Pápai Közlöny – XXIV. évfolyam – 1914.

1914-01-04 / 1. szám

elismerik, hogy a vidék legnagyobb és legjobb hetilapja között foglal helyet. Évek nehéz, következetes, önmeg­tagadó munkájába került ez eredmény, de meghoztuk, mert közönségünkért tettük, hivatásunkért áldoztuk. Jól esik tudnunk, hogy közönségünk, ha szeret is kritizálni, de mégis méltatja fárado­zásainkat. Ám e téren megállapodás, meg­nyugvás nem lehet. A célok, melyekért lapunk küzd, az évekkel, az elért ered­ményekkel növekednek. És ha a „Pápai Közlöny" a vidéki hírlapirodalom terén ma már valami, bevalljuk őszintén, hogy szeretnénk még több, még na­gyobb lenni. A sajtó minden független orgánu­mának csak egy lehet a kötelessége, hogy bátran és férfiasan reámutatva a bajokra, ezáltal remél orvoslást. Hogy felköltse bennünk az akaratot, a férfias elhatározást, hogy megszüntesse a kö­zönyt, érdektelenséget. A független sajtónak ezen harca nem könnyű. A nyilt és alattomos tá­madások, a kisebbítés, a rágalmazás ezer és ezer nemével kell rfiegküzde­nie. Az anyagi haszonnak minden meg nem engedett módját el kell magától utasítania és egyedül a közönség ön­zetlen támogatásából kell erőt merí­tenie. Mi is érezzük ennek a harcnak a súlyát és nehézségeit, de ez nem fog bennünket visszarettenteni, hogy ugy mint eddig, férfias bátorsággal szálljunk síkra a közérdek védelmére. Hogy függetlenül minden hatalomtól, minden érdektől és minden befolyástól, küzdjünk továbbra is a közjó érdeké­ben ! Meg vagyunk győződve, hogy vá­rosunk és megyénk nagyközönsége megérti a mi szavunkat és bizalmával megajándékozva támogatni fogja a „Pápai Közlöny" független közérdekű hetilapot, melynek főtörekvése, hogy hü tükre legyen Pápa városának s an­nak mindenkor javára szolgáljon. POLIiATSEK FRIGYES felelős szerkesztő. Cinikus városigazgatás, Dr. Kende Ádám ügyvéd ur az­zal érvelt a dec. 18-i közgyűlésen in­dítványom ellen, fizessék meg a 400 koronára rugó kárt azok a városi tiszt­viselők, a kik a hibát elkövették, 4 öl helyett 4 métert irtak és kértek a mű­trágyagyártól, — azzal érvelt, mondom, indítványom ellen, hogy fegyelmi vizs­gálat nélkül nem lehet kártérítésre kö­telezni a köztisztviselőt. Én ugy tudom, hogy ha alkalma zottam nekem kárt tesz, tartozik meg­téríteni ; ha cselédem eltör egy poharat, vesz helyette másikat, vagy levonom a béréből, — azért nem bocsátom el a szolgálatból, csak nagyobb gondos­ságra szorítom a kártérítéssel. De hát a köztisztviselő nem cse­léd, hangzik az ellenvetés; szolgálati viszonyát tekintve, ha torló helyzetben biz a köztisztviselőa város közönségével, mint a cseléd gazdájával, — mindegyik tartozik hűségesen kiszolgálni kenyér­adó gazdáját. Remélem, a köztisztvi­selők nem.érik be csekélyebb erkölcsi mértékkel, mint az egyszerű házi cse­lédek. Vagy azt kell tartani a közvé­leménynek, a mit a Figaro borbély | mond Almeviva grófnak : „Az erkölcsöket illetőleg, miket el­várunk egy háziszolgától, sok olyan gazdát ismer Exellentiád, a ki érdemes szolga tudna lenni ? u De vegyünk más példát; ha a postán elszámítja magát a pénztári tiszt s valakinek többet ad vissza s a hiány este a zárlatkor ki­tűnik, fegyelmi vizsgálattal kényszeritik a hiány fedezésére? Helyére teszi bi­zony, szegény, magától, amit hibásan adott ki s csak akkor zudulna fegyelmi a nyakába, ha soká töprengene a visz­szatéritésen ; de akkor azután aligha csak azt keresnék, hol a hiányzó pár fillér vagy korona, hanem utilaput köt­nének a talpára, mint olyan tisztvise lőnek, a ki nem tudja, mi az a hiva­tali tisztesség. Nem akarok ebből a példából hí­met varrni az állami közigazgatás szé­les lepedőjére, — közreműködésem nél­kül épen olyan lesz, mintha én is bele­ütném az orromat — ; az autonom pénztárnál, amilyen a városi adóhiva­tal, ugyanez a pontosság, szabatosság uralkodik, hát mért van ugy, a hogy nem kellene, szorosan az u. n. köz­igazgatásnál ? Nem lehet, mondja Kende ügyvéd ur, köztisztviselőt fegyelmi vizsgálat nélkül kártérítésben elmarasztalni, mert i ' I hát meg kell állapítani a kárt, a fele­1 lősséget. Való igaz, ha a kár is, a fe­lelősség is kétséges ; de mikor nyilván­való, a kár is t. i. meg a felelősség is. Közgyűlésen volt bejelentve, hogy a műtrágyagyár kiegészíti