Pápai Lapok. 13. évfolyam, 1886

1886-04-25

álló az orsz. magyar képzőművészeit társulatba (egy évre 10 frt), s mint tag évenkint művészeti kivitelű képeket kap ingyen, s a társulat gyö­nyörű kiállításait is, (jelenleg Munkácsy felséges Mozart-képét) bármikor s bármennyiszer ingye?i nézheti. Tagokul jelentkezhetni lapunk szerkesz­tőségénél vagy a társulat derék titkáránál Szmre­csányi urnái. — Sorsjáték olajfestményekre! Az orsz. magyar képzőművészeti társulat, melyre más helyen hivtuk fel a figyelmet, a müvásár­lás fokozása czéljából sorsjátékot rendez. Egy sorsjegy ára i frt. S a mi nagy e'űny, ki van mondva, hogy a sorsjátékban csak is az eladott sorsjegyek számai vesznek részt. A társulat semmi nyereséget nem számit e sorsjátékból, s igy az a lehető legreálisabb alapon csak egy czélt akar elérni, kitűnő művészek képeit a közönség bir­tokába juttatni és a müvásárlást fokozni. A ne­mes czél érdekében bárkinek, ki lapunk szer­kesztőjéhez beküldi az egy frtot, megszerezzük szívesen az érte járó sorsjegyet. — Érdekes statisztikai közleményt hoz lapunk jövő tárczája. Hazánk népesedési viszo­nyainak szorgalmas kutatója dr. Weszelovszky állította azt össze, örülünk, hogy lapunk az első, mely azt közölheti. A kérdéssel foglalkozók bi­zonyára pompás anyagot kapnak e tárca-cikk­ben, melyre előre is felhívjuk a figyelmet. - A pápai sorozó járásban az ujonczo­zás következő eredménynyel folyt le. Összeiratott három korosztályban 1046. Ebből felmentetett 50. Máshol illetőséget nyert, mult év­ben besorozott és elhaltnak bizonyult védkötele­sek száma^ 21. Engedély mellett, s a nélkül tá­vol maradt hadkötelesek száma 122. Összesen 193. — Vizsgálat alá vonatott tehát összesen 853. Besoroztatott összesen 127. Es pedig a hadse­reg javára 92, a m. kir. honvédséghez 35 egyén, ez utóbbihoz a kivetett legkisebb kiegészítési szükséglet volt 26, — tehát 9 többlet. Felül­vizsgálatra rendeltetett 20 egyén. — Pápa városában a mult héten tartott sorozás alkalmával besoroztatott a közös hadse­regbe tényleges szolgálatra 29, póttartalékba 3,— honvédséghez 11 ujoncz. — A pápai ev. ref. egyházmegye f. hó 29-én tartja közgyűlését városunkban. — Hirtelen halál. Frey Mátyás pápa­kovácsii korcsmárosnak hason nevü 4 éves kis fia f. hó 22-én ágyában halva találtatott, — miután a kis fiún előző betegség nem látszott, a szolgabíró dr. Makara György m. t. főorvos társaságában a vizsgálatott megtartotta, mely al­kalommal constatálva lett, hogy a kis fiu agy­szélhüdésben hunyt el. — Színészet. Somogyi Károly a soproni és győri színházak igazgatója, mint előző szá­munkban jeleztük, szombaton május hó i-én kezdi meg jól szervezett színtársulatával és saját zene­karával előadásait állandó színházunkban. Rövid itt tartózkodása alatt 16 előadásra bérletet nyit következő árakkal: Nagy páholy 48 frt, páholy 42 frt, erkélyszék 10 frt, támlásszék 8 frt 20 kr zártszék 5 frt 80 kr. Bérletre előjegyzéseket el­fogad lapunk szerkesztősége és a társulat tit­kára. Deréki Antal ur. A társulatot, melynek több tagját elönyesen ismerjük, ajánljuk a mű­értő közönség szives pártfogásába. — Jelentés. A »Devecser vidéki gazdakör« folyó évi ápril hó 29-én Devecserben a kör he­lyiségében reggeli 9 órakor rendes közgyűlést tart; tárgyai: a) Elnöki jelentés a lefolyt évről, b) Titkári jelentés a lefolyt évről, e) Felügyelő bizottság jelentése a mult félévről és az egész évről, d) Számadók felmentése, e) Indítványok és interpellatiók tárgyalása. Szauter Ignácz gazd.