Pápai Lapok. 27. évfolyam, 1900

1900-01-07

Huszonhetedik év. \.6lű t ^44?S5 1. szám. l'ápa varos hatóságának cs több ^ápai, s pápa-vidéki egyesületnek megválasztott közlönye Kíogjclenik minden vasárnap. Szerkesztőség: Jókai Mór utca 85(5, Eladóhivatal; Gnlflbei'K Gyula p.ipirkereskedése, Fölér. Felelős szerkesztő: KŐRÖS ENDRE dr. Előfizetések és hirdetési dij?.k a lap kiad ó hivatalához küldendők. A lap ara: E^'ész évre 12 kor., félévre (> kor., riesyedévre 3 kor. Kííyes s/.íra íli'iv :i(> IUI. Az új bűnvádi perrendtartás. A mi évszázadokon át az általánosan érzett szükség dacára hazánkban létre nem jöhetett és a, mit a negyvenes évek nagy szellemei, élükön Deák Ferenccel és Szalay Lászlóval, óriási tudásuk, lángoló lelkese­désük és ritka energiájuk mellett sem vol­tak képesek megvalósítani: a bűnvádi per­rendtartás korszakalkotó törvénye életbe­lépett nálunk az imént megszületett század első napján. Korunknak ezen legkiválóbb igazságügyi alkotása igazi védbástyája az egyéni szabadságnak és magának az ország­alkotmányának is, minden kétségen felül álló közjogi természeténél fogva, igen neve­zetes kiegészítő' része, melynek jogállamban hiányoznia nem szabad. Egyesíti magában a legelőrehaladottabb nyugat-európai nemzetek intézményeit hazai jogfejlődésünknek tiszta szabadelvüségtől át­hatott vívmányaival. Már az eló'nyomozás stádiumában befolyást biztosít a védelemnek és a vizsgálattól kezdve mindvégig elismeri és megvalósítja a vád és védelem egyen­rangúságát. Ha nem elég erélyes a közvád, a sértettnek érdekét a legszélesebb jog­alapon megóvni van hivatva a helyébe lépő magánvád, A törvény nélkül való bizonytalan állapot az egyéni szabadságot állandóan veszélyeztette s az eddigi eljárás során országszerte napirenden voltak a rendőrségi túlkapások. Most a törvény szabatosan körülírja az előzetes letartózta­tás és a. vizsgálati fogság előfeltételeit. Lényegesen javítja büntető igazságszolgál­tatásunkat a kir. táblák mellé kirendelendő közvédők és a kir. járásbíróságok mellett működő ügyészségi megbízottak intézményé­vel, de kiválóképp a bizonyítékok szabad mérlegelése, a szóbelisége közvetleuség és nyilvánosság ideális nagy elveinek érvényre­juttatásával és azzal, hogy a modern vád­rendszer általános alkalmazása mellett igye­kezett ennek szélsőségeit elkerülni és az anyagi igazság érdekében némely tekintet­ben tért engedett a nyomozó elv kétségbe­vonhatlan előnyeinek is. A jogorvoslati rendszert — a szomszé­dos osztrák és német államokéval örvende­tes ellentétben — a legmesszebb menő libe­ralizmus szelleme lengi át. Odaát pl. a Lajtán túli országokban a legszűkebb kor­látok közé szorították az érdemleges feleb­bezések eseteit és most már a, felső bíróságok gyakorlata igyekszik a tör­vénynek kiterjesztő magyarázatával segíteni a létező bajokon, döntvényekkel kitölteni a hézagokat és íígy a vád mint a védelem jól felfogott érdekében kibővíteni a jogor­voslat megengedhetőségének eseteit. Nálunk ezeket a fontos érdekeket maga a törvény biztosítja, s ez jól vau igy. A bból kiindulva hogy több szem többet lát, továbbá figye­lembe véve, hogy bármily eszményi szín­vonalon áll is mai birói és ügyészi karunk a jogi tévedés, a kötelességmulasztás vagy helytelen értelmezés ellensúlyozására töre­kednie kell a büntető igazságszolgáltatásnak, s végre már a történelmi fejlődésnél, né­pünk sajátos szokásainál és társadalmi vi­szonyainknál fogva nem lett volna helyes egyszerre szakítani százados hagyományokkal és olyan forma rendszert elfogadni, hogy a magyar ember ne appellálhasson — lega­lább egyszer. Kétségtelenül legkimagaslóbb része az új bűnvádi törvénynek "az