Pápai Lapok. 18. évfolyam, 1891

1891-01-04

Pápa város hatóságának és több pápai, s p ápa^yjffléki^gjr-i^jPiftnifefc megválasztott köálönye Az újév és városunk, ÍMultadban nincs öröm? . . . . lcg^ alább nincs a legközelebb mult évben. Csalódásokkal kezdtük — csalódá­sokkal végeztük be az esztendőt, s a szép remények, melyeket, a lefolyt évhez fűz­tünk, csalókáknak bizonyultak. Ott van legelőször is a regalé-vált­ság. Ázt hittük a regáléból szép jövedel­met tudunk csinálni; álmodoztunk ezrek­ről, melyek a város zsebébe fognak folyni — s végül is megelégedtünk né­hány forinttal a várt fényes jövedelmek helyett. Aztán jött a királyi tábla s hava­laha volt okunk bánkódni afölött, hogy Pápa helyett Kis-Czell lett a vasúti cso­mópont: ugy ez az alkalom volt az. Föld­rajzi fekvésénél fogva számithatott volna városunk arra, hogy mint középpontra ide helyeztessék a kir. tábla — dé mint város, amelynek csak egy vasuta van, a melyre a messzebb vidék csak többszö­rös vasutváltoztatás mellett juthatna: fi­gyelembe sem vétethetett. Merész volt álomnak is, ne szóljunk róla többet. Azután jött a tanítóképezde beszün­tetése. Meghajlunk az okok előtt, melyek az iskola fentartó testületet a főiskola ezen ágának beszüntetésére indították — de a veszteség mégis veszteség marad, s a tanitónövendékek s tanáraik hiányát erezi városunk is. Jött erre a vasutügy — sokkal élénkebb emléRezetünkben van, hogysem hosszabban kellene róla szólani — vá­rosunk jogos reményei itt is meghiúsul­tak. A tébólydát elviszik tőlünk, a föld­mives iskola ujabb halasztást kapott, s ha ezt nem tekinthetjük is végleges el­odázásnak,- kétségtelenül eltűnt az a re­ményünk, hogy a földmives iskolát már ez évben megnyerhessük. így állt Pápa 1890. végén. * S nézzük most, minő kötelmek vár­nak reánk az évben, melynek most kü­szöbére léptünk, hogy a mérleget ne kell­jen ismét veszteséggel lezárnunk. Kötelességeink kétfélék: 1., megra­gadni minden alkalmat, hogy városunk­nak uj keresetforrásokát teremthessünk. 2., ugy rendezni városunk viszonyait, hogy azok megfeleljenek azon követel­ményeknek, melyeket egy 16000 lakos­sal biró várostól mindenki jogosan meg­kívánhat. Az elsőre vonatkozólag ez idő sze­rint kilátásunk van arra, hogy kiépíthe­tünk egy vasutvonalat s helyzehozhatjuk azt a hibát, a melyet a »magyar nyn­goti vasút« kiépítésekor elkövettünk. Helyrehozhatjuk de csak ugy, ha nem riadunk vissza nagyobb foki áldozatoké tói sem. Ide tartozik még egy gyár felállí­tása. Minden megjegyzés nélkül közöltük múltkor a »Devecser vidéki gazdakör« legújabb vállalkozásáról a tudósítást, mert megvoltunk győződve, hogy nem mi va­gyunk az egyedüliek, a kik ennek halla­tára szégyennel gondolnak arra, hogy — íme ez a szűkebb körű testület képes olyan dolgokat megmozgatni s esetleg létrehozni, melyeket városunk sokkal könnyebben kivihetne, s melyek fölött mi csak jajveszékelni tudunk, azután, hogy nem tettünk semmit. Bérviszonyaink rendezésére vonatko­zólag szintén megemlítünk néhány pontot. Ezek elseje vonatkozik pénzviszo­nyainkra, s ezek közt különösen a con­verzióra. Számtalan felszólalást közöltünk e tágyban, mig végre a legutolsó felszó­lalásnak amint halljuk meglett a sikere, s az ügy annyira- haladt, hogy már aján­latok is tétettek különbőz? pénzintéze­tektől a konverzióra vonatkozólag. Mikor tárgyalja a bizottság ezen ajánlatokat, nem tudjuk, hisszük azonban, hogy Pápa város polgármestere siettetni fogja az ügyet, hogy a mai kedvező pénzügyi vi­szonyok mellett ne fizessünk oly magas kamatlábat, mert ez egyértelmű volna a keservesen egybegyűlt pénz elfecserlésével. A konverzió utján