-k. titkár. — A jd firma. Német hivatalos falraga­szok fehérlenek városunk házai falain, Bécs rend­őrhatóságától kiállítva, Berger Ferencz pápai szü­letésű nagyreményű földünket keresve, ki jó pár ezer forintot zsebelt el a máséból. Jó firma le­het, mert jutalom is van kitűzve az elillant ga­vallér kézrekeritéséhez. A kinek nincs más dolga, utána nézhet, nehogy a bécsi rendőrség hiába üsse bottal a — nyomát. — Uj sétatér Veszprémben. A lövöl­déi sétahely mellett levő kerteket Veszprém vá­rosa megvásárolta, s ott egy fákkal beültetett sétateret készítenek. Ezen közérdekű intézkedést — mint nekünk irják — meg csak az gátolja, hogy az ott levő egyik kertért a tulajdonos Hun­kár Sándor ur oly magas árt kér, melyet a vá­ros érte nem adhat. Kívánatos volna, hogy Hun­kár Sándor úr tekintettel lenne arra, hogy a közjó érdekében fordul a város ő hozzá. Az a kis kert ott most már amúgy sem használható, s vajmi csekély értéket képvisel. — A győri ev. egyh.-megye tanitó érte­kezlete jövő szerdán lesz Lovászpatonán. Az ér­tekezlet elnöke Bognár Endre ev. lelkész lesz, kinek elnöki megnyitó beszédjét jövő számunk hozza. — Részeg csendőr. Folyó hó 17-én esti 8 órakor nagy izgalomban tartotta bizonyos Hor­váth nevü részeg csendőr az Uj-utca lakóit. — Horváth csendőr ugyanis, nem tudni miért, a Krausz-féle bor mérésben szó vitába keveredett égy másik asztalnál mulató vendéggel, miközben kirántotta oldalfegyverét és megtámadta ellen­felét. Talán végzetes elintézést nyert volna ezen ügy, ha véletlenül e pillanatban be nem lép né­hány egyén a szobába. Ezek a helyzet kritikus voltát rögtön felismervén, gyorsan megrohanták a csendőrt, kicsavarták kezéből a kardot és igy egyelőre ártalmatlanná tették a fegyveres dü­höngöt. A korcsmáros közbenjárására a csendőr visszakapta kardját, a ki ezután sietve távozott a helyiségből. Ezen jelenet után még nem telt el egy negyed óra, midőn újra ott termett a fel­bőszült csendőr, még pedig szuronyos fegyverrel. Fegyverét a korcsma helyiségében megtöltötte és azt azon kijelentés mellett szegezte a korcs­máros mellének, hogy nyomban keresztül lövi, ha azon egyént, a ki kardját elvette tőle, azon­nal elő nem állítja. E válságos pillanatban a korcsmárosné találta fel magát és pedig oly for­mán, hogy férjét félrelökte és ö maga állott a puskacső elé, mialatt a megrémült korcsmáros­nak sikerült kereket oldani és az udvari szobában mulató vendégeit a hátulsó kapun megszöktetni. Mig ez belül történt, az utcán több száz kíváncsi emberből álló tömeg leste a dráma fejlődését. A dühöngő csendőr megfékezéséről szó sem lehetett, közel magához nem bocsátott senkit, és kijelen­tette, hogy a ki feléje közeledni merészel, azt le­lövi. A rendőrkapitány midőn az esetről tudomást nyert, azonnal honvédörjáratért küldött, mert az időközben megérkezett két csendőr sem tudott bol­dogulni a dühöngövel. Miután az udvart, padlást és pinczét felkutatta, de ellenfelét megtalálni nem tudta, egy lövést tett az udvaron, azt azonban constatálni nem lehetett, váljon véletlenül sült e el fegyvere, nagy szándékosan lőtt valakire, elég az hozzá, szerencsétlenség nem történt. Rövid idő múlva megérkezett a honvédörjárat, de a ré­szeg csendőrt sikerült az alatt másik két