Pápai Lapok. 13. évfolyam, 1886

1886-04-25

Mi határozza Húsvét napját? A hold fényváltozásaiból származott már az ösi időkben azon szokás, hogy, hogy az időt hónapok és hét napból álló hetek szerint számí­tották, mert a hold, minden hetedik napon ugy szólván uj alakban tűnik elő. E fényváltozások képezték tehát a legelső idömértéket, mivelhogy semmi jel sem volt az égen, melynek változásai és időszakai föltíinöbbek lettek volna. Az em­berek folytonos figyelmeztetést találtak benne, s a mezőkön szétszórt családok, biztosan egybe­gyűlhettek, valamelyik fényváltozás előre meg­beszélt határidején. Az újhold szabályozta a gyülekezeteket, az áldozatokat. Az újhold megjelenését feszült figyelemmel lestek, a főpap constatálta és trombita harsogás mellett hirdette ki. A legün­nepélyesebbek voltak azon holdujulások, melyek a négy évszak megújulásával találkoztak. Itt ke­resendő az egyház kátitorböjtjeinek eredete, va­lamint általában legtöbb ünnepünk eredetét, a régiek szertartásaiban találhatjuk föl. A keletiek, a chaldeiek, az egyptomiak és zsidók kegyele­tesen föntartották e szokást. Az újhold ünnepét megülték az aethiopiak, a perzsák, a görögök, a rómaiak, a gallok, az amerikai karaibok, a peruiak és a Tahiti sziget lakói, miből látszik, hogy a kezdetleges népek­nél, az újhold időszaka ősidőktől fogva szertar­tásokkal volt egybekötve. A legelső naptárakban tehát jó előre ki kellett hirdetni a hatóságnak, hogy az év me­lyik napján ünneplik meg a Neoméniákat, tehát nagyon fontos dolog volt a régiekre nézve oly időszak fölfedezése, melynek leforgása után a hold fényváltozatai az év ugyanazon napjaira térjenek vissza. E fölfedezést a mi időszámítá­sunk előtt 433 évvel Meton eszközölte és hir­dette ki a görög nép előtt. Szerinte a hold bár­melyik fény változása 29 V 2 nap múlva ismétlődik. 19 esztendő éppen 236 holdujulást foglal magá­ban, tehát 19 év múlva, a hold ugyanazon fény­változatai visszatérnek az év ugyanazon napja­ira. Elég volt tehát a napokat jegyezni 19 évig, hogy azután előre tudni lehessen jövőben, min­den 19 évre nézve. Ezen számítás 312 év alatt csak egy nappal téved. E fölfedezés annyira szépnek látszott a gö­rögök előtt , hogy a számítást a köztereken aranybetükkel jegyezték föl s a 19 évi időközt, aranyszámnak nevezték el. Ezen szám megmaradt az egyházi naptár­ban is, mely inkább a hold, mint a nap mozgá­sához alkalmazkodik. A hoidcyklus tartama tehát 19 év, (melyek közül öt szökőév) vagyis 6940 nap. Ezen idő alatt 236 holdujulás történik, még pedig úgy, hogy 19 év múlva a holdujulás, az év ugyanazon napján megy véghez, mint 19 év előtt. Ezen körülmény szabályozza az egyházi ün­nepek idejeinek változását a húsvét szerint. A húsvét ünnepe azon vasárnapra teendő, mely a napéjegyenre következő első holdtölte után esik. A napéjegyen idejéül minden évben mártius 21-ike van elfogadva, s igy a húsvét azon vasárnapra esik, mely a március 21-ike utánni első holdtöl­tére következik, nem eshetik tehát március 22-e előtt és nem ápril 26-dika után, az ünnep ezen 36 napi időközben változhat. A hét is a holdról vette eredetét, melyet a hold négy íényváltozása teremtett, s eredete nagyon régi, az egyptomiak, a chaldeiek, a zsi­dók, az arabok már használták; a