megtakarítandó pénzre ugy is nagy szüksége van városunk­nak. Eltekintve attól, hogy ez összeg évenkint akkora, hogy azon egy földmi­ves iskolában hat .alapítványi helyet fönn lehetne tartani, szükségünk van pénzre, hogy Pápának legyen vég^fvalahára olyan kövezete, melyért ne kelljen szégyenelni magunkat. De szükségűnk van pénzre azért is, hogy városunknak jó i^ó' vizet teremt* hessünk. A vízvezeték ügye most van kérdés alatt $ véleményünk az, hogy .a városnak ha ezen az 'uton juthatunk csak jó vízhez, áldozatok árán is kell gondoskodni aitól,' hogy lakói jó vizet kaphassanak. Már pedig az a pénz, amit kamätitöbbletfil *kifizétünk*^f»ünte|y 15— 20000 forint kamatjának felel meg, a mi elég tekintélyes összeg bármi féle magánvállalkozó esetleges segélyezésére. Ezek teendőink az újévben s ha vá­rosunk vezetői ezek kivitelére minden le­hetőt elkövetnek, meg vagyunk győződve, hogy 1892. év elején más érzelmekkel tekintünk vissza 189l-re mint a milyen érzelmek most a lefolyt 1890 évre való visszatekintésnél elfogják .keblünket;* Az „új tudomány." Már egy megelőző czikkben említem a hatást, melyet dr. Koch berlini orvos találmányával az egész orvosi, és szen­vedő betegek világában felkölteni tudott. A kísérleteket köz és magány kórházak­ban, ernyedetlen tudományos megfigye­léssel folytatják; és ha bár ez ideig ke­vés és lényegtelen eredménynyel: mind az által annyit a kísérletek igazolnak, hogy az oltó anyag befecskendezése in­kább csak azon xeactióban nyilvánul, a mit a beteg szervezetben előidéz, mint egyenes gyógyításban. És igy a tuberkn­losis diagnosztikus megállapításához szol­gálhat biztos kísérletül. Vannak ugyan egyes jeles gyakorló orvosok, kik a tett kísérletek behatóbb észleletei után, várakozásuk|||tye részben is csalatva érzik magükatf mfft^az rnjec­tio nem idézi elé minden isiben a kí­vánt reactiót. így közelebb közölve lett a bécsi orvosi collegitxm megbízottjának, Dräsche tanárnak véleménye Koch talál­mánya felett; ki lehangolólag nyilatko­zik a látottak után; mert úgymond, „észlelt ugyan egy vagy több injectió után valamely reactiot, mely lehet átme­neti vagy talán állandó: de helyes gyó­gyulási esetet ez ideig még nem tapasz­talt előfordulni." „Sőt az előidézett lázrohamok oly hevesek, hogy a betegek felgyógyulásá­ban kételkedni kell."" Arról tehát ezek után beszélni sem lehet, hogy feltéve ha mutatkozni fogna is az inj ectióra valamely gyógyulás: nem fog-e a betegség később újra reagálni? Mert Koch feltalált anyaga a bacillusökát — némelyek'szerint nem is öli meg esak kihajtja a testből; ám de az által még a betegség r eredeti okát nem távolí­totta el; mely a - megbomlott szervezet által produkált, nyirk és vér betegségé­ben áll; melynek a bacillusok felismer­hető terményei. Ha tehát a megbomlott belszérvöze­tet nem képes egészséges működésbe hozni; nem képes arra reagálni: úgy si­kertelen marad a gyógyítás; mely lehet átmeneti, vágy egy bizonytalan időre ki­! ható; de állandó nem maradhat, s alapos nem lehet; ami a beteget a végkÖVetkéz­ményektöl megmenthetné. De ha Koch találmánya tényleg az orvosi tudománynak — a tuberkülösis alapos%yógyitására — biztos szolgálatot nem is tenne; egy mindenesetre igaz ma­rad; hogy az általa kezdeményezett kí­sérletek eloszlatták azon sürü ködfátyölt, melyet ez ideig a hitetlenség, a hom'öeo­pathia és elektro-homoeopathiä gyógy­rendszerek körül terjesztett, hogy azok­nak tudományos hitelét kétségbe hozza. Mert ha ma, a Koch-féle oltó anyag egy milligramjának befecskendezésé, ké­pes reactiót elé idézni a beteg szervezet­ben: ugy nem lehet kételkedni többé, az elektro-homoeopatkilms szerek parányai által előidézett listásban sem. És ea már magában egy nagy vívmánya az új talál­mánynak; mely — a feltaláló akarata el­lenére talán -4- kell, hogy hozzájáruljon, az emiitett gyógyrendszerek tudományos elismeréséhez, i Mi az oka mégis, hogy a tudomá­nyos világ oly keveset foglalkozik az elektro-homoebpathiával; talán a kicsiny­lés ? miután az egészen új elvekre fék­tette a maga n íefc, es így egy „uj tudományt" képez, a régi iskolával szem­ben?