társá­nak a helyiségből eltávolítani és a laktanyába vinni. A honvédörjárat derék vezetője azonban nem elégedett meg azzal, hogy a közbiztonság és a nyugalom újra helyreállitatott, hanem em­bereit a csendörlaktanyába vezényelte és ott sze­mélyesen szerzett meggyőződést a csendőr álla­potáról, hogy íeJebbvalóinak a történtekről je­lentést tehessen. A rendőrkapitány az esetről jegyzökönyvet vett fel és azt további eljárás vé­gett a csendörparancsnoksághoz tette át. Hor­váth cseudör f. hó 19-én kisértetett le Sz.-Fe­hérvárra, hol megérdemelt büntetését fogja el­nyerni. — Borzasztó hálái- Id. Kelcz József pá­pai lakos mult szerdán megbízta Gombás Imre helybeli illetőségű napszámost, hogy pincéjébe mintegy tizenkét akós hordót, mely borral volt telve tetessen le és e célból maga mellé még né­hány embert hívjon segítségül. Gombás ötödma­gával csakugyan hozzá fogott a veszedelmes munkához, ámbár társai már előre figyelmeztet­ték, hogy öt ember ily nagy hordónak lebocsá­tásához nem elegendő. A kötelet a hordóra szo­kás szerint megerősítették, azután a pince tor­kához gördítve a hordót, hozzáfogtak a nagy munkához. Gombás a hordó igazítását vállalta magára, mig másik négy társa a kötelet tartotta. Előre látható volt, hogy az a néhány ember nem lesz képes a nagy hordót, ha az a lejtön lesz, visszatartani. Ugy is történt. Gombás Imre a hordó oldalán vállával iparkodott azt visszatar­tani, miközben kezét a hordó tetején helyezte el, hogy annál kényelmessebben végezhesse teendő­jét. Azonban a súlyos hordó sokkal gyorsabban gördült le a lépcsözet fokain, mint azt a mun­sok képzelték és ennek következtében történt, hogy Gombás Imre kezét a hordóra alkalmazott kötél elkapta és a szerencsétlent a hordón át­csapva a lépcsözetre vetette. A hordó Gombás Imrének fejét és mellét zúzta össze annyira, hogy az agyvelőt a lépcsőről kellett összeszedni. A kapitányi hivatal vizsgálatot indított ez ügyben. — A pápai lövészegylet elnöksége ál­tal a »Papi Lapok« előző számában hirdetett polgári lövölde megnyitása folyó hó 26-án, vagyis hétfőn, húsvét másodnapján díjjlövészet és te­keversenynyel egybekötve tartatik meg, melyre az egylet ügyét szivén hordozó, s annak felvi­rágzását előmozdítani óhajtó bajtársak meghí­vatnak. — Lopás. Késes Varga Kati szenvedélyes tolvaj ujabban lopást követett el a mult héten. Egy szegény cselédtől ruhanemüeket, egy korcs­márostól pedig több vánkost tulajdonított el. A vizsgálati iratok a járásbírósághoz tétettek át. — Apróságok. A bálon. Egy ur rátapos egy nő lábára: »Bocsanat nagysám! Vegye ezt kézszorítás gyanant« ! — Bölcs tanács. Szolgáló a másikhoz: »Vigyazz Julcsa, ne menj be most a a tensasszonyhoz, rosz kedve van. Én épen most kaptam tőle egy pofont és ugy érezem, van még egypár a kezében. — »Onbiralat. Egy tanár: »Az már csakugyan bosszantó, hogy most mindenki a gymnasiumba tódul. Az én időmben nem ment minden buta hülye a gymnasiumba. Az egész vi­dékről én voltam csak magam.