Pápai Közlöny – XXVIII. évfolyam – 1918.

1918-01-06 / 1. szám

PÁPAI Közérdekű fügyetlen hetilap, b Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési árak : Egész évre 16 K, félévre 8 K, negyedévre 4 K, Egyes szám ára 32 fillér. Laptulajdonos és kiadó : POLLATSEK FRIGYES. Hirdetések és Nyílt-terek felvétetnek a kiadóhivatalban és Nobel Annin könyv- és papirkereskedésében. Közelből és távolból. (Jegyzetek a hétről.) Hősi halált halt, boldog emlékű gróf Esterházy Pál még 1915-ben, száz öl fát ajándékozott Pápa város szegényeinek. Azóta sok szennyes viz lefolyt a Tapol­cán, sok tintát és papirost elpocsékoltak a városházán, sok sóhaj elhangzott és sok fájdalmas emléket hagytak hátra az Erzsébet-ligetben, sok éhenkórászból lett hadimilliomos: a szegények száz öl fája még mindig hiába várja a fuvarosokat, akik a háborúban százszorosan nyomo­rult, didergő emberek udvarába szállítsák. Kérdés, hogy a száz öl fa még mindig az erdőben volna-e, ha a nemeslelkü, akkor még a szegényekért forrón dobogó (ma már — sajnos — kihűlt és elham­vadt) szivü gróf azt a száz öl fát nem a szegényeknek, hanem a városház tiszt­viselőinek ajándékozta volna? Ha nem csupán aktákkal, hanem egy kicsit a szivükkel is intéznék az ügyeket, meg kellett volna gondol­niuk, hogy immár három télen hány száz szegény melegedett volna föl annál a száz öl fánál; hogy fűtőanyag hiányá­ban a dermesztő hideg szobában hány száz kis gyermek hült meg, szerzett hol­tig tartó kinos nyavalyát, vagy ennek kö­vetkeztében a korai sirba hanyatlott. Tes­sék csak összehasonlítani a születések statisztikáját a halálozásokéval: milyen rémes siralom hangzik ki azokból. Senki sem tudta eddig elképzelni, hogy az aktákból kiáradó dohos szag némelyekre olyan hatást gyakorol, hogy szivük tőle annyira összezsugorodik, mint az aszalt szilva. * * * Most tél közepén sietnek, hogy kutyafuttában fuvarosokat toborozzanak össze, akik a jótékonyságban határt nem ismerő, páratlan humánus lelkű grófunk által ajándékozott 350 méter fát a szegé­nyeknek haza szállítsák. Most a tél köze­pén, mikor a fuvar kétszer olyan drága, mint a nyár végén volt. Hány pár cipőt lehetett volna venni szegény iskolás gyer­mekek számára abból a pénzből, melyet a fának idejében való hazaszállításával megtakaríthattak volna ?! Uram, Istenem, miért nem adtál több bölcsességet, be­látást és előrelátást azoknak, akikre annyi ember sorsát biztad ?! Azt mondják, akiknek az isten hivatalt ad, egyúttal hozzávaló észt is ad. Miért bizonyul ez a közmondás mint annyi más, hazugnak? * * * Egyes urak megválasztatják magukat a városi képviselőtestületbe, mert igen emeli a tekintélyt és igen szépen, méltó­ságosan, kellemesen hangzik X. Y. városi képviselő. Csak egy szóval különbözik az orsz. képviselőtől. Nem fontolják azon­ban meg, hogy nemcsak „Noblesse ob­iige", hanem a nobile officium is kötelez. Némelyek vagy egyáltalában nem, vagy igen ritkán tisztelik meg a kép­viselőtestületi gyűléseket becses meg­jelenésükkel. Mások eljárnak ugyan a gyűlésekre, de ottan örökösen a néma statiszta nem túlságosan nehéz szerepét játszák, vagy pedig két ezer méter hosszú beszédekkel üres szalmát csépelnek. Igen kevesen fáradoznak azon közmondás helyes voltának bebizonyításán, hogy aki­nek az Isten