Pápai Lapok. 32. évfolyam, 1905

1905-01-01

$•^^7 Olvasóinkhoz. T^ápunk ezen számával a :32-ik év­folyamba lép. Ugyanezen alkalommal kilépünk a társadalmi lapok szük kere­téből s politikai lappá változunk át. Nem fogyunk tehát, mint némely részről hirdetni szerették, hanem gya­rapodunk. Gyarapodunk tartalom és terjedelemben, amennyiben lapunk jövő­ben hetenként legalább kétszer, de ha a szükség űgy kívánja, t ö b b s z ö r is meg fog jelenni. Politikai irányunk ugyanaz, mi az országos szabadelvű párté. A szabadelvű eszméknek leszünk ezentúl is hirdetői, eddig ezt csak társadalmi téren tehettük, ezentúl a politikában is ezt fogjuk tenni. , Noha ezentúl sokkal többet fogunk nyújtani előfizetőinknek, mint eddig, lapunk előfizetési dija marad a régi. vagyis évenként 1'2 korona. Felkérjük a t. közönséget, szíves­kedjék vállalatunkat előfizetésével tá mogatni. A ^r.ipal Lapok" szerkesztősége és kiadóhivatala. Önálló gazdasági fejlődésünk igazi alapja. Mióta 15eksies Gusztáv megindította agitációját s BZámOS publicistái dolgo­zatában síkra szállott a magyar táj meg­erősítése és szaporítása érdekében, azóta mind sűrűbben mutatkoznak azok a je­JÁRCA. ÁLOM. Ébren álmodozom . . . S oly szép ez az álom . . . ... Ábrándos, kék szemed ma.i>am előtt látom. Hallom csengő htUlgod igt szép danáját, Érzem kicsiny szived csöndes dobogását. S amint ábrándozom édes szerelemrül. Szememből egy kdnycsepp az arcomra gördül, Szivem összeszorul, ajkaim remegnek; S arra ébredek, hegy — sirok, mint a gyermek. D. A nagy bűvmester. — A „Pápai Lap ék* eredeti t ii r I á j a. Ilti: Oyn-Oyn. l'gy lialliittillil egyszer ezt 11 mesét : Bég— -rAgBD sok MáJ esztendővel ezelőtt élt egy gazdag király. Fent. ahol az ég őrök kék. ahol ueriwhre omlanak alá aa úmo rupenge­rak: a büszke pálmák hazájában. Ahány fűszál ii réten, ahány csillag az égtük, annyi zsák arany • volt finit'k a királynak. Ks ez | kiráiy még ><-m volt boldog. Azt tartották róla. hogy lohnea nevetett. Hiába volt minden gazdagsága, hét országra szóló kiuOIM LMiségek. amelyekből arra lehet és kell övetkeztetnünk, hogy az a közömbös­ég, amelylyel az egész társadalom a 9agyat faj felvirágoztatása és terjedése ránt viseltetett, oszladozni kezd. A kormány és társadalom gondol­uzása ebben a tekintetben teljesen át áltozott. ott is, itt is belátták szüksé ;ét a magyar faj támogatásának. A ;ormány megkezdette a telepi ést helyesebb mederbe irányi ani. egyes politikusok pedig komolyan Oglalkoznak azzal l kérdéssel. In>íS^\ nily szerep jusson a nenizetmentt' •unkában a társadalomnak ? Nem szenved kétséget, hogy a nag\ •él elérését-e kormány és társadalomnál ;aröltve kell eljárni, mindenkinek k cell részéi venni a munkából, mer •sakis az összes tényezők egyesitet QUnkájától várható üdvös eredmény. Bizonyos az \M bogy a magvai 'ajt niindenekelőtl gazdaságilag cell ni egerősi leni, aminek ter nészetes következménye, a szám bel erősödés. A gazdasági megerősödés tedig azon a téren kell keresni, amely éien a magyar faj legerősebbnek bízó lyult. a m e z ő gazdasági t é r e n A mezőgazdasági tér az. amelyei i magyar faj ina is. a kedveződéi /iszonyok között, diadalmasan nyomu •lőre. népünknek tehát éppen ezt ; I.IZ.I. A tüzelő drágakövek fénye, rejtelme* tai tekben pompása végnélkali rétéi nem derítettél lliisolvra sápadt ajkait. Musiilt | király, nagy volt a bánata. 