« — Felhívjuk ol vasóink figyelmét az ás­vány olaj-tisztitó részvénytársaság lapunk mai számában megjelent óvására. Főraktár Steinacker és társa Fiúméban. — Az Anker élet és járadék bizto­sító társaság április hó 15-én tartá meg 27-ik rendes évi közgyűlését gróf Zichy Ödön elnöklete alatt. Az 1885-ki üzletjelentés igen kedvező' ered­ményeket s a biztosítási állomány folytonos emelke­dését konstatálja. A benyújtott ajánlatok összege 19.173,675 frt 76 kr tökére ment, melyből 16.414,324 frt 38 kr tőke lebonyolittatott. A biztosítási állomány 1885. decz. 31-én 146.605,064 fit 45 kr tőke volt, a mi az előbbi évvel szemben 7.340 246 frt 24 kr tiszta szaporodást jelent. A díjbevételek 3.572,033 frt 59 krra mentek. A kamat bevétel pedig 468,034 frt 40 krról 561.166 frt 34 krra emelkedett. A túl­élési csoportok és iiyeiemcnynyel egybekötött élet­eseti biztositások kamatbevétele 1.077,669 fit 62 ki­volt. Halálozások, élet és járadék biztosítások és visz­szaváltott kötvényekért 1.105,271 frt 72 kr fizette­tett, mely összegből viszbiztositás utján 127,338 frt 31 kr visszatérittetett. Lejárt túlélési csoport bizto­sitások után 4.242.835 frt s 8 kr fizettetett ki. A nyereménynyel életeselre biztosítottak a tőke 37'/,,% osztalékban részesültek, s igy biztosított 1000 frt helyett 1372 frt fizettetett. Az ingatlanok számlájá­ból dac ára a kedvező jövedelemnek hasonlega mult évhez 25,000 forint leíratott, mi által ezen számla 1.410,270 frt 51 krra száll alább. Az értékpapír számla 2.533,979 frt 70 krt képvisel az 1885. decz. 31-iki árfolyam szerint, az ingadozások fedezésére 350,000 frt külön tartalék szolgál. A díjtartalékok s biztosítási alapok 11.736,884 frt 29 krról 12.917,742 Irt 40 kira vagyis 1.190,858 frt 11 krral emelked­tek, a túlélési csoportok vagyona pedig 17.344,470 frt 31 krt tesz. A íiyereménynyel halálesetre bizto­sítottak az évi díj 24%-kát kapják osztalékképpen. A nyereség és veszteség számla 317,361 fit 28 kr egyenlegét mutat. A választmány ajánlatára 12,361 frt 28 kr uj számlára vitetik elő, és az évi osztalék rcszvényenkint 275 írttal állapíttatott meg. A tarta­léktőke az alaps/.abályszerü összeg helyett 49,524 fit 17 krral emeltetett, miáltal 500,000 frt maximális összegre szaporodott, a mi a kibocsájtott részvény­tőke 50%-ának felel meg, külön uj tartalékba 47,975 frt 83 kr tétetett, vagyts össszesen 97,500 frt. A felügyelő bizottság jelentésének meghallgatása után a választmánynak a ^felmenlvény megadatott és aján­latai elfogadtattak. Elet biztosításokra vonatkozó fel­világosításokkal úgyszintén díjkönyvecskékkel a bu­dabesti vezérügynökség Gizellatér 6. szám a. szolgál. -- Városunkbao meghaltak ápril 17—2^~ig: Mesterliázy Károly gyermeke Emília, róm. kath., 13 éves, tüdó'vész. — Kovács András, róm. kath., 85 éves, gutaütés. — JVeumann Jakab gyermeke Gyula, izr., 9 napos, ránggörcs.— Horváth József gyermeke Sándor, ev., 9 hónapos, tüdó'lob.— Czágás Károly gyke Amália, róm. kath., 3 hónapos, tüdó'lob. — Schmidt Lipót gyermeke Lipót, róm. hath., 8 napos, görcsök. Takács István, ev., 64 éves, agylágyulás. — Baráth Imre gyermeke, Lajos, róm. kath., 1 napos, vele­született gyengeség.— Gombás Imre, róm. kath., 58 éves, agyrázkódás. — Steiner Lipót gyermeke Adolf, izr., 2 hetes, veleszületett gyengeség. — Özv. Kis Jánosné leánya Margit, ref., 12 éves, agy-gerincz agyhártyalob. — Özv. Keszler Pálné, róm. kath., 87 éves aggkór. VESZPRÉMBŐL. — Nagyheti szertartások. Nagycsü­törtökön a szokásos olajszentelést megyés püs­pök ur O exellentiája házi kápolnájában végezte ;• a nagy misét és a lábmosást a székesegyházban Pribék István felszentelt püspök ur teljesítette fényes segédlettel. A diplomaticus ebédet O ex­cellentiája adatta, melyen a papságon kivül szá­mos