Pápai Közlöny – XXV. évfolyam – 1915.

1915-01-03 / 1. szám

K PÁPA mmiUS FŐISKOLA JPébjpeb, 1915. íJa^rLixáíX* 3. •i OW Közérdekű fiiggefBen hetilap. — Megjelenik minden vasárnap. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 30 fillér. Laptulajdonos és kiadó: POIiLAX^EH FRIGYES. HIRDETÉSEK ÉS NYILTTEREK felvétetnek a kiadóhivatalban ós Nobel Ármin könyv- és papirkereskedésóben. Újévi beköszöntőnk. — 25 év küszöbén. — Lapunk jelenlegi számával a hu­szonötödik évfolyamba lépünk s Isten segedelmével ez év végén megünne­pelhetjük lapunk 25 éves jubileumát, Uj élet, uj reménység esztendeje köszönt reánk. Uj munkakedvvel és a régi meggyőződéssel lépünk az uj esztendő mesgyéjére. A Pápai Közlöny a szeretet fegyverével indul a fel szabadult uj nép felé, hogy araikor a nyomoréknak mankót, az éhezők­nek ételt, a sebesülteknek orvossá got, a kuporgó fejfák alatt nyugvó hősöknek kegyeletet adott megértő táborunk népe, az uj esztendő a lüiz delem és a gyász után a megértés, a jobb élet kora lesz városokban és a falvak fekete barázdái alatt. A Pápai Közlöny az uj esztendő ben uj munkára kész. Nemcsak a könnyeket kell felszárítani, de uj munkára indulni, a munkából sarjadó jogot és boldogságot kell megadni a jogot követelők táborának. A jövő­ért összeforr a népek szive, az egy­mást megbecsülés emberi törvényé nek kovácsolásából támad az erő: a népek akarata. Hogy ledőljenek a szétválasztó ellentétek, ne a rang, a születés, a vallás és nemzetiségek között széjjelválasztó ellentéteken ke­seregjenek az emberek, hanem a sze­retet, a megértés, a minden embert megillető kenyér öröme, jósága, haj­lékok derűje, az előremenés vágya és lehetősége forrassza táborba az országot. Minden hivatásos újságíró szereti a maga közönségét, annak szellemi, erkölcsi és anyagi javáért küzd, buz­dít, korhol, vagy szatirizál, de azért elveit, eszményeit, meggyőződését meg nem tagadja soha. És legyen bár a kritika a legerősebb, a hírlap­író ha érzi, vagy tudja, hogy neki igaza van, vagy hogy ő jót akar, — nem törődik vele. És e félszeg helyzet viszásságait hatványozott mértékben érezzük itt a vidéken, ahol a közelség, a köz­vetlen érintkezés egyaránt kisebbíti ugy az olvasót, mint a hírlapírót. — Ahol a gyarlóságok jobban szembe ötlenek és bántóbbak is. Bizonyos perspektívára van szükség, hogy fesz­telenül írhassunk és éppen e per­spektíva az oka, hogy a vidéki hir lapiró a centrumban csak nehezen válik be, másrészt azonban bizonyos, hogy a fővárosi hírlapíró sem való a vidékre. Mióta lapunk pályafutását — ez­előtt 24 évvel — megkezdte, egyet­len törekvése volt, hogy a közöu­séget és a közügyet szolgálja. Háttérbe szorítottunk minden egyebet, az irót, jogosult személyi ambíciót éppen ugy, mint az anyagi boldogulás követel­ményeit, mert él bennünk az a tudat, hogy a közbizalomnak vagyunk leté­teményesei, Pápa város közérdekeinek vagyunk szószólói, lakosságunknak öntudatosan működő szervei. Évek nehéz, következetes, ön megtagadó munkájába került ezen eredmény, de meghoztuk, mert kö­zönségünkért tettük, hivatásunkért ál­doztuk. Jól esik tudnuuk, hogy kö­zönségünk, ha szeret ia kritizálni, de mégis méltatja fáradozásainkat. A sajtó minden független orgá­numának csak egy lehet a köteles­sége, hogy bátran és férfiasan reá­mutatva a bajokra, ezáltal remél or­voslást. Hogy felköltse bennünk az akaratot, a férfias elhatározást, hogy megszüntesse a közönyt, érdektelen­séget. A független sajtónak ezen harca nem könnyű. A nyilt és alattomos tá­madások, a kisebbítés, a rágalmazás ezer és ezer nemével kell megküz­denie. Az anyagi haszonnak minden meg nem engedett módját el kell magától utasítania és egyedül a kö zönség önzetlen támogatásából keli erőt merítenie. Mi is érezzük ennek a harcnak a súlyát és nehézségeit, de ez nem fog bennünket visszarettenteni, h'ogy ugy mint eddig, férfias bátorsággal szálljunk síkra a közérdek védelmére. Hogy függetlenül mindért hatalomtól, minden érdéktői és minden befolyás­tól, küzdjünk továbbra is a közjó ér­dekében ! Meg vagyunk győződve, hogy városunk és megyénk nagyközönsége megérti a mi szavunkat és bizalmá­val megajándékozva, támogatni fogja a Pápai Közlöny független közérdekű hetilapot, melynek főtörekvése, hogy hű tükre legyen Pápa városának s annak mindenkor javára szolgáljon. POIiLiATSEK FRIGYES felelős szerkesztő. A polgárőrségről.*) Annyi huza-vona után mégis csak ugy látszik, hogy megindult végre a pápai polgárőrség nehezen mozgó ügye. Már hetek óta van főparancsnoka és parancsnokhelyettese, sőt tagjainak leg­nagyobb része az előírt esküt is letette. Igaz, ennél több nem igen történt, de időközben majd csak megkezdődnek a fegyvergyakorlatok és oktatások és be *) Ez a cikk még a mult hét elején érkezett hozzánk, azóta nemcsak az oktatás, hanem a pol­gárőrség működése is mégkezdődött. Szerkesztő. Bevonuló katonáknak finom, fehér gyapju és drap teveszőr takaró! • Gyapjú pokrócokban igennagy választók • KKÜXTSZ ÉS KOEEIH

Next

/
Thumbnails
Contents