napok nevei pedig a nap, hold és a régiek által is már is­mert öt bolygó nevét viselik, u. m: dies solis, dies lunae, dies Mártis, Meranii, Jovis. Veneri, Sa­turni v. Sabbati. Az egyház a maga canoni nyelvében nem fogadta el a pogány neveket és a hét napot igy nevezi: Dominica, feria, secunda, tertia, quarte quinte sexta és Sabbato, a mi zsidó hagyomány. Midőn Constantin császár a kereszténysé­get trónra emelte, a ?iap napját is átváltoztatta az Ur napjára és dies solisból, dies dominica lett. Igy változik körülöttünk minden, a lények, a tárgyak, sőt még a szók is. o A szomszédból. — Vezzprémi tárczalevél. — April hónap változó kegyéből néhány napig ragyogó napfény özönlött végig-végig a Bakony hegyei s völgyzugai között s rég várt jöttével eltűnt az unott hótömegek legnagyobb része, csupán néhány feneketlennek látszó völgyben maradt meg még daczosan, hirdetve az átélt tél borzalmait. A tavasz dicséretét mióta házi dolgozat gyanánt először megcsináltam s tanítóm szokat­lanul jónak találta, — mindig kétes mosolylyal szoktam magam is fogadni, de egy olyan tél után, mint a legközelebbi volt, ha mit nem néz­nék, hát verset irnék az első szál ibolyáról, mely gomblyukamba került, a füröl, mely oly zajtala­nul felnő, s kedvencz madaramról a pacsirtáról; de hát szilaj kedvem megint elrontotta a teg­napi eső, a reá jövő szélvihar, s ez az olvasó szerencséje, mert a helyett hogy imám, legfölebb idézem a verseket, s azok közül a mi a hely­zethez s a bölcselkedő hangulatához, főleg a nagyhéten olyan jól illik: »Laudat alauda Deum Quin sese tollit in altum, Qum se demittit, Laudat alauda Deum! Kövessük a kis madár példáját, mely a természet nagy templomában dicsőíti azt, ki.a napfényt és az esőt reánk bocsátotta, s minde­nek felett nyugodjunk meg abban, a mit reánk mért, mert mint a jó M. bácsi szokta volt annak idején mondogatni, úgyis : mindegy ! E hét különben is az ájtatosságok hete volt Krisztus óta. Püspöki városunkban a lélekemelő szertartások, melyek a halandó Istennek, a naza­rethinek az emberiség jó voltára önkényt vál­lalt szenvedéseit példázzák, nagy fénynyel és roppant számú ájtatoskodó jelenlétében szoktak végbemenni. Nagy hatással szokta ilyenkor az egyházi zene- és énekkar egy-egy jelesebb com­positeur szerzeményét előadni, a harsonák és he­gedűk majd gyászt, majd diadalt hirdetnek, Racsekné szólói tisztán és ünnepélyesen szállnak a magas boltozatok között, söt még a régens chorit is megszállni látszik némi kegyelet e nagy napok iránt s kevesebbet énekel, mint szokott [ egyébkor. Az igazat megvallva, e derék emberek Ne­pomuki szt. János hazájából, igen jól kezelik fő­leg a hangszereket, azért a soványka fizetésért, hanem ha már a hatást tekintjük, hova törpül az ö művészetük akkor, ha felharsan ezernyi hivő lelkesült kebléből az: »Alleluja, hála legyen Az Istennek!