Pápai Lapok. 12. évfolyam, 1885

1885-01-04

PSERHOFER J. gyógytára Singerstrasse 15. az arany birodalmi almához 1 wminvriiii ». becsben. VértisstitÓ labdacsok ezelőtt egyetemes labdacsok,joggal megilleti utóbbi név, mert nincsen betegség, melyben csudálatos hatásukat be ne bizonyították volna. A legmakacsabb bajoknál, hol számos egyébb orvosság nem hatott, e labdacsok a legrövidebb idö alatt gyó­gyítottak. 7 dobos 25 labdacscsal 21 kr, 1 csomag 6 dobozzal 1 frt 5 kr, ?iem frankirosott utánvéttel 1 frt 10 kr. (Egy csomagnál kevesebb nem küldetik.) Számtalan levél érkezett be, melyekben a használók a különböző bajokbóli felgyógyulásukért kö­szönetet mondaoak. A ki *zt csak egyszer próbálta is meg, tovább ajánlja. TSféliáríj' lcösszönö iratot csatolunk ide: Waidhofen, Ibbs mellett 1880. nov. 24. Tisztelt urain! 1863. óta szenvedtem hó'morr­hoid és hngy rekedésben', orvosilag kezeltettem magamat, de hiáha, a baj mindig rosszabb lett, ugy hogy idővel rettenetes hasfájást éreztem (a belrészek összeszorulása következtében]); étvágy­talanság állott be, s a mint valamit ettem vagy ittam felfúvódtam, nehéz pihegés és lélekzet bajok miatt nem bírtam magamat' lentartani, inig végre az ön csudahatásu vcrtisztitó labdacsait kezdtem használni, melyek hatottak is, és majd gyógvit­liatlan betegségemből teljesen kigyógyítottak. A miért is vcrtisztitó labdacsai és egyéb orvosságai­ért nem győzök elég köszönetet, mondani és elis­merésemet nyilvánítani. Kiváló tisztelettel Oellinger János. Tisztelt uram! Volt szerencséin véletlenül az ön vcrtisztitó labdacsaihoz jutni, melyek csu­dálatosan hatottak. Éveken által szenvedtem fő­fájás és szédülésben, egy barátnőm 10 ily vérlisz­I titó labdacsot engedett át, és c 10 labdacs ugy helyre állított, hogy valóságos csuda. Köszönetem mellett kérem nekem ismét 1 csomaggal küldeni. Piszka 1881. márczius 13. Parr András. Bielitz 1874. június 9. Tisztelt Pserhofer ur! írásban fejezem ki ! legmélyebb köszönetemet én és még többen, kik jaz ön vcrtisztitó labdacsai által gyógyultak meg. Sok betegségben, hol egyéb orvosság hasztalan volt, az on pilulái bebizonyították csudálatos gyógyhatásúkat., Vérömléseknél, nőknél, rendetlen menstructio. székrekedés, giliszták, gyomor gyen­geség, gyomorgörcs és egyébb bajokban lökéle­tesen segítettek. Teljes bizalommal kérek még 12 csomagot. Tisztelettel Kauder Károly. Tisztelt uram! Feltéve, hogy önnek minden orvossága oly jó, mint a ki tü nő fa gyba 1 zsa m a, mely családom körében több lagygümó'nek gyor­san végett vetett, az egyetemes szerek elleni bi­zalmatlanságom daczára elhatároztam , hogy az ön vértis'/.titó labdacsaihoz nyúlok , hogy e kis golyócskákkal bombardirozbassam idült hcmorhoiil bajomat. Megvalhm önnek, hogy csak négy heti használata után tökéletesen elmúlt a baj, és hngy ismerőseim körében e labdacsokat a legmelegebben ajánlom. Nem bánom, ha ön e sorokat nyilvános­ság elé hozza, de aláírás nélkül. Bécs 1881. február 20. Tisztelettel T. C. Cscney 1874. május 17. Tisztelt uram! Miután az ön vcrtisztitó lab­dacsai nőmet, ki idült gyomorbaj és rheumábon éveken át szenvedett, nemcsak az életnek adták vissza, hanem uj ifjúi erőt adtak neki, nem áll­hatok ellent mások kéréseinek, kik hasonló bajban szenvednek, ennélfogva kérem ismét küldjön ne­kem az ön csudahatásu labdacsaiból 2 csomaggal, utánvét mellett. Tisztelettel Spisstek Balázs. Amerikai köszvény kenőcs gyors és biztos hatás, eivitázhatlan legjobb szer minden köszvényes és csúzos bántalmaknál, mint rerinczvciő bajok, izfájdalmak, Ischias, Migrän, ideges fog és főfájás, fülszaggatáanál stb. 1 fr 20 kr. Cliinai toilette szappan a% összes szappanok közt a legtökéletesebb, a bórt olyanná teszi, mintha bársony volna éa kel­lemes szagot ád annak. Szapora és nem szárad cl. Dbja 70 kr. Fagy balzsam Pserhofer J.-töl évek óta általánosan elismert szer mindennemű fagy bántalmak és idült sebeknél. 