esküdtbíróság újjászervezése és a sajtóügyekre korlátolt eddigi hatáskörének kiterjesztése a rendes eljárásra. Ezentúl mindazon bűncselekmé­nyekkel szemben, melyekre a törvény öt évnél hosszabb tartamú szabadságvesztés­büntetést szab, a büntető birói hatalmat 12 független állampolgárból álló esküdtszék és a melléje rendelt bíróság fogja gyakorolni, mint két önálló tényező. Az esküdtbirósági eljárás szabályozása a legjobb és legfejlet­tebb angol és francia, minták alapján készült azzal a nagyfontosságú újítással, hogy az ösz­szes szavazatok két harmada, vagyis X igenlő szavazat szükséges az esküdtek oly határoza­tához, mely a vádlottat bűnösnek mondja ki. Ingoványon. Ha nincs benned tűz, honnan vetted fényed 13űvös lidércfény éjsötét szemekben '/ Múló varázs, káprázatos igézet: Elhervad a szegéuy szív közeledben. Soká futottam a lidérc után, I"tam mutatta annyi pici lábnyom ; Puha fészekbe vezel mind, csupáu Egy tűnt el nyomtalan az ingoványon. Bűvös lidércfény azúrkék szemekben, ISTe hagyj vergődni itt az ingoványon ; Lásd, úgy csalódtam a lidérctűzckben S elégedni benuök, mégis azt sovárgom. Csak az éjszaki fény maradt övék, Nem őrzenek már semmit a lidércek . . . S te benued napkeletnek lángja ég Te őrized a regebeli ércet. Ott ó'rzöd azt a kincset a szivedben Aranyos fürtű, gyermekarcű asszony . . . Titkos varázs minek is űzi lelkem, Hogy reggebeli kincseket kutasson! S míg a babona bontogatja lelkem: Tiéd e kincs, nem is tud róla más: A régi rege rólad cseng fülemben, Kincsed melleit ébeuhalt uzsorás . . . mikolth. — Mit csináljak evvel a romlatlan kedélyű férfiúval, kérdezte, végre. Romlatlan kedély! Nagyszerű. Egy a régi vi­lágból megmaradt pásztor, a természet igazi fia. — Majd én pártfogásomba veszem, nevetett Iluska. — Kurizálj neki, bolondítsd el, kiáltották a — () a lllozopter. Árpádnak valami uj ismerőse. | lányok. Csalódtak; a szalon njtnjáu a társaság egy ismert j — Legyen hozzá kissé kokett, hiszen ez m.\­As igazság és hamisság. — A «Papai Lapok- eredeti tárcája. ­Irta: Császár Elemér. Az előszobában megszólalt a csengetyü. — Ez ő! Szólotta házi kis ísssony. — Ki ez az ó'? kérdezték a többiek. tagja lépett be, Níklay Jancsi, a huszáröukéutes. A leányokunk odanyújtotta a kezét, a dukát egy szervusz­szal üdvözölte és maga alá húzott egy fotelt. Mariska folytatta a filozopter bemutatását. — Nagy Józsefnek hijják és a mint Árpád mondja — éu még nem ismerem — igen sokat tud és még többet tanult, de nagyon modorutalau fin. Egyedül áll a világban, társaságot talán még nem látott. — Akkor biztosau nőgyűlölő, veti közbe a fekete Iluskn. — Nem hiszem, mert még nem sokat érint­kezhetett velünk, jegyezte meg Mariska. — Ejnye Mariska, maga ugyancsak elszólta magát, szólt a huszár. — Sebaj. Tehát folytassuk az ismertetést. Árpád meghitta mára tudományos társalgásra, de egy ideig itt tartjuk magunknál. Iluska gondolkodott, mint a ki valami nagyon okosat akar mondani. gának könnyű dolog — jegyezte meg csípősen a huszár. — Sértés akart ez lenniV Feleljen Jancsi, vonja vissza. A nevetést a osöugö szakította félbe. Ugyan­akkor ütötte a szalon Louis XIV. órája a '/Jl-ot. — Ez a filozopter, szólt Mariska. Ilyeu pontos csak egy filozopter lehet. Az ajtón kopogtak. — Ez ő, súgta Iluska a szomszédja fülébe. Csak filozopter nem tudja, hogy szalon ajtón nem szokás kopogni. — Csakugyan ő volt. Megállt az ajtóban és a mint a sok fiút meg a lányokat meglátta, vissza hökkent. Önkénytelenül egy lépést tett hátra felé, de mégse vonulhatott vissza. A szoba közepén meghajtotta magát, — Rodai Árpádot keresem. Mariska fölkelt a divánról.

Next

/
Thumbnails
Contents