*Meríf ha-győi&ni találna igáz, feles­legessé válnának a 100%-fcekre dolgozó pa­tikák, s az orvosoknak fele száma helye­sebben tudná ellátni éá kiszolgálni a betege­ket, s az egész i közegészségügyet mint ma. Mert hiszen egy üvegcse gyógyszer, mely 150 kásái szemet tartalmaz, sok eset­ben képes í 00 embernek visszaadni egész­áógét; amit ma a régi iskola, száz ren­delvénynyel, és ugyanannyi üveg vagy doboz orvossággal nem képes elérni. És különös jelenség — ismételem — hogy mégis, mindez ideig, nem foglalkoz­nak ezen „új tudománynyal" sem a hír­lapok, sem az orvosi fakultások. Mintha az nem érdekelhetné éppen ugy a szen­vedő emberi társadalmat, mint dr. Koch találmánya. És ha nem bírnánk gf. Mattéi ,kózi könyvét saját találmányáról; hanem forogna kézen dr. Sauttcr— magyarra is TARCZA. IHGÓ IxÁBAM. . \ . Ingó lábam reszket a vad hófúvásban, Járma az életnek megvérezi vállam; De foszlányát bár az elevenig vájja — Bezengi lelkem a remény pacsirtája! Dalolj csak, dalolj csak aranyos madárkám, Szenvedő szivemnek csipkerózsafáján; Mig Csicsergő ajkad vig danája csendül, Nem. félek én addig a nehéz kereszttül! Jaj, de hogyha ismét elszállsz messze tájra, Fölszakadó sebem százszorosan fájna . . . Ne is jöjj már akkor vigasztalni engem, Dé mégis — Pihenj meg egy kicsi kereszten! Kicsike keresztén ... én leszek alatta, Leggyönyörűbb nótád csicseregd el rajta: Legyen ott legalább egy kis boldogságom, Ha már' árva voltam ezen a világon 1 HaM 8 Felségénél. Interview. Könnyű a tisztelt publikumnak illatos fekete kávé és szivarfüst mellett végigolvasni azokat a sprokafc, melyeket a szegény reporter sokszor élet-halál küzdelem után vethet csak papírra. . A sajtó nagyhatalmi körébén nekünk jut á legkegyetlenebb rész. Az olvasó közönség mindént akar tudni, a tisztelt szerkesztő urak­ban pedig igatán QÍoca semmi k^nyörület irániunk, Menjen el Díego barátom! a német csá­szárhoz s interpellálja meg őt, hogy vájjon mit értett a nevelés reformjáról tartott hires be­szédjében a „veszedelmes zsiirnalistika" alatt? Vagy ha jobban tetszik, menjen el Halál ő Felségéhez, s tudja meg tőle, hogy mi a vé­leménye. Dr. Koch orvosszeréről ? Én bizom ön­ben, hogy sikeresen fog eljárni. Köszönöm a bizalmat, de a két ütközött nehéz a választás. Németországban igen köny­nyen becsukhatnak, Halál ő Felsége pedig igen könnyen ott marasztalhat magánál. Eh! gondoltam magamban, a Halál koz­mopolita s nem oly specialis ellensége- a ma­gyarnak, mint a német, a két Felség, közöl te­hát őt választom. Ha sikerül épen, saját bő­römben visszakerülnöm, legalább nem esik meg rajtam az a blamage, hogy meghazudtoljanak, mert attól a sógornácziótól minden kitelik. * # Vaczogó fogakkal — tessék elhinni nem a hidegtől, mert akkor még nálunk locs-pocs járta — indultam útnak. Nem vagyok geographus s küldetésem nem is az, hogy uti rajzot adjak, azért a tisz­telt olvasó ne is vegyen elő térképet utamhoz, elégedjék meg azon rövid kijelentésemmel, hogy a magyar állami vasúton utaztam el a halál birodalma felé. Amikor már a földi élet utolsó állomása végkép eltűnt homályosuló szemeim elől s a csendes emberek sötét régióiban