1 tégely ára 40 kr. Élet essencia. (Prágai cseppek.) Kitűnő házi szer gyomor elrontás, rosz emésztés és mindennemű altesti bántalmak ellen. 1 üvegcse 20 kr. Lábizzadás elleni por. Ezen por eltávolítja a iábizzadást és az ez által okozott kellemetlen szagot, conserválja a lábbelit, kipróbált ártalmatlan. Egy doboz ára 50 kr. Páte pectorale Georgetól, évek óta általánosan elismert legjobo » legkellemesebb segitőszer elnyálkásodás, köhögés, rekedtség, hurut, mell-, tüdő- és gége bajoknál. Egy doboz ára 50 kr. Tannocbinin-pomádé Pserhofer J.-tőI, orvosok által sok éven át mint legjobb hajnövesztő szer elismerve. Egy elegánsul kiállított doboz ára 2 forint. Egyetemes tisztító só BullrichW. A.-tól. Kitűnő háziszer zavart emész­tés okozta bajoknál, mint: főfájás, szédülés, gyo­morgörcs, gyomorhév, hoemorrhoid bántalmak, szo­rulás stb. ellen. 1 csomag 1 frt. Minden francnia különlegesség vagy raktáron taríatik, vagy kívánatra gyorsan és olcsón megrendeltetik. 5 írton alóli megrendelések, a pénznek utalványon előleges beküldése, nagyobb összegeknél utánvéttel is eszközöltetnek. 12—6 Kiadó bolt és lakás. A Korvinus-utczában levő 275-ik számú ugy nevezett Recbnitze r-féle házban EGY NAGY BOLT a főtér felől — a hozzá tartozó lakással együtt jövő 1885. 8%i.-Gy'örgy napra kiadó. Bővebben értekezhetni ott a házban LÖWENSTEIN ADOLF háztulajdonosnál. 3—2 TO A P á p a városával szomszéd Kt.­Lalv és Borsos-Győr községek halárában mintegy háromszáz hold tagositott birtok az 1885-ik. évi Sz.-Mihály naptól kezdve haszon­bérbe adandó. Tudakozódhatni e lapok kiadó­hivatalában. A „GONDŰZŐ szépirodalmi hetilapra. Midőn ezelőtt negyed évvel lapunkat megindi­(tottuk, programmunkban | hangsúlyoztuk , hogy ! csak oly müveket fogunk ; közölni, melyek az ol­• vasó szellemét emelik és j nemesitik, igyekezni fo­! gunk, hogy lapunk min­. den müveit magyar csa­I Iád nélkülözhetlen olvas­I mányává váljék és azt j minden anya bátran ad­> hassa serdülő leánya ke­• zébe. ! Nem kiméivé semmi költséget, nem rettenvén vissza semmiféle áldozat­tól minden törekvésünket oda irányoztuk, hogy ki­adott programmunkat hi­1 ven teljesítsük és most I e gy évnegyed múlva bát­! ran hivatkozhatunk, rö­vid, de már is nyomot­hagyó multunkra és ön­érzettel terjeszthetjük elő eddig megjelent számaink tartalmát: Regények: »Székely támad, Székely bá?ija« történeti regény P. Szath­máry Károlytól; «Izsák* társadalmi regény Kazár Emiltől ; »Palkó vifes« humoros népregény Mar­gitay Dezsőtől; a A pa­raszt gróf fia-» Sziklay Jánostól; -»Kt lesz az örö­kös f«. Hartmann Plön­töl. — Elbeszélések és rajzok: «A mígfejelt csa­ládi elbeszélés P. Szatb­m;iry Károlytól; <*Egy magyar ördöga regényes korrajz és »A clubi cse­vegések a megyei élet­ből Mikszáth Kálmántól; »Karácsonyest a lenge­reim igaz történet Balázs Sándortól. Azonkivül köl­temények: Komócsy Jó­zseftől , Kiss Józseftől, Reviczky Gyulától, Lé­vay Sándortól, Benedek Aladártól stb. stb. E szerint munkatársaink az irodalomban jól ismert, tisztelt nevek, kiknek legnagyobb részével találkozunk a Kisfaludy- és Petőfi társaság-fölolvasó ülésein. A «GondiiaÖ< tehát az egyedüli szépirodalmi lap hazánkban, mely kivétel nélkül elsö­iróink által támogatva, célul tűzte ki magának, hogy bármily áldozatokkal is folytatni fogja rangú íróink által támogatva, célul tűzte kt magának, hogy bármily az erkölcs és szellem nemesítésének magasztos föladatát, Az összes hazai sajtó nyilatkozata szerint a „GONDŰZŐ" szépirodalmi hetilap első rendű eredeti regény-tartalniát, csinos kiálíitását és olcsó árát tekintve páratlanul áll irodalmunkban. A nGONDÜZOo-ben a család minden tagja megtalálja a maga olvasni valóját, mert a lelket és erkölcsöt nemesitö érdekes regényeken kivül, helyet találnak az ismeretterjesztő közlések, a humor, elmésség és szórakoztató czikkek. A rózsaszin borítékon *A magyar gazdasszony* czimü állandó rovat a család, konyha és kert számára hoz