Pápai Lapok. 12. évfolyam, 1885

1885-01-04

részéről. A dunántúli ember, ott a Duna jobb partján, a Duna-Dráva, majd a. stayer és alsó­austriai hegyektől képezett dülényvidéken, jobban ismeri Grácz meg Klagenfurt vidékét, — mint édes testvér földjét: a Dunánínnent. Pedig hát. a Duna-Tiszával, Cserhat-Rirályhegy, s Kár­pátokkal határos dunáninneniek bátran átkiált­hatják a Dunán: — hogy vagyunk olyan legé­nyek, mint ti. S a kiáltásnak igaza van. E kis város is, honnét e sorok irvák csak olyan sáros mikor esik, mint a Dunántúl hires városa: Pápa. Egyben okosabb. Nem vindikálta magának a rendezett tanácsú város jellegét. Megelégszik me­gyei székhely létére a városbiróval. De erre (nem a várcsbirót értem, hanem a székhelyet) büszke is ám! Van szép nagy megyeháza, mely apróbb hiányait leszámítva, jó minta lehetne a Veszprémben épülendő megyeháznak. E ház disze, a benne lakó, kitűnő alispán S ci to vs z k y János, kit finom, előzékeny modora, műveltsége, s erélye miatt méltán irigyelhet sok vármegje. Neje, Szitányi Eugenia urnö a társadalmat közigazgatja. Most is védnöknöje egy jan. 10-én rendezendő nagy jelmezbálnak, mi kétségtelenül sikerülni fog. A nagy megyeház foglalja magában még a törvényszéket is,, melynek élén egy kitűnő ta­pintatos elnök: Frideczky Lajos áll, ki mint Nógrád megye egykori alispánja, a megyében ma is tevékeny szerepet visz. Bírái egytől egyig tőrül metszett magyarok, köztük Piróth Károly, kit Pápa városhoz széleskörű rokonság füz, kik ha a tót nyelv tolmácsai is, a sarkantyút nem lábu­kon, de szivükben viselik. Ez sarkallja, ösztönzi őket a magyarság ősi erényeinek képviseletére. E sarkallásban nagy része van a «N ó g r á d i Lapok«-nak, e derék közlönynek, mely vissz­hangja a nógrádi közvéleménynek!' Kár, hogy e hangba nem vegyül többször bele Nógrád költőjének, Csalomjainak ked­ves múzsája. A Pápai Lapok büszke lehet, hogy elcsalta egy kis vendégszerepléseié jeles költőt, s kitűnő müforditót. Hogy költő terem Gyarmathoz, az nem is erodálható. Van itt szép menyecske, szép lány elég. Van n ö i dalkörük is, a női lelkesedés e szép symboluma. A társas élet is egy—egy szép harmónia; az összetartás szép szivárványa. E szivárvány sugarait megirigyelheti Du­náninnentöl a — Dunántúl! TÖETEMMI MFTÍE. ítovatvfize.tö: T1P0LD ÖZSÉB. Január 4. — 149-5. A wormszi nemei birodalmi gyűlé­sen a fejedelmek monogrammjai eltöröltetnek s helyettök az aláírások hozatnak be. — 1502 Bécsben a bécsi tanodák szá­mára az első latin nyelvtan nyomtalanban megjelenik. Január 5. — 1119. Granadánál Abdelhumen marokkói fejedelem a keresztényeket meggyőzi.' — \5i9. Oláh Miklós püspök Eger várát awn feltétel alatt nyeri adományul, hogy jövedelmének két karmádat annak erősítésére fordítsa. Január 6. — 1571. Maros-Vásárhelyen országgyűlés, melyen az unitárius vallásfelekezet becikkelyeztetik. — 1849. a császáriak közeledtére Budapestről elköltözött magya r ország­gyűlés Debreczenbe mégérkezik, Január 7. — Kr. sz e. 4l. Filippinél Oklaviánus és Antonius Brutust leverik. — 1595. Guignartl János jezsuita főlség-sériő és király-gyilkolásl-védö iratai miatt Parisban kivé­geztetik. Január 8- — í-2-56. Cordova külvá'o.iail Munoz Domon­kos a móroktol elfoglalja. — Í3-17. Konstantinápolyt Kantaku­zen János elfoglalja. Január 9. — 1626. Bancc János, a trappista szerzet visszaállitója, smlelik Parisban — 7848. Herschel Karolina, csillagásznő meghal Ilannouerában. 