Pápai Közlöny – XXIII. évfolyam – 1913.

1913-01-05 / 1. szám

ipari tanfolyamot, mikor az intézmény országosan csődbe jutott; ezt nem ne­héz megérteni. Igaz, hogy annyit előre is kilehe­tett volna számitani, hogy 345 növen­déket 14 helyen nem lehet olyan rend szeresen oktatni, mintha pl. 3—4 he­lyen állitunk rendszeres szakiskolát, — de hát ezen most már fölösleges me ditálni, annál is inkább, mert ha be nem következik a csőd, nekünk föl nem kínálják a tanfolyamot, — hisz iparos tanonciskolánk s vele kapcsolatos rajz­iskolánk ezelőtt is meg volt; az építő­iparosok száma is tekintélyes e vidé­ken, mégse kaptunk szakiskolát. Egyebütt van a helyzet kulcsa. Még nem is egyedül abban, hogy a tanfo lyamokra külömbözö elemeket terelnek össze, az 0. I. T. famozus javaslata óta, inasokat, segédeket, mestereket; az előadás mindegyikhez alkalmazkodni kiván, tehát egyiket se elégíti ki telje­sen, — elmaradoznak. A tanfolyamok elnéptelenedését fő­leg mégse ennek a körülménynek tu­lajdonítom, hanem annak, hogy vala­mennyien elavult tantervet követnek, azt, a melyik az 1884. évi 17. t. c. alapján készült, heti 42 órával mind a négy évfolyamon ; van ugyanis egy versenytanfolyam a székesfővárosi ipar­rajziskolán, heti 36 órával. Ennnek a versenytanfolyamnak tantervét Beöthy, a mostani kereskedelmi miniszter adta ki 1911. januárban, 1524. sz. a. A régi és uj tanterv külömbözete szembetűnik, ha egybevetjük első tan­folyamukat. Megmarad 4 tantárgy óra­száma (mértan és ábrázoló mértan 5 + mértani rajz 4 + szabadkézi rajz 4 + épitési alaktan és rajz 4 = 17 óra); csökkent a többieké 1—1 órával (ma­gyar nyelv, számtan, építőanyagok tana, épitéstan) ; kettővel az épitési rajz. En­nek az öt utóbbi tárgynak heti óra­száma volt 25, most 19. A második évfolyamon megint 6 tal kevesebb óra van a fővárosi iparrajz­iskola tantervében ; a harmadikon már csak eggyel kevesebb ; az utolsó év­folyamon kiegyenlítődnek 42—42 órával. Az elnéptelenedés főoka tehát ez a versenytanfolyam, melyen 1911 ben 122 növendék vett részt (a felsöépitö­ipariskola téli tanfolyamán 137). A tan terveket ki kell egyenlíteni, ez itt a ta­nulság. Örvendetes Beöthy keresk. minisz­ter másik, 1911. juliusban kelt, 40.0039 sz. rendeletének hatása, mely, fölme­rült esetből kifolyólag kimondotta, hogy a téli tanfolyamokon megkívánt épitési gyakorlat három éve a tanoncviszony megszűnésétől kezdve számit ; a tan­folyam bevégzése után nem kell külön még két évet gyakorlaton eltölteni, ha­nem a kinek megvan három évi pra­xisa mint segédtiek, a téli tanfolyam vég­bizonyítványa alapján kömives, kőfaragó és ácsmesteri ipart folytathat önállóan; megszűnt tehát e rendelet által a 20 állami építészeti hivatal mesterképesitö kiváltsága s ez igen jelentős fordulat az épitőiparoktatás történetében. Sarudy György. Az adótörvények revíziója. Irta: Dr. SZENDE PÁL, az O. M. K. E. főtitkára. I. Az adótörvények elhalasztásának ellenzői nem tudták megcáfolni azt az érvet, hogy az adórendszert életbe­léptetni helytelen dolog akkor, amikor az ország gazdasági és külpolitikai válság tetőpontján áll. Ez álláspont helyességét a kormány is elismerte, mikor kénytelen-kelletlen belement az adókivetés felfüggesztésébe. Azt sem igen lehetett a közönséggel el­hitetui, hogy az adóreform az állam­kincstárra deficittel fog járni s ezért senki sem értette a pénzügyminiszter makacs ellenkezését, mert ha sem az adózóknak, sem a kincstárnak nincs az életbeléptetésből haszna, akkor miért szükséges azt ugy erőltetni ? A kereskedő és iparos közvélemény nem olyan naiv többé, hogy a kincstár érdekmentességét hirdető érveknek felü'jön. Miután a rábeszélés ered­ménytelen volt, következeit a régi recept szerint a megfélemlítés. Ma­gasrangu vezető politikusok adták ki a jelszót és a félhivatalos sajt*) to vábbitotla, hogy az egész mozgalom immorális, mert szentesitett törvények életbe nem léptetését és revízióját kívánja, már pedig ez megingatja a lörvénytiszteletet, megrendíti a tör­vények állandóságába vetett hitet és anarchiához vezet. Ha emlékező képességüuket kissé megerőltetjük, ugy fogjuk találni, hogy mindkét, most annyira kárhoztatott kívánságra a közel múltban volt pre­cedens. 