Pápai Közlöny – XXV. évfolyam – 1915.

1915-01-03 / 1. szám

fog bizonyosodni, hogy mégsem lesz igaza annak a maliciózus polgártár­sunknak, aki arra a kérdésre, hogy : „Mit gondol, mikor lesz vége a há­borúnak ?" habozás nélkül azzal a jós­lattal válaszolt: „Amely napon a pápai polgárőrség megkezdi működését." De félretéve minden malíciát, a polgárőrség ügye körül tényleg nem észlelhető valami boszorkányos gyor­saság. A mozgősitás immár 5 hónapja zajlott le s azóta folyton érik a dolog és még mindig nem érett meg. Pedig azótaközbiztonságügyünk valóban olyan, hogy aki ismeri, annak volna oka két­ségbeesni. Rendőrségünk teljes létszáma azóta 10—12 és ennek egyharmada állandóan egyéb munkát végez, mint ami a tulajdonképeni hivatása volna. Hogy pedig mit jelent az, ha egy ak­kora város közbiztonsága, mint Pápa, 6—8 emberre van bizva, kiknek egy jórésze teljesen kezdő, tapasztalatlan, fegyverhez alig értő fiatal ember, azt mindenki azonnal beláthatja. Itt tehát okvetlenül igen gyorsan tenni kell valamit. És kimondjuk őszin­tén és bátran, hogy mi nem várunk sokat a megalakulófélben levő polgár­őrségtől, sőt alapos okaink vannak rá, hogy teljes kudarctól tartsunk. Tiszte­let, becsület és hála azoknak a derék polgártársainknak, akik hazafias lelke sültségükben kötelezték magukat arra, hogy tisztes polgári munkájuk mellett v?gy után a város közbiztonságát is ellátják. Ám ehhez a lelkesültség nem elég. Más városok hasonló példája nagyszerűen illusztrálja ezt és tanul­ságul szolgálhat nekünk. Tudunk sokkal kisebb helyről, mint Pápa, ahol négyszerannyian jelentkez­tek polgáröri szolgálatra, mint nálunk, ahol tehát 1—1 jelentkezőre arányta­lanul kevesebb munka jutott, mint ná­lunk fog jutni és mégis már a máso­dik-harmadik héten alig volt valaki, aki a megfelelő buzgalommal végezte volna el dolgát, pedig akkor még nem a szigorú tél, hanem az enyhe őszi idők járták. Az eredmény persze teljes fiaskó volt. Sajnos, meg kell vallanunk, attól tartunk, hogy nálunk sem lesz más­kép. Pápán a jelentkezők száma a másfél százat sem éri el és a jelent­kezettek túlnyomó része a legutóbbi nép­fölkelöi szemlén fegyveres szolgálatra alkalmasnak találtatott s csak rövid idő kérdése, hogy mikor kell a városból eltájvozniok, amellett a bomlás csiráját jelenti az az állandó bizalmatlanság, amelyet már a megalakulás alkalmával többen kifejezésre juttattak és amelyet a polgárőrség tagjainak legnagyobb része táplál magában a rendőrkapitány személyével szemben, akinek pedig mégis csak az egész ügy irányitójának, vezetőjének kellett lennie. Épenséggel nem merítettük ki még ezzel mindazokat az okokat, amelyek miatt nem igen hiszünk polgárőrségünk ügyének sikerében. De ennyi is elég arra, hogy indokolttá tegye azt az in ditványunkat, hogy közbiztonságunk fe­nyegetett ügyét más uton módon igye­kezzünk megszilárdítani. A mi javasla­tunk az, hogy a polgárőri szolgálat mondassék ki kötelezőnek minden 24 éves adófizető s katonai szolgálatot nem teljesítő férfi lakosra, olyforrnán azonban, hogy aki polgáröri szolgálati kötelezettségének bármi okból nem ki­van személyesen eleget tenni, bizonyos, a hatóság által megállapítandó s a fi­zetett adó nagysága szerint progresszív dij lefizetése ellenében a személyes j szolgálat alól mentessék fel s az ily­I formán begyült összegből a város al­j kalmazzon megfelelő személyzetet.Hogy I ez az ujabb teher csak az adófizető i polgárokra nehezedjék és pedig prog­resszív mértékben, azt az teszi indo­kolttá, hogy elsősorban is azok szemé lyének és vagyonának védelméről van szó, akinek van, mi után adót fizetni s minél nagyobb valaki vagyona, annál többet áldozhat annak védelmére. A legalsóbb néposztályt, a teljesen va­gyontalanokat úgyis aránytalanul job­ban sújtja a háború, mint a tehető­sebbeket. Egy polgárőr. KARCZOLAT a. TXX alt ha é bnröl. Szomoru karácsonyunk és újévünk volt az idén. Nincs az országban család, melynek nem volna egy-két hozzátartozója a harcté ren s igy hagyon is okadatolt, hogy ugy a ; karácsonyi ünnepeken, valamint Szilveszter éjjelén csakis a harctérre gondoltunk, ki-ki elgondolva, hogy mit csinálnak ilyenkor a hozzátartozóik. De emellett a szomorúságba belevegyült egy kis öröm is. Olvastuk a harc­térről érkezett hivatalos hírekből, hogy vitéz katonáink örömmel és lelkesedéssel fogadták i a hozzájuk érkezett karácsonyi küldeménye­| ket s ez némileg megnyugtatta mindazokat, ' kik a karácsonyi