98 éves korában. Január 10. — 1491. Oláh Miklós Magyarország áldor­nagya, államféifiu és történész szülelik Nagy-Szebenben. — 1553. Gritli Alajos' Art ándy Pált. Beregfi vármegye főispán ját es ennek testvérét Balázst Budapesten lefejezteti. Hivatalos rovat. Meghi nvas. A képesítéshez kötött helybeli iparosok két har­madát meghaladó számának kiváuatáho/. képest vá­rosunkban az 1884. XVlí. törvényezikk fjij ipar tör­vény) értelmében Ipartestület alakítása elhatá­roztatván, ennek alapszabályai megállapítása végett a folyó hó 18-án délutáni 2 órakor a város házánál tartandó közgyűlésre a képesítéshez kötött iparosok ezennel meghivatnak. Pápán Január 3-án 1885. A városi hatóság. KÜLÖNFÉLÉK. — A helybeli Casinó jubilaeuma Syl­veszter estéjén nagy számú és diszes közönség jelenlétében tartatott meg. — A helybeli zenekar „Hymnus"-a nyitotta meg az ünnepélyt, mire Bocsor István kir. tanácsos ur harsány éljenzés közt a felolvasó asztalhoz lépett és felolvasta a Casinó 50 éves történetét, minek közlését lapunk más helyén kezdettük meg, és midőn előadásá­ban az egylet érdemekben gazdag elnöke, néhai Gróf Esterházy Pál cs. kir. kamarás és v. b. t. tanácsos érdemeit ecsetelte, lehullott a lepel a nemes Grófnak életnagyságú s hiven talált arcz­képéről, mely derék művészünk Hercz Dávid ecsetje ajól került ki. ]&zu;téfl a R4Mc z y induló mellett átvonult a közönség a „Griff" nagyter­mébe, hol társas vacsorában mintegy 160-an vet­tek részt. A felköszöntők sorát Osváld Dániel elnök nyitottameg, éltetvén az egyesület igazga­tóját, Gróf Esterházy Móricz cs. kir. kamarást. Utána Antal Gábor a Casinó jövő virágzásáért, Kiss László a Casjnó két legrégibb tagjáért, Bo­csor István és Tóth Lajosért. — Horváth Lajos a hölgyekért, Schramek Ambrus a Casinó tag­jaiért, ismét Antal Gábor a vendégekért, Bartha­los István Osváld Dániel elnökért üriték poharai­kat. — Majd ugy 10 óra után megkezdődött a táncz, melynek csak a reggeli órák vetettek véget. — A pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottsága mult hó 31-én tartotta városunkban ülését, melyen konstatál tátott, hogy a legutóbbi kimutatás óta az aláirt részvények száma 4350­röl 4400-ra emelkedett. ^— Bejelentetett a Buda­pesten járt küldöttség eljárásának kedvező kilátást nyújtó eredménye,— és hogy ennek következtében beadatott a kérvény a kormányhoz a posta kincs­tárból 300,000 frt kiutalványozásáért, és az okta­tásügyi minisztériumhoz 50,000 frt, a herczeg Es­terházy javak zárgohdnokságához 10,000 frtnyi részvény aláírásáért. — S miután a fenebbiek szerint a szükségelt törzsrészvények előjegyezve vannak, tüzetesen megállapittatott a vállalkozó bank-csoporttal kötendő szerződés tervezete is. — Caalomjai (Pajor István) e jeles költő, új évtől fogva lapunk állandó munkatár­sainak'diszes sorába lépett. Lapunk mai száma is hoz tőle egy szép költeményt: a „Király Hym­nuszt". Legközelebb ugyancsak tőle kedves epig­rammákat fog lapunk közleni. — Meghívó. Bezerédj Viktornc Békássy