1910. év február havában a kereskedelmi és ipari egyesületek azzal a kérelemmel járultak a kormány elé, hogy a koalíciós adótörvények életbeléptetését halassza el, mert ők a törvényeket igazságtalanoknak és egyoldaluaknak tartják s ezért kell, hogy idő és alkalom nyujtassék az mert diétát tartani, attól való félelmében, hogy ez majd felkelti férje gyanúját, akit igyekezett örökös szerelmi mámorban elrin­gatni. Georges atyjának, — aki ezt a há­zasságot nem jó szemmel nézte, — naiv hangon tartott, lelkesük levelet irt, amelyben esküdözött, hogy ez a nagy szerelme csak halálával szünhetik meg. Szerette azt a nőt, akit városa és hazája dicsőitett, akit mint tapasztalatlan ifjú megkívánt és szenvedélye még fokozódott a tudatban, hogy ez a nő másé volt, akit ő miatta hagyott el. Néha féltékeny volt múltjára, míg a nő bánkódva beszélt róla, csakhogy ezzel is szíthassa férje őrületes szenvedélyét. A hotelben csaknem egyedül laktak és éppen azért telepedtek meg Nápoly kö­zelében, hogy a kíváncsi szemek elől kitér­hessenek. A forróság nem bántotta őket; délről jöttek és megszokták a nap perzselő sugarát. Alkonyatkor elbeszélgettek a múlt­ról és ha György már túlságos féltékeny­séget tanúsított, akkor Lilién meg tudta győzni, hogy erre semmi oka sincs. — így játszódott le a narancserdő közepén fekvő hotelben, a szerelmesek szenvedélyesen lük­tető, fenségesen szép drámája. Amikor Georges unatkozott, Lilién fel­vonultatta előtte azt a világot, azokat az embereket, akik ajánlataikkal ostromolták és így fejlődött ki a férfi lelkében, a mind­inkább fokozódó, kegyetlen féltékenység. — Kire gondol Lilién, amikor hirtelen elhallgat? Kit keres epedő tekintetével, a mikor a festői öböl partján karöltve anda­lognak ? Kitől kapja sürü levelet ? A város talán siratja távolletét ? Ifjúsága pompájában tör fel ismét az emberek képzeletében. A levelet eltépte. Nem valamenyit. Egynéhányat megkímélt és olyan ügyesen el tudta rejteni, hogy Georges hamarosan megtalálhassa és megérthesse, hogy még most is mennyire és hányan vágyódnak utána. Gyöngédségből azonban csak az ártatlan tartalmú leveleket engedte megtalálni. Georges pedig a szen vedélyesebb levelek után kutatott és mert ilyeneket nem talált, egy napon sötét ár­nyék borult kedélyére. Az első emeleten laktak, ahol két hálószobát, egy szalont és egy dolgozószobát béreltek Georges számára. Mert Georges, — természetesen, — költő lett. Egy reggelen Lilién észrevette, hogy férje felkutatta a megelőző estén kapott leveleit és hogy Georges, — szokása elle nére, — bezárkózott dolgozószobájába, szó­lítani kellett, hogy lekisérje a tengerhez, mindennapi fürdőzésükhöz. Lilién mindig gondosan ügyelt arra, hogy fürdőköpenyét csak abban a pillanat­ban vegye fel, amikor a csobogó hullámokba lépett. Mikor ma, kellő diszkrécióval ugyan­ezt cselekedte, ösztönszerűleg megérezte, hogy Georges rajta legelteti szemeit. Az asszony nem értette, hogy mi történhetett férjével és nyugtalan gyanúval kisérte ar­czának minden megrándulását. Hogy gonosz sejtelmeitől megszabadulhasson, sétát aján­lott a közeli erdőcskében. Az éj leszállt. Gyengéden simultak egymáshoz, de Georges csókjaiba bizonyos melankolikus keserűség vegyült. — Megbántad talán ? — kérdezte ka­czérkodva Lilién. Georges megborzongott. — Ha megbántad, hagyj el I Menj! Utazzál! Nem tartóztatlak 1 Erezned kell, hogy nem tartóztatlak ! Az én életem véget ért, a tied csak most kezdődik ! Georges hirtelen magához szorította, őszinte, igaz hangon biztosította szerelméről, A FŐVÁROSHOZ SZOKOTT KÉNYESEBB IGÉNYŰ URAK ÍZLÉSÉNEK IS MEGFELELŐ RUHÁZATOT csakis Fő-utca 19 sz. alatt (közvetlen a megyeháza mellett) Amerikából mostanában ide letelepedett papi-, uri- és egyenruha-szabóknál leltet megrendelni. °\Jl\o\érVe\Q\W ST,a\>ás^orma és V\&o\goxás \ $a\o&\ ax\go\- és sVóHovsxá^x VeWéY\>exv \

Next

/
Thumbnails
Contents