyja ölébe kosuk, megöleli, majil miközben me^eivl l>oszé.les nyelve, atyja szakállával j.i's/.ik . Atiuska. ádesapoaba! Ugy-e te is tréssel nekem lovaeská:. ogy-e?. . .Ekko­rát ni . . . liá is ülhit-'K. ogy-e? F.'rti: Te los bohó te, persze, hogy veszek. Te esiniya kis balta. !•• rom litt, aki I manuis­kát meg M látja. Xi'/d itt vau. Menj hozzá szt|it'ii. Mond: jó napol m.unuska ! . . . Ferike: (bátortalanul' Jó napol matuuska. Te inamuska . . . moinlil. te vagv -,\z én inamuskáin \ . . . No: karjailta vessi Kn édes telkem, BIS te vagy az én kis Ferikém, az én egyetlen KIS. aranvos Ferikém. Ferike : L'gy-e te is szeretsz eugem, niatnuska F Nó: No persze édesem! (megcsókolj*), Ferik';: 1 >e, te lato.l ni.iniuska. le . . . le nem \agy J0 . . . Férti: Oh gyermeki ártatlanság: igazság a te neved !

Next

/
Thumbnails
Contents