Isabelle ö nagysága védnöksége alatt az alulírot­tak által a veszprémi »Nemzeti Casino« termei­ben 1885. évi január hó 17-én tartandó zártkörű részvényes bálra. Kopácsi Árpád elnök. Dr. Csete Antal titkár. Bauer Mihály, Bélák Lajos, Dr. Bé­lák Sándor, Bezerédj Lajos, Dr. Bezerédj Viktor, Csepely Károly, Dukovics István, Dr. Fenyvessy Ferencz, Fodor Gyula, Gyurkovics Kornél, Ha­lassy Pál, Hencz Ödön, Hetyey Endre, Horváth Pál, Huszár József, Karácsony Géza, Koller Sán­dor, Köves Ede, Dr. Krascsenics Vilmos, Dr. Le­vatich Kálmán, ifj. Perczel Sándor, Dr. Pűrgly Sándor, Purgly László, Ruston József, Dr. Segesdy Ferencz, Sörös Zoltán, Szélessy Dániel, Dr. Thaly László, Tóth Ede, Tóth Kálmán, Dr. Vadnay Szilárd, Válla László, Véghely Dezső, Venninger Mátyás. Ezen meghívó belépti jegyül szolgál s másra át nem ruházható. Kezdete esti 9 órakor. — Eljegyzés. Bauer Mihály ur ihászi fi­atal nagybirtokos a napokban jegyezte el a mar­caltői uradalom tulajdonosának Ruston József J. urnák bájos leányát Ruston Henriette úrhölgyet. Állandó boldogság koszorúzza a szép frigyet. — A megyei székház ügyében kikül­dött bizottság f. hó 5-én Veszprémben ülést tart. Ez alkalommal fog a pályadíj a legjobbnak a pálya tervek fölött oda ítéltetni. — A vereskereszt egylet helybeli fi­ókja mult hétfőn tartotta választmányi ülését, melyről legközelebb adunk tudósítást. — Ugy halljuk, hogy a főiskolai ifjúság e hó végén tánczestélyt szándékszik tartani. Minden esetre örömmel veheti e hírt városunk tánczolni s egyátalán szórakozni szerető közön­sége, annyival inkább, mert a farsang nagyon hangtalannak mutatkozik. — Az újévi üdvözlések megváltásakép a helybeli nőegylet pénztára javára szerkesztő­ségünknél adakozott Antal Gábor ur 1 frt. — Iparos ifjúságunk f. hó 6-án, kedden tartja meg, saját egylete javára rendezett szini előadását. A próbák, melyeket t. Csekö Gusztáv tanár ur kellő szakavatottsággal vezet, erélye­sen folynak és jó sikerre nyújtanak kilátást. Elöadatik Csepreghy »Magyar ifjak Becsben« czimü jeles színmüve, az egylet dalárdájának közreműködésével. Jegyek előre válthatók Waj­dits Károly könyvkereskedésében, előadás nap­ján d. e. 9-töl 12-ig és d. u. 2-töl 7-ig a szín­háznál. — A helybeli izr. hitközség csütör­tökön választotta képviselő testületét szokat­lan érdekeltség mellett. A választás, daczára a nagy izgatottságnak, legszebb rendben folyt le, a mi mutatja, hogy nem személyek, hanem eszmék harcoltak. A két párt —a neológ és orthodox — legnagyobb erőfeszítéssel küzdött, mig végre a haladó pártnak sikerült legyőzni ellenfelét és olyan testületet-teremtett, mely át lesz hatva a hala­dás és hazafiasság eszméjétől. — Hymen. Városunk szülötte Goldschmidt Jákó ur siófoki mérnök f. hó 6-án tartja menyeg­zőjét Budapesten Márkus Berta kisasszonynyal.