ünnepekre elküldték min­; denüket, amit csak küldhettek. De nemcsak ebben leltük örömünket, hanem minden egyes városban, ahol sebe­; sültek vannak elhelyezve, élvezetet találhat­! tak azon örömteljes arcokban, melyet elő­idéztek azzal, hogy a sebesültek részére a karácsonyfát ünneppé varázsolták. És ebben az élvezetben városunk lakosságának is bő­ven kijutott. Hadikórházunk minden egyes tartalékhelyiségében karácsonyfa volt felál­| litva és annyi ajándék lett kiosztva, hogy ; magunk sem hittük, hogy városunk lakossá­gában annyi áldozatkészség van. Ez volt az egyedüli örömünk az idei karácsonyi ünne­pekben. Ami a Szilveszter éjjelét illeti, ebben is csak annyi örömünk volt, hogy elbucsuz­tunk az ó-évtől és egy boldogabb békét hozó évre kocinlottuk össze poharainkat. A hiva­•talos Szilveszter esték teljesen elmaradtak és csupán egyes társaskörök összejöveteléről volt szó, kik csak a hagyományos szokásnak hódoltak, de nem vigadtak, sőt mondhatnám keserű tapasztalatokkal és kevés reménnyel a jövőre nézve. Voltak optimisták is, kik sok reménnyel üdvözölték az uj-évet — mint magam is —, de ebben az optimizmusban nagyon is érezhető volt a lövészárkok puf­fogása és a hozzátartozók nélkülözése. Egy ilyen lársasösszejövetell rendezett a helybeli Polgári kör is. Hogy még a hiva­talos jelleg látszatját is kikerüljék, a vezető­ség a szokásos bankett elnevezését is mel lőzte és amint mondani szokás, „étlap sze­rint 0 gyűltek egybe és ugy várták az éjfélt társalogva. Szükségtelen talán felemlítenem, hogy a társalgás tenorja a harctéri esemé­nyekről szólt és a társaság minden egyes tagjának volt egy harctéri epizódja, melyet hivatalos és cenzúrázott levelezőlapok vagy levelek adatai alapján referáltak le. Ebben a milliőben érkezett meg az éj­fél. Sötétség — boldog újévet —, világosság — általános szerencsekivánatok —• és ez­után folyt tovább a társalgás. Az újévi kö­szöntések után már egy kissé hangulatosabb lett a helyzet és pedig az újév békés remé­nyében. Á társaság néhány tagja nótázott is, de csak a katonáink által szerzett lelke­sítő nótákat — cigány nélkül. Ezzel is do­kumentálni akarták, hogy nem vigságról, ha­nem hagyományos szokásról van szó. Pedig hátha az ügyet szigorúan vesz­szük, ugy a magyar szokás szerint cigány nélkül nem ér az egész üzlet semmit, ameny­nyiben a közmondás is azt tartja, hogy „sirva vigad a magyar", már pedig vigadni magyar ember csak cigánykisérettel tud. A kávéházakban is tapasztalható volt a nyomott hangulat. Nemcsak látogatottság, de kedélyhangulat tekintetben is gyenge volt az üzlet és amint mondani szokás, csak ugy „példának okáért" ünnepelték a Szilveszter­estét, vagy jobban mondva, hogy ^a parádé nagyobb Jegyen. Sokan reggelig is üdvözöl­ték az újévet, de ezt sokan azért tették, hogy a kimaradás alkalmát kihasználhassák. No de hát ez nem fog a háború sor­sára befolyással lenni, hanem az újév kü­szöbén mi sem mondhatunk ez alkalommal mást, minthogy : Reméljük a legjobbat! Frici. AZ HÍRLIK... Az hírlik, hogy Pápa városa az újévi üdvözletek megváltásáról lemondott. Az hírlik, hogy Pápa városa a városi tisztviselőket tudja nélkülözni. Az hirlik, hogy dr. Antal Géza ország­gyűlési képviselőnk jóindulata hosszú lére van eresztve. Az hitlik, hogy a polgármester a kö­rülményekhez képest elég jól vezet. Az hirlik, hogy a rendőrök közül töb­ben a harctérről lemaradtak. Az hirlik, hogy a polgárőrség között többen az éjjeli szolgálatot kimaradási en­gedélynek használják ki. Az hirlik, hogy a műkedvelői rend­őrök rászolgáltak a fizetési pótlékra. Az hirlik, hogy a műkedvelői levél­hordók szerények voltak a „boldog ujóv" kivánatoknál. Az hirlik, hogy a műkedvelői tűzoltók jó mászóknak bizonyulnak. Az hirlik, hogy Szilveszter estén a kávéházakban a szokásos „potya csaja" el­maradt. Az hirlik, hogy karácsony előestéjén sokan a sebesülteknek dióztak. Az hirlik, hogy a hadikórházakban a krisztkindli felsőbb elismerésben részesült. az hirlik, hogy a Pápán a sebesültek egy része már korzózik. Az hirlik, hogy Pápán az egyik hadi­kórházban néhány sebesült rúgást, érzett. Az hirlik, hogy Pápán az újévi üd­vözletek keveset hoztak a konyhára. Az hirlik, hogy Pápán a hólyagok nagyrésze komitácsi szolgálatra szeretnék magukat kiképeztetni. Az hirlik, hogy a Jujnadrágom-egylet az arany ér(em)el lett kitüntetve. Az hirlik, hogy az Erzsébetüget ösz­szes lövészárkai be lettek tömve.

Next

/
Thumbnails
Contents