suhantam, mintha valami óriás bagoly szárnyán röppen­tem volna, eszembe jutott, hogy mégis bolond egy útra vállalkoztam. Mennyivel kedvesebb lett volna a „Gretchenek" hazájába utaznom! De hiába, már benne voltam a szószban, meg nem is születtem én osztrák generálisnak, hogy Rückwi^-Con<»ntrirung-Retirad-ot csináljak. Meddig tartott e suhanás -P terminus, technikus — voltakópen meg nem mondhatom, mert jól szabályozott chronoraeterannek sem tetszhetett ez az atmoszféra, — megszűnt ke­tyegni. Végre is kilyukadtam a sötétségből s te­metői mécsszerü világosság kezdett derűn géni. Egy végtelennek tetsző épület kapuja előtt álltam. Megnyomtam a villamos csenge­tyü gombját, s a kapu csendesen tárult ki előt­tem. Nincs semmi nesz, nincs semmi zaj. So­káig kóboroltam ijesztő csontvázak között, íél­homályu csarnokok és folyosókon át mig egy világosabb pontra jutottam. Nagy, magas, toronyszerű épületről ha­talmas fekete-sárga zászló csüngött alá. Te­remtő Isten! még itt is. . . . Egy kissé visz­szahőköltem e magyar szemet bosszantó földi tünemény előtt, de jól meggondolva a dolgot,- ­jó helyen kereskedtem, mert ez a requiemszin talán ő Felsége palotáját jelezheti. Csak azt szeretném tndni, hogy melyik a hunezfut? A halál lopta-e a némettől, vagy a német a ha­láltól ezt a hivatalos szint? Ha ezt a kérdést a magyar országgyűlésen fölvetnék, a szabad­elvű párt végtelenül kinos helyzetben volna Pártazempontból a németet kellene pártolni, de ha ez a földi javakban bővelkedő és élni sze­szerető párt a halálra gondolna, aligha föl nem mondana a pártfegyelmet; mig a negyvennyolc czasok vígan szavaznának, hogy: mégis huncz­fut . . , > Amint közeledtem a bejárathoz, egy ha­talmas csontváz mozdult ki helyiből s nyúlt felém. Jóformán.-az igazolványomat kéri. Át­adtam neki visitkártyámat. BON DD3GO, a „Pápai Lapok" eredeti tudósitója. Sarkonfordult a bevitte^. Kevés vártatra kijött 4» inUtt, hogy lépjík be % trt»t»r«»\>e. Két, csontokból összehányt piramis tete­jén serpenyőben lobogó naftaláug világította be. A falakon ó ós újkori véres csataképek, özönviz, éhhalál, x'usztitó járványok s más az emberiséget sújtó csapások ábrázolványai dí­szelegtek. Koponyákból összetákolt fauteuilben hosszú, fekete, arauynyal díszített palástban ült ő Felsége elmaradhatlan jogarával, fényes kaszájával. — Honnét is jön ön 2 — Pápáról Felség. — Pápáról! A Czinczapatak mellett! Tapolczára akartam kijavítani, dé. ugy láttam, hogy ő Felségét a Czincza jobban ér­dekli. — Nos mi járatban Vau ? — Bizonyára ismeri Felséged a Pápai Lapokból az orvosi tudomány terén tett nagy­szerű fölfödözéséket. Mellőzöm Dr. Sipulusz és Dr. Partosi hazámiiainak tudományos kutatá­sait s tudományos kutatásaiknak kétségbevon­hatlan eredményeit s egyedül csak a német Dr. Koch fölfedezéséreí szorítkozom. Van ugyan néhány pessimista, a ki Dr. Koch orvosszerótöl nem sokát vár, de a nagyobbrese, optimista ós mindent remél. Bátor vagyok tehát Felséged­nek, mint legilletékesebb bírónak e tekintetben magas véleményétí kikérni; Mióta fecskendezget az a német doktor? — Körülbelül hat hónap óta. — HalW még valaki är gyógykezelték közül? — A lapok szerint vagy tiz. — Az én adataim szerint e számot bát­ran megsokszorozhatja öfiraágávaL S hány gyó­gyult még teljesén *? — Még eddig egy som. — Számítson, vonja le a logikai követ­keztetést a ne kérdezzen többé e tárgyról. Rövid MÜMt uMkö. *u? fordított'— füzete, az elektro-komoeopat­hiáról; ha nem olvastuk volna Bérara isme­retes könyvét, mely utasításokat ád, ezen rendszer szerinti gyógyításhoz, — vagy nem jelent volna meg dr. Bonguéúl fran­cia orvostudor jeles