— Schlesinger Zsigmond türjei bérlő pedig a napok­ban váltott jegyet ifj. Schlesinger Mór ur kedves leányával, Schlesinger Berta kisasszonynyal. — Rendörkapitányi hivatal által ki­nevezett bizottság, f. hó 2-án tartotta szemléjét a bérkocsik fölött. A bizottság ez alkalommal csak két kocsit talált kifogástalannak, a többi­ekre nézve pedig, miután azok a közönség igé­nyeinek nem feleltek meg, — az átalakítás szük­ségességét kimondotta. A kapitányság a bizott­ság javaslata alapján a határozatot nyomban ki­hirdette. Ezen határozat éltelmében a bérkocsi­sok, a kifogás alá vett bérkocsikat mindaddig, mig azok a bizottság által előirt feltételeknek megfelelöleg át nem alakittatnak, a .város te­rületén nem használhatják. — A városi hatóság gyűjtése folytán a koldusok hetenkénti közsegélyezésére szolgáló alaptöke javára 201 frt 68 kr. folyt be. — Az adakozók névsorát térhiány következtében la­punk jövő száma hozza. — A keresk. ifj. önképzőkör tegnap választotta meg tisztviselőit. Megválasztattak: igazgatónak Dr. Hirsch Vilmos, elnöknek Lázár Adám, alelnöknek Kohn Miksa, titkárnak Lau­fer Lajos, pénztárnoknak Stein Pál, kónyvtár­noknak Blettler Pál. Választmányi tagok: Bos­kovicz Sámuel, Gandl Soma, Kemény Béla, Klein Sándor, Stark Lajos, Keim Zsigmond, Gold­schmied S. Veisz Mór, Gold Antal. — Népesedési statisztika. Városunkban a lefolyt 1884-ik évben született r. kath. 185 fi, 168 nő, összesen 353, meghalt 172 fi, 157 nő, összesen 329, házasult 69 pár; — izr., született 59 fi, 75 nő, összesen 134, meghalt 45 fi, 50 nő, összesen 95, házasult 25 pár; — ev. ref., szüle­tett 25 fi, 27 nő, összesen 52, meghalt 35 fi, 35 nő, összesen 70, házasult 14 pár; — ág. evang. született 19 fi, 16 nő, összesen 35, meghalt 21 fi, 14 nő, összesen 35, házasult.23 pár. — Öngyilkosság. Erdős József ugodi la­kos, ki 8 hóra elitélve volt, 1 fogságának megkez­dése előtt meglőtte magát, s egy óra múlva meghalt. — Devecserből irják lapunknak: A devecseri fiatalság utczai lámpák felállítása czél­jából az „Arany Griff" fogadóban december hó 29-én tánczvigalommal egybekötött thea-estélye, — bár a közönség nem nagy pártfogása mellett, meglehetősen sikerült. Az estélyen jelen voltak: Auerhammer Ferenczné, Barcza Béláné, Beck Jánosné. Bódai Aurelné, Bohacsek Rezsöné. Ma­jerné leáuyával (Városlődröl) Nagy Imréné, Ober­mayer Ernőné (Kerta), dr. Rákosi Mórné, Schill Jánosné (Padrag), dr. Schultheisz Miksáné, Sza­latkay Istvánné (Gyepes), BodaiÁrpádin és Ho­nor, Bohacsek Gizella és Janka, Gulden Jolán, Kocsi Emma, Nagy Ilona, Nagy Irén, Schill Róza, Schultheisz Aranka, Steiner Irén, Szili Janka és Gizella, Tatarek Matild. A négyest 20 pár tánczolta. A mulatság igen kedélyesen s jó kedvvel folyt le. Felülfizettek: Steiner József 2 frt, Kleizl Károly 50 kr, Balog Ignácz a jegyet is megváltva azón felül 50 kr, Beuyó János, id. Bohacsek Rezső, X. Y., Mautner Hermán 50—50 kr, Schill János 1 frt összesen 6 frt. A mi a tiszta jövedelmet illeti, arról csak annyit, hogy az abból felállított lámpáknál a t. devecseri kö­zönség mostanában alig tudja kikerülni az utcái­ban, levő. sár tengert. 7' — Bált tartottak újév napján a kocsisok. Reggel"felé egy jól bepálinkázott termetes mol­nárkocsis a bábsütő utcán dalolva ment hazafelé. Midőn ezért egy arra elhaladó ember által kér­dőre vonatott, megragadta az interpelláló egyént, jól megrázta és midőn ez segélyért kiáltott, any­nyira dühbe jött, hogy kést rántott elő és azzal megszúrni akarta azt. Ezen tettében azonban egy rendőr által megakadályoztatván, nyomban letartóztattatott és a rendörséghez kisértetett. — A folyó évi országos