notabilitás volt jelen. A nagyhét három nap­ján a Jeremiás próféta siralmait ngos Magyar Já­nos kanonok ur, Huber Antal székesegyházi éne­kes, Racsekné és Kuttassy Ákos IV. éves hit­tanhallgató énekelték. Az Urkoporsója igén szép és nagy fénnyel és ízléssel volt a következő há­rom templomban kiáliitva: Székesegyház kata­kombájában, a szent ferenciek templomában, hol különösen szép látványt nyújtott Krisztus teste a sirban, olajfestmény, melyet t. Pápay Viktor fögymnasiumi rajztanár ur festette és ajándékozta a szerzet templomának. Végre az angolszüzek templomában is igen szép és gondosan felállított Urkoporsója volt. — Szép ajándék. A helybeli angolszüzek zárdafőnöknöje a ferenciek templomában levő »Lourdi« oltár részére egy igen csinos és nagy gonddal készített oltárteritöt és az »oltariszent­ségs kitétele alkalmával használandó nehéz fe­kér selyemből és szép virágok s buzakalászokkal kivarrott velumot ajándékozott. — Nagy tüz. Ádándon (Som. m.) f. hó 19-én nagy tüz volt; leégett a templom, 15 ház, va­lami harminc csűr és gazdasági épület. A kár igen nagy. Nemo. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. — Bloch Ferencz (Bpest). Köszönjük. A könyvekből csak kettőn adtunk túl. — H. J. Üdvözlet. — Ii, L. A t. szerző nevöben köszönjük nz elismerést. Karácson János kir. törvényszéki bíró, kitől olvasóink örömére még lesz al­kalmunk érdekes temlékckct közölnünk. — ,,"Minden feltá­mad" .... Csak az On verse marad mcgérdomletten a vég­enyészel sötétében. — Világosodjék' 1 ... az Ön feje lá­gya. — Láng Lajos (Bpest;, Az előfizetési dijat átadtuk a kiadóhivatalnak. — AI. 3F*. (Sz.-Fehérvár). Bámuljuk még erre is kiterjedő kíváncsiságát, mit ezennel kielégítünk. A pá­pai udvari káplán czim több levén, s igy a kérdezett a viola­szín czingulust s nem az esperesit fogja használni. — Bélák István. (Enying.) Közöltük. Üdvözlet. — Bacsa Béla (Füzes­Gyarmat.) Köszönjük, közöljük. — Ipoly (Helyben) Vettük, sorát kerítjük. — Nemo. iVeszprémJ Épen lapunk szerkesz­tője volt, ki a vasár- s ünnepnapok megünneplése érdekében úgy az országházban, mint a megyénél ismételve felszólalt, hol a korcsmákra nézve indítványára szabályrendelet áll fenn. Az irt eset azonban mint értesülünk nem tartozik az ünnepnapok megsértése közé, s jezt bár sohasem tartoztunk Kéler Napoleon ur imádói közé, el kell ismernünk, mórt miként más helyen írjuk, mulhatlanul szükségessé vált munkák gyors elvégzéséről volt szó, s ezt pedig még az egyház is megengedi. Köszönet a küldeményért. — K. AI. Ne búsnljon. Hiszen Verdi világ­hírű Traviatája (1853-ban; Rossini Sevillai borbélya, Bellini Normája is fiaskót csinált az első előadásnál. — Horváth Gyula (Tapolcza). A beszélykét még nem olvashattuk át, de már az első bepillantás meggyőzött annak közölhetéséről. Vers is jönni fog. — Egy egyleti tag (Helyben ) Elkésve érkezett, már nem vehettük be az egészet. Hfyilt-tér. Egy családnak sem kellene a nélkül lenni! Teremi, Kis-Küküllő megye. Tekintetes ur! Vettem a számomra küldött 4 doboz Brandt R. gyógy­szerész-féle svájezi labdacsot. Nőm nagy hasznát vette azoknak már is, mivel folyvást fejfójás^an u. 11. migrénben szenvedett, a mely most csaknem egé­szen megszűnt. Nőm a svájezi labdacsokat már 1 VJ év óta a legjobb házi gyógyszerül használta, s e czélnak teljesen meg is feleltek. A svájezi labda­csok rendszeres