15e öltötte a hatvanadik .'• l>-tt'-\ét és még nein VHÍ ifki lia. BgyMwr aztán megasánta az Isti'ii. Ado( it-ki gyerekei — sántát, púposat. Az anyja i ;irva fakadt, maikor rátekintett. Olyan rút vol •agyával teli arra. hogy nem volt azon egy pa •ányi tisztA hely, ahol megeséikol ja. Tudós doktorok tartottak fölötte tanácsot fanakodtak, sóhajtoztak. l»e segíteni l>iz egy il MNB tudott Akkor aztán elhívták a tttndérkirályl ko iiának. Azt hitték, bogy az majd rsudát mivel vtd> Ks az mit csinált ? ( »ssze-vissza karamzsáltii a gyermek testét iogy az mén rútahli leit. Hanem az ajkait, meg I hotnlokái meg •sókolta. Az ajkát, hogy ékesen szóljon, a homlokai lügy bölcsen gondolkozzon. Ks ennek a csóknak varázsereje lett. Mikor a királyfi megnőM • elkezdett bt izélni az ő nagy bölcse.ségével, tudományává iát csak csóválták ősz fejüket az írástudók é i vének. Soha nem hallottak ok olyan ákl w. ást, olyan szép szavukat. alajdonságát — a szívós és törhetleu nezei munkásságát — kell felhasztiálni joldogulásának emeltyűjéül. Általános a panasz, s mi tapaszta­atból tudjuk, hogy a panasz nagyon llapos, hogy a parasztság nem jut földhöz, s igy nem tndja kifejteni a tenne szunnyadó rátermettséget, nem tudja megszerezni boldogulásának alap­feltételéi : ti földe t. Felismerve az eszközt, a bajok trvosságát, ezt az eszközt, ezt az orvosságot kell a magyar népnek meg­idni minden előtt és sürgősen, föld­höz kell juttatni a né p e t. Városunk országos képviselője Hegedűs Lóránt dr.. egyike azon politikusaink­nak, ki nem csak beszél, de tesz is. limit év október hő *J-án tartott beszá­molója alkalmával már határozottan kijelentette, hogy a nagyobb b i r­t o k tesl0 k felosztása utján k e M á'Wfre t f ö [db ö z juttató i. De e kijelentésénél nem állott meg. hanem a telt mezejére lépeti : tekinté­lyes tóvárosi pénzintézeteket, sőt a triesztit is sikerült eszméjének meg­nyerni : ezek össze.illottak s öt millió alaptőkének felajánlása mellett kimon­dották a ..Magvar telepítési és parcel­lázó bank" megalapítását, amely pénz­intézet folyó évi január hóban fog szervezkedni. Hz az intézet volna Ha megwóUtt, felgyógyultak a betegek. Irt kaptak fájdalmukra a szenvedők. A búsko­mornak életkedv pezsdült meg lankadt treibe». * * A s/.oniszédos várban szintén hatalmas nr lakott. Királyi lánya szép volt. mint ott fent az elérhetetlen csillagok. A haja tündöklő arany s bOMM szempillái alól káprázatos reflexe világí­tott a kéklő tirii'ameutnmnak. A trukidiirok legszehl) énekei ót dicsőítet­ték. Legedeeebbeo róla eeugett • lant. A hús. fájdalmas énekek ott sirtak napest ig az ablaka alatt. Iliáha volt minden. A szépséges királyleány szivéhez egyik sem találta meg az utat. Kgy­kedvü mosolygással tekinte': szegény re. gaz­dagra. Csak nevetett, esak kaiagolt... Mert a világszép királyleány esztelen volt. Ha megnyitottak apró, korall ajkai, vakí­tott közülük az alaliásti. gyöngysor, de ha szólni ke/dett. bárgyú, tónak szavaival minden hatást lerontott. Az ősz király már liúuak adta koronás, ösz fejét, mert leánya szépségének hírére ah«>gv özönlöttek, ngv a beszéde miatt lehangolva tá­voztak a vitéz, deli leventék, páncélos lovagok. Ks megtörténi mégía, hogy újra megszólalt. n i.i^t.'.lt' » ..l-ll f n Iliill J l'.tlul.'ill-nl l.il*.*. Lilrt.".a

Next

/
Thumbnails
Contents