kiállítás al­kalmára, az ily alkalmakkal beállani szokott lak­szükség éjS lakdrágaság miatti bajok és fennaka­dások elhárítása tekintetéből, a lakásügy rende­zését a fővárosi hatóság vette kezébe s külön kiállítási lakás-irodát és fiók-irodákat állit fel, ä melyekre vonatkozó szabályrendeletet, kellő tá­jékozás végett, a pápai polgármesteri hivatalnál mindenki betekintheti. — Városunkbnn meghaltak deczember 27—31-ig-. Rosenberger Dávidné izr., 46 éves, pzív­baj — Schoszberger Soma gyermeke izr., halva szü­letett. — Varga József gyermeke, János róm. kath., 3 { ' z éves, agyhártyalob. — Piller Sándorné ref., 28 éves, tüdővész. — Kohn Lipót gyermeke, Dezső izr., 10 hónapos, bélhurut. — Kuti Ödön róm. kath., 31 éves, agylob. — Molnár JózseCné ref., 65 éves, víz­kor. — Makkai József gyermeke, Anna róm. kath., 3 hetes, ráuggürcs. — Pap András gyermeke. An­drás rom. kath., 10 éves, himlő. Vasúti menetrend Érk. K.-Czcllböl d. u. 2 ó. 34 p. regg. 6 ó." 30 p. Érk. Győrből . . d. o. 12 6. 39 p. i este 6 6. 50 p Indul K.-Czellfeléd. e. 12 ó. 44. p este 6 ó. Só- p. indul Győr felé. du. 2 ó. 59 p. regg. 6 ó. 33 p. kelt igazságiigyministeri rendelet 8. g-ában kijelöl ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le­tenni, avagy az 1881. 60.'t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál való előleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol­galtatni. Pápán, 1884. szeptember 29-én. A kir. járásbíróság, mini telekkönyvi hatóság. ! A legelső valód.1 otryáltold.0 Hoil". | János-fele maláta me 1 e x u 1c o r* k á ld li-élc papírban vaunál?:. Hoff János-féle maláta [kivonat egészségi sör 1 palaczk 60 kr. Hoff János-féle kon-j centrált malátakivonat j 1 palaczk l frt 12 kr, kisj pal 70 kr. . H Hoff János-féle maláta % kivonat mellcukorkák 60 kr, 50 kr, 15 kr és 10 kr. Valódi csakis a kék zacskó­ban levő. Hoff János-féle maláta! k. egészségi csokoládéi fél kiló 1-ső 2 frt 40 kr . H.f 1 frt 60 kr Negyed kiló 11 1 frt 30 kr, II. 90 kr. A mell és gyomorbaj ellen, a liurutos bántalmak^ zilia, köhögés.) rekedtség, étvágyhiány, sorvadás és elgyengülés ellen. Meg soha nem létezett oly készítmény, nielyj oly általános közkedveltségnek örvendett volna, mint a Hoff János-féle maláta készítmények. Al naponta beérkező s a nyilvánosság ele való ho-f ||zatal végeit valamennyi hírlapban közzétett gyógy-f ^jelentések a leghangosabban nyilvánuló hathatósg tanabizonysági gy r ógyerejének, s a legbecsesebb] biztosítást nyújtják a szenvedők bizalmáért. HOFF JÁft T O 8 urnái Bécs, Graben, Bräunerstrasse Nr. 8. a maláta készítmények feltalálója- és készi-l tőjének, cs. k. udvari szállitója Európa legtöbb! fejedelemségének. | Nagy-Höflány, 1882. október 20.J Tekintetes ur! ma számos szerencsések sorába! tartozom én is, kik az ön kitűnő Hoíf János-félel malátakivonat készítményeinek használata általi gyógyultak fel; mert már csaknem mindenről íe-j mondva, egy jóbarátom tanácsára fordultam a", ön Hoff János-féle maláta készítményeihez, mire mái 8 nap múlva tetemesen jobban éreztem magamat, s 36 frt ára Hoff János-féle malátakivonat egész­ségi sör és 4 zacskó malátakivonat niellczukorká­nak az elfogyasztása után, tökéletesen felgyó­gyultam. — Ezeket