Pápai Közlöny – XX. évfolyam – 1910.

1910-01-01 / 1. szám

é-rr±oly arm. ^Pórpa,, . 0 aXLixá-z? i. Közérdekű független hetilap — Megjelenik minden vasárnap. ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 30 fillér. Laptulajdonos és kiadó: POLLATSEK FRIGYES. HIRDETÉSEK ÉS NYILTTEREK felvétetnek a kiadóhivatalban és Nobel Á. könyv- ós papirkereskedésóben. Csak akarni kell! Nincs szándékunk az uj év kü­szöbén szemrehányásokkal illetni mind­azokat, kik városunk jóléte és felvirág­zását kötelességüknek kell, hogy ös­merjék, de igenis figyelmeztetni akarjuk őket, hogy a lefolyt év alatt eléggé tapasztalhatták, hogy az igy folytatott gazdálkodással nem érünk célt. Ha visszapillantunk a lefolyt évre, ugy el kell Ösmernünk, hogy ez nem volt egyébb a tengődésnél. Nem mond­juk, hogy városunk haladás tekinteté­ben nem ért el egyes sikereket, de mindezen sikereknél nem éretett el azon cél, melyet elérni óhajtunk vá­rosunk anyagi helyzetének javításán. Vannak talán egyesek, kik váro­sunk jelenlegi helyzetét elég tűrhető­nek tartják, de mi megvalljuk, hogy ez csak szüklátkörüségre vall. Mi nem valljuk ezt akkor, midőn szükségleteink és kiadásaink folytonosan emelkednek, a pótadó „lassan, de biztosan" sza­porodik, de sem a városnak sem a lakosságnak bevételi forrást teremteni nem tudunk. Nos hát, mi ezt a helyzetet nem tartjuk még tűrhetőnek sem, s igy azt hisszük, volna még mit tenni, volna még miről beszélni, volna még miről gondoskodni, csak akarni és tudni kel­lene ! Ha valahol van létjogosultsága azon hagyományos szokásnak, hogy az ó évet lepeltakarással búcsúztatják és az uj évet üdvözléssel és nagy re­ménnyel fogadják, ugy Pápa városát első sorban illeti meg ezen processus. Mi, kik Pápa város jólétét és fel­virágzását óhajtjuk, nekünk sem ma­rad most már egyébb hátra, mint a szokásnak hódolni és a kórussal el­mondani : Az 1909 évet ünnepélyesen átadjuk a mulandóságnak, Szük lenne a tér, ha ez alkalom­mal az elmúlt év mulasztásairól akar­nánk részletesen megemlékezni. De mi­nek is, hisz ezt a nótát fujtuk egész éven át s aki csak egy szikrányi ér­zéssel van Pápa város jóléte iránt, az megérthet bennünket. El keli ugyan ösmernünk, hogy felszólalásaink nem találtak mindig sü­ket fülekre, de általánosságban azt kell konstatálnunk, hogy városunk nem áll még azon nivón, melyen állania kell, hogy a haladó városok közé számi­tassék. Nem mondjuk, hogy nincs benne a haladás iránti érzék, az előtörekvés eszméje, de sajnos nem azon irányt követi, melyet követnie kellene. Hivatásunknak megfelelőleg, e ba­jok kutforrásait eléggé szellőztettük s megjelöltük azon irányt, melyet követ­nünk kell, de sajnos — eredményte­lenül. Régi hiba ez már nálunk, de mi türelemmel várjuk azon időt, midőn felszólalásunk helyességéről meggyő­ződve, a helyes útra térnek. Ezen időt most látjuk elérkezett­nek az uj év küszöbén. Vessük le az ócska ruhát, a maradiságot, a közönyt s öltsük fel a divatos ruhát, a haladás és törekvés eszméit. Elenőrző, inditványozó, kezdemé­nyező organumra van most szüksé­T Á KC Z A. A kacér asszony. A nyári zivatar, amilyen hirtelen jött, olyan szélvészes gyorsasággal robogott tova. Az eső még pázmásan permetezett. A he­gyek sürün adogatták át egymásnak a mennydörgések félelmes hangját, de a két legnagyobb csúcsot kelet felől már mo­solygó szivárvány ivei te át. A kurszalonba jókora társaságot vert össze a vihar. Druinár, a fürdőnek Ieltárilag kezelt kitűnő művésze — aki minden ősszel azzal búcsúzik, hogy jövőre, mint a párisi opera tagja tér vissza — felhasználta az alkalmat, hogy legújabb szerzeményeit a kényszer-hallgatóságnak bemutassa. Az Áve Máriák, a valcerek, a gavottok tarkán válta kozó sorának egy fejedelmien csengő női liang vetett véget. — Kedves mester, köszönjük az eddigi isteni élvezetet, de most már ideje, hogy beharangozzon a „kecsketejes" franciára. Ezzel Harnnithné, a ragyogó, szép, szőke asszony egyik kezével felkapta su­hogó selyemszoknyáját, a másik kezét a Vincze Zoltán karjába fűzte s az egész társaságtól követve, elindult a savanyuvizes kut felé. A haragos felhőkön úrrá lett nap suga rai diadalmasan ömlöttek végig a lombos sétányon, melynek közepén, az ivókút körül ilyenkor kezdődött a mozgalmas élet. Csinos parasztlányok szines poharakban ingyen osz­togatták a frissen fejt kecsketejjel vegyitett gyógyvizet a vézna, szánalmas betegeknek, mig az egészségese szép toalettben türel­metlenül várta, hogy a húrjait hangoló cigány beharangozzon a francia-négyesre, melyet a fürdői hagyományokhoz hiven minden alkonyatfelé, — a „kecsketejkura" idején járt el az ifjúság. Harmathnénak Vincze Zoltán, a daliás alügyész volt a táncospárja. — Voltaképp azonban minden férfi vele táncolt, minden vágyó szem az ő graciózus, hajladozó ter­metéhez tapadt. A hatodik figuránál kedves kacérsággal hálálta meg titkos és bevallott imádóinak néma hódolatát az ünnepelt, nagyszerű asszony. A hegyesrefent bajuszu zordon huszárőrnagynak épp ugy jutott a puha, forró kézszoritásából, fölényes gúnyos megjegyzéseiből, mint a most érettségizett, ábrándos diákgyereknek. f§É§T Azért pártoljuk a Brazilia kávébehozatalt I nem kiabál az áraival, nem téveszti meg a vevőközönséget az áruval, ott kapható naponta friss pörkölt kávé. TTg^szircL-tézci. Isnö-lönlegessége^lDeii is nagy a -vébl&szrfcélfc.. "Ml Kapható még cukor, csokoládé, cacaó, mandola, mazsolyaszöllö, vanília, rizs, szilva, valódi nemes paprika, dió, mogyoró, valamint tea, rum, likőr ós cognac különlegességek eredeti zárt palackokban. •• KZ-agler és oaramella ZfcixlöiCLlegesség­— A legpontosabb és a legszolidabb kiszolgálás ! — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradok teljes tisztelettel LŐWENSTEIN NI. MIKSA.

Next

/
Thumbnails
Contents