hivatalt ad, észt is ad. A kép­viselőtestület sok tagjára még ellensége sem foghatja rá, hogy termékenyítő gondolatokban szerfölött gazdag. Pedig, ha valaha, mostan volna ilyen gondolatokra szükség. A háború mód felett emelte a város kiadásait. Jó volna olyan bevételi forrásokat találni, amelyekből ezeket a folyton emelkedő kiadásokat az úgyis elég magas pótadó emelése nélkül fedezni lehetne. Ilyen új jövödelmi források felfedezése volna a városi képviselőtestületi uraknak dolga. De hol van ilyen termékenyítő, mentő gondolat? Talán belefúlt a csataterek vérhullámaíba ? Tudják mit ? Kérjenek a város számára trafik-engedélyt. A trafik ma igen jövödelmező üzlet. Azt mondják, három pakli dohányért egy kövér kacsát, 6-ért egy kövér libát, 20-ért egy kövér disznót adnak. Hát van ennél fényesebb üzlet? Csak félős, hogy a városi trafik dohányát, szivarját protekciós alakok szív­nák el és a városi trafik sem jövödel­mezne sokkal többet, mint a példás, ki­fogástalan és önzetlen vezetés alatt jobb létre szenderült nyultelep jövödelmezett. * * * Beszélnek valami elsikkadt nyul­bőrökről? Hová lettek? Ki sikkasztotta el a nyulbőröket? Zsidók bizonyosan nem! Hát akkor ki ludas ebben a dologban? * * * A központi hatalmak kijelentették, hogy a hódítás és hadikárpótlás nélküli béke hivei, hogy az Oroszországtól el­foglalt összes tartományoknak visszaad­ják függetlenségüket. Erre az ántánt hivatalos és nem hivatalos szócsövei egyhangúan azt üvöltik, hogy hamis a zúzánk, mert nem nyilatkoztunk Belgium­ról, Romániáról, Szerbiáról stb. Megkérdeztek ebben a dologban bennünket? Milyen bolond, aki felel, anélkül, hogy kérdeznék; milyen esztelen az a kártyázó, aki előre kijelenti, hogy le­mond minden nyereményéről, bármeddig folytatja az ellenfél botor játékát és bár­mennyit veszt is. Lehet józan ésszel valakitől ekkora balgaságot követelni? v. i. A hadirokkantak jövője. A szociális gondokat a világháború szenvedései tengernyi sokká szaporították. A jajszó még sokáig hangzani fog, mikor már a békegalamb végig repkedett Európa felett. Milliók ajka egy nemzedék életén keresztül fogja kiáltani a haragos kiíaka­dást: — Verje meg az Isten, aki a hábo­rút csinálta! — A békeokmány az öldök­lést és ellenségeskedést megszünteti, de a nyomort sokáig érezzük, mint ahogy az első napsugár sem tudja jóvá tenni az orkán rombolásait. A háborúban megrokkantak jövője is a legkiáltóbb szociális gondok közé tartozik, nem könyöradomány, nem saj­nálkozó, majd meg agyonunt frázisok, nem is választójog, azaz önmagában véve éhenpusztulási jog szükségesek a rokkantaknak, hanem a biztos lét törvé­nyes megalapozása, melyhez aztán a választójog oly természetes járulék, mint a jó öltözködéshez az inggalér; tehát ' mégis csak az első a jó öltözködés. A biztos létjövő alapja pedig a törvényes intézkedés, nem pedig a társadalom tet­szés szerinti öntevékenysége, amely a tömeglélektan szabályai szerint ma ég és lángol, holnap már csak pislog, hogy holnapután végleg kialudjék, mert hisz ismét más irányba terelődik figyelme. Csupán a társadalom jótékonyságára támaszkodva: annyit jelentene, mint verkli­gyárakat építtetni, hogy készítsenek azok minél nagyobb mennyiségben kintornákat az utcasarkokon kolduló rokkantak ré-

Next

/
Thumbnails
Contents