önnel hálám jeléül az igaz­sághoz hűen közölve, maradtam mély tiszteletfel ZÖCH3V1EISTER ALAJOS, mészáros, Xagy-Göflány. Ferdinamlsdorf, 1882. april 20. Kérek 10 palaczk Hoff János-féle malátakivonat j egészségi sört utánvétel mellett czimemre meg­| küldeni. Egyszersmind nem mulaszthatom el, hogy az i ön Hoff János-féle malátakivonal egészségi sőré­je rt legforróbb bálámat ki ne fejezzem, mely en­gemet mell és testi gyengeségemből már is any­nyira felgyógyított, hogy hivatásomban eljárhatok. Mély tisztelettel , ENYEDY IGNACZ, vegyeskereskedő Ferdinandsdorf. Hivatalos gyégyjelentés. (^Kivonat.") Grácz, a cs. kir." katonai 7. sz. kórház Az ön Hoff János-féle maláta kivonat egész­jségi söre, malátakivonat és maláta kivonat egészségi csokoládéja a váltólázas járványban szenvedő betegeknél, az agy vérszegénység jböl eredő delirium és álmatlanságnál valóban [jótékony hatásúak. Grácz, 1878. november 25. Dr. ROBICSEK, főtörzsorvos. fjll palaczkon felül Budapestre bérmentve házba Iszállíttatik) Hoff János gyári főraktára Maaryarország részére [Budapest, zsibártis-utcaa 7. (A főposta átellenében.") ____________ jőo legfelsőbb kitüntetés. Alapítva 1847. Bechj és Budapesten 1861 Főraktár Pápán Bermiiller Alajosnál ; Kis­Czellben Gayer Gyulánál ; Szombathelyen Kele­men 3S T ep. Rudolf Alajos gyógytárában; Veszprém­ben Wurda Manó fi ánál.- 6770 tk. 884. Árverési hirdetményi kivonat. A pápai kir. jbiróság mint tkönyvi hatóság köz­hírré teszi, hogy a m. kir. kincstár végrehaj tatónak Savanyu József végrehajtást szenvedő elleni 76 frt 5 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé­ben, a pápai kir. járásbíróság területén levő Pápa városban fekvő a pápai 311. sz. tjkvben f 1 sorsz. a: felülépitményi ház és kertre az árverést 414 frt 58 Vrban ezennel megállapított kikiáltási árban el­rendelte, cs hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1S85. éti január hó 15-ik napján d. e. 9 órakor a pápai kir. jbiróság telekkönyvi irodájában megtar­tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak, j Árverezni szándékozók I tartoznak az ingatla­nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881 évi 60. t. cz. 43 §-ábau jelzett árfolyammal számí­tott és az 1881. évi november hó l-é» 3333, sz." a. Számmer Imre naptárkiadó-vállalatábus Székesfejéi'vár ott megjelent a 5-3 feszpréMegjsíhpík Ára 30 kr. Kapható Pápán: Wajdits Károly könyvkereskedésében. Keresztkötés alatt Icxil elve 3."5 g Fontos minden idegbajban | [jj szenvedőnek. K Csakis a villamosság képes gyökeresen'-ni Cí eltávolítani az idegbajokat. Ui inductio ké- rö yí szülékeimnek (villamgépecskék), melyek min- m den laikus által könnyen kezelhetők, nem volna szabad egy családnál sem hiányozni, .g}.­Köszvény, csúz, gyengeségi bántalmak, fog g|. és csúzos főfájás, általában minden idegbaj [« meggyógyittatik inductio készületeim által. — Egy ily tökéletes készülék világos haszná­lati utasítással együtt 8 frt. Egyedül és csak nálam kapható. Dr. Back F., Triest, 2 Via Pondares 2. ¥2 Egy ily tökéletes készülék világos haszna- |j lati utasítással együtt 8 frt. Egyedül és uj csak nálam kapható. En Dr. Back F., Trieat, 2 Via Poodares 2.' 5j

Next

/
Thumbnails
Contents