« Reszketnek az ódon várfalak a tömérdek hang egybefolyó áradata alatt, maga a bíboros hermelinpalástos főpap egész szívvel vegyíti bele gyenge bár, de kellemes tenorját, s a Benedek­hegy ormán megdördül az ágyú, Halleluja, feltá­madott ! Ezelőtt legalább igy volt, reménylhetöleg az idén is eként megy végbe a feltámadás lélek­emelő ünnepélye, ha kedvezőtlen idő el nem rontja. * * • A megyeház építése halad serényen. A Főtér felöli szárnyon ott, hol az árvaszék helyi­ségei lesznek, már a földszinti ajtók szárfái el­helyezvék. Egész raja a munkásoknak lepi el az építési területet, terhes kocsik jönnek végtelen sorban, , szállítva a tömérdek építési anyagot. A falak tövébe hatalmas kocka köveket raknak, melyek­nek terhe alatt 6—8 tót munkás nyög, mig egyik helyről a másikra viszik. Igazi fövárosias manierral látnak itt a dologhoz. Nincs egy pil­lanatig heverő kéz, egy felesleges szó, a munká­sok szájában nem füstöl az időrabló pipa, — s ha valamelyik egy perezre lebocsátja fáradt kar­jait, a föpallér sasszeme azt rögtön felfedezi s éles, parancsoló hangja fel-fel csattan, itt-ott és mindenütt. Maga az épület alaprajza, fekvése még nem kivehető, mert a főhomlokzat helyén, o.tt hol az arkádszerü bejárat lesz, valóságos tégla-pirami­sok emelkednek, s a főispáni lak felöli oldalon az alapozás ad sok teendőt, de azért hiszik, hogy szeptemben tető alatt lesz az egész épület. * * Végre egy Hymen hírrel is szolgálhatok : Koller Sándor megyei árvaszéki ülnök, megyei körökben előnyösén ismert fiatal ember, jegyet váltott Zsoldos Ignácz volt curiai biró s a m. tudom, egyetem tagjának, városunk e nem régen elhunyt jelesének kiváló műveltségéről ismert bá­jos unokájával, Gencsy Leontin urhölgygyel. E szép hir épen jókor jött. Levelemnek szebb befejezést nem is képzelhettem volna. Boldog ünnepeket! r. /. KÜLÖNFÉLÉK. — Boldog ünnepeket! Vége a vezek­lésnek; jó későn, de beköszöntött a húsvét, a feltámadás nagy ünnepe. A keresztények ajkain, a templomokban hozsánna üdvözli a feltámadást; a természet életreébredést pedig madárdal, vi­rágos mező, zöldelö lombok hirdetik. A gyer­meksereg piros tojásra vár. Az egyik a ezukrá­szat remekeiben duskáskodik, a másiknak csak fából jut. Azért egyforma az öröme mindegyik­nek, boldogok mindannyian. Kívánunk mi is bol­deg ünnepeket olvasóink- és munkatársainknak! — Jézus Krisztus személyleirása. A »Codex Harleianus« után Gundermann a legkö­zelebbi napokban közölte Jézus személyleirását és egész külső megjelenésének főbb vonásait. A leirás Publius Lentustól, Jézus kortársától és Jú­dea kormányzójától származik. E levelet már Gab­ler is ismertette, de leghitelesebb alakjában Gunder­mann tette közzé. Ez érdekes leírást mi is közöl­jük magyar fordításban (az eredeti latin). E leirást a kormányzó a római szenátushoz intézte: »Egy igen erényes ember lépett fel és él napjainkban, névszerint Jézus Krisztus, a kit a nép az igaz­ság prófétájának, a maga tanítványai pedig Is­ten fiának neveznek. Feltámasztja a halottakat, meggyógyít minden beteget. Az ember bizonyára magas és szép termetű. Arca tiszteletreméltó, mely a szemlélőben kétségenkivül a szeretet és a félelemmel határos tiszteletet költi fel. Haja füléig korai mogyoró szinü és sima, innentől kezdve pedig göndör, kissé sötétebb és fénye­sebb s vállain hullámzik alá. Hajának választéka, Nazarénusok szokása szerint a fej közepén van. Magas, nyílt homlokát és minden redő nélküli arczát gyenge pir teszi kellemessé. Orra és szája minden tekintetben rendes. Szakála dus, és ha­jához hasonló szinü; nem hosszú, de középen ketté van választva. Tekintete igénytelen és fér­fias, szemei kékszürkék és tiszták. Dorgálódzá­saiban félelmetes, intéseiben megnyerő és szere­tetreméltó, vidám, folyvást megőrzött komoly­sága mellett is. Nevetni sohasem látták, de sirni gyakran. Termetére nézve nyúlánk s egyenes. Kezei és karjai elesetteknek látszanak. Beszédé­ben nyomatékos, kevés szavú és szerény. Való­ban szép jelenség az emberek között.