a 4 méteres utat 4 ölre, körülbelül 400 folyóméter hosszúságban ; métere a munkának 1 koronába kerül ; ezt meg kell a gyár­nak téríteni, mert ö maga is kiadja munkadíjban. — Rómát megdöntötte fiainak elpu­hultsága, végtelen önzése, minden társadalmi kötelék meglazulása, minden földi vagyon­nak néhány ezer kézben való összegyiilem­lése, az izmos, erős barbár karok vasereje és a kereszténység mindent felszivó hatalma, de nem a szabadszerelem. A mai társadalmi keretek közt, melyeket én nem kívánok tel­jesen lerombolni, csak átalakilani, az er­kölcsökben semmi kár sem esnék. Külön­ben is a házasságkötések és felbontások megkönnyítésétől nem várok olyan hatást, hogy a nő euccessive 10—20 férj mellett keresse a boldogságot, vagy a férj ugyan­annyi nőt fogyasszon el, hanem csak azt remélem, hogy ezáltal megszaporodik a bol­dog családok száma. — Ez abszurdum ! Hogy lehetséges ez ? — Ez nem lehetséges, hanem bizonyos. Nem-e általános tapasztalat, hogy az u. n. vadházasság, melyeket sem a pap meg nem áldott, sem az anyakönyves nem szankcionált, hanem melyeket a szeretet mindenható ereje kapcsol össze, a legtöbbször a legboldogab­bak és egész életen át tartanak. Lám ko csisom is mindig józan volt és boldogan élt párjával, míg csak vadházasságban, vagyis a szabadszerelem alapján éltek, de mióta a pap és anyakönyvvezető kötelezte őket, hogy muszáj egymást szeretni és egymáshoz hű maradni, azóta kocsisom iszákos lett, minden páratlan napon eldöngeti a mai tör­vények alapján vele örökre összekötött oldal­bordáját és más fehérnépek után mászkál. — Igen, mert a menyecske előbb fiatal és szép volt, most meg már csúnya. — Ugyan kérlek, ne vicceljetek, mikor komoly eszméről vitatkozunk. — Kocsisom esetével csak azt akarlam bizonyítani, hogy az ember nem becsüli meg érdeme szerint azt a jószágát, amilyen birtoklásában telje­sen biztosnak érzi magát, aminek elveszté­től egyáltalában nem kell tartani. Ha a hítvestárs tudja azt, hogy párja majdnem elszakithatlan, vagy rendkívül nehezen fel­oldható láncokkal van hozzá kötözve, ha tudja, hogy őt el nem veszítheti, bárhogyan viseli is magát vele szemben, a férj nem csinál abból lelkiismereti kérdést, hogy ide­jének javarészét a házon kívüli szórakozá sokra fordítsa, hogy egyszerre, vagy egy másután akár tiz szeretőt is tartson, más részt a nő sem habozik a házi barátok Ölelő karjai közt vigasztalást keresni. Hány férjet láttatok már, ki neje, iránt gyengéd, udva­rias és figyelmes? És nem láttátok, hogy ugyanezen férjek udvarló korukban olvadozó Adoniszok ós a gyengédség, figyelem és előzékenység megtestesítői voltak ? Hány asszonyt láttatok, ki férje iránt mindig ked­ves, nyájas, odaadó, szelid és békés ? Pedig ugyanezek leánykorukban olyan szelídek, szendék voltak, mint az angyalok. Mivel magyarázzátok meg ezt a metamorfózist ? Nagyon egyszerű erre a felelet. A férfi és nő mig nem volt összekötve Hymen láncai val, mig nem érezték magukat biztosnak szerelmük tárgyának birtoklásában, kölcsö­nös gyengédségükkel és figyelmükkel igye­keztek szerelmük tárgyát magukhoz von­zani, mikor azonban már kétszeres lánccal kötötték egymást, mikor már biztosak, hogy egymást nem veszíthetik el, még ha akar­nák is, akkor szükségtelennek találják, hogy egymás iránt elnézők, szeretetreméltók és í figyelmesek legyenek. Minek azt biztosítani, arai úgyis biztos? Ha ellenben a házasság felbontása megkönnyittetik, ha a házastár­sak tudják egymásról, hogy ha szerelmük nem köti őket egymáshoz, a törvény sem láncolja őket örökre egymáshoz, szóval ha egymás birtoklása nem olyan szikla szilárd, akkor a férj és feleség mindent el fognak követni, hogy kölcsönös viszonyuk szilárd és biztos maradjon és a férj és feleség megmaradnak olyan gyengédnek, figyelmes­nek, szeretetreméltónak,, mint a minők mennyasszony és vőlegény korukban voltak, j Ha pedig azon meggyőződésre jutnak, hogy 1 nem egymáshoz valók, szépen és gyorsan I elválnak és máshol keresik a boldogságot. — És ha máshol sem találják meg ? — Addig keresik, ainig megtalálják. — De mit gondolsz azokról, akik még az általad contemplált formaságokat is meg­vetnék ? — Azok éljenek boldogul a maguk módja szerint. Az én áldásomat bírják.

Next

/
Thumbnails
Contents