nélkülözhetlen és hasznos tudnivalókat, ha­vonkint egyszer kimerítő divattudósitást, azonkivül pedig adomákat és talányokat, melyeknek he­lyes megfejtésére minden számban tetemes értékű jutalmat tűztünk ki. Habár eddig a kezdés nehézségével kelle is küzdenünk, azért lankadatlanul fogunk arra törekedni, hogy a legjobb irókat egyesítve magunk körül, lapunkat a tökély legmagasabb fokára emeljük. A »GONDÜZO « újévi számában egyszerre három eredeti regényt kezdünk meg: Tolnai Lajostól a Az uj foispan,«. Vértessy Arnoldtól, «Csiricsari Bertalan ur o méltóságát, és Margitay Dezsőtől »A végzet* czimüeket. Azonkivül elbeszéléseket, humoreszkeket, költe­ményeket és rajzokat a legkiválóbb hazai Íróktól. Rendületlenül meg fogunk maradni eddigi programmunk mellett és kérjük hazai irodai* munk pártolóit, hogy a «Gondüzö« előfizetőinek sorába lépve, hazafias vállalatunkat előttaozditani kegyeskedjenek, mert nem csupán 156 Ívnyi eredeti regényt, beszélyt, költeményt, e mellé nem csupán 25 Ívnyi szórakoztató olvasmányt adunk évenkint csekély 6 frtért előfizetőinknek, hanem megválogatva a legjobb irók legkiválóbb munkáinak tárházává igyekszünk tenni azt a 156 ivet, melyek bekötve 15 kötetet adnak és mindenkorra meg fogják tartani becsét, a 25 ivnyi borítékon pedig a vegyesek egész tarka világát igyekszünk egyesíteni. A »GONDÜZO« megjelen minden vasárnap sürüen nyomtatott három iven, fél ivnyi szines borítékkal. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. RENDKÍVÜLI JUTALOM: Hogy t. előfizetőinknek minden irányban kedveskedhessünk, elhatároztuk, hogy nem ki" mélve semmi költséget e téren is a lehető legnagyobb áldozatot hozzuk és o!y szerencsés hely­zetben vagyunk, hogy hírneves hazánkfia Munkácsy Mihálynak 99 czimü, kitűnő eredeti olajfestményét kizárólag előfizetőink számára sokszorosíthassuk. E kép aranyozott bárok kerettel együtt 110 cm. széles, 84 cm, magas, és azt előfize* tőink csekély 6 frt árán megrendelhetik. Budapesten kívül lakó előfizetőknek ezen kívül 1 frt csomagolási dijat kell fizetniök. E képet mindegyik előfizető — még' a negyedéves ÍS — azonnal megkaphatja, mihelyt az illető előfizetési összeget beküldi. - Mutatvány számokat ingyen és bérmentve küldünk, mindenkinek, kik ez iránt alulirt kiadóhoz fordulnak. ZZZZ. Gyűjtőknek 10 előfizelő utáu 1 tiszteletpéldányt adunk. . Az elűfizctcHÍ összegek Icgczc'lszerübbcn posta-utalványon küldendők a „Gondűző" kiadóhivatalába SZÉKELY ALADÁR, a „Gondűző" kiadó-tulajdonosa. Budapesten, VII. Dobutcza 14. Utánnyomást nem díjazunk. Arrabona első m temetkezési vállalat a vidéken. Van szerencsénk a nagyérdemű pápai valamint Pápa vidéki közönségnek szives tudomására hozni, miszerint Szlukon Antal urat vállalatunk képviseletére fel­kértük és megbíztuk; előforduló halálesetek a temetkezés elrendelése végett nála bejelenthetek. A vállalat képes 12 óra alatt teljes díszben összes fel­szerelvényeivel Pápán, valamint a környéken is a legfényesebb kiállítással megjelenni $ a temetési szertartást eszközölni. A diszes kiállításért, valamint az osztályzatoknak megfelelő rendezéseért a vállalat jó hírneve kezeskedik, az árak pedig osztályzataink szerint a lehető legjutányosabban számíttatván, fent nevezett urnái letett árjegyzéken, valamint a temetkezési szertartás képmintákon betekinthetök. Miután a vállalat a halott körül az eltemetésig minden­teendőt elvégez a gyászoló családnak semminemű gondjai erre nézve nincsenek. Azon reményben tehát, hogy midőn ezen intézményt létesítjük, ennek szükségességét a t. Pápa vidéki közönség méltányolni fogja és ez — minden nagyobb város példájára — itt is viszhangra találand. Maradunk tisztelettel 1883. deczember hó. Giffíng Neil & Mikulits Arrabona, első győri temetkezési vállalat. NB. Koporsók, s egyéb ilynemű szükségletek jutányos árakon, részletczv e adatnak el, s megrendelés esetén gyorsan s pontosan szállitattnak. 40S

Next

/
Thumbnails
Contents