« — Véghely Dezső kir. tan. alispán e hó 22-én hagyta el hosszabb itttartózkodás után városunkat, hol ugy a hivatalos érintkezéseknél, mint azonkívül, az általános becsülés és ragasz­kodás jelével találkozott mindenkor. A viszontlá­tásig ! — A szabadságharcz egy hőse. Po­roszországban a napokban halt meg báró Üch­tritz Emil, báró Üchtritz Zsigmond megyénkbeli nagybirtokos édes atyja, 79 éves korában. A megboldogult báró az utóbbi időben adott csak életjelt, meleg hangú levélben üdvözölte a moz­galmat, mely Görgey Arthur ügyében támadt. O is alá kívánta írni a nyilatkozványt a távol­ból, mert egykori vezérének eszét s vitézségét ismerte s nagyrabecsülte. Béke hamvaira! — Matkovich Tivadar országgyűlési képviselőt súlyos csapás érte, édes anyja Sár­közy Hermin halálával. A boldogult mintaképe volt a magyar háziasszonyoknak, s családi gond­jai mellett a hazafias ügyekért is lelkesedett. Halálával ismét egyike szált sirba azoknak a lelkes honleányoknak, kik a nemzeti átalakulás, s az elnyomatás korszaka alatt szívvel lélekkel csügtek a haza ügyén. A tisztes asszony, kinek háza a Dunántúl szine javának volt találkozó helye, sokak fájdalmára hunyta le örök álomra szemeit. A boldogultnak temetése nagy részvét mellett ment végbe Mező-Szent-Györgyön. A résztvevők között első volt maga a vármegye főispánja, Esterházy Móricz gróf, ki meleg hangú táviratot küldött a gyászoló családhoz. Közel­ből távolból sereglettek össze, hogy a kitűnő nö végtisztességén jelen lehessenek. A községek testületileg képviseltették magukat. A temetés­nél egy sajnálandó esemény fordult elö, melyet egy a szomorú alkalom méltósága iránt érzékkel nem biró jelenlevő idézett elő s mely — mint ne­künk irják — általános megbotránkozást csinált. A gyászbeszédet Halom Ádám ev. ref. lelkész mondotta. A gyönyörű beszéd nagy hatást kel­tett. A sirnál Horváth Dezső ev. lelkész beszélt szépen. — A közigazgatási bizottság ifj. Es­terházy Móricz gróf főispán úr O Méltóságának elnöklete alatt jövő hó 3-án délután fog megtar­tatni. Ugyanaz nap lesz ugyancsak a főispán el­nöklete alatt a fegyelmi választmánynak is ülése. A központi választmány pedig jövő hó 4-én d. e. 9 órakor tart ülést. — Szép kittintés. A bécsi hizott marha kiállításon az első nagy dijat, a császári dijat, több más tiszteletdijakkal együtt, a napagedh uradalom nyerte, mely tudvalevőleg felerészben Esterházy Móricz grófné tulajdona. — Gaál Ödön osztálymérnököt a magyar nyugoti vasútnál, (Györ-Kis-Cell vonalnál) ki vi­dékünkön müveit kedves modora miatt köztisz­teletben állott, — mint értesülünk — elveszti vidékünk, a mennyiben hason minőségben Szom­bathelyre helyeztetett át. Távozását sajnálattal vesszük tudomásul. I — Néger Ágost apátplébános urat a a ppspök ur O Excellentiája pápa kerületbeli esperessé nevezte ki. Ez ujabb kitüntetéshez la­punk t. munkatársának, ki most már elmond­hatja, hogy egy személyben pápai káplán is (Ó szentsége udvari káplánja,) pápai plébános is, pá­pai esperes is, szívből gratulálunk. — Miháldy István bakony-szent-lászlói plébános, (ismert régészünk) a bakony-szombat­helyi kerület esperesévé lett kinevezve. Üdvö­zöljük. — Üj versenytér és lóverseny lesz ha­zánkban Tatán Esterházy Miklós gróf bőkezűsé­géből. A versenytért most csinálják. Az első ver­senyt nevezett gróf úr védnöksége alatt ez év szept. 