használatával az egészség bizton föntartható, azért is én e labdacsokat (70 kr egy dobozzal a gyógyszertárakban]) mindenkinek legjob­ban ajánlhatom, s egy háztartásban se volna szabad hiányozniuk. Tisztelettel: Brazdilik Antal uradalmi kertész Teremiben, (^Magyarország/) — Minthogy Magyarországba Brand R. gyógyszerész svájezi lab­dacsainak különféle utánzatai léteznek, arra kell gon­dosan figyelni, hogy minden dobozon czégjegyül egy fehér kereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása meglegyen. 686. Tk. 1886. r Árverési hirdetményi kivonat. A pápai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Koréin József papai lakos vég­rehajtatónak Fárnek Emiüa és társai mint Fárnek Dénes örökösei végrehajtást szenvedő elleni 480 frt tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a devecseri kir. járásbíróság területén levő Magy-Szó'I­ló's községben fekvő, a nagy-szó'lló'si 383. sz. tjkvben -j- 1. sorsz. a. felvett birtokra 616 frt, a n. szó'IIó'si 556. számú tjkvben -{- 1. sorsz. a. felvett ingatlanra az árverést 616 frtban ezennel megállapított kikiál­tási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1886. évi május hó 22-ik napján d. e. 9 órakor Nagy-Szőllós község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is ela­datui f fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10%-át vagyis 61 frt 60 krt, 61 frt 60 krt készpénzben, vagy az 1881.60. t. cz.42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki­küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­mervényt átszolgáltatni. Pápán, 1886. márczius 2. A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi liatóság. Árverési hirdetmény. Alolirott közhírré teszi, hogy Osvald Ida, Gi­zella, Ilona és Gyula tulajdonostársának a pápai 655. számú telekj.-könyvben -f- 1. sorsz. a. felvett, a Major utczában fekvő 103. népsorszámu házukra a pápai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnak f. évi 1624/tk. 886. sz. a. hozott végzéséeel 4200 frtban megállapított kikiáltási árban a végrehajtási árverés joghatályával bíró önkéntes árverés elrendel­tetett, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan f. 1886. évi april hó 30-ik napján d. e. 9 órakor a pápai kir. járásbíróság telekkönyvi helyisé­gében megtartandó nyilvános árverésen a megálla­pított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 3333. sz. a. kelt igazságügyminis­teri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes -értékpa­pírban a bírói kiküldött kezéhez letenni, avagy a bá­natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál­lított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a kir. járásbíróságnál, Pápa város polgármesteri hiva­talánál és alulírottnál megtekinthetők. Kelt Pápán, 1886. évi aprl 3-án. ügyvéd, mint megbízott. Í XJ-ti jegyek Amerikába 50—41 kaphatók REIF ARNOLDNÁL E szakmában a legidősebb czég. BECS, I. Pestalozzi utcza 1. ^ Felvilágosítás ixigyeaic A legjobb czigaretta papir a valódi HOUBLO franczia gyártmány Cavley és Henrytől Parisban. Ezen papir ajánltatik a következő orvosoktól: Dr. Pohl J. J., Dr.Lud­w i g E., Dr. Lippmann a vegytan rendens tanárai a bécsi egyetemeu, a leg­jobb qualitás és a legtisztább gyártmány és semminemű egészségtelen szer nincsen benne ésjneni ártalmas. 36-12 KAc-siMiLK Dni.'jtTiQüETTB 17, rne Béranger, áPARIS

Next

/
Thumbnails
Contents