müve, mely tudomá­nyos alapon ismerteti meg olvasójával az elektro-homoepathiát mint gyógyrend­szert: hát alig tudnánk valamit az or­vosi tudománynak ezen új találmányáról,' mely nem egyes specialis betegségek gyó­gyítását veszi fel saját hatáskörébe: de felöleli az a betegségek egyetemét; •• azo-' kat is, melyeket a régi iskola gyógyitha­tatlanoknak ismer; tehát gyógyít ugy he­veny, mint idült betegségeket, a lehető legrövidebb idő alatt, gyakran csodálatra gerjesztő sikerrel. Igaz marad ugyan az elektro-homoe­pathiával szemben is, az a régi közmon­dás, hogy „halál ellen nincs orvosság." Mert ezek \a szerek sem fognak segíteni többé ott: ahol a teljesen megromlott, összekuszált életszeryezet működése, rea­gálni nem képes. Ámde képes segíteni — sok esetben — ott is : aliol a régi is­kola már felmondta a szolgálatot. Erkölcsrendészetünk. Egy sokak által sajnosán tapasztalt "yi­szás, s országunkat megbélyegző állapotra hívja fel a „Magyar Közigazgatás" legutóbbi számában olvasói figyelmét. •' A czikk közvetlenül Budapest erkölcsi állapotai ellen szól ugyan, de mutatis.mutan­dis a mi viszonyainkra, is teljesen ráillik, és azért átveszszük a következő sorokat, figyel­mébe ajánlva őket az illetékes hatóságnak, melynek a törvény, ha nem mindenben is, jo­got adott a kihágások megtorlására. Ha a nagy Berzsenyi felnézhetno hoz­zánk egy perezre bemohosult sírjából: vájjon irhatna-o újra osíjj&zó. ódát „az *'eld«doiuek bajnoki köntösét, wkyélvét, erkölcsét levetkezett rut sybarita vázzá vált magyarokhoz?" . Bizonyára rá sem ismerné egyhamar ma­gyarjaira.. Magyarország azóta óriási változá­son ment át. Igaz, hogy a köznapi munkában ma sem. viseli a magyar elődeinek bajnoki köntösét, s a magyar ruha csak ünneplő pará­dén kerül elő; de arvelvében, nemzetiségének, kultúrájának, szellemi és anyagi életének fej­lesztésében Magyarország már is tovább jutott, mint hajdan még rajongó legjobbjai is kép­zelni merhetek. Legközelebb pedig kiépíteni készül a nemzeti jogállamot s a millenium ün­nepén ezzel alkotja meg a „mumimentüm aere perenniu8 u-t. Félüuk, hogy megelégedése még sem lenne teljes. A magyar-erkölcs most sem olyan — Hogy Vannak odahaza? Megvannak elégedj orvosaikkal ? ; -— Megvolnánk Felség! íJi, Égy rövid pillantást vetett notizébe.. — "Akkor nem veszünk Össze, mert higyje meg| én is megvagyok elégedve velők. •—Tudja-e? folytatá, mit mondott az or­vosi tudományról Veszprém vármegye egykori főorvosa! — Nem hallottam Felség! — Súlyos betegen feküdt, s mikor col­legái elmentek hozzá, hogy consultáijanak fö­lötte, igy szólt hozzájuk: En tudtam legtöbbet köztetek, s őszintén bevallva ón sem • tudtam semmit. Mit tanakodtok tehát fölöttem! Hagy­jatok méghalui békességben. —- Sie jött hozzám. — Félnek tőlem az emborek kordé tovább. — Rettegnek Felség! attól a fényes ka­szától; — Hiszen ez csak királyi jogaram. Ud­varhölgyeim, a Párkák vágják el az életfona­lat, Akarja ön megismerni azt, akit önnek szántam. Csinos egy jószág ám,! — Meghiszem Felség!. De . . . végtele­nül sajnálnám most ő nagyságát megzavarni. Talán épen áimadozik. Majd ugy ötven év Múlva is elég jókor lesz mogismerkednünk. — Maga udvarias kópé! Logyen hát! de ugyati mit akar késni ennyi ideig? — Azt szeretném megérni Felség! mig Ma­gyarországon egy önérdek" nélküli, igazán nem­zeti szellemű párt uralkodik. — Hohó! Most meg már lehetetlenséget kíván. A Mathusalemek koira lejárt. Vagy azt hiszi, hogy velem is ugy lehet alkudni, miut ahogyan az ördöggel alkudott •'•a debre­czeni diák, mikor Hatvani .profössor-uram ta­nácsára azt irtat' az ajtajára: Ora€T

Next

/
Thumbnails
Contents