30-án tartja meg a magyar lovar-egylet. Komárom megye is adott egy 1200 frtos díjat. Ez alkalommal Bécsből külön vonatok fognak közlekedni. — Ázsia — Oyőrmegyében Botrányo­san ázsiai állapotról tudósítják lapunkat. Győr várostól nem messze az országutat csináltatja a nemes vármegye, de arról nem gondoskodik, hogy éjnek idején valami, vagy valaki által jeleztesse, hogy az országúton kettős árok (!) van, mely miatt aztán a legnagyobb szerencsétlenség tör­ténhetik. Lapunk utján is három ily majdnem szerencsétlenül járt utas teszi figyelmessé az il­letékes köröket, kérve az ázsiai állapotok mi­előbbi megszüntetését. — Ihász Lajos Iörintei és hathalmi nagy­birtokos a dunántúli ágostai evangélikus egyház­kerület püspöke, — mint főrendiházi tag számára, a főrendiházban való megjelenésekkel járó költ­ségek fedezetére 600 frt, a dunántúli ágostai evangélikus egyházkerület lelkészi és tanítói gyá­moldája számára 400 frt, a veszprémi ágostai evangélikus egyházmegye lelkészi gyámoldája részére, — az édes atyja néhai Ihász Imre ur által már korábban felajánlott 100 frttal együtt 400 frt , az országos protestáns árvaház ré­szére 500 frt, a magyarországi «Luther társa­sága részére 100 frt, és igy összesen 2000frtnyi örökös aíapitványt tett, mely összegek az ado­mányozó ur halála után lesznek ugyan lefizetve, de addig is, az adományozó ur az alapítványi összegek után 6% kamatot fizet. Az alapítvány levelek már kiállitattak, s a veszprémi ág. ev. egyházmegye által Pápán, f. évi május 17-én tar­tandó gyűlésből fognak illetékes helyeikre eljut­tatni. Ihász Lajos ur az erdélyi közművelődési egylet részére is tett már 500 frtos alapítványt. Helyén van tehát, hogy az általa hozott áldo­zatokért, a részéről nyilvánult ezen ujabbi s ki­váló áldozatkészségért a nyilvános elismerés adója lerovassék. — Bulla Theofil zircz eist, perjel, volt sz. fehérvári tanár 20,000 frtos aiapitványt tett, melynek kamatai szegényebb sorsú, jó tanulónak fog kiosztatni. E ritka jótékonyság nem szorul dicséretre. Éljen ! — Kiflfaludy-Ünmep, kirándulással egybe­kötve. A Balaton-egylet igazgatósága ma gróf Nádasdy Ferencz elnöklete alatt ülést tartott, melynek legközérdekübb tárgya a Badacsony­ban június 13-án tartandó Kisfaludy-ünnep volt. Az egylet ugyanis Kisfaludy Sándor badacsonyi szülőházát emléktáblával fogja megjelölni s az ünnep alkalmából, június 12—14-ig, (a pünkösdi ünnepekre) terjedő kirándulást fog rendezni, mely­nek részleteit később állapítják meg. Az előle­ges intézkedésekkel dr. Sziklay János egyleti titkárt bízták meg. Badacsonyban helyi bizott­ság alakul az ünnep rendezésére. Az ünnep ve­zetője alkalmasint dr. Fenyvessy Ferencz lesz. Az egylet egyszersmind elhatározta, hogy a ti­hanyi feljárót a kirándulás idejére elkészítteti s a Garay-kunyhót újra festeti és tataroztatja. — A gyanús nemzeti czin. Van yidé­künknek egy mindnyájunk által kedvelt derék földbirtokosa, ki tudvalevőleg mindig — >népföl­kelest« akar! Tisza Kálmán állítólag mikor Pá­pán járt tavai, neki igérte meg, hogy megcsi­nálja kedvéért a népfelkelést, s be is adta rég az erről szóló törvényjavaslatot. E t. ba­rátunk külsőleg is mint népfelkelés vezére óhajtva szerepelni, még levélpapírjai is vörös-fehér-zöld szinüek. Ilyent küldött a minap egy ismerősé­hez Bécsbe, hol azonban >gyanus« lett a nem­zeti szin, s ugy a címzettet, mint a levél feladó­ját majd perbe fogta az ármányos bécsi >poIi­ceja.« Ezóta mint a rosz nyelvek beszélik, t. ba­rátunk vendégszerető házának zsindelye sárga feketére van befestve. Ez ellen a szin ellen aztán még a bécsi policzejnek sem lehet kifogása. —Az éber kir. ügyész. Mint nekünk Vesz­prémből irják, Cs. V. kir. ügyész annyira figye­lemmel kiséri a megyeház építkezését, hogy a minap, mert néhány munkás az előző napok esőzései folytán múlhatlanúl szükségessé vált és senkit sem zavaró, nem lármás munkát vasárnap kénytelen volt elvégezni, — a városi kapitányt felelősségre vonta. Csodáljuk, hogy bokros el­foglaltságai között még erre is ráér ! — A Balaton-egylet, mint más helyen közlött hirünk mutatja, a tavasz beáltával újra megkezdé működését, a mult héten tartott igaz­gatósági ülés által. Ez ülésben úgy az alelnök Nádasdy Ferencz gróf, mint Fe?iyvessy Ferencz szakosztályi elnök jegyzőkönyvbe vétették, hogy ök a mai viszonyok közt s az egylet mai alap­szabályai mellett nem hajlandók az elnöki tisz­tet elfogadni s csak is az ügy iránti érdeklődés­ből, nehogy fenakadás történjék, addig is, mig közgyűlés tartatik készek az elnöki tisztet meg­tartani. — Részünkről úgy tudjuk, hogy a neve­zetteket azon körülmény birta a lemondásra, hogy az egyletnek csak egyetlenegy szakosztá­lya (a Fenyvessy elnöklete alatt állott kirándu­lási szakosztály) tette és teszi meg kötelességét, mig a többi egyáltalában nem adott életjelt ma­gáról. Az is baj az egyletnél, hogy a tagok nagy része hátralékban marad tagdijaikkal, pe­dig pénz nélkül nem lehet semmit sem csinálni. — Sajtó hiba. Múlt számunk érdekes tárczájában a negyedik hasáb 8-ik sorában Bir­migham helyett Birmingham, a hatodik hasáb 18-ik sorában Józsikánk helyett Jósikánk és vé­gül ugyancsak ezen hasáb 23-ik sorában Ribáz helyett Ribár olvasandó. — A pápai állandó szinház részvény társulat igazgató választmánya folyö hó 27-én kedden délelőtt 11 órakor az uradalmi hivatalház termében ülést tart, melyre a választmányi ta­gok tisztelettel meghivatnak. Az ülés tárgyai az 1885-ik évi számadás és mérleg megállapítása, és a közgyűlés határidejének kitűzése. — Pápa, 1886. ápril 23. Kiss László ig. vál. elnök. — El az »Oeldruck képekkel! Ha­zánkban fájdalom még a legtehetősebb házak sa­lonjai is hemzsegnek az értéktelen, minden mű­becs nélküli sOeldruck« (szinnyomatú) képektől. Pedig egy szép aczélmetszetü kép többet ér husz ilyen otromba hamisitásoknál, melyeket arány­lag méreg drágán vesz meg a közönség. A ki szép és értékes képekre akar szert tenni a le­hető legolcsóbb áron, legokosabb, ha beiratkozik tagúi a Károlyi Tibor gróf kitűnő elnöksége alatt

Next

/
Thumbnails
Contents